01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/11/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2018/S 228-522636 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/11/2018 S228  - - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Travaux de construction 2018/S 228-522636 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74 Warszawa 03-734 Pologne Point(s) de contact: Centrum Realizacji Inwestycji Region Po?udniowy Pl. Matejki 12 31-157 Kraków Téléphone: +48 123933475 Courriel: jolanta.klasa@plk-sa.pl Fax: +48 123931562 Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.plk-sa.pl www.plk-sa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Autre activité: obs?uga sieci ?wiadcz?cych publiczne us?ugi w zakresie transportu kolejowego
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Prace na linii kolejowej nr 108 maj?ce na celu utrzymanie przejezdno?ci wraz z przywróceniem parametrów eksploatacyjnych" Numéro de référence: IREZA3a-216-05/2018
II.1.2) Code CPV principal 45000000
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych na linii jednotorowej, w której zakres wchodz?: kompleksowa wymiana nawierzchni torowej, odbudowa rowów, profilowanie ?aw torowiska, regulacja toru w planie i profilu z mechanicznym podbiciem, oprofilowaniem podsypki i dynamiczn stabilizacj?, przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych, cz??ciowa przebudowa urz?dze srk oraz regulacja sieci trakcyjnej na odcinku robót torowych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 22 889 420.37 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL82
II.2.4) Description des prestations:
Ca?o? przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1) dokumentacji projektowej niezb?dnej do prawid?owego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnie?, dopuszcze?, warunków, decyzji i pozwole niezb?dnych do realizacji przedmiotu zamówienia; 2) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawc i zatwierdzonej przez Zamawiaj?cego dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezb?dnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynno?ci wymaganych prawem; 3) wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 4) przeprowadzenie oceny zgodno?ci ka?dego podsystemu strukturalnego obj?tego zakresem zamówienia na ka?dym etapie (projektowania, budowy i ko?cowych prób podsystemu); 5) dostarczenie Zamawiaj?cemu dokumentacji z przeprowadzonej przez siebie oceny znaczenia zmiany- zgodnie z wymogami okre?lonymi w Rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30.4.2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpiecze?stwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylaj?ce rozporz?dzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia
   3. 5. 2013 r.) oraz udzia w procesie oceny znaczenia zmiany przeprowadzonej przez zamawiaj?cego w zakresie realizowanego zamówienia na etapie projektowania oraz przed oddaniem do eksploatacji. Szczegó?owy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony zosta w Programie funkcjonalno-u?ytkowym (PFU) stanowi?cym Tom III SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Okres realizacji zamówienia zgodny z terminem wskazanym w ofercie przez Wykonawc?. Termin wskazany w ofercie nie mo?e by d?u?szy ni 385 dni od podpisania Umowy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 098-224579
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
"Prace na linii kolejowej nr 108 maj?ce na celu utrzymanie przejezdno?ci wraz z przywróceniem parametrów eksploatacyjnych"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Przedsi?biorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. ul. Prokocimska 4 Kraków 30-556 Pologne Code NUTS: PL21
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 20 000 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 22 889 420.37 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zamówie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zamówie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/11/2018
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil