Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 25/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2020/S 99-238195  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Travaux de construction 2020/S 099-238195 Avis de marché - secteurs spéciaux Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: ul. Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Code postal: 03-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin Courriel: grzegorz.mlynek@plk-sa.pl Téléphone: +48 914711896 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://platformazakupowa.plk-sa.pl https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://platformazakupowa.plk-sa.pl Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accčs direct non restreint et complet ŕ ces outils et dispositifs est possible gratuitement ŕ l'adresse: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6) Activité principale Autre activité: obs?uga sieci ?wiadcz?cych publiczne us?ugi w zakresie transportu kolejowego
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu "Budowa zintegrowanych w?z?ów multimodalnych wraz z budow i przebudow przystanków kolejowych na terenie województwa ?ódzkiego" Numéro de référence: IREZA5e-216-02/2020
II.1.2) Code CPV principal 45000000
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu "Budowa zintegrowanych w?z?ów multimodalnych wraz z budow i przebudow przystanków kolejowych na terenie województwa ?ódzkiego".Szczegó?owy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony zosta w Programie Funkcjonalno-U?ytkowym (PFU) stanowi?cym Tom III SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zaprojektowanie oraz rozbudowa/budowa multimodalnych w?z?ów komunikacyjnych:G?owno na linii kolejowej nr 15, Stryków na linii kolejowej nr 15, Pabianice Pó?noc (nazwa robocza) na linii kolejowej nr 14
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322000 45200000 45230000 45234000 45234100 45234115 45231400
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 Lieu principal d'exécution:
G?owno na linii kolejowej nr 15, Stryków na linii kolejowej nr 15, Pabianice na linii kolejowej nr 14.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego Zamówienia (Cz?? 1) jest zaprojektowanie oraz rozbudowa/budowa multimodalnych w?z?ów komunikacyjnych: G?owno na linii kolejowej nr 15, Stryków na linii kolejowej nr 15, Pabianice Pó?noc (nazwa robocza) na linii kolejowej nr 14. Ca?o? przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1) Dokumentacji projektowej niezb?dnej do prawid?owego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnie?, dopuszcze?, warunków, decyzji i pozwole niezb?dnych do realizacji przedmiotu zamówienia; 2) Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawc i zatwierdzonej przez Zamawiaj?cego dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezb?dnych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynno?ci wymaganych Prawem; 3) Przeprowadzenie oceny zgodno?ci podsystemów strukturalnych w zakresie obj?tym zamówieniem na ka?dym etapie (projektowania, budowy i ko?cowych prób podsystemu) i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemu. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac w bran?y in?ynieryjnej, drogowej, sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej oraz w zakresie obiektów in?ynieryjnych i obiektów obs?ugi podró?nych. Zamawiaj?cy zwraca szczególn uwag?, i ca?o? przedmiotu Zamówienia powinna by wykonana zgodnie z Standardami Technicznymi.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Termin gwarancji na roboty budowlane / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 33 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt ubiega si o wspó?finansowanie przez Uni Europejsk ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?ódzkiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations complémentaires Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków w formularzu og?oszenia szczegó?owe informacje dotycz?ce Kryteriów oceny ofert, podstaw wykluczenia z post?powania, warunków udzia?u w post?powaniu oraz aukcji Elektronicznej zamieszczone s w SIWZ dost?pnej na stronie https://platformazakupowa.pl-sa.pl W sekcji III formularza og?oszenia nie nale?y sugerowa si tytu?ami poszczególnych sekcji. https://platformazakupowa.pl-sa.pl
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zaprojektowanie oraz rozbudowa/budowa multimodalnego w?z?a komunikacyjnego Zdu?ska Wola (wraz z budynkiem dworca) na linii kolejowej nr 14
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322000 45200000 45230000 45234100 45231400 45234000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 Lieu principal d'exécution:
Zdu?ska Wola na linii kolejowej nr 14.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego Zamówienia (Cz?? 2) jest zaprojektowanie oraz rozbudowa/budowa multimodalnego w?z?a komunikacyjnego: Zdu?ska Wola (wraz z budynkiem dworca) na linii kolejowej nr 14. Ca?o? przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1) Dokumentacji projektowej niezb?dnej do prawid?owego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnie?, dopuszcze?, warunków, decyzji i pozwole niezb?dnych do realizacji przedmiotu zamówienia; 2) Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawc i zatwierdzonej przez Zamawiaj?cego dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezb?dnych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynno?ci wymaganych Prawem; Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac w bran?y in?ynieryjnej, drogowej, telekomunikacyjnej, Elektroenergetycznej oraz w zakresie obiektów in?ynieryjnych i obiektów obs?ugi podró?nych. Zamawiaj?cy zwraca szczególn uwag?, i ca?o? przedmiotu Zamówienia powinna by wykonana zgodnie z Standardami Technicznymi.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Critčre de qualité - Nom: Termin gwarancji na roboty budowlane / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 33 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt ubiega si o wspó?finansowanie przez Uni Europejsk ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?ódzkiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations complémentaires Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków w formularzu og?oszenia szczegó?owe informacje dotycz?ce kryteriów oceny ofert, podstaw wykluczenia z post?powania, warunków udzia?u w post?powaniu oraz aukcji elektronicznej zamieszczone s w SIWZ dost?pnej na stronie https://platformazakupowa.pl-sa.pl. W sekcji III formularza og?oszenia nie nale?y sugerowa si tytu?ami poszczególnych sekcji. https://platformazakupowa.pl-sa.pl
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W Sekcji III formularza og?oszenia nie nale?y sugerowa si tytu?ami poszczególnych sekcji.
   8. 1. W Post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wy??czeniem przes?anek okre?lonych w art. 24ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy (przes?anki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy (przes?anki wykluczenia fakultatywne) oraz spe?niaj?cy warunki udzia?u w Post?powaniu, okre?lone w pkt
   8. 2 IDW.
   8. 2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe?niaj warunki dotycz?ce:
   8. 2.1. Kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z Odr?bnych przepisów,
   8. 2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
   8. 2.3. Zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
   8. 3. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w Post?powaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych.
   8. 3.1. Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c Zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.
   8. 3.2. Zamawiaj?cy b?dzie ocenia?, czy udost?pnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?nienia warunków udzia?u w Post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13- 22 Ustawy z wy??czeniem przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy.
   8. 3.3. Je?eli Wykonawca, wykazuje spe?nienie warunków, o których mowa w punkcie
   8. 2 i
   8. 6 IDW i powo?uje si na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku wobec niego podstaw do wykluczenia oraz spe?nienia, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w Post?powaniu - zamieszcza informacj o tych podmiotach w o?wiadczeniu, o którym mowa w pkt.
   9. 1. IDW.
   8. 3.4. W celu oceny, czy Wykonawca który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach Okre?lonych w art. 22a Ustawy, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte Wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ??cz?cy Wykonawc z tymi podmiotami Gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobów, Zamawiaj?cy ??da dokumentów, które okre?l w szczególno?ci: a) zakres dost?pnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonaniu Zamówienia, c) zakres i okres udzia?u innego podmiotu, przy wykonywaniu Zamówienia, d) czy podmiot, na zdolno?ciach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udzia?u w Post?powaniu dotycz?cych do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us?ugi, których wskazane zdolno?ci dotycz?.
   8. 3.5. W odniesieniu do warunków dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiotów, je?li podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us?ugi, do realizacji których te zdolno?ci s wymagane.
   8. 4. W stosunku do Podwykonawców, na zasobach których Wykonawca nie polega, je?li jest ju wiadome Wykonawcy jakim Podwykonawcom zamierza powierzy wykonanie cz??ci Zamówienia, Zamawiaj?cy zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy c.d w Sekcji III.1.2
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Z wy??czeniem przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 Ustawy w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy.
   8. 5. Je?eli zdolno? techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt.
   8. 3.2 IDW nie potwierdza spe?nienia przez Wykonawc warunków udzia?u w Post?powaniu lub zachodz wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego: a) zast?pi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, b) zobowi?za si do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci Zamówienia, je?eli wyka?e zdolno?ci Techniczne lub zawodowe lub sytuacj ekonomiczn lub finansow?.
   8. 6. Zamawiaj?cy ustala nast?puj?ce szczegó?owe warunki udzia?u w Post?powaniu:
   8. 6.1. W zakresie warunku okre?lonego w punkcie
   8. 2.3 IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawc?, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona?: Dla Cz??ci 1: - co najmniej 1 (jedn?) robot budowlan?, na zakres której sk?adaj si Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednego) peronu kolejowego. Dla Cz??ci 2: - co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej o warto?ci minimum 2 000 000,00 PLN brutto, na zakres której sk?adaj si Budowa lub Przebudowa budynku. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyra?onych w walutach innych ni PLN, nale?y przyj? ?redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesi?ca, w którym opublikowano og?oszenie o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Ocena spe?niania powy?szego warunku nast?pi na podstawie n/w dokumentów: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, terminów wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zosta?y wykonane a dla Cz??ci 2 tak?e warto?ci tych robót, - dowody okre?laj?ce, czy roboty budowlane wymienione w wykazie zosta?y wykonane nale?ycie, zawieraj?ce w szczególno?ci informacje o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by?y wykonywane, - inne dokumenty - je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska dokumentów, o których mowa w punkcie powy?ej.
   8. 6.2.W zakresie warunku okre?lonego w punkcie
   8. 2.3 IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawc?: a) dysponowania n/w osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia: Dla Cz??ci 1: - Kierownik Budowy - 1 osoba, - G?ówny Projektant - Koordynator - 1 osoba. Dla Cz??ci 2: - Kierownik Budowy - 1 osoba. W przypadku gdy Wykonawca sk?ada ofert w zakresie obydwu Cz??ci zobowi?zany jest do oddzielnego spe?niania wymaga okre?lonych dla ka?dej z Cz??ci (zgodnie ze szczegó?owymi wymaganiami okre?lonymi powy?ej). Nie dopuszcza si wskazywania w ofercie, ani w ?adnej jej cz??ci, tej samej osoby na wi?cej ni jedno stanowisko. Warunek ten dotyczy równie sytuacji, w której Wykonawca sk?ada ofert na obydwie cz??ci. Ocena spe?niania powy?szego warunku nast?pi na podstawie n/w dokumentów: - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji Zamówienia, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie i do?wiadczenia niezb?dnego do wykonania Zamówienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez te osoby czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami b) dost?pno?ci do ni?ej wymienionych narz?dzi i urz?dze technicznych w celu realizacji Zamówienia: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Cd. z Sekcji III.1.2) Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Dla Cz??ci 1: a. co najmniej 1 szt. - koparka o pojemno?ci ?y?ki co najmniej 1,5 m3, b. co najmniej 1 szt. - ?uraw samojezdny samochodowy o maksymalnym ud?wigu co najmniej 30t, c. co najmniej 1 szt. - koparka dwudrogowa z osprz?tem: chwytak, ?y?ka do skrawania skr?tna, ?y?ka podsi?bierna o min. pojemno?ci 0,8 m3, d. co najmniej 1 szt. - spycharka g?sienicowa, e. co najmniej 1 szt. - samochód wywrotka o ?adowno?ci co najmniej 10t. Ocena spe?niania powy?szego warunku nast?pi na podstawie n/w dokumentów: - wykaz narz?dzi (dotyczy tylko Cz??ci 1), wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania Zamówienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Dla Cz??ci 2 Zamawiaj?cy nie stawia wymaga w powy?szym zakresie.
   8. 6.3. W zakresie warunku okre?lonego w punkcie
   8. 2.2 IDW: Dla Cz??ci 1 wymagane jest wykazanie przez Wykonawc?, i znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie Zamówienia, tj.: a) posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow - w wysoko?ci nie mniejszej ni?:
   3. 400.000,00 PLN (trzy miliony czterysta tysi?cy PLN). Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyra?onych w walutach innych ni PLN, nale?y przyj? ?redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesi?ca, w którym opublikowano og?oszenie o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Ocena spe?niania powy?szego warunku nast?pi na podstawie n/w dokumentów: - informacja banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej (dotyczy tylko Cz??ci 1) potwierdzaj?ca wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert, - inne dokumenty - je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska dokumentów, o których mowa w punkcie powy?ej. Dla Cz??ci 2 Zamawiaj?cy nie stawia wymaga w powy?szym zakresie.
   8. 7. Z post?powania o udzielenie zamówienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc wobec którego zachodzi którakolwiek przes?anka okre?lona w art. 24 ust.1 pkt 12-23 Ustawy (z wy??czeniem przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 Ustawy w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy.
   8. 8. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiaj?cy zapewnia temu Wykonawcy mo?liwo? udowodnienia, ?e jego udzia w przygotowaniu Post?powania nie zak?óci konkurencji. Zamawiaj?cy wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
   8. 9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiaj?cemu, zgodnie z zapisami pkt. 14.15.2 IDW, o?wiadczenie, o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w Post?powaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o Zamówienie, o?wiadczenie sk?ada oddzielnie ka?dy z nich.
   8. 10. Zamawiaj?cy, mo?e wykluczy Wykonawc na ka?dym etapie Post?powania o udzielenie zamówienia.
   9. 1.W celu wst?pnego wykazania, ?e brak jest podstaw do wykluczenia z Post?powania oraz potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w Post?powaniu, ka?dy z Wykonawców zobowi?zany jest z?o?y Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Za??cznik nr 6a do IDW. W celu wst?pnego potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w Post?powaniu Wykonawca ograniczy si do ogólnego o?wiadczenia dotycz?cego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wype?nienie sekcji alfa w cz??ci IV i nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych Sekcji w cz??ci IV Jednolitego Dokumentu. c.d w Sekcji III.1.3)
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Zasady wype?niania Jednolitego Dokumentu zosta?y zamieszczone na stronie https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/ Prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
   9. 2. W przypadku wspólnego ubiegania si o Zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Za??cznik Nr 6a do IDW, sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o Zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególno?ci brak podstaw wykluczenia i spe?nianie warunków udzia?u w Post?powaniu w zakresie, w którym ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w Post?powaniu.
   9. 3. Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spe?niania, w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w Post?powaniu sk?ada tak?e Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Za??cznik Nr 6a do IDW, dotycz?cy ka?dego z tych podmiotów wraz z zobowi?zaniem, którego wzór stanowi Za??cznik nr 3 do IDW.
   9. 4. Wykonawca wskazuj?cy w Jednolitym Dokumencie Podwykonawców, którym zamierza powierzy wykonanie cz??ci Zamówienia, a na których zasobach nie polega, je?li jest ju wiadome w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt.
   8. 4 IDW, sk?ada Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Za??cznik Nr 6b do IDW, dotycz?cy ka?dego z tych Podwykonawców.
   9. 5. Zamawiaj?cy przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych: a) okoliczno?ci, o których mowa w Jednolitym Dokumencie Wykonawcy, b) okoliczno?ci, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotycz?cym ka?dego z tych podmiotów, na którego zasoby powo?uje si Wykonawca w zakresie pkt
   9. 7.1-
   9. 7.7.
   9. 7. Dokumenty i o?wiadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Post?powania:
   9. 7.1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert,
   9. 7.2 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wy??czeniem przes?anki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy) oraz w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert,
   9. 7.3 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wy??czeniem przes?anki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy) oraz w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert - w odniesieniu do osób fizycznych,
   9. 7.4 odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,
   9. 7.5 o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne,
   9. 7.6 o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy,
   9. 7.7 o?wiadczenie Wykonawcy o wydaniu albo braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/ Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

   9. 7.8 o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej Wykonawca mo?e z?o?y wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu.
   9. 8. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt
   9. 7.1-
   9. 7.4. IDW sk?ada dokumenty okre?lone w § 7 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm), tj.:
   9. 8.1 informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym: w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 (z wy??czeniem przes?anek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy) i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy;
   9. 8.2 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, oraz inne dokumenty i o?wiadczenia, o których mowa w pkt.
   9. 7.5,
   9. 7.6,
   9. 7.7 i
   9. 7.8 IDW.
   9. 9. Dokumenty, o których mowa w pkt
   9. 8.1 i
   9. 8.2 IDW powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   9. 10. Je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt
   9. 8.1 i
   9. 8.2 IDW zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym, albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce Zamieszkania tej osoby. Terminy zawarte w pkt
   9. 9 IDW stosuje si odpowiednio.
   9. 11. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
   9. 7.1-
   9. 7.3 IDW, sk?ada dokument, o którym mowa w pkt
   9. 8.1 IDW, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy (z wy??czeniem przes?anek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit d) Ustawy) i art. 24 ust.1 pkt 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy. Je?eli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokumentów, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   9. 12. Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie Post?powania wezwa Wykonawców do z?o?enia wszystkich lub niektórych o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj wykluczeniu, spe?niaj warunki udzia?u w Post?powaniu, a je?eli zachodz uzasadnione podstawy do uznania, ?e z?o?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s ju aktualne, do z?o?enia aktualnych o?wiadcze lub dokumentów.
III.1.4) Rčgles et critčres objectifs de participation Liste et brčve description des rčgles et critčres:
Uwaga 1: szczegó?owe informacje na temat warunków udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post?powania (a tak?e wymaganych dokumentów) znajduj si w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dost?pnej na stronie internetowej Zamawiaj?cego [sekcja I.3) Komunikacja]. Uwaga 2: og?oszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilo?ci znaków - w zwi?zku z czym nie ma mo?liwo?ci wskazania w og?oszeniu pe?nej tre?ci warunków udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (a tak?e wymaganych dokumentów).
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
 
1.Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy sw ofert wadium w wysoko?ci: Dla Cz??ci 1: 370.000,00 PLN (s?ownie: trzysta siedemdziesi?t tysi?cy z?otych i 00/100) Dla Cz??ci 2: 90.000,00 PLN (s?ownie: dziewi??dziesi?t tysi?cy z?otych i 00/100)
   2.  Wadium musi by wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy.
   3.  Zamawiaj?cy ustala zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy (dla ka?dej z Cz??ci) zawartej w wyniku Post?powania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej brutto podanej w ofercie dla zakresu podstawowego z zastrze?eniem postanowie punktu 20 IDW.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Wszelkie rozliczenia zwi?zane z realizacj niniejszego zamówienia b?d prowadzone w PLN. Szczegó?owe zasady oraz sposób rozlicze okre?lony zosta w Warunkach Umowy, stanowi?cych tom II SIWZ.
III.1.8) Forme juridique que devra revętir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Ofert wspóln mog z?o?y Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie niniejszego Zamówienia.
   2.  Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie Zamówienia musz ustanowi i wskaza Pe?nomocnika Do reprezentowania ich w Post?powaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Post?powaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.
   3.  W przypadku sk?adania oferty wspólnej, warunki szczegó?owe okre?lone w punkcie
   8. 6 IDW uznaje si za Spe?nione, je?li spe?ni je ??cznie wszyscy Wykonawcy sk?adaj?cy ofert wspóln?.
   4.  Dokumenty i o?wiadczenie, o którym mowa w punkcie
   8. 9,
   9. 1 i
   9. 7 IDW, sk?ada odr?bnie ka?dy z Wykonawców sk?adaj?cych ofert wspóln?.
   5.  Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z Pe?nomocnikiem zgodnie z tre?ci pkt 14.15 IDW.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Warunki realizacji Umowy okre?lone zosta?y w Warunkach Umowy, stanowi?cych Tom II SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchčre électronique
Une enchčre électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchčre électronique:
Zamawiaj?cy zamierza dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie zakupowej Zamawiaj?cego dost?pnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona osobno dla Cz??ci 1 oraz osobno dla Cz??ci
   2.  https://platformazakupowa.plk-sa.pl
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 25/06/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (ŕ compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 25/06/2020 Heure locale: 10:15 Lieu:
Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y z?o?y na platformie zakupowej.
   2.  Adres platformy zakupowej, na której nale?y z?o?y ofert?
:
https://platformazakupowa.plk-sa.pl
   3.  Otwarcie ofert nast?pi w PKP Polskie Linie Kolejowe Kolejowe S. A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, pokój: 40 https://platformazakupowa.plk-sa.pl Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mog uczestniczy w sesji otwarcia ofert.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Post?powanie jest prowadzone na podstawie Dzia?u III Rozdzia?u V ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie (tekst jedn.:Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   2.  Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki, które Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane.
   3.  Prawid?owy termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni od up?ywu terminu sk?adania ofert (punkt IV.2.6 wymusza podania okresu w miesi?cach).
   4.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
   5.  Zamawiaj?cy nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.
   6.  Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy.
   7.  Zamawiaj?cy, zgodnie z § 4 Rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie u?ycia ?rodków komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udost?pnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320 ze zm.), zaleca, aby dokumenty lub o?wiadczenia sk?adane w Post?powaniu by?y sporz?dzone w formacie .pdf, i podpisane formatem podpisu elektronicznego PAdES.
   8.  Kwalifikowany podpis elektroniczny musi spe?nia wymagania okre?lone w ustawie z dnia
   5. 9.2016r. o us?ugach zaufania publicznego oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.).
   9.  Formularz Ofertowy jest przygotowywany i podpisywany bezpo?rednio na Platformie Zakupowej, pozosta?e dokumenty i o?wiadczenia Wykonawca sporz?dza i podpisuje poza Platform Zakupow?. 10. Ka?dy Wykonawca mo?e z?o?y tylko jedn ofert na dan Cz???. 11. Ofert nale?y przygotowa i z?o?y ?ci?le wed?ug wymaga okre?lonych w IDW, za po?rednictwem Platformy Zakupowej Zamawiaj?cego, dost?pnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl. 12. Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim, z zachowaniem - pod rygorem niewa?no?ci - postaci elektronicznej, z?o?ona przez osob upowa?nion i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowi?zuj?cymi przepisami prawa. 13. Po dokonaniu badania z?o?onych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna je?eli w Post?powaniu z?o?one zostan co najmniej dwie oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona osobno dla Cz??ci 1 oraz osobno dla Cz??ci
   2.  14. W toku aukcji elektronicznej kryterium licytowanym b?dzie cena. 15. Aukcja odbywa si b?dzie wed?ug regu?y zni?kowej dynamicznej, co oznacza, ?e ka?da nast?pna oferta Wykonawcy zostanie przyj?ta tylko wówczas, gdy b?dzie korzystniejsza od ostatniej prawid?owo z?o?onej oferty tego Wykonawcy. 16. Post?pienia sk?adane w trakcie aukcji podpisywane s ka?dorazowo, pod rygorem niewa?no?ci, kwalifikowanym podpisem elektronicznym za po?rednictwem mechanizmu wbudowanego w Platform Zakupow?. 17. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej b?dzie obejmowa przeliczanie post?pie na punktow ocen oferty w kryterium licytowanym, z uwzgl?dnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji w kryteriach niepodlegaj?cych licytacji (je?eli wyst?puj?) oraz wag poszczególnych kryteriów. Punktacja zostanie zaokr?glona matematycznie do 10 miejsca po przecinku 18.Zamawiaj?cy skorzysta z uprawnienia wynikaj?cego z art. 24 aa ust. 1 Ustawy. 19.Zamawiaj?cy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzib w Warszawie przy ulicy Targowej 74 oraz Miasto Zdu?ska Wola, ul. Z?otnickiego 12, 98-220 Zdu?ska Wola w imieniu i na rzecz którego dzia?a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. https://platformazakupowa.plk-sa.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast?pnych Ustawy.
   2.  Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w toku post?powania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego dokonania czynno?ci, do których podj?cia zobowi?zany jest Zamawiaj?cy przepisami Ustawy, Wykonawca mo?e wnie? odwo?anie.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli informacje te zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - je?eli informacje zosta?y przes?ane w inny sposób.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci Og?oszenia a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego. 12 / 12
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45200000 - Travaux de construction complčte ou partielle et travaux de génie civil 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45234000 - Travaux de construction de voies ferrées et de systčmes de transport par câble 
45234100 - Ouvrages ferroviaires 
45234115 - Travaux de signalisation ferroviaire 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil