Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2020/S 99-238211  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 MarchÈ de travaux - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Travaux de construction 2020/S 099-238211 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Code postal: 03-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin Strza?ek Courriel: marcin.strzalek@plk-sa.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: https://platformazakupowa.plk-sa.pl https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale Autre activitÈ: obs?uga sieci ?wiadcz?cych publiczne us?ugi w zakresie transportu kolejowego
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zaprojektowanie i wykonanie robÛt dla projektu ÑBudowa zintegrowanych w?z?Ûw multimodalnych wraz z budow i przebudow przystankÛw kolejowych na terenie wojewÛdztwa ?Ûdzkiegoî NumÈro de rÈfÈrence: IREZA5h-216-01/20
II.1.2) Code CPV principal 45000000
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robÛt dla projektu ÑBudowa zintegrowanych w?z?Ûw multimodalnych wraz z budow i przebudow przystankÛw kolejowych na terenie wojewÛdztwa ?Ûdzkiegoî. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia przedstawiony zosta w programie funkcjonalno-u?ytkowym (PFU) stanowi?cym tom III SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zaprojektowanie oraz rozbudowa/budowa multimodalnych w?z?Ûw komunikacyjnych: G?owno na linii kolejowej nr 15, StrykÛw na linii kolejowej nr 15, Pabianice PÛ?noc (nazwa robocza) na linii kolejowej nr 14
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322000 45200000 45230000 45234000 45234100 45234115 45231400
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL71 Lieu principal d'exÈcution:
ó G?owno na linii kolejowej nr 15, ó StrykÛw na linii kolejowej nr 15, ó Pabianice na linii kolejowej nr 14.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia (cz?? 1) jest zaprojektowanie oraz rozbudowa/budowa multimodalnych w?z?Ûw komunikacyjnych: ó G?owno na linii kolejowej nr 15, ó StrykÛw na linii kolejowej nr 15, ó Pabianice PÛ?noc (nazwa robocza) na linii kolejowej nr 14. Ca?o? przedmiotu zamÛwienia obejmuje wykonanie: 1) dokumentacji projektowej niezb?dnej do prawid?owego wykonania wszystkich robÛt budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnie?, dopuszcze?, warunkÛw, decyzji i pozwole niezb?dnych do realizacji przedmiotu zamÛwienia; 2) wszystkich robÛt budowlanych zgodnie z zakresem zamÛwienia na podstawie opracowanej przez wykonawc i zatwierdzonej przez zamawiaj?cego dokumentacji projektowej, o ktÛrej mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robÛt przygotowawczych niezb?dnych do wykonania zakresu umowy oraz wszelkich czynno?ci wymaganych prawem; 3) przeprowadzenie oceny zgodno?ci podsystemÛw strukturalnych w zakresie obj?tym zamÛwieniem na ka?dym etapie (projektowania, budowy i ko?cowych prÛb podsystemu) i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikatÛw weryfikacji WE dla podsystemu. ZamÛwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac w bran?y in?ynieryjnej, drogowej, sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej oraz w zakresie obiektÛw in?ynieryjnych i obiektÛw obs?ugi podrÛ?nych. Zamawiaj?cy zwraca szczegÛln uwag?, i ca?o? przedmiotu zamÛwienia powinna by wykonana zgodnie z standardami technicznymi.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji na roboty budowlane / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projekt ubiega si o wspÛ?finansowanie przez Uni Europejsk ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ?Ûdzkiego na lata 2014ñ2020.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zaprojektowanie oraz rozbudowa/budowa multimodalnego w?z?a komunikacyjnego Zdu?ska Wola (wraz z budynkiem dworca) na linii kolejowej nr 14
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322000 45200000 45230000 45234000 45234100 45231400
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL71 Lieu principal d'exÈcution:
Zdu?ska Wola na linii kolejowej nr 14, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia (cz?? 2) jest zaprojektowanie oraz rozbudowa/budowa multimodalnego w?z?a komunikacyjnego: ó Zdu?ska Wola (wraz z budynkiem dworca) na linii kolejowej nr 14. Ca?o? przedmiotu zamÛwienia obejmuje wykonanie: 1) dokumentacji projektowej niezb?dnej do prawid?owego wykonania wszystkich robÛt budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnie?, dopuszcze?, warunkÛw, decyzji i pozwole niezb?dnych do realizacji przedmiotu zamÛwienia; 2) wszystkich robÛt budowlanych zgodnie z zakresem zamÛwienia na podstawie opracowanej przez wykonawc i zatwierdzonej przez zamawiaj?cego dokumentacji projektowej, o ktÛrej mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robÛt przygotowawczych niezb?dnych do wykonania zakresu umowy oraz wszelkich czynno?ci wymaganych prawem; 3) przeprowadzenie oceny zgodno?ci podsystemÛw strukturalnych w zakresie obj?tym zamÛwieniem na ka?dym etapie (projektowania, budowy i ko?cowych prÛb podsystemu) i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikatÛw weryfikacji WE dla podsystemu. ZamÛwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac w bran?y in?ynieryjnej, drogowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej oraz w zakresie obiektÛw in?ynieryjnych i obiektÛw obs?ugi podrÛ?nych. Zamawiaj?cy zwraca szczegÛln uwag?, i ca?o? przedmiotu zamÛwienia powinna by wykonana zgodnie z standardami technicznymi.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji na roboty budowlane / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projekt ubiega si o wspÛ?finansowanie przez Uni Europejsk ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ?Ûdzkiego na lata 2014ñ2020.
II.2.14) Informations complÈmentaires Ze wzgl?du na ograniczon liczb znakÛw w formularzu og?oszenia szczegÛ?owe informacje dotycz?ce kryteriÛw oceny ofert, podstaw wykluczenia z post?powania, warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz aukcji elektronicznej zamieszczone s w SIWZ dost?pnej na stronie (https://platformazakupowa.pl-sa.pl). W sekcji III formularza og?oszenia nie nale?y sugerowa si tytu?ami poszczegÛlnych sekcji. https://platformazakupowa.pl-sa.pl
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 028-065454
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Zaprojektowanie oraz rozbudowa/budowa multimodalnych w?z?Ûw komunikacyjnych: G?owno na linii kolejowej nr 15, StrykÛw na linii kolejowej nr 15, Pabianice PÛ?noc (nazwa robocza) na linii kolejowej nr 14
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zaprojektowanie oraz rozbudowa/budowa multimodalnego w?z?a komunikacyjnego Zdu?ska Wola (wraz z budynkiem dworca) na linii kolejowej nr 14
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Uniewa?nienie post?powania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z ktÛrym zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz cen przewy?sza kwot?, ktÛr zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45234000 - Travaux de construction de voies ferrées et de systèmes de transport par câble 
45234100 - Ouvrages ferroviaires 
45234115 - Travaux de signalisation ferroviaire 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil