Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 30/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2020/S 99-238237  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
MarchÈ de travaux - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2020/S 099-238237

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 050-119517)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PGNiG Termika SA
Adresse postale: ul. Modli?ska 15
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911
Code postal: 03-216
Pays: Pologne
Courriel: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
TÈlÈphone: +48 225878433 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.termika.pgnig.pl

www.termika.pgnig.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Budowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powi?zaniami do infrastruktury zak?adu w Ciep?owni Kaw?czyn

NumÈro de rÈfÈrence: 20DOZZ089

II.1.2)
Code CPV principal
45000000

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest budowa na terenie Zak?adu Ciep?owni Kaw?czyn kompletnej nowej infrastruktury olejowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powi?zaniami do infrastruktury zak?adu (IOL) b?d?cej przedmiotem umowy, sk?adaj?cej si m.in. z gospodarki olejem lekkim (GO), gospodarki wod p.po?. (GWP) oraz modernizowanych instalacji elektroenergetycznych (MIE) i innych instalacji i gospodarek pomocniczych zapewniaj?cych kompletno? realizacji przedmiotu umowy. IOL jest elementem planowanych na terenie zak?adu prac inwestycyjnych Zamawiaj?cego zwianych z realizacj przedsi?wzi?cia polegaj?cego na dostosowaniu C. Kaw?czyn do konkluzji BAT.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 050-119517

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia

Au lieu de:

Pocz?tek: 30.6.2020 Koniec:
   5. 11.2021

Lire:

Pocz?tek: 30.8.2020 Koniec: 30.9.2022

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 22/05/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 30/06/2020

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 22/05/2020

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 30/06/2020

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil