Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 06/08/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2020/S 124-304853  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 March╚ de travaux - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Travaux de construction 2020/S 124-304853 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Travaux
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: ul. Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 03-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Wr█bel ˝ PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa Courriel: ewa.wrobel@plk-sa.pl Fax: +48 224732155 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://plk-sa.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.plk-sa.pl http://plk-sa.pl https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.plk-sa.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s) La communication ╚lectronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas g╚n╚ralement disponibles. Un acc╦s direct non restreint et complet ces outils et dispositifs est possible gratuitement l'adresse: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6) Activit╚ principale Autre activit╚: transport kolejowy, zarz?dzanie liniami kolejowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Modernizacja 21 szt. obiekt█w in?ynieryjnych na szlaku Opoczno P?d. ˝ Pilichowice w ramach projektu ĐModernizacja linii kolejowej nr 4 ˝ Centralna Magistrala Kolejowa etap IIţ
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest modernizacja 21 szt. obiekt█w: ˇ przepusty km: 93,966; 94,795; 95,470; 96,343; 97,380; 98,487; 100,538; 100,975; 101,820; 102,230; 102,995; 103,181; 104,964; 105,705; 106,196, ˇ wiadukty km: 99,693; 101,970; 103,088; 104,275, ˇ mosty km: 95,821; 99,246. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia przedstawiony zosta w Opisie przedmiotu zam█wienia (OPZ) stanowi?cym tom III Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia (dalej: SIWZ), oraz rozbiciu ceny ofertowej stanowi?cym tom IV Rozbicie ceny ofertowej (dalej: RCO) SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 Travaux de construction compl╦te ou partielle et travaux de g╚nie civil 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'╚nergie, d'autoroutes, de routes, d'a╚rodromes et de voies ferr╚es; travaux de nivelage 45234000 Travaux de construction de voies ferr╚es et de syst╦mes de transport par c'ble
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Ca?o? przedmiotu zam█wienia obejmuje wykonanie nast?puj?cych element█w: 1) wszystkich rob█t budowlanych zgodnie z zakresem zam█wienia na podstawie przekazanej przez Zamawiaj?cego dokumentacji oraz wszystkich rob█t przygotowawczych niezb?dnych do wykonania powierzonego zam█wienia oraz wykonania wszelkich czynno?ci wymaganych prawem; 2) przeprowadzenie oceny zgodno?ci podsystemu strukturalnego ĐInfrastrukturaţ z TSI obj?tego zakresem zam█wienia na ka?dym etapie; 3) w przypadku zmiany zakresu projektu w stosunku do zakresu okre?lonego obowi?zuj?c decyzj o ?rodowiskowych uwarunkowaniach ˝ opracowanie materia?█w do wniosku o wydanie zmiany tej decyzji lub/i wydanie nowej decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozosta?ych decyzji niezb?dnych do realizacji rob█t. Zam█wienie obejmuje wykonanie zakresu rozbi█rki i budowy obiekt█w in?ynieryjnych, odtworzenia odwodnienia oraz usuni?cie drzew i krzew█w. Zamawiaj?cy zwraca szczeg█ln uwag?, i ca?o? przedmiotu zam█wienia powinna by wykonana zgodnie z obowi?zuj?cymi standardami technicznymi.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji i r?kojmi / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 80
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 30/06/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy. Zakres zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy oraz warunki, na jakich zostan udzielone okre?la OPZ. Podobne zam█wienie mo?e zosta udzielone w trybie zam█wienia z wolnej r?ki, po wcze?niejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawc?, w szczeg█lno?ci w zakresie warunk█w umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu r?kojmi i mo?e obejmowa nast?puj?ce zakresy:
   1.  rozbi█rk obiekt█w in?ynieryjnych;
   2.  przebudow obiekt█w in?ynieryjnych;
   3.  przebudow nawierzchni kolejowej obejmuj?c m.in.: wymian szyn, wymian przek?adek podszynowych, wymian podk?ad█w, zabudow gabion█w do przytrzymania zewn?trznej pryzmy podsypki, uzupe?nienie oraz poszerzenie pryzmy podsypki, podbicie toru, regulacj napr??e?, wraz z przebudow podtorza;
   4.  przygotowanie wniosk█w na usuni?cie drzew i krzew█w oraz usuni?cie drzew i krzew█w;
   5.  odtworzenie i oczyszczenie row█w odwadniaj?cych.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, wobec kt█rych brak jest podstaw do wykluczenia z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12˝23 ustawy Prawo zam█wie publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843) dalej zwan ustaw (z wy??czeniem przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) (przes?anki wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 (przes?anki wykluczenia fakultatywne) oraz spe?niaj?cy warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w pkt 2 poni?ej.
   2.  Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy, o udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki dotycz?ce:
   2. 1. kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w;
   2. 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
   2. 3. zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
   3.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych.
   3. 1. Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w, musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia.
   3. 2. Zamawiaj?cy b?dzie ocenia?, czy udost?pnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13˝22 ustawy (z wy??czeniem przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 ustawy.
   3. 3. W celu oceny, czy Wykonawca kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zam█wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ??cz?cy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasob█w, Zamawiaj?cy ??da dokument█w, kt█re okre?l w szczeg█lno?ci: a) zakres dost?pnych Wykonawcy zasob█w innego podmiotu; b) spos█b wykorzystania zasob█w innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonaniu zam█wienia; c) zakres i okres udzia?u innego podmiotu, przy wykonywaniu zam█wienia; d) czy podmiot, na zdolno?ciach kt█rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, kt█rych wskazane zdolno?ci dotycz?.
   3. 4. W odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiot█w, je?li podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s wymagane.
   4.  W stosunku do Podwykonawc█w, na zasobach kt█rych Wykonawca nie polega, je?li jest ju wiadome Wykonawcy, jakim Podwykonawcom zamierza powierzy wykonanie cz??ci zam█wienia, Zamawiaj?cy zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13˝22 ustawy (z wy??czeniem przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 ustawy.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawc?, ?e znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie Zam█wienia, tj.: a) posiada w ci?gu ostatnich 3 lat obrotowych, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy, za ten okres, ?redni roczny przych█d netto ze sprzeda?y w kwocie minimalnej 25 000 000,00 PLN; b) posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow ˝ w wysoko?ci nie mniejszej ni 6 000 000,00 PLN. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyra?onych w walutach innych ni PLN, nale?y przyj? ?redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesi?ca, w kt█rym opublikowano og?oszenie o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Dokumenty i o?wiadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu:
   1.  cz?? sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysk█w i strat, w przypadku gdy sporz?dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, a je?eli podlega ono badaniu przez bieg?ego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo?ci, r█wnie odpowiednio z opini o badanym sprawozdaniu (jego cz??ci), a w przypadku Wykonawc█w niezobowi?zanych do sporz?dzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty okre?laj?ce przychody netto ze sprzeda?y ˝ za ostatnie 3 lata obrotowe, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ za ten okres;
   2.  informacja banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   3.  inne dokumenty ˝ je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 1 i pkt 2 powy?ej;
   4.  szczeg█?owy wykaz dokument█w i o?wiadcze oraz informacje na ich temat znajduj si w pkt 9 Instrukcji dla Wykonawc█w (dalej: IDW), stanowi?cej tom I SIWZ.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawc?, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie wykona?: a) budow lub przebudow (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej 2 (dw█ch) obiekt█w typu most lub wiadukt lub estakada o rozpi?to?ci najd?u?szego prz?s?a nie mniejszej ni 21 m; b) budow lub przebudow (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) 2 (dw█ch) kolejowych obiekt█w in?ynieryjnych, tj. most█w lub wiadukt█w przystosowanych do pr?dko?ci V>200 km/h; c) budow lub przebudow (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) 2 (dw█ch) kolejowych obiekt█w in?ynieryjnych tj. most█w lub wiadukt█w przy s?siednim, czynnym torze przy pr?dko?ci minimalnej V?100 km/h. Ka?de wykazane zadanie/realizacja mo?e jednocze?nie potwierdza spe?nianie kilku z powy?szych warunk█w;
   2.  wymagane jest wykazanie przez Wykonawc dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam█wienia, zgodnie z poni?szym wyszczeg█lnieniem:
   2. 1. kierownik budowy ˝ 1 osoba;
   2. 2. kierownik rob█t torowych ˝ 1 osoba;
   2. 3. kierownik rob█t mostowych ˝ 1 osoba. Nie dopuszcza si wskazywania w ofercie, ani w ?adnej jej cz??ci, tej samej osoby na wi?cej ni jedno stanowisko. Szczeg█?owy opis warunk█w znajduje si w pkt
   8. 6.1 i
   8. 6.2 IDW, stanowi?cej tom I SIWZ. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Dokumenty i o?wiadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu:
   1.  wykaz rob█t budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, termin█w wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych roboty zosta?y wykonane;
   2.  dowody okre?laj?ce, czy roboty budowlane wymienione w wykazie zosta?y wykonane nale?ycie, zawieraj?ce w szczeg█lno?ci informacje o tym, czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone przy czym dowodami, o kt█rych mowa s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz kt█rego roboty budowlane by?y wykonywane;
   3.  inne dokumenty ˝ je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 2 powy?ej;
   4.  wykaz os█b, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie i do?wiadczenia niezb?dnego do wykonania zam█wienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez te osoby czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Szczeg█?owy wykaz dokument█w i o?wiadcze oraz informacje na ich temat znajduj si w pkt 9 IDW,stanowi?cej tom I SIWZ.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
W celu wst?pnego wykazania, ?e brak jest podstaw do wykluczenia z post?powania oraz potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu, ka?dy z Wykonawc█w zobowi?zany jest z?o?y jednolity dokument. W celu wst?pnego potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu Wykonawca ograniczy si do og█lnego o?wiadczenia dotycz?cego wszystkich kryteri█w kwalifikacji poprzez wype?nienie sekcji w cz??ci IV i nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV JEDZ. W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w (np. konsorcjum), JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w JEDZ Wykonawcy lub JEDZ dot. ka?dego z podmiot█w,na zasoby kt█rego powo?uje si Wykonawca.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Wadium:
   1.  Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy sw ofert wadium w wysoko?ci: 400 000,00 PLN(s?ownie: czterysta tysi?cy z?otych).
   2.  Wadium musi by wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy. Szczeg█?owe wytyczne w zakresie wnoszenia wadium zawiera punkt 11 IDW, stanowi?cej tom I SIWZ. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy:
   1.  Zamawiaj?cy ustala zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy zawartej w wyniku post?powania o udzielenie niniejszego zam█wienia w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej brutto podanej w ofercie z zastrze?eniem postanowie pkt 20 IDW. Szczeg█?owe wytyczne w zakresie wnoszenia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy zawiera pkt 21 IDW stanowi?cej tom I SIWZ.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Wszelkie rozliczenia zwi?zane z realizacj niniejszego zam█wienia b?d prowadzone w z?otych polskich. Szczeg█?owe zasady oraz spos█b rozliczenia okre?lony zosta w warunkach umowy, stanowi?cych tom II SIWZ.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Ofert wsp█ln mog z?o?y Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie niniejszego zam█wienia.
   2.  Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia musz ustanowi i wskaza Pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zam█wienia albo reprezentowania w post?powaniu o udzielenie niniejszego zam█wienia i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego ˝ zgodnie z postanowieniem art. 23 ustawy.
   3.  W przypadku sk?adania oferty wsp█lnej, warunki szczeg█?owe okre?lone w punkcie
   8. 6 IDW uznaje si za spe?nione, je?li spe?ni je ??cznie wszyscy Wykonawcy sk?adaj?cy ofert wsp█ln?.
   4.  Dokumenty i o?wiadczenia, o kt█rych mowa w pkt
   8. 9,
   9. 1 i
   9. 7 IDW, sk?ada odr?bnie ka?dy z Wykonawc█w sk?adaj?cych ofert wsp█ln?.
   5.  Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z Pe?nomocnikiem zgodnie z tre?ci pkt 14.15 IDW.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki umowy stanowi tom II SIWZ. Warunki umowy s dost?pne na stronie internetowej Zamawiaj?cego pod adresem (https://platformazakupowa.plk-sa.pl) w lokalizacji dedykowanej dla przedmiotowego zam█wienia. https://platformazakupowa.plk-sa.pl
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
Une ench╦re ╚lectronique sera effectu╚e Renseignements compl╚mentaires sur lÝench╦re ╚lectronique:
Po dokonaniu badania z?o?onych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna je?eli w post?powaniu zakupowym z?o?one zostan co najmniej dwie oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie zakupowej Zamawiaj?cego dost?pnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl Szczeg█?owe informacje dot. aukcji zawiera pkt 20.9 IDW. https://platformazakupowa.pl
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 06/08/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 06/08/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie jednostki prowadz?cej post?powanie, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Wile?ska 10A, 03-414 Warszawa, POLSKA, pok█j nr 014 (parter). Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie jest jawne, Wykonawcy mog uczestniczy w sesji otwarcia ofert.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni od up?ywu terminu sk?adania ofert.
   2.  Zamawiaj?cy skorzysta z uprawnienia wynikaj?cego z art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  Ofert nale?y przygotowa i z?o?y ?ci?le wed?ug wymaga okre?lonych w IDW, za po?rednictwem platformy zakupowej Zamawiaj?cego, dost?pnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl. Szczeg█?owy opis korzystania z platformy zakupowej przez Wykonawc█w zawarty jest w Podr?czniku dla Wykonawc█w. Wykonawca zobowi?zany jest do zapoznania si ze sposobem dzia?ania platformy zakupowej oraz tre?ci podr?cznika dla Wykonawc█w i post?powania zgodnie z jego wytycznymi. Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim, z zachowaniem ˝ pod rygorem niewa?no?ci ˝ postaci elektronicznej, z?o?ona przez osob upowa?nion i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowi?zuj?cymi przepisami prawa. Cd. sekcji III.1.1:
   5.  Wykonawca maj?cy siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP sk?ada dokumenty zgodnie z▀ 7 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia (Dz.U. z 2017, poz.1579 ze zm.).
   6.  Dokumenty i o?wiadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstawa wykluczenia Wykonawcy z post?powania:
   6. 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 21 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   6. 2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy (z wy??czeniem przes?anki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy) oraz w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   6. 3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy (z wy??czeniem przes?anki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy) oraz w zakresie okre?lonym w art.24 ust. 5 pkt 5 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert ˝ w odniesieniu do os█b fizycznych;
   6. 4. odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
   6. 5. o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne;
   6. 6. o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
   6. 7. o?wiadczenie Wykonawcy o wydaniu lub braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   6. 8. o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej przekazane zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej Wykonawca mo?e z?o?y wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu.
   7.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia post?powania w przypadku zaistnienia okoliczno?ci, o kt█rym mowa w art. 93 ust. 1a ustawy. https://platformazakupowa.plk-sa.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast?pnych ustawy.
   2.  Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w toku Post?powania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego dokonania czynno?ci, do kt█rych podj?cia zobowi?zany jest Zamawiaj?cy przepisami ustawy, Wykonawca mo?e wnie? odwo?anie.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli informacje te zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli informacje zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci Og?oszenia o zam█wieniu oraz postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 IDW wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
25/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45200000 - Travaux de construction complŔte ou partielle et travaux de gÚnie civil 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'Únergie, d'autoroutes, de routes, d'aÚrodromes et de voies ferrÚes; travaux de nivelage 
45234000 - Travaux de construction de voies ferrÚes et de systŔmes de transport par cÔble