Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 06/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2020/S 124-304881  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
MarchÈ de travaux - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2020/S 124-304881

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 080-189487)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
NumÈro national d'identification: KRS: 0000013479
Adresse postale: Budynek Skylight, XII p., ul. Z?ota 59
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-120
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Aneta Szyndler
Courriel: Aneta.Szyndler@gkpge.pl
TÈlÈphone: +48 225307960 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl

www.pgeenergiaciepla.pl
https://swpp2.gkpge.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostosowanie Centralnej Ciep?owni w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Kielcach do wymogÛw konkluzji BAT

NumÈro de rÈfÈrence: POST/PEC/PEC/ZSK/00117/2020

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy instalacji oczyszczania spalin dla kot?a OR-50 i dwÛch kot?Ûw WR-25 nr 4 i 5 zainstalowanych w Elektrociep?owni Kielce nale??cej do PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Kielcach ÑInwestycjaî, w celu dostosowania ich do wymaga konkluzji BAT oraz monta instalacji monitoringu spalin dla kot?Ûw WR-25 nr 1 i 2 w celu dostosowania do pracy w re?imie kot?owni szczytowej ok.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
26/06/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 080-189487

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 01/07/2020

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 06/07/2020

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 29/08/2020

Lire:

Date: 03/09/2020

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 01/07/2020

Heure locale: 14:30

Lire:

Date: 06/07/2020

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction