Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2020/S 147-361941  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Travaux de construction 2020/S 147-361941 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w imieniu której dzia?a Centrum Realizacji Inwestycji Region ?l?ski Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Pays: Pologne Courriel: lukasz.chodacki@plk-sa.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.plk-sa.pl www.plk-sa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Autre activité: Transport kolejowy - zarz?dzanie liniami kolejowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych zwi?zanych z przebudow sieci trakcyjnej na szlakach pomi?dzy stacjami na odcinku podg Bronów - Skoczów dla zadania pn.: "Wykonanie..." cd. sekcja II
   1. 4 Numéro de référence: IREZA4/1c-216-02/2020
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych zwi?zanych z przebudow sieci trakcyjnej na szlakach pomi?dzy stacjami na odcinku podg Bronów - Skoczów dla zadania pn.: "Wykonanie przebudowy sieci trakcyjnej na odcinku podg Bronów - Wis?a G??bce" w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpiecze?stwa i likwidacja zagro?e eksploatacyjnych na sieci kolejowej - Region ?l?ski".
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 45234000 Travaux de construction de voies ferrées et de systèmes de transport par câble 45234100 Ouvrages ferroviaires 45231400 Travaux de construction de lignes électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL POLSKA Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych zwi?zanych z przebudow sieci trakcyjnej na szlakach pomi?dzy stacjami na odcinku podg Bronów - Skoczów w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpiecze?stwa i likwidacja zagro?e eksploatacyjnych na sieci kolejowej - Region ?l?ski".
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
a) Zamówienie jest udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Umowa podstawowa nr 90/106/0135/19/Z/I zosta?a zawarta w dniu 10 pa?dziernika 2019 r. z wykonawc Trakcja PRKiI S.A., ul. Z?ota 59 VIII p., 00-120 Warszawa. Zamówienie na podstawie art.134 ust. 6 pkt 3 zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy, tj. Trakcja PRKiI S.A., Al. Jerozolimskie 100 Iip., 00-807 Warszawa (zmiana adresu siedziby). b) Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. W zakres zamówienia podstawowego wchodzi: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: a) projektu budowlanego wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego; b) uzyskanie pozwolenia na budow i innych niezb?dnych decyzji administracyjnych; c) opracowanie projektu wykonawczego; d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej; e) przeprowadzenie procesu oceny zgodno?ci podsystemów i przekazanie odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów. 2) Realizacja robót w zakresach m.in: sie trakcyjna wraz z zasilaniem. W zakresie bran?y energetycznej przedmiotem zamówienia podstawowego by?a kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na wyszczególnionych stacjach. W zamówieniu podobnym nale?y przebudowa sie trakcyjna na odcinku podg Bronów - Skoczów. W zakresie dokumentacji przedmiotem zamówienia podstawowego by?o opracowanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej oraz certyfikacja. W zamówieniu podobnym nale?y opracowa dokumentacj wykonawcz?, powykonawcz wraz z certyfikacj?. c) Zamówienie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Zamawiaj?cy w sekcji VI.3, pkt 22 Og?oszenia o zamówieniu podstawowym nr 2018/S 242-553468 opublikowanym w dniu 15 grudnia 2018 r. w DUUE przewidzia udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówie publicznych. d) Zamówienie podobne zgodne jest z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie ma zosta udzielone do zamówienia podstawowego obejmuj?cego przebudow linii nr 694/157/190/191. e) Ca?kowita warto? zamówienia podobnego zosta?a uwzgl?dniona przy szacowaniu warto?ci zamówienia podstawowego. Warto? zamówienia podstawowego uwzgl?dnia warto? planowanego zamówienia, polegaj?cego na powtórzeniu robót budowlanych. Warto? szacunkowa zamówienia wraz z zamówieniami podobnymi wynosi?a 458 461 689,08 PLN. Warto? szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi?a 352 132 007,27 PLN, W tym dla zamówienia cz??ciowego A w ramach którego udzielane b?dzie zamówienie podobne, warto? szacunkowa zamówienia wraz z zamówieniami podobnymi wynosi?a 323 549 883,72 PLN. Warto? szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi?a 247 846 256,03 PLN, przy czym do dnia dzisiejszego Zamawiaj?cy nie udzieli zamówie na roboty podobne do ww. zamówienia podstawowego. f) W opisie zamówienia podstawowego wskazano zakres robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostan udzielone zamówienia podobne Zakres us?ug lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostan udzielone zamówienia podobne zosta?y zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W Instrukcji dla Wykonawców stanowi?cej element SIWZ zamówienia podstawowego Zamawiaj?cy sprecyzowa jaki zakres robót mo?e zosta zlecony w trybie zamówienia na roboty podobne, w tym w szczególno?ci wskaza na projektowanie w bran?y elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej oraz roboty budowlane w bran?y elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej. 2018/S 242-553468
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9090/IREZA4DZ/12429/03290/20/P Intitulé:
"Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych zwi?zanych z przebudow sieci trakcyjnej na szlakach pomi?dzy stacjami na odcinku podg Bronów - Skoczów w ramach projektu pn.: ... cd sekcja II
   1. 4
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/07/2020
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Trakcja PRKiI S.A.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio www.uzp.gov/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45234000 - Travaux de construction de voies ferrées et de systèmes de transport par câble 
45234100 - Ouvrages ferroviaires 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil