Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 19/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2020/S 180-435464  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Varsovie: Travaux de construction 2020/S 180-435464 Avis de marché - secteurs spéciaux Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: ul. Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dariusz Bia?ek, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Po?udniowy Courriel: dariusz.bialek@plk-sa.pl Téléphone: +48 123933455 Fax: +48 123931562 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.plk-sa.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.plk-sa.pl www.plk-sa.pl https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.plk-sa.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.plk-sa.pl La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6) Activité principale Autre activité: transport kolejowy, zarz?dzanie liniami kolejowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Przebudowa peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudow infrastruktury towarzysz?cej" w ramach projektu nr 2015-PL-TM-0001-W Numéro de référence: IREZA3c-216-03/2020;9090/IREZA3/15181/04013/20/P
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Pe?na nazwa zamówienia: "Przebudowa peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudow infrastruktury towarzysz?cej" w ramach Projektu nr 2015-PL-TM-0001-W pn. "Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków, etap IIb". Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych dotycz?cych przebudowy peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudow infrastruktury towarzysz?cej.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000 Travaux de construction 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 71321000 Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments 45100000 Travaux de préparation de chantier 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil 45234000 Travaux de construction de voies ferrées et de systèmes de transport par câble 45234100 Ouvrages ferroviaires 45231400 Travaux de construction de lignes électriques 45255600 Intervention au tube enroulé sur puits sous pression 45314310 Installation de câblage 45314000 Installation de matériel de télécommunications
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL214 Krakowski
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych dotycz?cych przebudowy peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudow infrastruktury towarzysz?cej.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony zosta w Programie Funkcjonalno-U?ytkowym (PFU) stanowi?cym Tom III niniejszej SIWZ
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 14 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projektu nr 2015-PL-TM-0001-W pn. "Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków, etap IIb".
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Zamawiaj?cy korzystaj?c z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówie publicznych informuje, i mo?e uniewa?ni post?powanie, o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki, które zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. W Post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wy??czeniem przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy (przes?anki wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy (przes?anki wykluczenia fakultatywne) oraz spe?niaj?cy warunki udzia?u w Post?powaniu, okre?lone w pkt
   8. 2 IDW.
   2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mog ubiega si Wykonawcy,którzy spe?niaj warunki dotycz?ce: 1)Kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów, 2)Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3)Zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
   3. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w Post?powaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia,lub jego cz??ci,polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych.
   4. Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c Zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.
   5. W celu wst?pnego wykazania, ?e brak jest podstaw do wykluczenia z Post?powania oraz potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w Post?powaniu, ka?dy z Wykonawców zobowi?zany jest z?o?y Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Za??cznik do IDW. W celu wst?pnego potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w Post?powaniu Wykonawca ograniczy si do ogólnego o?wiadczenia dotycz?cego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wype?nienie sekcji w cz??ci IV i nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV Jednolitego Dokumentu. Zamawiaj?cy dopuszcza wykonanie niniejszego Zamówienia przy udziale Podwykonawców. Wykonawca zobowi?zany jest wskaza w Za??czniku nr 1 do Formularza Ofertowego, cz??ci Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy Podwykonawcom oraz poda?(o ile jest to wiadome)firmy tych Podwykonawców.
   6. W przypadku wspólnego ubiegania si o Zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Za??cznik do IDW,sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o Zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególno?ci brak podstaw wykluczenia i spe?nianie warunków udzia?u w Post?powaniu w zakresie,w którym ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w Post?powaniu.
   7. Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spe?niania, w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w Post?powaniu sk?ada tak?e Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Za??cznik do IDW, dotycz?cy ka?dego z tych podmiotów wraz z zobowi?zaniem,którego wzór stanowi Za??cznik do IDW.
   8. Wykonawca wskazuj?cy w Jednolitym Dokumencie Podwykonawców, którym zamierza powierzy wykonanie cz??ci Zamówienia, a na których zasobach nie polega, je?li jest ju wiadome, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt
   8. 4 IDW, sk?ada Jednolity Dokument,którego wzór stanowi Za??cznik do IDW, dotycz?cy ka?dego z tych Podwykonawców.
   9. Zamawiaj?cy przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych: a)okoliczno?ci, o których mowa w Jednolitym Dokumencie Wykonawcy, b)okoliczno?ci, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotycz?cym ka?dego z tych podmiotów,na którego zasoby powo?uje si Wykonawca w zakresie pkt
   9. 7.1-
   9. 7.7. Cd. w VI.3
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawc?, i znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie Zamówienia, tj.: a) posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow - w wysoko?ci nie mniejszej ni 3 000 000,00 PLN. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyra?onych w walutach innych ni PLN, nale?y przyj? ?redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesi?ca, w którym opublikowano og?oszenie o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
   2.  Ocena spe?nienia warunku, o których mowa powy?ej nast?pi na podstawie nast?puj?cych dokumentów: a) informacji banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert,, b) innych dokumentów - je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska dokumentów, o których mowa w punkcie
   2.  lit a).
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawc?, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona?: Co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadaj?cej swoim rodzajem robocie budowlanej stanowi?cej przedmiot zamówienia. Za roboty budowlane odpowiadaj?ce swoim rodzajem robocie budowlanej stanowi?cej przedmiot zamówienia Zamawiaj?cy uzna roboty budowlane, wykonane w ramach jednej lub wi?cej umów, na zakres których sk?adaj si?: budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane co najmniej 2 peronów wraz z sieci trakcyjn?; wyposa?enia co najmniej 2 peronów w urz?dzenia nag?a?niaj?ce, monitoringu, wraz z infrastruktur towarzysz?c?.
   2.  Wymagane jest wykazanie przez Wykonawc dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poni?szym wyszczególnieniem: a) Dyrektor kontraktu - 1 osoba b) Kierownik Budowy - 1 osoba c) Kierownik robót bran?y konstrukcyjno - budowlanej - 1 osoba
   3.  Wymagane jest wykazanie przez Wykonawc dost?pno?ci do ni?ej wymienionych narz?dzi i urz?dze technicznych w celu realizacji Zamówienia: a) co najmniej 1 szt. - d?wig samochodowy i kolejowy o no?no?ci od 15 do 30 ton; b) co najmniej 1 szt. - spycharka g?sienicowa; c) co najmniej 1 szt. - wysokowydajna koparka o pojemno?ci ?y?ki powy?ej 1,5 m3; d) co najmniej 1 szt. - koparka dwudrogowa. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
AD.1
   1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, terminów wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zosta?y wykonane (wzór wykazu stanowi Za??cznik do IDW),
   2. dowody okre?laj?ce, czy roboty budowlane wymienione w wykazie zosta?y wykonane nale?ycie, zawieraj?ce w szczególno?ci informacje o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by?y wykonywane,
   3. inne dokumenty - je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska dokumentów, o których mowa w pkt 2, AD.2
   1.  Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji Zamówienia, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie i do?wiadczenia niezb?dnego do wykonania Zamówienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez te osoby czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Za??cznik do IDW), AD. 3
   1.  Wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania Zamówienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi Za??cznik do IDW), Wymagania w zakresie spe?niania warunku dot. zdolno?ci technicznej i zawodowej zosta?y szczegó?owo opisane w Tom I SIWZ - IDW.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
Ca?kowita cena brutto - waga: 80 % Termin realizacji - waga 20 % Szczegó?owo kryterium zosta?o opisane w Tomie I SIWZ - IDW.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:

   1. Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy sw ofert wadium w wysoko?ci 130 000,00 PLN (s?ownie: sto trzydzie?ci tysi?cy z?otych)
   2.  Wadium musi by wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy.
   3.  Zamawiaj?cy ustala zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy zawartej w wyniku Post?powania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej brutto podanej w ofercie pomniejszonej o koszty brutto komunikacji zast?pczej dla zakresu podstawowego z zastrze?eniem postanowie punktu 20 IDW.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

   1. Ofert wspóln mog z?o?y Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie niniejszego Zamówienia.
   2. Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie Zamówienia musz ustanowi i wskaza Pe?nomocnika do reprezentowania ich w Post?powaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Post?powaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.
   3. Informacje na temat zasad, na jakich Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie niniejszego zamówienia, zawiera pkt 10 Tomu I SIWZ - IDW.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Szczegó?owe warunki realizacji umowy opisane s w Tomie II SIWZ - Warunki Umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchère électronique:
Je?eli w post?powaniu z?o?one zostan co najmniej dwie oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna. Aukcja zostanie przeprowadzona na Platformie Zakupowej Zamawiaj?cego dost?pnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl Szczegó?owe informacje znajduj si w pkt 20.8 IDW. https://platformazakupowa.plk-sa.pl
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 19/10/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 17/12/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 19/10/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Po?udniowy, 31-157 Kraków, Pl. Matejki 12, w "sali konferencyjnej" (II pi?tro).
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Cd. Sekcji III.1.1 10.Dokumenty i o?wiadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Post?powania: 1).informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 2).informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wy??czeniem przes?anki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy) oraz w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, 3).informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wy??czeniem przes?anki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy) oraz w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert - w odniesieniu do osób fizycznych, 4).odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 5).o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne (sporz?dzone zgodnie ze wzorem zawartym w Za??czniku do IDW), 6).o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy (sporz?dzone zgodnie ze wzorem zawartym w Za??czniku do IDW), 7).o?wiadczenie Wykonawcy o wydaniu albo braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne (sporz?dzone zgodnie ze wzorem zawartym w Za??czniku do IDW) a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, 8).o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej Wykonawca mo?e z?o?y wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu (wzór o?wiadczenia stanowi Za??cznik do IDW), 11. Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sk?ada dokumenty okre?lone w pkt
   9. 8 IDW. Szczegó?owe informacje znajduj si w Tomie I SIWZ - IDW zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiaj?cego pod adresem https://platformazakupowa.plk-sa.pl. 12. Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków w Formularzu Og?oszenia szczegó?owe informacje dotycz?ce,w szczególno?ci: formy oraz sposobu z?o?enia oferty, rodzajów i formy dokumentów, o?wiadcze sk?adanych wraz z ofert oraz w toku post?powania na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia znajduj si w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dost?pnej na stronie: https://platformazakupowa.plk-sa.pl. https://platformazakupowa.plk-sa.pl https://platformazakupowa.plk-sa.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

   1. Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast?pnych Ustawy.
   2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w toku Post?powania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego dokonania czynno?ci, do których podj?cia zobowi?zany jest Zamawiaj?cy przepisami Ustawy, Wykonawca mo?e wnie? odwo?anie.
   3. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli informacje te zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - je?eli informacje zosta?y przes?ane w inny sposób.
   6. Odwo?anie wobec tre?ci Og?oszenia o zamówieniu oraz postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
   7. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45234000 - Travaux de construction de voies ferrées et de systèmes de transport par câble 
45234100 - Ouvrages ferroviaires 
45255600 - Intervention au tube enroulé sur puits sous pression 
45314000 - Installation de matériel de télécommunications 
45314310 - Installation de câblage 
71321000 - Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil