Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2020/S 200-484151  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Pologne-Varsovie: Travaux de construction 2020/S 200-484151 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowy Instytut Geologiczny ñ Pa?stwowy Instytut Badawczy Adresse postale: ul. Rakowiecka 4 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-975 Pays: Pologne Point(s) de contact: Natalia Mosi?dz Courriel: natalia.mosiadz@pgi.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgi.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: instytut badawczy
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: geologia
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Budowa magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno-laboratoryjnego w Leszczach w ramach zadania pn.: ÑWsparcie zada PSG w zakresie centralizacji archiwÛw rdzeni wiertniczych PIG-PIBî NumÈro de rÈfÈrence: NZP-240-13/2019
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s roboty budowlane polegaj?ce na budowie magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno-laboratoryjnego w Leszczach w ramach zadania pn.: Wsparcie zada Pa?stwowej S?u?by Geologicznej w zakresie centralizacji archiwÛw rdzeni wiertniczych PIG-PIBî wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur techniczn na dzia?ce ewidencyjnej numer 11/2 obr?b 0016. Nieruchomo? gruntowa przeznaczona pod budow jest po?o?ona w miejscowo?ci Leszcze gm. K?odawa, powiat kolski, wojewÛdztwo wielkopolskie. SzczegÛ?owy zakres przedmiotu zamÛwienia zosta okre?lony w: ó Za??czniku nr 1 do SIWZ ñ ÑSzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia wraz z za??cznikamiî, ó Za??czniku nr 2 do SIWZ ñ ÑIstotne postanowienia umowyî.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 37 957 934.31 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45214000 Travaux de construction d'Ètablissements d'enseignement et de centres de recherche 45214620 Travaux de construction d'Èquipements de recherche et d'essai 45400000 Travaux de parachËvement de b'timent 45450000 Autres travaux de parachËvement de b'timent 45440000 Travaux de peinture et de vitrerie 45443000 Travaux de faÁade 45442000 Travaux d'application de revÍtements de protection 45420000 Travaux de menuiserie et de charpenterie 45422000 Travaux de charpenterie 45421000 Travaux de menuiserie 45410000 Travaux de pl'trerie 45300000 Travaux d'Èquipement du b'timent 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 45314000 Installation de matÈriel de tÈlÈcommunications 45320000 Travaux d'isolation 45330000 Travaux de plomberie 45340000 Travaux d'installation de clÙtures, de garde-corps et de dispositifs de sÈcuritÈ 45200000 Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil 45210000 Travaux de construction de b'timents 45100000 Travaux de prÈparation de chantier 45113000 Travaux de chantier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:
Nieruchomo? gruntowa przeznaczona pod budow jest po?o?ona w miejscowo?ci Leszcze gm. K?odawa, powiat kolski, wojewÛdztwo wielkopolskie.
II.2.4) Description des prestations:
Wykonawca zobowi?zany b?dzie wykona w szczegÛlno?ci: ó budow magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno-laboratoryjnego w Leszczach, ó drogi wewn?trzne z dwoma zjazdami z drogi powiatowej, parkingi, plac manewrowy, chodniki, drog przeciwpo?arow?, ó zbiornik bezodp?ywowy na ?cieki socjalno-bytowe o ??cznej powierzchni 40 m3, ó zbiornik retencyjny na wod deszczow o ??cznej pojemno?ci 270 m3 wraz z odprowadzeniem wÛd opadowych poprzez dzia?ki ewidencyjne nr 133, 7/2, 8/3, 8/2 do istniej?cego rowu odwadniaj?cego zlokalizowanego na dzia?ce ewidencyjnej nr 8/2 b?d?cej w?asno?ci Zamawiaj?cego, ó zbiornik do magazynowania wody do celÛw przeciwpo?arowych o obj?to?ci min. 400 m3, ó ma? architektur?: altany, ?awki parkowe, kosze, stojaki na rowery, murki oporowe, ó ogrodzenie terenu, ó ziele komponowan?, ó przy??cze elektroenergetyczne, ó przy??cze teletechniczne, ó przy??cze wodoci?gowe, ó instalacj elektroenergetyczn oraz o?wietlenie terenu, ó instalacj kanalizacji sanitarnej, ó instalacj kanalizacji deszczowej, ó instalacj przeciwpo?arow?, ó instalacj gazow wraz z podziemnym zbiornikiem gazu, ó agregat pr?dotwÛrczy, ó instrukcj wspÛ?pracy ruchowej sie ñ agregat, uzgodniona w Energa ñ Operator S.A. wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej pod??czenia agregatu (podlegaj?cej uzgodnieniu w Rejonie Dystrybucji w Kole) ñ dostarczy do Regionalnej Dyspozycji Mocy w Kaliszu dane techniczne agregatu oraz powiadomi o terminie jego pod??czenia, ó instalacj gruntowych pomp ciep?a z wymiennikiem pionowym, ó instalacj gruntowego, poziomego, powietrznego wymiennika ciep?a, ó demonta si?gaczy instalacji drena?owej koliduj?cych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Budynek hali magazynowej: Jednokondygnacyjny budynek magazynowy do przechowywania i udost?pniania prÛbek geologicznych narzucie prostok?ta o wymiarach 71,60 x 108,80 m i wysoko?ci 12,0 m. Budynek analityczno-laboratoryjny: budynek analityczno-laboratoryjny do udost?pnienia i badania prÛbek geologicznych w rzucie zbli?ony do litery L. Budynek sk?ada si z dwÛch przenikaj?cych si prostopad?o?ciennych bry o rÛ?nych wysoko?ciach. Pierwsza z nich, jednokondygnacyjna bry?a o wysoko?ci ok. 4 m (na planie prostok?ta o boku ok. 17 x 36 m) przylegaj?ca d?u?szym bokiem do ?ciany hali magazynowej zawieraj?ca pomieszczenia techniczne do obs?ugi budynku analityczno-laboratoryjnego oraz budynku hali magazynowej. Druga bry?a, wy?sza, dwukondygnacyjna o wysoko?ci 8,6 m (na planie prostok?ta o boku18 x 44 m) mieszcz?ca w swojej bryle cz?? u?ytkow tj. na parterze pomieszczenia profilatorni a na pi?trze pomieszczenia laboratoryjne i sale konferencyjne.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja na posadzk / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: WspÛ?czynnik efektywno?ci pomp ciep?a / PondÈration: 6 CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie Kierownika Budowy / PondÈration: 4 Prix - PondÈration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 205-498303
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : CRZP/240/486/2019
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma Budowlana Anna-Bud SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Rondo Organizacji NarodÛw Zjednoczonych 1, pi?tro 10 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-124 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 27 636 308.83 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 37 957 934.31 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom i innym osobom, ktÛrzy maj lub mieli interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ww. ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45113000 - Travaux de chantier 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45214000 - Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche 
45214620 - Travaux de construction d'équipements de recherche et d'essai 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45314000 - Installation de matériel de télécommunications 
45320000 - Travaux d'isolation 
45330000 - Travaux de plomberie 
45340000 - Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
45410000 - Travaux de plâtrerie 
45420000 - Travaux de menuiserie et de charpenterie 
45421000 - Travaux de menuiserie 
45422000 - Travaux de charpenterie 
45440000 - Travaux de peinture et de vitrerie 
45442000 - Travaux d'application de revêtements de protection 
45443000 - Travaux de façade 
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment