Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption : 29/01/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2021/S 8-013275  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/01/2021
S8
Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2021/S 008-013275

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 217-529088)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Numéro national d'identification: 368302575
Adresse postale: ul. ?elazna 59A
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 00-848
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Sylwia Wysocka
Courriel: projekt.bs@wody.gov.pl
Téléphone: +48 914405132
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://szczecin.wody.gov.pl/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Kontrakt 1B.3/2 "Etap II - budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku ?eglugowego"

Numéro de référence: SZ.JRP.2810.67.1B.3/2.2020

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Rz?d Rzeczpospolitej Polskiej otrzyma po?yczk z Banku ?wiatowego na sfinansowanie kosztów projektu ochrony przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wis?y i zamierza przeznaczy cz?? ?rodków z tej po?yczki na kontrakt 1B.3/2 "Etap II - budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku ?eglugowego". Zamawiaj?cy przewiduje finansowanie zamówienia ze ?rodków bud?etu pa?stwa, ze ?rodków z po?yczek udzielonych Rz?dowi Rzeczpospolitej przez Mi?dzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) oraz przez Bank Rozwoju Rady Europy (CEB). Przedmiot zamówienia zosta podzielony na dwie cz??ci: a) cz?? 1: "Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej" - obejmuj?ca wykonanie robót budowlanych; b) cz?? 2: "Dostawa nowego oznakowania szlaku ?eglugowego" - obejmuj?ca dostaw nowego oznakowania.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 217-529088

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 22/12/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 29/01/2021

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 22/12/2020

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 29/01/2021

Heure locale: 10:30

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Au lieu de:

Date: 31/03/2022

Lire:

Date: 15/11/2022

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34928430 - Cônes de sécurité 
45000000 - Travaux de construction 
45244000 - Ouvrages maritimes