Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2021/S 37-093472  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-Varsovie: Travaux de construction 2021/S 037-093472 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: "PKP Intercity" S.A.
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 142A Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 02-305 Pays: Pologne Point(s) de contact: "PKP Intercity" S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 pi?tro Courriel: lukasz.gabrych@intercity.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.intercity.pl
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa hali dla istniej?cego stanowiska mycia wraz z urz?dzeniami budowlanymi i infrastruktur towarzysz?c na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów Numéro de référence: 20/WNP-003910/INF
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na budowie hali dla istniej?cego stanowiska mycia wraz z urz?dzeniami budowlanymi i infrastruktur towarzysz?c na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów, na dzia?ce o nr ewid. 3/36, obr?b 3-03-06.
   2.  Post?powanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pó?n. zm.) - zwanej dalej "Ustaw Pzp".
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111100 Travaux de démolition 45223000 Travaux de construction d'ouvrages 45310000 Travaux d'équipement électrique 45332000 Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation 45331210 Travaux d'installation de ventilation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'exécution:
Warszawa Grochów, dzia?ka o nr ewid. 3/36, obr?b 3-03-06.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegaj?cych na budowie hali dla istniej?cego stanowiska mycia wraz z urz?dzeniami budowlanymi i infrastruktur towarzysz?c na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów, na dzia?ce o nr ewid. 3/36, obr?b 3-03-06.
   2.  Zakres prac obejmuje: 1) demonta w ca?o?ci elementów ?cian i dachu istniej?cej wiaty w postaci systemowych ?cianek os?onowych z poliw?glanu oraz ?aluzji systemowych z pozostawieniem istniej?cej konstrukcji no?nej, tj. s?upów, regli dachowych i ?ciennych, 2) adaptacja konstrukcji stalowej na g?ówn konstrukcj hali i wykonanie ?cian i zadaszenia z p?yt warstwowych blachy trapezowej, 3) ocieplenie we?n mineraln?, instalacja na dachu ?wietlików punktowych oraz urz?dze wentylacyjnych, dzi?ki czemu obiekt stanie si ca?oroczny i ogrzewany, 4) przebudowa budynku technicznego PPUK, 5) budowa stalowego zbiornika naziemnego ppo?., 6) wykonanie instalacji wodoci?gowej do projektowanego zbiornika ppo?., 7) wykonanie instalacji ciep?a technologicznego z pomieszczenia w?z?a cieplnego do projektowanej hali myjni, 8) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z projektowanych sanitariatów, 9) zmiana przebiegu fragmentu kanalizacji deszczowej, 10) wykonanie nawierzchni utwardzonych (plac manewrowy, chodnik do budynku PPUK oraz poszerzenie istniej?cej drogi przy projektowanej hali myjni), 11) monta masztów flagowych, 12) zmiana lokalizacji dwóch s?upów o?wietleniowych koliduj?cych z projektowan nawierzchni drogow
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Termin wykonania zamówienia wynosi do 9 miesi?cy od dnia przekazania terenu budowy.
   2.  Zamawiaj?cy przeka?e teren budowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 078-185117
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Budowa hali dla istniej?cego stanowiska mycia wraz z urz?dzeniami budowlanymi i infrastruktur towarzysz?c na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 10 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 13
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Budowlano Projektowe FRAKTAL Marta Kupczak Adresse postale: ul. Sienkiewicza 58 Ville: ?ywiec Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 34-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 5 358 703.75 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post?powania w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 Ustawy Pzp, Zamawiaj?cy ??da przedstawienia przez Wykonawc nast?puj?cych dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 Ustawy Pzp (w odniesieniu do osób wskazanych w tym przepisie w zakresie katalogu przest?pstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit.a-c Ustawy Pzp) i art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp (w odniesieniu do podmiotów zbiorowych) wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków,wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego,?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert,lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 4) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp; 5) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i op?atach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.); 6) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 7) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne.
   2.  Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z § 2 ust. 7 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie Dokumentów, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) (zwanym w tre?ci Og?oszenia Rozp.), odst?pi od ??dania z?o?enia o?wiadcze w przedmiocie przes?anek wykluczenia okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 16-20 Ustawy Pzp i o?wiadcze wskazanych w ust. 1 pkt 5-7 powy?ej, poniewa zakresowi informacji obj?tych podstaw wykluczenia odpowiada tre? informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawc w JEDZ.
   3. Wykonawca maj?cy siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 powy?ej sk?ada dokumenty wskazane w §7 Rozp.i odpowiednio w Rozdziale IX ust. 13-15 SIWZ.
   4. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Polski,w odniesieniu do maj?cej miejsce zamieszkania poza Polsk osoby, której dotyczy dokument wskazany w ust.1 pkt 1 sk?ada dokumenty wskazane w §8 rozp.i odpowiednio w Rozdziale IX ust. 16 SIWZ.
   5. Szczegó?y dot dokumentów, które nale?y z?o?y zawarte s w Rozdziale IX SIWZ
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom i innym osobom, którzy maj lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list organizacji prowadzon przez Prezesa Urz?du Zamówie Publicznych.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie tej ustawy.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej: 1) w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub wobec postanowie SIWZ, 2) w terminie 10 dni od dnia przes?ania Wykonawcy informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób, 3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia - wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1-2.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45111100 - Travaux de démolition 
45223000 - Travaux de construction d'ouvrages 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45331210 - Travaux d'installation de ventilation 
45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation