Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 01/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2021/S 178-464602  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2021/S 178-464602

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 141-376112)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: Ul. Targowa 74
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 03-734 Warszawa
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ewa Wróbel - PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Wile?ska 10A, 03-414 Warszawa, (wysoki parter)
Courriel: ewa.wrobel@plk-sa.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.plk-sa.pl
Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.plk-sa.pl/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Zaprojektowanie i budowa nowych urz?dze srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzysz?ce w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II"

Numéro de référence: IREZA1.293.14.2021.u

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i budowa nowych urz?dze srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzysz?ce w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II".
   2.  Zamawiaj?cy skorzysta z uprawnienia wynikaj?cego z art. 139 ust. 1 ustawy - zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert a nast?pnie zbada czy wykonawca którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków w Formularzu Og?oszenia informacje dot., w szczególno?ci: formy oraz sposobu z?o?enia oferty, rodzajów i formy dokumentów, o?wiadcze sk?adanych wraz z ofert oraz w toku post?powania na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia znajduj si w SWZ dost?pnej na stronie: https://platformazakupowa.plk-sa.pl,
   4. Warto? szacunkowa zamówienia przekracza 20 mln. euro.

https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 141-376112

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Lot nº: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji - pkt. 1

Au lieu de:

Wykonawcy wyka??, ?e:
   1. w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona?: a) Budow lub Przebudow co najmniej 1 (jednej) stacji kolejowej (przy czym roboty budowlane obejmowa?y co najmniej jeden tor g?ówny zasadniczy i co najmniej jeden tor g?ówny dodatkowy wraz z nawierzchni i podtorzem z odwodnieniem) oraz roboty wykonywane by?y przy prowadzonym ruchu poci?gów na tej stacji. b) Budow lub Przebudow co najmniej 2 systemów stacyjnych, scentralizowanych komputerowych urz?dze SRK (sterowania ruchem kolejowym), na stacji licz?cej co najmniej 20 zwrotnic. c) Budow lub Przebudow co najmniej 2 blokad liniowych wraz z powi?zaniem do systemu stacyjnego d) Co najmniej 1 dokumentacj projektow dla robót budowlanych polegaj?cych na budowie lub przebudowie infrastruktury kolejowej. Dokumentacja projektowa powinna obejmowa min. 5 bran?: torow?, sie trakcyjn?,teletechnik?, srk, obiekty kubaturowe. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej* uzyskano ostateczne decyzje pozwolenia na budow?, Uwaga:*Zamawiaj?cy uzna dokumentacj projektow je?eli b?dzie obejmowa projekt budowlany i wykonawczy dla poszczególnych bran?. Dla bran?y SRK Zamawiaj?cy dopuszcza projekt budowlany i/lub wykonawczy. f) przez okres nie krótszy ni 2 lata: czynno?ci obs?ugi prewencyjnej (obs?ugi technicznej) oraz obs?ugi serwisowej (usuwanie usterek) dla komputerowego systemu stacyjnych urz?dze sterowania ruchem kolejowym; czynno?ci obs?ugi prewencyjnej (obs?ugi technicznej) oraz obs?ugi serwisowej (usuwanie usterek) dla komputerowych urz?dze blokady liniowej (autonomicznej lub zintegrowanej); czynno?ci obs?ugi prewencyjnej (obs?ugi technicznej) oraz obs?ugi serwisowej (usuwanie usterek) dla komputerowych urz?dze srk na przejazdach kolejowo-drogowych. Za czynno?ci obs?ugi prewencyjnej (obs?ugi technicznej) oraz obs?ugi serwisowej (usuwanie usterek) uznawane b?d odpowiednio czynno?ci dla personelu utrzymania okre?lone w dokumentacji technicznej producentów (DTR lub instrukcjach utrzymaniowych) wskazanych powy?ej rodzajów urz?dze?. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyra?onych w walutach innych ni PLN, nale?y przyj? ?redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesi?ca, w którym opublikowano og?oszenie o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Uwaga: Ka?de wykazane zadanie/realizacja mo?e jednocze?nie potwierdza spe?nianie kilku z powy?szych warunków.

Lire:

Wykonawcy wyka??, ?e:
   1. w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona?: a) Budow lub Przebudow co najmniej 1 (jednej) stacji kolejowej (przy czym roboty budowlane obejmowa?y co najmniej jeden tor g?ówny zasadniczy i co najmniej jeden tor g?ówny dodatkowy wraz z nawierzchni i podtorzem z odwodnieniem) oraz roboty wykonywane by?y przy prowadzonym ruchu poci?gów na tej stacji. b) Budow lub Przebudow co najmniej 2 systemów stacyjnych, scentralizowanych komputerowych urz?dze SRK (sterowania ruchem kolejowym), na stacji licz?cej co najmniej 20 zwrotnic. c) Budow lub Przebudow co najmniej 2 blokad liniowych wraz z powi?zaniem do systemu stacyjnego d) Co najmniej 1 dokumentacj projektow dla robót budowlanych polegaj?cych na budowie lub przebudowie infrastruktury kolejowej. Dokumentacja projektowa powinna obejmowa min. 5 bran?: torow?, sie trakcyjn?, teletechnik?, srk, obiekty kubaturowe. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej* uzyskano ostateczne decyzje pozwolenia na budow?, Uwaga:*Zamawiaj?cy uzna dokumentacj projektow je?eli b?dzie obejmowa projekt budowlany i wykonawczy dla poszczególnych bran?. Dla bran?y SRK Zamawiaj?cy dopuszcza projekt budowlany i/lub wykonawczy. e) przez okres nie krótszy ni 2 lata: czynno?ci obs?ugi prewencyjnej (obs?ugi technicznej) oraz obs?ugi serwisowej (usuwanie usterek) dla komputerowego systemu stacyjnych urz?dze sterowania ruchem kolejowym; czynno?ci obs?ugi prewencyjnej (obs?ugi technicznej) oraz obs?ugi serwisowej (usuwanie usterek) dla komputerowych urz?dze blokady liniowej (autonomicznej lub zintegrowanej). Za czynno?ci obs?ugi prewencyjnej (obs?ugi technicznej) oraz obs?ugi serwisowej (usuwanie usterek) uznawane b?d odpowiednio czynno?ci dla personelu utrzymania okre?lone w dokumentacji technicznej producentów (DTR lub instrukcjach utrzymaniowych) wskazanych powy?ej rodzajów urz?dze?. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyra?onych w walutach innych ni PLN, nale?y przyj? ?redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesi?ca, w którym opublikowano og?oszenie o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Uwaga: Ka?de wykazane zadanie/realizacja mo?e jednocze?nie potwierdza spe?nianie kilku z powy?szych warunków.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 31/08/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 01/10/2021

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 28/12/2021

Lire:

Date: 28/01/2022

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 31/08/2021

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 01/10/2021

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
32500000 - Matériel de télécommunications 
32520000 - Câbles et matériel de télécommunications 
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45232310 - Travaux de construction de lignes téléphoniques 
45234000 - Travaux de construction de voies ferrées et de systèmes de transport par câble 
45234100 - Ouvrages ferroviaires 
45234113 - Démolition de voies ferrées 
45234115 - Travaux de signalisation ferroviaire 
45234116 - Travaux de construction de voies 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
50330000 - Services d'entretien de matériel de télécommunications 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil