Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 27/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2021/S 179-465160  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
15/09/2021
S179
Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2021/S 179-465160

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 139-368809)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-955
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna Dubowska
Courriel: k.dubowska@pierog.pl
TÈlÈphone: +48 692284207
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.bgk.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
KOMPLEKSOWE WYKONANIE ROB"T BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH W SYSTEMIE GENERALNEGO WYKONAWSTWA W GMACHU CENTRALI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO PRZY ALEJACH JEROZOLIMSKICH 7 W WARSZAWIE

NumÈro de rÈfÈrence: DZZK/15/DLA/2021

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem ZamÛwienia jest kompleksowe wykonanie wszystkich robÛt budowlanych zwi?zanych z realizacj przebudowy budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego przy Alejach Jerozolimskich 7 w Warszawie, w tym przygotowawczych, demonta?owo - rozbiÛrkowych, konserwatorskich, konstrukcyjnych, budowlanych, instalacyjnych i wyko?czeniowych oraz robÛt tymczasowych, pomocniczych i uzupe?niaj?cych, a tak?e prac towarzysz?cych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta zawarty w za??cznikach do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 139-368809

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Data: 24/09/2021 Czas lokalny: 11:00

Lire:

Data: 27/09/2021 Czas lokalny: 11:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Oferta musi zachowa wa?no? do: 21/01/2022

Lire:

Oferta musi zachowa wa?no? do: 24/01/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Data: 24/09/2021 Czas lokalny: 11:15 Miejsce: https://pierog.ezamawiajacy.pl Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: https://pierog.ezamawiajacy.pl

https://pierog.ezamawiajacy.pl
https://pierog.ezamawiajacy.pl
Lire:

Data: 27/09/2021 Czas lokalny: 11:15 Miejsce: https://pierog.ezamawiajacy.pl Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: https://pierog.ezamawiajacy.pl

https://pierog.ezamawiajacy.pl
https://pierog.ezamawiajacy.pl
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
45453000 - Travaux de remise en état et de remise à neuf 
45453100 - Travaux de remise en état 
45454100 - Travaux de réfection 
92522100 - Services de conservation des sites historiques