Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 26/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2022/S 10-021949  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2022/S 010-021949

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 242-638964)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: ul. Targowa 74
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 03-734
Pays: Pologne
Courriel: sylwia.wawrzyniak@plk-sa.pl
TÈlÈphone: +48 616332420
Fax: +48 616332420
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.plk-sa.pl
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJA ROB"T BUDOWLANYCH W FORMULE PROJEKTUJ I BUDUJ W ZAKRESIE CI?G?EJ WYMIANY SZYN W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA LINII KOL. NR 358 ZB?SZYNEK ...

NumÈro de rÈfÈrence: 9090/IREZA5/24162/06604/21/P

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robÛt dla jednotorowej linii kolejowej nr 358 na odcinku od km 0,553 do km 43,194 w zakresie wymiany szyn na wybranych odcinkach. wraz z regulacj torÛw w planie i w profilu. SzczegÛ?owy opis przedmiotu ZamÛwienia przedstawiony zosta w Programie Funkcjonalno - U?ytkowym (PFU) stanowi?cym Tom III SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
10/01/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 242-638964

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 18/01/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 26/01/2022

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 15/04/2022

Lire:

Date: 25/04/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 18/01/2022

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 26/01/2022

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Varsovie: Travaux de constructionType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux
26/01/2022
14/01/2022
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction