Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 21/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2022/S 10-021974  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2022/S 010-021974

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 207-542787)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polskie GÛrnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Adresse postale: Marcina Kasprzaka 25
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 01-224
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Przemys?aw Oleszczyk
Courriel: przemyslaw.oleszczyk@pgnig.pl
TÈlÈphone: +48 221064448
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.przetargi.pgnig.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Rozbudowa KRNiGZ LubiatÛw w celu zwi?kszenia mo?liwo?ci produkcyjnych ze z?o?a Mi?dzychÛd

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/PGNG/21/0275/GE/DIG2

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:

   3. 2. Przedmiotem zamÛwienia jest realizacja inwestycji ÑRozbudowa KRNiGZ LubiatÛw w celu zwi?kszenia mo?liwo?ci produkcyjnych ze z?o?a Mi?dzychÛdî z podzia?em na 2 cz??ci.
   3. 3. Z uwagi, i g?Ûwny przedmiot zamÛwienia zosta okre?lony jako robota budowlana w rozumieniu ustawy PZP do udzielenia zamÛwienia Zamawiaj?cy stosuje przepisy ustawy dotycz?ce g?Ûwnego przedmiotu zamÛwienia.
   3. 4. SzczegÛ?owy zakres i opis przedmiotu zamÛwienia, sposÛb i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiaj?cego przedstawione s (odpowiednio dla ka?dej z cz??ci) w za??cznikach do ProjektÛw UmÛw stanowi?cych Za??czniki nr 2a i nr 2b do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/01/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 207-542787

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Oferta musi zachowa wa?no? do: 17/05/2022

Lire:

Oferta musi zachowa wa?no? do: 20/05/2022

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 17/01/2022

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 21/01/2022

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 17/01/2022

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 21/01/2022

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Varsovie: Travaux de constructionType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux
21/01/2022
14/01/2022
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction