Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 04/03/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2022/S 18-042440  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Varsovie: Travaux de construction 2022/S 018-042440 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie - Pa?stwowy Instytut Badawczy Numéro national d'identification: PL Adresse postale: ul. W. K. Roentgena 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-781 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zbigniew Skrzypek Courriel: zbigniew.skrzypek@pib-nio.pl Téléphone: +48 225709463 Fax: +48 225709463 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pib-nio.pl Adresse du profil d'acheteur: www.pib-nio.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut Badawczy
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Przebudowa oraz zmiana sposobu u?ytkowania z kot?owni na funkcj? biurow?, techniczn? i warsztatow? cz??ci budynku kot?owni na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie - Pa Numéro de référence: PN-6/22/ZS
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: obejmuj?cych:
   1. 1. wykonanie robót budowlanych szczegó?owo okre?lonych: a) Dokumentacj? Projektow? (Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi) - Za??cznik nr 2 do SWZ; b) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (dalej: "STWiOR") - Za??cznik nr 3 do SWZ; c) Przedmiarami - Za??cznik nr 4 do SWZ; d) warunkami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepisów, w tym technicznych i Prawa budowlanego; e) warunkami wynikaj?cymi z pozwole? administracyjnych; f) wymaganiami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;
   1. 2 zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich niezb?dnych prób, bada? i odbiorów, w tym równie? zorganizowanie i udzia? w odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewn?trzne (np. Inspektor Nadzoru Budowlanego, Inspektor Sanitarny, Urz?d Dozoru Technicznego itd.), w tym w szczególno?ci zorganizowaniu i przeprowadzeniu procedury dopuszczenia
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 45111300 Travaux de démantèlement 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil 45223100 Assemblage de structures en métal 45223500 Structures en béton armé 45262500 Travaux de maçonnerie et de briquetage 45320000 Travaux d'isolation 45430000 Revêtement de sols et de murs 45440000 Travaux de peinture et de vitrerie 45310000 Travaux d'équipement électrique 45330000 Travaux de plomberie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie w Warszawie Pa?stwowy Instytut Badawczy w Warszawie ul. W.K. Roentgena 5
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: obejmuj?cych:
   1. 1. wykonanie robót budowlanych szczegó?owo okre?lonych: a) Dokumentacj? Projektow? (Projektem Budowlanym i Projektami Wykonawczymi) - Za??cznik nr 2 do SWZ; b) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (dalej: "STWiOR") - Za??cznik nr 3 do SWZ; c) Przedmiarami - Za??cznik nr 4 do SWZ; d) warunkami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepisów, w tym technicznych i Prawa budowlanego; e) warunkami wynikaj?cymi z pozwole? administracyjnych; f) wymaganiami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;
   1. 2 zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich niezb?dnych prób, bada? i odbiorów, w tym równie? zorganizowanie i udzia? w odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewn?trzne (np. Inspektor Nadzoru Budowlanego, Inspektor Sanitarny, Urz?d Dozoru Technicznego itd.), w tym w szczególno?ci zorganizowaniu i przeprowadzeniu procedury dopuszczenia do u?ytkowania przedmiotu umowy;
   1. 3 wykonanie w okresie r?kojmi i gwarancji wszystkich czynno?ci przewidzianych umow?, a w tym tak?e udzia?u w przegl?dach gwarancyjnych.
   1. 4 Zamawiaj?cy posiada pe?ne prawa do dysponowania kompletn? dokumentacj? projektow? oraz posiada prawomocne pozwolenie na budow? dla przedmiotowej inwestycji.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 10 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunków w powy?szym zakresie
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunków w powy?szym zakresie
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
a) wyka?e, ?e nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona? co najmniej dwie roboty budowlane, realizowane na dwóch ró?nych obiektach, polegaj?ce na budowie, lub rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego w konstrukcji ?elbetowej i stalowej o kubaturze co najmniej
   5. 000 m3 ka?dy w tym zawieraj?ce ??cznie pomieszczenia biurowe i techniczno warsztatowe wraz z instalacjami wewn?trznymi, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu ( dla ka?dego z obiektów) b) przedstawi, ?e podczas realizacji zamówienia publicznego b?dzie dysponowa?: - co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami w specjalno?ci konstrukcyjno - budowlanej która spe?nia nast?puj?ce warunki: w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert kierowa?a co najmniej 2 robotami budowlanymi, realizowanymi na dwóch ró?nych obiektach, polegaj?ce na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego w konstrukcji ?elbetowej i stalowej o kubaturze co najmniej
   5. 000 m3 ka?dy w tym zawieraj?ce ??cznie pomieszczenia biurowe i techniczno warsztatowe wraz z instalacjami wewn?trznymi, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu ( dla ka?dego z obiektów). - co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami w specjalno?ci instalacyjnej zakresie sieci, instalacji urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych która spe?nia nast?puj?ce warunki: w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adnia ofert kierowa?a co najmniej 2 robotami budowlanymi, realizowanymi na dwóch ró?nych obiektach, polegaj?ce na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego w konstrukcji ?elbetowej i stalowej o kubaturze co najmniej
   5. 000 m3 ka?dy w tym zawieraj?ce ??cznie pomieszczenia biurowe i techniczno warsztatowe wraz z instalacjami wewn?trznymi, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu ( dla ka?dego z obiektów). - co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami w specjalno?ci elektrycznej która spe?nia nast?puj?ce warunki: w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert kierowa?a co najmniej 2 robotami budowlanymi, realizowanymi na dwóch ró?nych obiektach, polegaj?ce na budowie lub rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego w konstrukcji ?elbetowej i stalowej o kubaturze co najmniej
   5. 000 m3 ka?dy w tym zawieraj?ce ??cznie pomieszczenia biurowe i techniczno warsztatowe wraz z instalacjami wewn?trznymi, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu ( dla ka?dego z obiektów). Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
a) wymagany podmiotowy ?rodek dowodowy: wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zosta?y wykonane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty b) wymagany podmiotowy ?rodek dowodowy: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za wykonanie robót, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji umowy okre?lone w Za??czniku nr 10 do SWZ
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 04/03/2022 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 01/06/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 04/03/2022 Heure locale: 10:00 Lieu:
https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie Pa?stwowy Instytut Badawczy w Warszawie ul. Wawelska 15B Dzia? Zamówie? Publicznych https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
I. dokumenty i o?wiadczenia wymagane do z?o?enia wraz z ofert?:
   1.  Formularz ofertowy - za??cznik nr 1 do SWZ;
   2.  O?wiadczenie na Formularzu JEDZ - Za??cznik nr 5 do SWZ;
   3.  potwierdzenie wniesienia wadium;
   4.  pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentacji Wykonawcy. II. Na wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, sk?ada w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni od daty wezwania, aktualne na dzie? z?o?enia nw. podmiotowe ?rodki dowodowe:
   1. 1 na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP; art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego - sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021.275 t.j.), z innym Wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - wzór stanowi za??cznik nr 6 do SWZ; c) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatków lub op?at wraz z za?wiadczeniem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatków lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; d) za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; f) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o których mowa: w art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odno?nie do naruszenia obowi?zków dotycz?cych p?atno?ci podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) - wzór stanowi za??cznik nr 7 do SWZ; Dokumenty podmiotów zagranicznych okre?lone w Rozdz. XIV SWZ III. Wymagane wadium: Wysoko?? i sposób z?o?enia wadium Rozd. XVI SWZ
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02 - 676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: nie dotyczy Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX ustawy Prawo Zamówie? Publicznych "?rodki ochrony prawnej".
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Pologne-Varsovie: Travaux de constructionType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 04/03/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111300 - Travaux de démantèlement 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45223100 - Assemblage de structures en métal 
45223500 - Structures en béton armé 
45262500 - Travaux de maçonnerie et de briquetage 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45320000 - Travaux d'isolation 
45330000 - Travaux de plomberie 
45430000 - Revêtement de sols et de murs 
45440000 - Travaux de peinture et de vitrerie