Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 01/03/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2022/S 18-042457  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Varsovie: Travaux de construction 2022/S 018-042457 Avis de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sto?eczne Centrum Opieku?czo- Lecznicze Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 5242758370 Adresse postale: ul.Mehoffera 72/74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-131 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Markocka Courriel: przetargi@scol.warszawa.pl TÈlÈphone: +22 8110688-270 Fax: +22 8111864 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zamowienia.scol.warszawa.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://zamowienia.scol.warszawa.pl/index.php/pl/test-4 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Budowa drugiego Pawilonu Medycznego w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie na potrzeby dzia?alno?ci leczniczej Zak?adu, wchodz?cego w sk?ad SCOL Sp. z o.o. wraz z wysposa?eniem. NumÈro de rÈfÈrence: ZP/1/2022
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta? zawarty w dokumentacji projektowej z grudnia 2021 r. oraz decyzji o pozwolenie na budow? nr 660/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., stanowi?ce za??cznik nr 10 do SWZ oraz przedmiary robÛt stanowi?ce Za?acznik nr 9 do SWZ. SzczegÛ?owe warunki realizacji przedmiotu zamÛwienia okre?laj? tak?e projektowane postanowienia umowy stanowi?ce Za??cznik nr 4 do SWZ. SzczegÛ?owe wymagania w zakresie wykonania robÛt budowlanych okre?la ß 4 projektowanych postanowie? umowy stanowi?cy Za??cznik nr 4 do SWZ. Zamawiaj?cy wymaga minimalny okres gwarancji i r?kojmi na wykonane roboty nie krÛtszy ni? 60 miesi?cy ( 5 lat) i nie d?u?szy ni? 84 miesi?ce (7 lat) - Termin gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert. Uwaga: Powy?sze kryterium nie odnosi si? do okresu gwarancji na wyposa?enie i zamontowane urz?dzenia. Okres gwarancji na wyposa?enie i zamontowane urz?dzenia wynosi 24 miesi?cy licz?c od dnia odbioru ko?cowego.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111200 Travaux de prÈparation et de dÈgagement de chantier 45215000 Travaux de construction de b'timents liÈs la santÈ et aux services sociaux, de crÈmatoriums et de toilettes publiques 45231112 Installation de rÈseau de conduites 45232460 Travaux d'installations sanitaires 45421000 Travaux de menuiserie 45431000 Carrelages 45450000 Autres travaux de parachËvement de b'timent 45317000 Autres travaux d'installation Èlectrique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Budowa drugiego Pawilonu Medycznego w Zak?adzie Opieku?czo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
 
1.SzczegÛ?owy zakres przedmiotu zamÛwienia obejmuje: 1) sporz?dzanie, o ile b?dzie to konieczne dla wykonania robÛt budowlanych, dodatkowych, niezb?dnych, rysunkÛw warsztatowych, oblicze?, ekspertyz i innej tego rodzaju dokumentacji, 3) budow? Ñpod kluczî nowego Budynku Zak?adu Opieku?czo-Leczniczego; 4) zagospodarowanie przyleg?ego terenu, w tym drogi, ?cie?ki; i ogrÛd sensoryczny; 5) budow? przy??czy Budynku oraz do??czenie Budynku do istniej?cej infrastruktury: wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej, teletechnicznej; 6) uruchomienie wszystkich instalacji w Budynku wraz z przeprowadzeniem szkole? dla personelu Zamawiaj?cego z zakresu ich funkcjonowania i obs?ugi; 7) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na u?ytkowanie nowobudowanego Budynku, a tak?e uzyskanie innych decyzji wymaganych prawem lub dokonania odpowiednich zg?osze? niezb?dnych do rozpocz?cia u?ywania innych obiektÛw obj?tych przedmiotem umowy; 8) zakup, dostaw? i monta? wyposa?enia technicznego pomieszcze? Budynku zgodnie z wymaganiami technicznymi okre?lonymi w dokumentacji projektowej; 9) zakup, dostaw?, udzielenie Zamawiaj?cemu licencji lub sublicencji i monta? Systemu przyzywowego (192 sztuki) (dalej jako ÑSystem przyzywowyî); 10) usuni?cie istniej?cej kolizji z infrastruktur? ciep?ownicz?, wykonanie przy??cza sieci ciep?owniczej oraz w?z?a cieplnego wraz z dostarczeniem wymaganej dokumentacji w Budynku w terminach wskazanych w ß 2 ust 3 projektu umowy, zgodnie z dokumentacj? projektow? i warunkami stanowi?cymi Za??cznik nr 4 do Umowy (dalej: ÑPrzy??cze ciep?owniczeî) 11) rozbiÛrka budynku technicznego (odnowy biologicznej) z instalacj? uzdatniania wody oraz przeniesienie instalacji uzdatniania wody do Budynkuñ zgodnie z projektem budowlanym.
   2.  SzczegÛ?owe wymagania w zakresie wykonania robÛt budowlanych okre?la ß 4 projektowanych postanowie? umowy stanowi?cy Za??cznik nr 4 do SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca przed rozpocz?ciem prac w pokojach pacjentÛw, przygotowa? pokÛj demonstracyjny w postaci pokoju ?Û?kowego 2- osobowego wraz z przynale?n? ?azienk?, w wyposa?eniu oryginalnych materia?Ûw przedstawionych w projekcie wykonawczym, uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiaj?cego tj. wyk?adziny pod?ogowe, ok?adziny ?cienne, kolory ?cian, ceramika, armatura, oprawy o?wietlenia, drzwi wraz z wyposa?eniem, akcesoria, zabudowy meblowe i tym podobne. W przypadku, gdy w projekcie wykonawczym znajduje si? informacja, ?e materia?y wyko?czeniowe oraz kolorystyk? nale?y przedstawi? w postaci prÛbek do akceptacji przez projektanta oraz Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest przestawi? 3 prÛbki produktÛw rÛwnowa?nych, przed rozpocz?ciem prac wyko?czeniowych.
   4.  W przypadku, gdy opis przedmiotu zamÛwienia (dokumentacja projektowa) odnosi si? do nazw w?asnych, norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemÛw referencji technicznych, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rÛwnowa?ne opisywanym. Wykonawca jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zania rÛwnowa?ne spe?niaj? wymagania wynikaj?ce ze wskazanych przez Zamawiaj?cego w opisie przedmiotu zamÛwienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemÛw referencji technicznych.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 18 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la wymaga? w tym zakresie.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
 - wykonawca spe?ni ten warunek, je?eli wyka?e ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 20.000.000,00 PLN (dwadzie?cia milionÛw z?otych) (lub rÛwnowarto?? tej kwoty w przypadku walut innych, ni? z?oty polski, obliczon? przy uwzgl?dnieniu ?redniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzaj?cego zawarcie umowy ubezpieczenia); - wykonawca spe?ni ten warunek, je?eli wyka?e, ?e posiada zdolno?? kredytow? lub ?rodki finansowe, w kwocie nie ni?szej ni? 10.000.000,00 z? (dziesi?? milionÛw z?otych).
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:

   1. 4.1.1 Wykonawca spe?ni ten warunek, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona? nale?ycie co najmniej dwie roboty budowlane polegaj?c? na budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku o charakterze u?yteczno?ci publicznej w rozumieniu ß 3 pkt 6 ROZPORZ?DZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkÛw technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pÛ?n. zm.) , przeznaczonego na potrzeby zdrowotne, o powierzchni u?ytkowej min. 2000 m2 (ka?da) oraz o warto?ci nie mniejszej ni? 18 000 000,00 z? (osiemna?cie milionÛw z?otych 00/100) brutto ka?da, Dla potwierdzenia tego warunku Zamawiaj?cy b?dzie wymaga? wykazu robÛt budowlanych wraz z potwierdzeniem nale?ytego ich wykonania. oraz
   1. 4.1.2. Wykonawca spe?ni ten warunek, je?eli wyka?e, ?e dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamÛwienia: - co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? wa?ne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (kierownik robÛt) w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze?, wpisan? do w?a?ciwej izby in?ynierÛw budownictwa, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami oraz posiadaj?c? co najmniej 5-letnie do?wiadczenie na stanowisku kierownika robÛt lub kierownika budowy w specjalno?ci konstrukcyjno ñ budowlanej, - co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? wa?ne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (kierownik robÛt) w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze?, wpisan? do w?a?ciwej izby in?ynierÛw budownictwa, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami oraz posiadaj?c? co najmniej 5-letnie do?wiadczenie na stanowisku kierownika robÛt lub kierownika budowy w specjalno?ci instalacji sanitarnej, - co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? wa?ne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (kierownik robÛt) w specjalno?ci zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze?, wpisan? do w?a?ciwej izby in?ynierÛw budownictwa, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami oraz posiadaj?c? co najmniej 5-letnie do?wiadczenie na stanowisku kierownika robÛt lub kierownika budowy w specjalno?ci w zakresie instalacji elektrycznej i elektroenergetycznych. Dla potwierdzenia tego warunku Zamawiaj?cy b?dzie wymaga? wykazu osÛb funkcyjnych przewidzianych do realizacji zamÛwienia, zgodnie z za??cznikiem nr 8 do SWZ. Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy robÛt powinni posiada? uprawnienia budowlane zgodnie z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 t.j.) oraz Rozporz?dzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadaj?c im wa?ne uprawnienia budowlane, ktÛre zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre?lone w art. 12 ust. 1 mog? rÛwnie? wykonywa? osoby, ktÛrych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta?y uznane na zasadach okre?lonych w przepisach odr?bnych. Regulacje odr?bn? stanowi? przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1646 z pÛ?n. zm.).
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Projektowane postanowienia umowy okre?lono w - Za??czniku nr 4 do SWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 01/03/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 27/05/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 01/03/2022 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dost?pnego po zalogowaniu si? Zamawiaj?cego w zak?adce Deszyfrowanie na miniPortalu i nast?puje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Z post?powania o udzielenie zamÛwienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? w oparciu o przepisy zawarte w art. 108 Pzp zgodnie z Dzia?em A SWZ- Rozdzia? VII
   2.  Wykaz podmiotowych ?rodkÛw dowodowych ñ dotycz?cych podstaw wykluczenia i potwierdzenia warunkÛw udzia?u zawiera Dzia? A SWZ- Rozdzia? IX
   3.  Informacja o ?rodkach komunikacji elektronicznej, przy u?yciu ktÛrych Zamawiaj?cy b?dzie komunikowa? si? z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej zawiera Dzia? A SWZ Rozdzia? X
   4.  SposÛb obliczenia ceny zawiera Dzia? A SWZ Rozdzia? XVII
   5. Z post?powania o udzielenie zamÛwienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? w oparciu o przepisy zawarte w art. 109 Pzp zgodnie z Dzia?em B SWZ Rozdzia? I
   6.  Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci 770 000,00 z?otych - szczegÛ?owy opis zawiera Dzia? B SWZ Rozdzia? II
   7.  Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Wykonawca nie pÛ?niej ni? w dniu zawarcia umowy, zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie- szczegÛ?owy opis zawiera Dzia? B SWZ Rozdzia? III.
   8.  Zamawiaj?cy informuje o mo?liwo?ci wzi?cia udzia?u w wizji lokalnej. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obligatoryjne ñ udzia? w wizji lokalnej nie jest warunkiem z?o?enia oferty w post?powaniu a brak odbycia wizji nie b?dzie skutkowa? odrzuceniem oferty - szczegÛ?owy opis zawiera Dzia? B SWZ Rozdzia? IV.
   9.  Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu- szczegÛ?owy opis zawiera Dzia? B SWZ Rozdzia? V. 10. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisÛw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. ñ Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) przez Wykonawc? i podwykonawc? osÛb, ktÛre wykonuj? bezpo?rednio prace zwi?zane z przedmiotem zamÛwienia: pracownicy fizyczni wykonuj?cy robÛt budowlane, elektryczne, sanitarne, instalacyjne, monta?owe, serwisowe w zakresie zwi?zanym z przedmiotem zamÛwienia- szczegÛ?owy opis zawiera Dzia? B SWZ Rozdzia? VI. 11. Zamawiaj?cy przewiduje zamÛwienia w zakresie zamÛwie? z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 12. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO- szczegÛ?owy opis zawiera Dzia? B SWZ Rozdzia? VIII.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 22587801 Fax: +48 22587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Sk?adanie odwo?a? Dok?adnie informacje na temat sk?adania ofert:
   1.  W toku niniejszego post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy Prawo zamÛwie? publicznych- odwo?anie, skarga do s?du. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi je?eli mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz podniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, zby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec czynno?ci Zamawiaj?cego wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji Zamawiaj?cemu stanowi?cej podstaw? do wniesienia jego wniesienia- je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb okre?lony w at. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni- je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb, 2) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej- w przypadku odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec postanowie? SIWZ, 3) 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?ci o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia- w przypadku odwo?ania wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2,
   6.  Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pÛ?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenia zamÛwienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub postanowie? SIWZ, zamieszcza j? rÛwnie? na stronie internetowej Zamawiaj?cego, wzywaj?c WykonawcÛw do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego.
   7.  Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du ZamÛwie? Publicznycvh Adresse postale: odwolania@uzp.gov.pl Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 22587801 Fax: +48 22587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Varsovie: Travaux de constructionType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 01/03/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45215000 - Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques 
45231112 - Installation de réseau de conduites 
45232460 - Travaux d'installations sanitaires 
45317000 - Autres travaux d'installation électrique 
45421000 - Travaux de menuiserie 
45431000 - Carrelages 
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment