Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction

2022/S 18-042566  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Varsovie: Travaux de construction 2022/S 018-042566 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Warszawie NumÈro national d'identification: 006472651 Adresse postale: Wo?oska 137 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-507 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Kowalczyk Courriel: ewa.kowalczyk2@cskmswia.pl TÈlÈphone: +48 477221820 Fax: +48 225081803 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.cskmswia.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.cskmswia.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SP ZOZ
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: SP ZOZ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Termomodernizacja w ramach projektu ÑPoprawa efektywno?ci energetycznej w budynkach CSK MSWiA w Warszawieî w systemie Ñzaprojektuj i wybudujî w ramach dzia?ania
   1. 3.1 o? priorytetowa I NumÈro de rÈfÈrence
:
CSKDZP-2375/16/11/01/2021
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Zamawiaj?cy zleca, a Wykonawca zobowi?zuje si? do wykonania przedmiotu zamÛwienia pn. ÑTermomodernizacja w ramach projektu ÑPoprawa efektywno?ci energetycznej w budynkach CSK MSWiA w Warszawieî w systemie Ñzaprojektuj i wybudujî w ramach dzia?ania
   1. 3.1 o? priorytetowa I Zmniejszenie emisyjno?ci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020, zgodnie ze szczegÛ?owym opisem zamÛwienia stanowi?cym Za??czniki nr 6 do SWZ polegaj?cym na wykonaniu robÛt instalacyjno-budowlanych wraz z wykonaniem i przekazaniem Zamawiaj?cemu kompletu dokumentacji, wykonaniem dokumentacji projektowej, sporz?dzeniem projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych ostatecznych i prawomocnych, zgÛd, pozwole?, decyzji administracyjnych wymaganych zgodnie z zakresem przedmiotu Umowy, wykonaniem systemu zarz?dzania energi? (BMS), wykonaniem audytu ex-post, pe?nieniem nadzoru autorskiego i przeprowadzeniu innych czynno?ci okre?lonych w dokumentach zamÛwienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Zamawiaj?cy zleca, a Wykonawca zobowi?zuje si? do wykonania przedmiotu zamÛwienia pn. ÑTermomodernizacja w ramach projektu ÑPoprawa efektywno?ci energetycznej w budynkach CSK MSWiA w Warszawieî w systemie Ñzaprojektuj i wybudujî w ramach dzia?ania
   1. 3.1 o? priorytetowa I Zmniejszenie emisyjno?ci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020, zgodnie ze szczegÛ?owym opisem zamÛwienia stanowi?cym Za??czniki nr 6 do SWZ polegaj?cym na wykonaniu robÛt instalacyjno-budowlanych wraz z wykonaniem i przekazaniem Zamawiaj?cemu kompletu dokumentacji, wykonaniem dokumentacji projektowej, sporz?dzeniem projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych ostatecznych i prawomocnych, zgÛd, pozwole?, decyzji administracyjnych wymaganych zgodnie z zakresem przedmiotu Umowy, wykonaniem systemu zarz?dzania energi? (BMS), wykonaniem audytu ex-post, pe?nieniem nadzoru autorskiego i przeprowadzeniu innych czynno?ci okre?lonych w dokumentach zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja i r?kojmia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Poprawa efektywno?ci energetycznej w budynkach CSK MSWiA w Warszawieî w ramach dzia?ania
   1. 3.1 o? priorytetowa I Zmniejszenie emisyjno?ci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020. POIS.01.03.01-00-0002/20
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 226-593962
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Art. 255. [Przes?anki obligatoryjnego uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamÛwienia] Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli: 1)nie z?o?ono ?adnego wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo ?adnej oferty
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Krajowa Izba Odwo?awcza
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Varsovie: Travaux de constructionType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction