Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 29/06/2020
Type de procédure : Dialogue compÚtitif
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction de centrales ╚lectriques et de centrales thermiques

2020/S 99-238197  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 March╚ de travaux - Avis de march╚ - Dialogue comp╚titif Pologne-Varsovie: Travaux de construction de centrales ╚lectriques et de centrales thermiques 2020/S 099-238197 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Travaux
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
Num╚ro national d'identification: KRS 0000013479 Adresse postale: ul. Z?ota 59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 00-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Emilia Staniak Courriel: Emilia.Staniak@gkpge.pl T╚l╚phone: +48 126209713 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.pgeenergiaciepla.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://swpp2.gkpge.pl https://www.pgeenergiaciepla.pl/ https://swpp2.gkpge.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://swpp2.gkpge.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://swpp2.gkpge.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale ...lectricit╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Budowa Bloku gazowego w oparciu o turbin gazow z wodnym kot?em odzysknicowym oraz budowa gazowych kot?█w wodnych typu KRS dla PGE EC S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Kielcach Num╚ro de r╚f╚rence: POST/PEC/PEC/ZCS/00789/2020
II.1.2) Code CPV principal 45251000
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem Zam█wienia jest budowa Bloku gazowego w oparciu o turbin gazow z wodnym kot?em odzysknicowym oraz budowa gazowych kot?█w wodnych typu KRS dla PGE EC S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Kielcach. Niniejsze zam█wienie polega na budowie nowego uk?adu kogeneracyjnego w oparciu o turbozesp█ gazowy z wodnym kot?em odzysknicowym oraz budowie dw█ch szczytowych kot?█w wodnych gazowych (KRS) w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Kielcach. Zamawiaj?cy przewiduje r█wnie zawarcie umowy na ?wiadczenie us?ugi d?ugoterminowego serwisowania turbozespo?u gazowego przez okres od uruchomienia turbozespo?u, do czasu wykonania planowego przegl?du ?cie?ki gor?cych gaz█w HGPI. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty b?dzie w Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, natomiast informacje dotycz?ce prowadzonego post?powania i wymagania Zamawiaj?cego dost?pne s na stronie internetowej Zamawiaj?cego: https://swpp2.gkpge.pl https://swpp2.gkpge.pl
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42112300 42161000 31124100 51133100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL721 Lieu principal d'ex╚cution:
PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia w Kielcach, ul. Hubalczyk█w 30, 25-668 Kielce.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres zam█wienia obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji kompletnej Instalacji zawieraj?cej: ´ Turbozesp█ gazowy wraz z wodnym kot?em odzysknicowym ´ Dwa Kot?y Rezerwowo Szczytowe opalane gazem ziemnym (nale?y zastosowa palniki dwupaliwowe olejowo-gazowe) ´ Przy??cza: gazowe, elektryczne, wodne, kanalizacyjne ´ Wyprowadzenie mocy elektrycznej do GPZ ´ Wyprowadzenie mocy cieplnej do istniej?cych kolektor█w ECK ´ Stacj przygotowania gazu ´ Budynki, drogi, chodniki, zagospodarowanie terenu Prace projektowe W ramach prac projektowych Wykonawca przygotuje: ´ Projekt podstawowy ´ Projekt budowlany zamienny (je?li wymagany) ´ Zagospodarowanie terenu zaplecza budowy z drogami dojazdowymi do zaplecza ´ Plan Zapewnienia Jako?ci (PZJ) ´ Plan BIOZ ´ Projekty wykonawcze we wszystkich bran?ach ´ Dokumentacj powykonawcz?, w tym projekt powykonawczy w rozumieniu przepis█w prawa budowlanego oraz dokumentacj powykonawcz technologiczn (w tym dokumentacj jako?ciow?) ´ Materia?y do szkolenia za?ogi ´ Instrukcje rozruchu ´ Instrukcje eksploatacji ´ Spis cz??ci zamiennych, cz??ci szybkozu?ywaj?cych si?, wykaz przegl?d█w serwisowych dostarczonych urz?dze ´ Ocen zagro?enia i zabezpieczenia przed wybuchem ´ Dokumenty do uzyskania pozwolenia na u?ytkowanie ´ Harmonogram Realizacji Umowy ´ Wykaz ?rodk█w trwa?ych powsta?ych w ramach realizacji zadania ´ Zestawienie kod█w KKS wraz z nazw instalacji/urz?dzenia, w formie tabelarycznej ´ Pozosta?e dokumenty wymagane przy realizacji rob█t Nadzory Na czas realizacji Inwestycji Wykonawca ma zapewni poni?sze nadzory: ´ Nadz█r autorski nad projektami ´ Nadz█r geotechniczny na czas realizacji rob█t ziemnych, fundamentowych i drogowych ´ Nadz█r geodezyjny na czas trwania kontraktu ´ Nadz█r Inspektora BHP ´ Nadz█r producencki nad monta?em g?█wnych urz?dze?, takich jak turbozesp█?, kocio odzysknicowy, kot?y KRS ˝ je?eli jest wymagany Przygotowanie terenu prac Wykonawca przygotuje zaplecze budowy zgodnie z w?asnymi wymaganiami w uzgodnieniu z Zamawiaj?cym. Wykonawca wykona przek?adki sieci wg projektu budowlanego opracowanego przez Zamawiaj?cego. Dopuszcza si wykonanie przek?adek wg projektu budowlanego zamiennego opracowanego przez Wykonawc?. Roboty budowlane i konstrukcyjne Zakres rob█t budowlanych i konstrukcyjnych: ´ roboty ziemne, posadowienia budynk█w i budowli ´ roboty ?elbetowe, izolacje ´ roboty konstrukcyjno-budowlane ´ roboty rozbi█rkowe Roboty monta?owe Zakres rob█t monta?owych: ´ dostawa i monta urz?dze technologicznych ´ dostawa i monta automatyki ´ dostawa i monta instalacji elektrycznych i teletechnicznych ´ dostawa i monta instalacji obiektowych elektrycznych ´ dostawa i monta instalacji obiektowych teletechnicznych ´ dostawa i monta element█w konstrukcyjnych prefabrykowanych ´ dostawa i monta wszystkich ruroci?g█w i kana?█w wraz z podparciami, zawiesiami, itp. Roboty pozosta?e: Zakres pozosta?ych rob█t: ´ roboty drogowe ´ zagospodarowanie terenu ´ szkolenia pracownik█w Zamawiaj?cego ´ przeprowadzenie rozruchu ´ przeprowadzenie ruchu regulacyjnego ´ przeprowadzenie ruchu pr█bnego ´ przywr█cenie terenu i innych obiekt█w do stanu nie gorszego ni przed realizacj Instalacji ´ opracowanie szczeg█?owego Harmonogramu Realizacji Rob█t ´ uzyskanie odpowiednich decyzji, uzgodnie i opinii wymaganych przepisami, kt█re niezb?dne s do przekazania do eksploatacji ´ uzgodnienia z PSG w zakresie budowy stacji gazowej na etapie projektowania i realizacji ´ dokonanie podzia?u na ?rodki trwa?e w celu sporz?dzenia odpis█w amortyzacyjnych Serwis gwarancyjny Wykonawca b?dzie ?wiadczy us?ug serwisu fabrycznego w okresie Gwarancji dla wszystkich urz?dze zainstalowanych w ramach realizacji Inwestycji. Serwis Gwarancyjny musi zapewni wymagania techniczne dostawc█w urz?dze w okresie trwania Gwarancji. Szczeg█?owy Opis Przedmiotu Zam█wienia b?dzie zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 31/03/2021 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invit╚s participer Nombre de candidats envisag╚: 6 Crit╦res objectifs de limitation du nombre de candidats:

   1. Zamawiaj?cy zaprosi do dialogu konkurencyjnego tych Wykonawc█w, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w Post?powaniu, w liczbie nie wi?kszej ni 6 (sze??).
   2. Je?eli liczba Wykonawc█w, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w Post?powaniu b?dzie wi?ksza ni 6 (sze??), Zamawiaj?cy zaprosi do dialogu konkurencyjnego Wykonawc█w wy?onionych na podstawie kryteri█w selekcji opisanych poni?ej, przy czym zostan przyj?te nast?puj?ce zasady
:

   2. 1.Zamawiaj?cy przyzna 1 pkt za ka?de dodatkowe zam█wienie (ponad 1 zam█wienie wykazane na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu, o kt█rym mowa w pkt 12.3.2. lit. a) Instrukcji zrealizowane przez Wykonawc?, obejmuj?ce: zaprojektowanie, budow?, dostawy oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie zako?czone przej?ciem przez odbiorc do eksploatacji bloku gazowego z turbin gazow o mocy nominalnej elektrycznej minimum 3 MWe i kot?em odzysknicowym o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt;
   2. 2.Zamawiaj?cy przyzna 1 pkt za ka?de dodatkowe zam█wienie (ponad 1 zam█wienie wykazane na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu, o kt█rym mowa w pkt 12.3.2 lit. b) Instrukcji zrealizowane przez Wykonawc?, obejmuj?ce: kompleksowe wykonanie lub dostaw oraz uruchomienie zako?czone przej?ciem przez odbiorc do eksploatacji gazowych kot?█w wodnych o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt. UWAGA: Zamawiaj?cy uwzgl?dni nie wi?cej ni 10 referencji potwierdzaj?cych spe?nienie ka?dego z w/w warunk█w.
   3. Je?eli po zastosowaniu powy?szego kryterium selekcji, na ostatnim 6 (sz█stym) miejscu upowa?niaj?cym do zakwalifikowania do kolejnego etapu Post?powania b?dzie wi?cej ni 1 (jeden) Wykonawca, Zamawiaj?cy zakwalifikuje do dalszego etapu Post?powania Wykonawc?, kt█ry wyka?e si posiadaniem w?asnych ?rodk█w finansowanych lub zdolno?ci kredytow w najwi?kszej wysoko?ci spo?r█d wykazanych przez Wykonawc█w.
   4. Je?eli liczba Wykonawc█w, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu jest mniejsza lub r█wna liczbie okre?lonej w pkt 1 Zamawiaj?cy zaprasza wszystkich Wykonawc█w spe?niaj?cych te warunki.
   5. Wykonawc niezaproszonego do dialogu konkurencyjnego traktuje si jak wykluczonego z post?powania o udzielenie zam█wienia.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cd.II
   2. 7. Zamawiaj?cy przewiduje zawarcie umowy na ?wiadczenie us?ugi d?ugoterminowego serwisowania turbozespo?u gazowego przez okres od uruchomienia turbozespo?u, do czasu wykonania planowego przegl?du ?cie?ki gor?cych gaz█w HGPI. Zamawiaj?cy przewiduje zako?czenie realizacji budowy bloku: do 31.12.2022 r., a us?ugi serwisowania po wykonaniu planowego przegl?du ?cie?ki gor?cych gaz█w HGPI.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. W niniejszym Post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt█rzy
:

   1. 1 Nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 Ustawy oraz ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) Ustawy Pzp.
   1. 2 Spe?niaj warunki udzia?u w Post?powaniu, zgodnie z pkt 12.3 Instrukcji, tj. III
   1. 2) Og?oszenia.
   2. Wykonawca na potwierdzenie wymaga?, o kt█rych mowa w pkt
   1.  zobowi?zany jest do z?o?enia za po?rednictwem Portalu Zakupowego wraz z Wnioskiem nast?puj?cych dokument█w: Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia (JEDZ), przy czym nale?y go z?o?y w formie elektronicznej, a plik musi by opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami opisanymi w pkt 20 Instrukcji. W zakresie Cz??ci II, III, IV sekcja (Wykonawca ogranicza si do wype?nienia sekcji w cz??ci IV i nie musi wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV) oraz Cz?? V - VI. Informacje zawarte w JEDZ stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w Post?powaniu. Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w Post?powaniu, zobowi?zuje te podmioty do z?o?enia JEDZ w formie elektronicznej zgodnie z instrukcj z?o?enia JEDZ (pkt 20 Instrukcji). W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w, JEDZ przesy?a ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o Zam█wienie. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunk█w udzia?u w Post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w Post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   3.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w Post?powaniu o kt█rych mowa w pkt III
   1. 2) Og?oszenia polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych. Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w, musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c Zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c wraz z Wnioskiem zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia (dalej ĐZobowi?zanieţ). Wz█r zobowi?zania stanowi Za??cznik Nr 4 do Instrukcji.
   4.  Zobowi?zanie powinno by podpisane przez osob upowa?nion do reprezentowania podmiotu trzeciego. Je?eli uprawnienie osoby / os█b podpisuj?cej / podpisuj?cych Zobowi?zanie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzaj?cego status prawny Wykonawcy, to nale?y do??czy pe?nomocnictwo podpisane podpisem kwalifikowanym mocodawc█w lub jego kopi po?wiadczon podpisem kwalifikowanym notariusza.
   5.  Wykonawca, kt█ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt█ry zobowi?za si do udost?pnienia zasob█w, za szkod poniesion przez Zamawiaj?cego powsta? wskutek nieudost?pnienia tych zasob█w, chyba ?e za nieudost?pnienie zasob█w nie ponosi winy.
   6.  W odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiot█w, je?li podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s wymagane.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
I.
   1.  O udzielenie Zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w Post?powaniu dotycz?ce
:
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: a)posiadaj ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow na kwot pozwalaj?c na wykonanie Zam█wienia w wysoko?ci co najmniej 80 000 000 PLN; b)posiadaj ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn co najmniej 20 000 000,00 PLN (s?ownie: dwadzie?cia milion█w z?otych 00/100) lub r█wnowarto?ci tej kwoty w innej walucie.
   2. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia powy?sze warunki musz spe?nia ??cznie wszyscy Wykonawcy.
   3. W przypadku z?o?enia przez Wykonawc█w dokument█w zawieraj?cych dane wyra?one w innych walutach ni PLN, Zamawiaj?cy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowi?zuj?cy w dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, a je?eli ?redni kurs nie b?dzie w tym dniu publikowany, to Zamawiaj?cy przyjmie kurs ?redni z ostatniej tabeli przed publikacj Og?oszenia o Zam█wieniu.
   4. W celu wykazania spe?nienia przez Wykonawc warunku, o kt█rym mowa w pkt 1 Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp sk?ada wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu poni?sze dokumenty: a) informacj z banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niej ni 1 miesi?c przed up?ywem sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. b) dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z Przedmiotem Zam█wienia na sum gwarancyjn okre?lon przez Zamawiaj?cego II.
   1.  O udzielenie Zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w Post?powaniu dotycz?ce: Zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj.: a) w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania Wniosk█w, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wykonali jako generalny wykonawca inwestycji przynajmniej 1 (jedno) zam█wienie, kt█rego zakres przedmiotowy obejmowa zaprojektowanie, budow?, dostawy oraz kompleksowe wykonanie i uruchomienie zako?czone przej?ciem przez odbiorc do eksploatacji bloku gazowego z turbin gazow o mocy nominalnej elektrycznej brutto minimum 3 MWe i kot?em odzysknicowym o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt; b)w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania Wniosk█w, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wykonali jako generalny wykonawca inwestycji przynajmniej 1 (jedno) zam█wienie, kt█rego zakres przedmiotowy obejmowa kompleksowe wykonanie lub dostaw oraz uruchomienie zako?czone przej?ciem przez odbiorc do eksploatacji gazowych kot?█w wodnych o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt; c)wykonywali nale?ycie przez okres co najmniej kolejnych 24 miesi?cy przypadaj?cych w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania Wniosk█w, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, przynajmniej 1 (jedno) zam█wienie, polegaj?ce na ?wiadczeniu d?ugoterminowego serwisu turbozespo?u gazowego z turbin gazow lub turbiny gazowej, kt█rej moc elektryczna znamionowa netto w warunkach ISO wynosi?a nie mniej ni 3 MWe, w tym wykonali w ramach tego serwisu remont kapitalny polegaj?cy w szczeg█lno?ci na wymianie ?opatek w cz??ci gor?cej turbiny. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia powy?sze warunki musz spe?nia ??cznie wszyscy Wykonawcy. Zamawiaj?cy dopuszcza, aby Wykonawcy legitymowali si do?wiadczeniem nabytym podczas wykonywania zam█wie w ramach konsorcjum.
   2. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia wystarczy, ?e Wykonawcy warunek, okre?lony w pkt I i II spe?ni wsp█lnie. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):

   3.  W celu wykazania spe?nienia przez Wykonawc warunku, o kt█rym mowa w pkt 1 Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp sk?ada wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu poni?sze dokumenty: a) Wykaz rob█t budowlanych, o kt█rych mowa w pkt. 12.3.2. litera a) i b) Instrukcji (pkt II.1 lit. a) i b) Og?oszenia powy?ej), wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych roboty budowlane zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczeg█lno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego roboty budowlane by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ inne dokumenty; b) Wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych, o kt█rych mowa w pkt. 12.3.2. litera c) Instrukcji (pkt II.1 lit. c) Og?oszenia powy?ej), wykonywanych w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane lub s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania Wniosk█w. III. Na podstawie art. 26 ust. 2f Ustawy, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Post?powania oraz spe?nienia warunk█w udzia?u w Post?powaniu, Wykonawca, zobowi?zany jest do z?o?enia wraz z Wnioskiem poni?szych dokument█w:
   1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ˝ 14 Ustawy PZP, z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 Ustawy (dotyczy: os█b fizycznych, cz?onk█w zarz?du, cz?onk█w rad nadzorczych, prokurent█w, wsp█lnik█w sp█?ek jawnych i partnerskich, komplementariuszy w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) aktualnych na dzie z?o?enia (wystawionych nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania Wniosk█w).
   2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy (informacja powinna dotyczy podmiot█w zbiorowych), wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania Wniosk█w.
   3. Za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania Wniosk█w lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu.
   4.  Za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania Wniosk█w lub (cd.)
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Cd.
   4.  innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu.
   5.  Odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.
   6. O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci.
   7.  O?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne.
   8. O?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych. W przypadku wsp█lnego ubiegania si o udzielenie Zam█wienia przez dw█ch lub wi?cej Wykonawc█w, przedmiotowe dokumenty sk?ada osobno ka?dy Wykonawca. W przypadku korzystania przez Wykonawc z zasob█w innego podmiotu na warunkach okre?lonych w art. 22a Ustawy PZP, przedmiotowe dokumenty sk?ada ka?dy z tych podmiot█w. IV. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa:
   1.  W pkt III ppkt 1-2 powy?ej ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 Ustawy i art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp.
   2.  W pkt III ppkt 3- 5 ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
   2. 1.Nie zalega z op?acaniem podatk█w, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu.
   2. 2.Nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci.
   3. Dokumenty, o kt█rych mowa w pkt IV ppkt 1 i
   2. 2., powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania Wniosk█w. Dokument, o kt█rym mowa w pkt
   2. 1. powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem tego terminu.
   4. Je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt IV ppkt 1- 2 zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 stosuje si?. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):

   5.  W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu z?o?onego przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwr█ci si do w?a?ciwych organ█w odpowiednio kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
   6. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt█rej dotyczy dokument wskazany w pkt III ppkt 1-2, sk?ada dokument, o kt█rym mowa w pkt IV ppkt 1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 Ustawy i art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w kt█rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokument█w, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 zdanie pierwsze stosuje si?. W terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiaj?cego informacji o wynikach oceny spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu i otrzymanych ocenach spe?niania tych warunk█w, Wykonawcy sk?adaj bez wezwania o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej oraz, w przypadku przynale?no?ci do tej grupy kapita?owej, dowody potwierdzaj?ce, ze powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencyjno?ci w post?powaniu.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
Wst?pny harmonogram post?powania: 1) sk?adanie wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: 29.06.2020 r. 2) zaproszenie do dialogu konkurencyjnego: 28.07.2020 r. 3) zaproszenie do sk?adania ofert: 28.10.2020 r. 4) sk?adanie ofert: 30.11.2020 r. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? przeprowadzenia dialogu za pomoc ?rodk█w komunikacji elektronicznej tj. w formie wideokonferencji lub telekonferencji. Ostateczna decyzja w tym zakresie zostanie przekazana w tre?ci zaproszenia do dialogu konkurencyjnego.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Na etapie sk?adania Wniosk█w w post?powaniu wadium nie pobiera si?. Wadium wymagane jest przy z?o?eniu ofert. Wysoko? wadium wynosi b?dzie 500 000,00 PLN (pi??set tysi?cy z?otych). Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ofertowej brutto dot. budowy Bloku Gazowego i KRS wymagane zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zam█wienia publicznego.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Wynagrodzenie p?atne w cz??ciach po wykonaniu poszczeg█lnych etap█w umowy ze ?rodk█w Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy okre?li swoje wymagania w zakresie p?atno?ci w trakcie dialogu konkurencyjnego.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy mog wsp█lnie ubiega si o udzielenie zam█wienia w rozumieniu art. 23 Pzp. Zamawiaj?cy nie okre?la szczeg█lnego sposobu spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu na podstawie art. 23 ust. 5 Pzp. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia: 1) ponosz solidarn odpowiedzialno? za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie zobowi?zania; 2) musz ustanowi pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego, zgodnie z art. 23 Pzp ˝ fakt ustanowienia Pe?nomocnika musi wynika z za??czonych dokument█w; 3) wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z pe?nomocnikiem; 4) w przypadku wyboru oferty Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, Zamawiaj?cy przed zawarciem umowy w sprawie zam█wienia publicznego b?dzie ??da od tych Wykonawc█w umowy reguluj?cej ich wsp█?prac?.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Istotne postanowienia umowy Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcom zakwalifikowanym do dalszego etapu post?powania. Zamawiaj?cy planuje ubieganie si o zewn?trzne finansowanie niniejszej inwestycji w ramach wsparcia przewidzianego ustaw z dnia 14.12.2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 250). W zwi?zku z powy?szym, Zamawiaj?cy na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, zastrzega sobie mo?liwo? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zam█wienia, je?eli ww. ?rodki nie zostan mu przyznane.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Dialogue comp╚titif
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 29/06/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s Date: 28/10/2020
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 3 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.Ka?dy Wykonawca mo?e z?o?y w ramach niniejszego post?powania tylko jeden wniosek.
   2.  Wniosek sk?ada si z; a) wype?nionego formularza wniosku (wz█r wniosku zosta zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego); b) jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (JEDZ); c) dokument█w potwierdzaj?cych uprawnienia do reprezentacji os█b podpisuj?cych wniosek (w przypadku, gdy wniosek podpisuje osoba/y wymieniona/e w odpowiednim rejestrze, Wykonawca wska?e adres internetowy rejestru. Je?eli rejestr nie zawiera informacji o osobach uprawnionych, Wykonawca z?o?y o?wiadczenie w tym zakresie, za w przypadku, gdy umocowanie wynika z pe?nomocnictw nale?y do??czy tak?e te pe?nomocnictwa w oryginale lub notarialnie po?wiadczonej kopii); d) w przypadku Wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie ˝ pe?nomocnictwo; e) dokument█w potwierdzaj?cych udost?pnienie przez inny podmiot zasob█w na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, je?eli Wykonawca polega na takich zasobach; f) o?wiadczenie/-a i JEDZ, podmiotu udost?pniaj?cego zasoby na podstawie art. 22a ustawy Pzp, Je?li Wykonawca korzysta ze zdolno?ci tego podmiotu w celu potwierdzenia warunku udzia?u w post?powaniu. Wz█r o?wiadczenia znajduje si na stronie internetowej Zamawiaj?cego w dokumencie pn.: ĐInstrukcja dotycz?ca prowadzonego post?powania"; g) o?wiadcze i dokument█w jakie Wykonawcy (i podmioty udost?pniaj?ce zasoby na podstawie art. 22a ustawy Pzp) s zobowi?zani z?o?y wraz z wnioskiem w celu potwierdzenia, ?e nie podlegaj wykluczeniu i spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiaj?cego w dokumencie pn.:ĐInstrukcja dotycz?ca prowadzonego post?powania".
   3.  Informacje na temat dokument█w sk?adanych przez Wykonawc█w maj?cych siedzib lub miejsce zamieszkania poza Polsk znajduj si na stronie internetowej Zamawiaj?cego w dokumencie pn.: ĐInstrukcja dotycz?ca prowadzonego post?powania".
   4.  Na stronie internetowej Zamawiaj?cego (https://swpp2.gkpge.pl) znajduj si?: a) wz█r wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu; b) dokument ĐInstrukcja dotycz?ca prowadzonego post?powania" dotycz?cy wymaganych w post?powaniu o?wiadcze i dokument█w; w tym dokument█w, kt█re s wymagane przez Zamawiaj?cego na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz kryteri█w selekcji.
   5.  Wymagania dotycz?ce sporz?dzenia oferty zostan zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, kt█ra zostanie przekazana wykonawcom po dialogu.
   6.  W post?powaniu o udzielenie zam█wienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, w szczeg█lno?ci sk?adanie Wniosk█w oraz o?wiadcze?, w tym o?wiadczenia wst?pnego odbywa si wy??cznie przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego SWPP2: https://swpp2.gkpge.pl (dalej zwany Portalem Zakupowym).
   7.  Wymagania sprz?towo-aplikacyjne do pracy na Portalu Zakupowym: Komputer PC lub MAC ze sta?ym dost?pem do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci nie mniejszej ni 1 Mb/s, zainstalowana dowolna przegl?dark internetowa, w najnowszej wersji.
   8.  Zamawiaj?cy wymaga przed?o?enia wszelkich informacji, o?wiadcze wraz z wnioskiem w postaci katalogu elektronicznego, zgodnie ze struktur przyj?t na Portalu Zakupowym.
   9.  Wykonawca jest zobligowany do zarejestrowania si na Portalu Zakupowym, co umo?liwia mu uzyskanie statusu u?ytkownika posiadaj?cego unikalny login i has?o dost?powe do Platformy Zakupowej. Czynno? rejestracji jest jednorazowa i umo?liwia dost?p do wszystkich otwartych post?powa przetargowych prowadzonych przez Zamawiaj?cego. 10. Korzystanie z Platformy Zakupowej dla Wykonawc█w jest bezp?atne. 11.Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu sporz?dza si pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej i opatruje si go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. https://swpp2.gkpge.pl https://swpp2.gkpge.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt.
   7.  i
   8.  wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 10. Je?eli zamawiaj?cy nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 11. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; 12. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. 13. Szczeg█?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy Dzia?u VI Pzp. 14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 15. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
31124100 - GÚnÚrateurs Ó turbines 
42112300 - Turbines Ó gaz 
42161000 - Appareils de production d'eau chaude 
45251000 - Travaux de construction de centrales Úlectriques et de centrales thermiques 
51133100 - Services d'installation de turbines Ó gaz