Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 13/07/2020
Type de procédure : Dialogue compÚtitif
Type de document : Informations complÚmentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction de centrales ╚lectriques et de centrales thermiques

2020/S 124-304887  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
March╚ de travaux - Informations compl╚mentaires - Dialogue comp╚titif
Pologne-Varsovie: Travaux de construction de centrales ╚lectriques et de centrales thermiques

2020/S 124-304887

Rectificatif

Avis d'information compl╚mentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Suppl╚ment au Journal officiel de l'Union europ╚enne, 2020/S 099-238197)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
Num╚ro national d'identification: KRS 0000013479
Adresse postale: ul. Z?ota 59
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-120
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Emilia Staniak
Courriel: Emilia.Staniak@gkpge.pl
T╚l╚phone: +48 126209713 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.pgeenergiaciepla.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://swpp2.gkpge.pl

https://www.pgeenergiaciepla.pl/
https://swpp2.gkpge.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du march╚
II.1.1)
Intitul╚:
Budowa bloku gazowego w oparciu o turbin gazow z wodnym kot?em odzysknicowym oraz budowa gazowych kot?█w wodnych typu KRS dla PGE EC S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Kielcach

Num╚ro de r╚f╚rence: POST/PEC/PEC/ZCS/00789/2020

II.1.2)
Code CPV principal
45251000 Travaux de construction de centrales ╚lectriques et de centrales thermiques

II.1.3)
Type de march╚
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest budowa bloku gazowego w oparciu o turbin gazow z wodnym kot?em odzysknicowym oraz budowa gazowych kot?█w wodnych typu KRS dla PGE EC S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Kielcach. Niniejsze zam█wienie polega na budowie nowego uk?adu kogeneracyjnego w oparciu o turbozesp█ gazowy z wodnym kot?em odzysknicowym oraz budowie dw█ch szczytowych kot?█w wodnych gazowych (KRS) w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Kielcach. Zamawiaj?cy przewiduje r█wnie zawarcie umowy na ?wiadczenie us?ugi d?ugoterminowego serwisowania turbozespo?u gazowego przez okres od uruchomienia turbozespo?u do czasu wykonania planowego przegl?du ?cie?ki gor?cych gaz█w HGPI. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty b?dzie w Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, natomiast informacje dotycz?ce prowadzonego post?powania i wymagania Zamawiaj?cego dost?pne s na stronie internetowej Zamawiaj?cego: https://swpp2.gkpge.pl

https://swpp2.gkpge.pl
Section VI: Renseignements compl╚mentaires

VI.5)
Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
26/06/2020

VI.6)
R╚f╚rence de l'avis original
Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 099-238197

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
Num╚ro de section: III.1.2

Au lieu de:

I.
   1.  O udzielenie Zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w Post?powaniu dotycz?ce: Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: a)posiadaj ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow na kwot pozwalaj?c na wykonanie Zam█wienia w wysoko?ci co najmniej 80 000 000 PLN; b)posiadaj ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn co najmniej 20 000 000,00 PLN (s?ownie: dwadzie?cia milion█w z?otych 00/100) lub r█wnowarto?ci tej kwoty w innej walucie.
   2. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia powy?sze warunki musz spe?nia ??cznie wszyscy Wykonawcy.
   3. W przypadku z?o?enia przez Wykonawc█w dokument█w zawieraj?cych dane wyra?one w innych walutach ni PLN, Zamawiaj?cy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowi?zuj?cy w dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, a je?eli ?redni kurs nie b?dzie w tym dniu publikowany, to Zamawiaj?cy przyjmie kurs ?redni z ostatniej tabeli przedpublikacj Og?oszenia o Zam█wieniu.
   4. W celu wykazania spe?nienia przez Wykonawc warunku, o kt█rym mowa w pkt 1 Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp sk?ada wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu poni?sze dokumenty: a) informacj z banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niej ni 1 miesi?c przed up?ywem sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. b) dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z Przedmiotem Zam█wienia na sum gwarancyjn okre?lon przez Zamawiaj?cego II.
   1.  O udzielenie Zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w Post?powaniu dotycz?ce: Zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj.: a) w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania Wniosk█w, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wykonali jako generalny wykonawca inwestycji: ˇ przynajmniej 1 (jedno) zam█wienie, kt█rego zakres przedmiotowy obejmowa zaprojektowanie, budow?, dostawy oraz uruchomienie zako?czone przej?ciem przez odbiorc do eksploatacji turbiny gazowej o mocy nominalnej elektrycznej brutto minimum 3 MWe, ˇ przynajmniej 1 (jedno) zam█wienie, kt█rego zakres przedmiotowy obejmowa zaprojektowanie, budow?, dostaw i uruchomienie zako?czone przej?ciem przez odbiorc do eksploatacji kot?a odzysknicowego o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt. Zamawiaj?cy dopuszcza, aby warunek okre?lony w tiret 1 oraz tiret 2, zosta spe?niony przez Wykonawc w jednym lub dw█ch oddzielnych zam█wieniach. b)w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania Wniosk█w, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wykonali jako generalny wykonawca inwestycji przynajmniej 1 (jedno)zam█wienie, kt█rego zakres przedmiotowy obejmowa kompleksowe wykonanie lub dostaw oraz uruchomienie zako?czone przej?ciem przez odbiorc do eksploatacji gazowych kot?█w wodnych o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt; c)wykonywali nale?ycie przez okres co najmniej kolejnych 24 miesi?cy przypadaj?cych w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania Wniosk█w, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy -w tym okresie, przynajmniej 1 (jedno) zam█wienie, polegaj?ce na ?wiadczeniu d?ugoterminowego serwisu turbozespo?u gazowego z turbin gazow lub turbiny gazowej, kt█rej moc elektryczna znamionowa netto w warunkach ISO wynosi?a nie mniej ni 3 MWe, w tym wykonali w ramach tego serwisu remont kapitalny polegaj?cy w szczeg█lno?ci na wymianie ?opatek w cz??ci gor?cej turbiny. (cd.).

Lire:

I.
   1.  O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: a) posiadaj ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow na kwot w wysoko?ci co najmniej 30 000 000 PLN; b) posiadaj ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn co najmniej 20 000 000,00 PLN (s?ownie: dwadzie?cia milion█w z?otych 00/100) lub r█wnowarto?ci tej kwoty w innej walucie.
   2.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia powy?sze warunki musz spe?nia ??cznie wszyscy Wykonawcy.
   3.  W przypadku z?o?enia przez Wykonawc█w dokument█w zawieraj?cych dane wyra?one w innych walutach ni PLN, Zamawiaj?cy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowi?zuj?cy w dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, a je?eli ?redni kurs nie b?dzie w tym dniu publikowany, to Zamawiaj?cy przyjmie kurs ?redni z ostatniej tabeli przed publikacj og?oszenia o zam█wieniu.
   4. W celu wykazania spe?nienia przez Wykonawc warunku, o kt█rym mowa w pkt 1 Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp sk?ada wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu poni?sze dokumenty: a) informacj z banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niej ni 1 miesi?c przed up?ywem sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu; b) dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn okre?lon przez Zamawiaj?cego II.
   1.  O udzielenie Zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: Zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj.: a) w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania Wniosk█w, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykonali jako generalny wykonawca inwestycji: ˇ przynajmniej 1 (jedno) zam█wienie, kt█rego zakres przedmiotowy obejmowa zaprojektowanie, budow?, dostawy oraz uruchomienie zako?czone przej?ciem przez odbiorc do eksploatacji turbiny gazowej o mocy nominalnej elektrycznej brutto minimum 3 MWe, ˇ przynajmniej 1 (jedno) zam█wienie, kt█rego zakres przedmiotowy obejmowa zaprojektowanie, budow?, dostaw i uruchomienie zako?czone przej?ciem przez odbiorc do eksploatacji kot?a odzysknicowego o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt. Zamawiaj?cy dopuszcza, aby warunek okre?lony w tiret 1 oraz tiret 2, zosta spe?niony przez Wykonawc w jednym lub dw█ch oddzielnych zam█wieniach, b) w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania Wniosk█w, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykonali jako generalny wykonawca inwestycji przynajmniej 1 (jedno) zam█wienie, kt█rego zakres przedmiotowy obejmowa kompleksowe wykonanie lub dostaw oraz uruchomienie zako?czone przej?ciem przez odbiorc do eksploatacji gazowych lub olejowo-gazowych kot?█w wodnych o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt; c) wykonywali nale?ycie przez okres co najmniej kolejnych 24 miesi?cy przypadaj?cych w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania Wniosk█w, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy -w tym okresie, przynajmniej 1 (jedno) zam█wienie, polegaj?ce na ?wiadczeniu d?ugoterminowego serwisu turbozespo?u gazowego z turbin gazow lub turbiny gazowej, kt█rej moc elektryczna znamionowa netto w warunkach ISO wynosi?a nie mniej ni 3 MWe, w tym wykonali w ramach tego serwisu remont kapitalny polegaj?cy w szczeg█lno?ci na wymianie ?opatek w cz??ci gor?cej turbiny. (cd.).

Num╚ro de section: III.1.1

Au lieu de:


   1. W niniejszym Post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt█rzy:
   1. 1 Nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 Ustawy oraz ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) Ustawy Pzp.
   1. 2 Spe?niaj warunki udzia?u w Post?powaniu, zgodnie z pkt 12.3 Instrukcji, tj. III
   1. 2) Og?oszenia.
   2. Wykonawca na potwierdzenie wymaga?, o kt█rych mowa w pkt
   1.  zobowi?zany jest do z?o?enia za po?rednictwem Portalu Zakupowego wraz z Wnioskiem nast?puj?cych dokument█w: Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia (JEDZ), przy czym nale?y go z?o?y w formie elektronicznej, a plik musi by opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami opisanymi w pkt 20 Instrukcji. W zakresie Cz??ci II, III, IV sekcja (Wykonawca ogranicza si do wype?nienia sekcji w cz??ci IV i nie musi wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV) oraz Cz?? V - VI. Informacje zawarte w JEDZ stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w Post?powaniu. Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w Post?powaniu, zobowi?zuje te podmioty do z?o?enia JEDZ w formie elektronicznej zgodnie z instrukcj z?o?enia JEDZ (pkt 20 Instrukcji). W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w, JEDZ przesy?a ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o Zam█wienie. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunk█w udzia?u w Post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w Post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   3.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w Post?powaniu o kt█rych mowa w pkt III
   1. 2) Og?oszenia polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych. Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w, musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c Zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c wraz z Wnioskiem zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia (dalej ĐZobowi?zanieţ). Wz█r zobowi?zania stanowi Za??cznik Nr 4 do Instrukcji.
   4.  Zobowi?zanie powinno by podpisane przez osob upowa?nion do reprezentowania podmiotu trzeciego. Je?eli uprawnienie osoby / os█b podpisuj?cej / podpisuj?cych Zobowi?zanie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzaj?cego status prawny Wykonawcy, to nale?y do??czy pe?nomocnictwo podpisane podpisem kwalifikowanym mocodawc█w lub jego kopi po?wiadczon podpisem kwalifikowanym notariusza.
   5.  Wykonawca, kt█ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt█ry zobowi?za si do udost?pnienia zasob█w, za szkod poniesion przez Zamawiaj?cego powsta? wskutek nieudost?pnienia tych zasob█w, chyba ?e za nieudost?pnienie zasob█w nie ponosi winy.
   6.  W odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiot█w, je?li podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s wymagane.

Lire:


   1.  W niniejszym post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt█rzy:
   1. 1 Nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12˝23 z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy oraz ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp.
   1. 2 Spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, zgodnie z pkt 12.3 Instrukcji, tj. III
   1. 2 og?oszenia.
   2.  Wykonawca na potwierdzenie wymaga?, o kt█rych mowa w pkt 1 zobowi?zany jest do z?o?enia za po?rednictwem portalu zakupowego wraz z wnioskiem nast?puj?cych dokument█w: Jednolity europejski dokument zam█wienia (JEDZ), przy czym nale?y go z?o?y w formie elektronicznej, a plik musi by opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami opisanymi w pkt 20 Instrukcji. W zakresie cz??ci II, III, IV sekcja (Wykonawca ogranicza si do wype?nienia sekcji w cz??ci IV i nie musi wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV) oraz cz?? V˝VI. Informacje zawarte w JEDZ stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu oraz spe?nia kryteria selekcji. Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu, zobowi?zuje te podmioty do z?o?enia JEDZ w formie elektronicznej zgodnie z instrukcj z?o?enia JEDZ (pkt 20 Instrukcji). W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w, JEDZ przesy?a ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   3.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu o kt█rych mowa w pkt III
   1. 2 Og?oszenia polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych. Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w, musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c Zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c wraz z Wnioskiem zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia (dalej ĐZobowi?zanieţ). Wz█r zobowi?zania stanowi za??cznik nr 4 do Instrukcji.
   4.  Zobowi?zanie powinno by podpisane przez osob upowa?nion do reprezentowania podmiotu trzeciego. Je?eli uprawnienie osoby / os█b podpisuj?cej / podpisuj?cych Zobowi?zanie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzaj?cego status prawny Wykonawcy, to nale?y do??czy pe?nomocnictwo podpisane podpisem kwalifikowanym mocodawc█w lub jego kopi po?wiadczon podpisem kwalifikowanym notariusza.
   5.  Wykonawca, kt█ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt█ry zobowi?za si do udost?pnienia zasob█w, za szkod poniesion przez Zamawiaj?cego powsta? wskutek nieudost?pnienia tych zasob█w, chyba ?e za nieudost?pnienie zasob█w nie ponosi winy.
   6.  W odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiot█w, je?li podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s wymagane.

Num╚ro de section: II.2.9

Au lieu de:

Przewidywana liczba kandydat█w: 6 Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydat█w:
   1. Zamawiaj?cy zaprosi do dialogu konkurencyjnego tych Wykonawc█w, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w Post?powaniu, w liczbie nie wi?kszej ni 6 (sze??).
   2. Je?eli liczba Wykonawc█w, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w Post?powaniu b?dzie wi?ksza ni 6 (sze??),Zamawiaj?cy zaprosi do dialogu konkurencyjnego Wykonawc█w wy?onionych na podstawie kryteri█w selekcji opisanych poni?ej, przy czym zostan przyj?te nast?puj?ce zasady:
   2. 1.Zamawiaj?cy przyzna 1 pkt za ka?de dodatkowe zam█wienie (ponad 1 zam█wienie wykazane na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu, o kt█rym mowa w pkt 12.3.2. lit. a) Instrukcji zrealizowane przez Wykonawc?, obejmuj?ce: zaprojektowanie, budow?, dostawy oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie zako?czone przej?ciem przez odbiorc do eksploatacji bloku gazowego z turbin gazow o mocy nominalnej elektrycznej minimum 3 MWe i kot?em odzysknicowym o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt;
   2. 2.Zamawiaj?cy przyzna 1 pkt za ka?de dodatkowe zam█wienie (ponad 1 zam█wienie wykazane na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu, o kt█rym mowa w pkt 12.3.2 lit. b) Instrukcji zrealizowane przez Wykonawc?, obejmuj?ce: kompleksowe wykonanie lub dostaw oraz uruchomienie zako?czone przej?ciem przez odbiorc do eksploatacji gazowych kot?█w wodnych o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt. UWAGA: Zamawiaj?cy uwzgl?dni nie wi?cej ni 10 referencji potwierdzaj?cych spe?nienie ka?dego z w/w warunk█w.
   3. Je?eli po zastosowaniu powy?szego kryterium selekcji, na ostatnim 6 (sz█stym) miejscu upowa?niaj?cym do zakwalifikowania do kolejnego etapu Post?powania b?dzie wi?cej ni 1 (jeden) Wykonawca, Zamawiaj?cy zakwalifikuje do dalszego etapu Post?powania Wykonawc?, kt█ry wyka?e si posiadaniem w?asnych ?rodk█w finansowanych lub zdolno?ci kredytow w najwi?kszej wysoko?ci spo?r█d wykazanych przez Wykonawc█w.
   4. Je?eli liczba Wykonawc█w, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu jest mniejsza lub r█wna liczbie okre?lonej w pkt 1 Zamawiaj?cy zaprasza wszystkich Wykonawc█w spe?niaj?cych te warunki, z zastrze?eniem art. 93 ust. 1d Ustawy Pzp.
   5. Wykonawc niezaproszonego do dialogu konkurencyjnego traktuje si jak wykluczonego z post?powania o udzielenie zam█wienia.

Lire:

Przewidywana liczba kandydat█w: 6 Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydat█w:
   1.  Zamawiaj?cy zaprosi do dialogu konkurencyjnego tych Wykonawc█w, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, w liczbie nie wi?kszej ni 6 (sze??).
   2.  Je?eli liczba Wykonawc█w, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu b?dzie wi?ksza ni 6 (sze??), Zamawiaj?cy zaprosi do dialogu konkurencyjnego Wykonawc█w wy?onionych na podstawie kryteri█w selekcji opisanych poni?ej, przy czym zostan przyj?te nast?puj?ce zasady:
   2. 1. Zamawiaj?cy przyzna 1 pkt za ka?de dodatkowe zam█wienie (ponad 1 zam█wienie wykazane na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu, o kt█rym mowa w pkt 12.3.2 lit. a instrukcji zrealizowane przez Wykonawc?, obejmuj?ce ??cznie: ˇ zaprojektowanie, budow?, dostawy oraz uruchomienie zako?czone przej?ciem przez odbiorc do eksploatacji turbiny gazowej o mocy nominalnej elektrycznej brutto minimum 3 MWe, ˇ zaprojektowanie, budow?, dostaw i uruchomienie zako?czone przej?ciem przez odbiorc do eksploatacji kot?a odzysknicowego o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt. Zamawiaj?cy dopuszcza, aby Wykonawca wykaza si do?wiadczeniem w zakresie opisanym powy?ej w tiret 1 oraz tiret 2, uzyskanym w ramach realizacji jednego lub dw█ch oddzielnych zam█wie?. Zamawiaj?cy przydzieli 1 pkt niezale?nie od tego, czy wykonawca wyka?e si realizacj okre?lonego powy?ej zakresu w ramach jednego czy dw█ch oddzielnych zam█wie?.
   2. 2. Zamawiaj?cy przyzna 1 pkt za ka?de dodatkowe zam█wienie (ponad 1 zam█wienie wykazane na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu, o kt█rym mowa w pkt 12.3.2 lit. b instrukcji zrealizowane przez Wykonawc?, obejmuj?ce: kompleksowe wykonanie lub dostaw oraz uruchomienie zako?czone przej?ciem przez odbiorc do eksploatacji gazowych lub olejowo-gazowych kot?█w wodnych o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt. Uwaga: Zamawiaj?cy uwzgl?dni nie wi?cej ni 10 referencji potwierdzaj?cych spe?nienie ka?dego z ww. warunk█w.
   3.  Je?eli po zastosowaniu powy?szego kryterium selekcji, na ostatnim 6 (sz█stym) miejscu upowa?niaj?cym do zakwalifikowania do kolejnego etapu post?powania b?dzie wi?cej ni 1 (jeden) Wykonawca, Zamawiaj?cy zakwalifikuje do dalszego etapu post?powania Wykonawc?, kt█ry wyka?e si posiadaniem w?asnych ?rodk█w finansowanych lub zdolno?ci kredytow w najwi?kszej wysoko?ci spo?r█d wykazanych przez Wykonawc█w.
   4.  Je?eli liczba Wykonawc█w, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, jest mniejsza lub r█wna liczbie okre?lonej w pkt 1, Zamawiaj?cy zaprasza wszystkich Wykonawc█w spe?niaj?cych te warunki, z zastrze?eniem art. 93 ust. 1d ustawy Pzp.
   5.  Wykonawc niezaproszonego do dialogu konkurencyjnego traktuje si jak wykluczonego z post?powania o udzielenie zam█wienia.

VII.2)
Autres informations compl╚mentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
31124100 - GÚnÚrateurs Ó turbines 
42112300 - Turbines Ó gaz 
42161000 - Appareils de production d'eau chaude 
45251000 - Travaux de construction de centrales Úlectriques et de centrales thermiques 
51133100 - Services d'installation de turbines Ó gaz