01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil

2019/S 6-010347 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/01/2019 S6  - - MarchÈ de travaux - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil 2019/S 006-010347 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138 pl. Starynkiewicza 5 Warszawa 02-015 Pologne Point(s) de contact: Beata Arciszewska-Kozubowska Pion ZamÛwie Publicznych ñ Dzia Post?powa TÈlÈphone: +48 224455332 Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl Fax: +48 224455315 Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://mpwik.com.pl https://mpwik.com.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zadanie II.5 Przebudowa przepompowni ?ciekÛw Powi?le II wraz z infrastruktur towarzysz?c NumÈro de rÈfÈrence: 01132/WS/PW/JRP-DNP/B/2018
II.1.2) Code CPV principal 45200000
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Zadanie II.5 Przebudowa przepompowni ?ciekÛw Powi?le II wraz z infrastruktur towarzysz?c
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 36 527 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie II.5 Przebudowa przepompowni ?ciekÛw Powi?le II wraz z infrastruktur towarzysz?c
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Zadanie realizowane w ramach Projektu ÑZaopatrzenie w wod i oczyszczanie ?ciekÛw w Warszawie - Faza VI nr POIS.02.03.00-00-0048/17î, dla ktÛrego Zamawiaj?cy, zgodnie z Decyzj KE z dnia 7 marca 2018 r., pozyska dofinansowanie ze ?rodkÛw Funduszu SpÛjno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020
II.2.14) Informations complÈmentaires Kryterium i waga Cena oferty (z VAT) -74 % Do?wiadczenie osÛb wyznaczonych do realizacji zamÛwienia-Ekspert nr 2ñ 4 % Do?wiadczenie osÛb wyznaczonych do realizacji zamÛwienia-Ekspert nr 3ñ 4 % Do?wiadczenie osÛb wyznaczonych do realizacji zamÛwienia-Ekspert nr 6ñ 4 % Do?wiadczenie osÛb wyznaczonych do realizacji zamÛwienia-Ekspert nr 7ñ 4 % Wydajno? pompowni utrzymana na etapie realizacji robÛt -10 %
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 140-321755
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zadanie II.5 Przebudowa przepompowni ?ciekÛw Powi?le II wraz z infrastruktur towarzysz?c
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire INSTAL Warszawa S.A.
ul. Siennicka 29 Warszawa 04-394 Pologne TÈlÈphone: +48 226204828 Courriel: biuro@instalwaw.com.pl Fax: +48 226546220 Code NUTS: PL911
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 37 181 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 36 527 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation a a Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w Dziale VI ustawy Pzp.
   2. ?rodkami ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w pkt. 17.1 niniejszej IDW s?: a) odwo?anie, b) skarga do s?du.
   3. Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 180 -198 ustawy Pzp.
   4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s w art. 198a -198g ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil