Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 12/10/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction compl╦te ou partielle et travaux de g╚nie civil

2020/S 147-361931  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: Travaux de construction compl╦te ou partielle et travaux de g╚nie civil 2020/S 147-361931 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Travaux
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Siedmiogrodzka 20 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-232 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota Zaj?c Courriel: zampubl@tw.waw.pl T╚l╚phone: +48 225326027 Fax: +48 228772387 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.tw.waw.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://tw.ezamawiajacy.pl/ www.tw.waw.pl https://tw.ezamawiajacy.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://tw.ezamawiajacy.pl/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: http://tw.ezamawiajacy.pl/
I.6) Activit╚ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zaprojektowanie i wykonanie rob█t w ramach inwestycji ĐBudowa i przebudowa trasy tramwajowej w ci?gu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej". Num╚ro de r╚f╚rence: DWZ/50/2020
II.1.2) Code CPV principal 45200000 Travaux de construction compl╦te ou partielle et travaux de g╚nie civil
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob█t w ramach inwestycji ĐBudowa i przebudowa trasy tramwajowej w ci?gu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiejţ i obejmuje nast?puj?ce zadania: ˇ zadanie 1 ˝ przebudowa trasy tramwajowej w ci?gu ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Karolkowej do ul. Skierniewickiej, ˇ zadanie 2 ˝ projekt i budowa trasy tramwajowej w ci?gu ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Skierniewickiej (wraz z w?z?em rozjazdowym) do w??czenia w istniej?c tras tramwajow w ul. Wolskiej oraz projekt i przebudowa trasy tramwajowej w ul. Wolskiej na odcinku od ul. Elekcyjnej do ul. Kasprzaka, ˇ zadanie 3 ˝ projekt i przebudowa podstacji trakcyjnej ĐBemaţ, ˇ zadanie 4 ˝ projekt i przebudowa sieci wodoci?gowych MPWiK w ci?gu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 214 702 929.22 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000 Travaux de construction 45220000 Ouvrages d'art et de g╚nie civil 45234121 Ouvrages pour le tramway 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
M.St. Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Zam█wienia obejmuje realizacj czterech zada tj.: ˇ zadanie 1 ˝ w zakres kt█rego wchodzi wykonanie rob█t zwi?zanych z przebudow trasy tramwajowej w ci?gu ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Karolkowej do ul. Skierniewickiej, ˇ zadanie 2 ˝ w zakres kt█rego wchodzi opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie rob█t budowlanych budowy trasy tramwajowej w ci?gu ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Skierniewickiej (wraz z w?z?em rozjazdowym) do ul. Wolskiej oraz przebudowy trasy tramwajowej w ul. Wolskiej na odcinku od ul. Elekcyjnej do ul. Kasprzaka, ˇ zadanie 3 ˝ w zakres kt█rego wchodzi opracowanie dokumentacji wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie rob█t budowlanych przebudowy podstacji ĐBemaţ, ˇ zadanie 4 ˝ w zakres kt█rego wchodzi opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz wykonanie rob█t przebudowy sieci wodoci?gowej MPWiK. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia znajduje si w SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie Kierownik█w / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 70
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 195 757 208.38 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 20 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalit╚s ou du calendrier des reconductions:
Szcunkowa warto? zam█wie podobnych wynosi 18 945 720,84 z?otych (PLN) netto i polega b?dzie na powt█rzeniu podobnych us?ug projektowych i rob█t budowlanych w zakresie bran?: drogowej, torowej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i zieleni. Ewentualne zam█wienia podobne zostan udzielone na zasadach analogicznych dla zasad przewidzianych w SIWZ.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zadania 2 i 3 s dofinansowane z programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014˝2020 i s realizowane, jako cz?? projektu pn. ĐBudowa wybranych odcink█w tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboruţ ˝ Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0005/16-00 z dnia 6 grudnia 2016 r.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 1)W pkt II.2.2 podano podstawowe kody CPV. Szczeg█?owe kody CPV wskazano w SIWZ. 2) Warto? zam█wienia wskazana w sekcji II.1.5 dotyczy ??cznej warto?ci przedmiotowego zam█wienia oraz zam█wie podobnych. 3) Warto? zam█wienia wskazana w sekcji II.2.6 obejmuje wy??cznie warto? przedmiotowego zam█wienia bez warto?ci zam█wie podobnych.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci do prowadzenia dzia?alno?ci zawodowej. O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w sekcji III.1.3 oraz nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyj?tkami okre?lonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj.:
   1.  wykonali w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, co najmniej: 1) jedn robot budowlan (umow?) polegaj?c na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego, kolejowego lub metra, w granicach administracyjnych miasta, w wyniku kt█rej zosta?a wybudowana pe?na konstrukcja torowiska na d?ugo?ci co najmniej 2000 mtp (metr█w toru pojedynczego), w tym co najmniej 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej, dla kt█rej doprowadzono do wystawienia ?wiadectwa Przej?cia (dla kontrakt█w realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protoko?u odbioru ca?o?ci rob█t lub r█wnowa?nego dokumentu (w przypadku zam█wie?, w kt█rych nie wystawia si ?wiadectwa Przej?cia); 2) jedn robot budowlan (umow?) polegaj?c na budowie lub przebudowie drogi w granicach administracyjnych miasta, klasy co najmniej G, w ramach kt█rej wybudowano lub przebudowano pe?n konstrukcj drogi o d?ugo?ci co najmniej 500 m, obejmuj?c budow lub przebudow skrzy?owania wraz z sygnalizacj ?wietln?, dla kt█rej doprowadzono do wystawienia ?wiadectwa Przej?cia (dla kontrakt█w realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protoko?u odbioru ca?o?ci rob█t lub r█wnowa?nego dokumentu (w przypadku zam█wie?, w kt█rych nie wystawia si ?wiadectwa Przej?cia); 3) jedn robot budowlan (umow?) polegaj?c na budowie lub przebudowie napowietrznej sieci trakcyjnej tramwajowej, trolejbusowej, kolejowej lub metra, w wyniku kt█rej wykonano co najmniej 2000 mtp sieci trakcyjnej zawieraj?cej co najmniej elementy takie jak: przewody, konstrukcje no?ne, konstrukcje wsporcze, dla kt█rej doprowadzono do wystawienia ?wiadectwa Przej?cia (dla kontrakt█w realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protoko?u odbioru ca?o?ci rob█t lub r█wnowa?nego dokumentu (w przypadku zam█wie?, w kt█rych nie wystawia si ?wiadectwa Przej?cia); 4) jedn robot budowlan (umow?) polegaj?c na budowie podstacji trakcyjnej tramwajowej, trolejbusowej, metra lub kolejowej, o mocy zainstalowanej co najmniej 2 000 kVA, dla kt█rej doprowadzono do wystawienia ?wiadectwa Przej?cia (dla kontrakt█w realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protoko?u odbioru ca?o?ci rob█t lub r█wnowa?nego dokumentu (w przypadku zam█wie?, w kt█rych nie wystawia si ?wiadectwa Przej?cia) LUB dwie roboty budowlane (umowy) polegaj?ce na przebudowie lub remoncie podstacji trakcyjnej tramwajowej, trolejbusowej, metra lub kolejowej, o mocy zainstalowanej co najmniej 2000 kVA, obejmuj?ce wymian rozdzielnicy ?redniego napi?cia, trakcyjnej rozdzielnicy pr?du sta?ego, trakcyjnych zespo?█w prostownikowych i automatyki podstacji, dla kt█rych doprowadzono do wystawienia ?wiadectwa Przej?cia (dla kontrakt█w realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protoko?u odbioru ca?o?ci rob█t lub r█wnowa?nego dokumentu (w przypadku zam█wie?, w kt█rych nie wystawia si ?wiadectwa Przej?cia); 5) jedn robot budowlan (umow?) polegaj?c na budowie lub przebudowie uk?adu kablowego o ??cznej d?ugo?ci kabli co najmniej 1000 m, zawieraj?cego: kable trakcyjne zasilaj?ce i powrotne, punkty zasilaj?ce i powrotne, dla kt█rej doprowadzono do wystawienia ?wiadectwa Przej?cia (dla kontrakt█w realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protoko?u odbioru ca?o?ci rob█t lub r█wnowa?nego dokumentu (w przypadku zam█wie?, w kt█rych nie wystawia si ?wiadectwa Przej?cia); 6) jedn robot budowlan (umow?) polegaj?c na budowie obiektu mostowego o rozpi?to?ci prz?s?a min. 10 m w konstrukcji ?elbetowej, dla kt█rej doprowadzono do wystawienia ?wiadectwa Przej?cia (dla kontrakt█w realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protoko?u odbioru ca?o?ci rob█t lub r█wnowa?nego dokumentu (w przypadku zam█wie?, w kt█rych nie wystawia si ?wiadectwa Przej?cia); 7) dwie roboty budowlane (umowy) polegaj?ce na budowie lub przebudowie sieci wodoci?gowej lub kanalizacyjnej, o warto?ci ka?dej z nich co najmniej 3 000 000,00 PLN netto, dla kt█rych doprowadzono do wystawienia ?wiadectwa Przej?cia (dla kontrakt█w realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protoko?u odbioru ca?o?ci rob█t lub r█wnowa?nego dokumentu (w przypadku zam█wie?, w kt█rych nie wystawia si ?wiadectwa Przej?cia); 8) jedn us?ug (umow?) polegaj?c na wykonaniu dokumentacji projektowej (na podstawie kt█rej uzyskano ostateczn decyzj administracyjn umo?liwiaj?c rozpocz?cie i realizacj rob█t budowlanych lub dokonano skutecznego zg?oszenia rob█t niewymagaj?cych pozwolenia na budow?, do kt█rego nie wniesiono sprzeciwu) budowy, przebudowy lub remontu tor█w tramwajowych, kolejowych lub metra, zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta, kt█rej przedmiotem by?o zaprojektowanie: ´ geometrii i pe?nej konstrukcji torowiska na d?ugo?ci co najmniej 1000 mtp, w tym co najmniej 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej, ´ sieci trakcyjnej o d?ugo?ci co najmniej 1000 mtp zawieraj?cej co najmniej elementy takie jak: przewody, konstrukcje no?ne, konstrukcje wsporcze; 9) jedn us?ug (umow?) polegaj?c na wykonaniu dokumentacji projektowej (na podstawie kt█rej uzyskano ostateczn decyzj administracyjn umo?liwiaj?c rozpocz?cie i realizacj rob█t budowlanych lub dokonano skutecznego zg?oszenia rob█t niewymagaj?cych pozwolenia na budow?, do kt█rego nie wniesiono sprzeciwu) budowy lub przebudowy ulicy zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta, kategorii co najmniej Z, obejmuj?c skrzy?owanie z sygnalizacj ?wietln?, na odcinku o d?ugo?ci co najmniej 500 m, w ramach kt█rej zaprojektowano mi?dzy innymi budow lub wymian pe?nej konstrukcji jezdni oraz budow lub przebudow sygnalizacji ?wietlnej; 10) jedn us?ug (umow?) polegaj?c na wykonaniu dokumentacji projektowej (na podstawie kt█rej uzyskano ostateczn decyzj administracyjn umo?liwiaj?c rozpocz?cie i realizacj rob█t budowlanych lub dokonano skutecznego zg?oszenia rob█t niewymagaj?cych pozwolenia na budow?, do kt█rego nie wniesiono sprzeciwu) budowy lub przebudowy podstacji trakcyjnej (tramwajowej, kolejowej, trolejbusowej lub metra) obejmuj?cej m.in. zaprojektowanie nowych (budowa) lub wymian istniej?cych (przebudowa) urz?dze elektroenergetycznych zasilania sieci trakcyjnych. Uwaga: Zamawiaj?cy uzna za spe?nione poszczeg█lne warunki r█wnie?, je?li Wykonawca wyka?e si wykonaniem us?ug/rob█t budowalnych ??cznie spe?niaj?cych r█?ne wymagania, o kt█rych mowa w pkt 1˝10 (tj. je?li poszczeg█lne umowy spe?niaj ??cznie warunki z dw█ch lub wi?cej punkt█w);
   2.  wyka??, ?e dysponuj nast?puj?cymi osobami, kt█re zostan skierowane do realizacji zam█wienia publicznego i kt█re posiadaj do?wiadczenie (nabyte w okresie ostatnich 10 lat przed terminem sk?adania ofert) oraz uprawnienia w podanych ni?ej specjalno?ciach, tj.: Zarz?dzanie kontraktem: 1) do zarz?dzania kontraktem (pe?nienia funkcji dyrektora kontraktu) ˝ co najmniej 1 osob?, posiadaj?c ??cznie co najmniej 24-miesi?czne do?wiadczenie zawodowe nabyte przy realizacji maksymalnie 2 zada obejmuj?cych budow?, przebudow?, remont lub nadz█r nad budow?, przebudow lub remontem obiektu budowlanego (zgodnie z definicj w ustawie Prawo budowlane) o warto?ci rob█t co najmniej 60 000 000 PLN netto ka?de, na stanowisku/stanowiskach: dyrektora kontraktu, kierownika budowy, zast?pcy dyrektora kontraktu, in?yniera kontraktu, in?yniera rezydenta lub r█wnowa?nym w zakresie zarz?dzania projektami inwestycyjnymi; Zesp█ projektowy: 2) do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej ˝ co najmniej 1 osob?, kt█ra posiada ??cznie co najmniej 24-miesi?czne do?wiadczenie zawodowe na stanowisku projektanta w bran?y drogowej, w tym wykona?a (samodzielnie lub jako cz?onek zespo?u projektowego), co najmniej jedn dokumentacj projektow?* budowy lub przebudowy drogi (co najmniej klasy G), z co najmniej jednym skrzy?owaniem z sygnalizacj ?wietln?, na odcinku o d?ugo?ci co najmniej 500 m, w ramach kt█rej zaprojektowano co najmniej budow lub wymian pe?nej konstrukcji jezdni oraz sygnalizacj ?wietln?, na podstawie kt█rej uzyskano ostateczn decyzj administracyjn umo?liwiaj?c rozpocz?cie i realizacj rob█t budowlanych lub dokonano skutecznego zg?oszenia rob█t niewymagaj?cych pozwolenia na budow?, do kt█rego nie wniesiono sprzeciwu; 3) do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej ˝ co najmniej 1 osob?, kt█ra posiada ??cznie co najmniej 24-miesi?czne do?wiadczenie zawodowe na stanowisku projektanta w bran?y drogowej, w tym wykona?a (samodzielnie lub jako cz?onek zespo?u projektowego), co najmniej jedn dokumentacj projektow?* obejmuj?c budow lub przebudow torowiska tramwajowego o d?ugo?ci co najmniej 1000 mtp (metr█w toru pojedynczego), w tym co najmniej 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej, w ramach kt█rej zaprojektowano pe?n konstrukcj torowiska, na podstawie kt█rej uzyskano ostateczn decyzj administracyjn umo?liwiaj?c rozpocz?cie i realizacj rob█t budowlanych lub dokonano skutecznego zg?oszenia rob█t niewymagaj?cych pozwolenia na budow?, do kt█rego nie wniesiono sprzeciwu; 4) do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci in?ynieryjnej mostowej ˝ co najmniej 1 osob?, kt█ra posiada ??cznie co najmniej 24-miesi?czne do?wiadczenie zawodowe na stanowisku projektanta bran?y mostowej, w tym wykona?a (samodzielnie lub jako cz?onek zespo?u projektowego), co najmniej jedn dokumentacj projektow?* obejmuj?c budow lub przebudow obiekt█w in?ynierskich o d?ugo?ci min. 10 m, takich jak: tunel, most, wiadukt, estakada, na podstawie kt█rych uzyskano ostateczne decyzje administracyjne umo?liwiaj?ce rozpocz?cie i realizacj rob█t budowlanych lub dokonano skutecznego zg?oszenia rob█t niewymagaj?cych pozwolenia na budow?, do kt█rego nie wniesiono sprzeciwu; 5) do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych ˝ co najmniej 1 osob?, kt█ra posiada ??cznie co najmniej 24-miesi?czne do?wiadczenie zawodowe na stanowisku projektanta bran?y elektroenergetycznej, w tym wykona?a (samodzielnie lub jako cz?onek zespo?u projektowego), co najmniej jedn dokumentacj projektow?* obejmuj?c budow lub przebudow sieci trakcyjnej tramwajowej na odcinku o d?ugo?ci co najmniej 1000 mtp, w ramach kt█rych zaprojektowano sie trakcyjn jezdn z konstrukcjami wsporczymi i sekcjonowaniem sieci na podstawie kt█rych uzyskano ostateczne decyzje administracyjne umo?liwiaj?ce rozpocz?cie i realizacj rob█t budowlanych lub dokonano skutecznego zg?oszenia rob█t niewymagaj?cych pozwolenia na budow?, do kt█rego nie wniesiono sprzeciwu; 6) do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych ˝ co najmniej 1 osob?, kt█ra posiada ??cznie co najmniej 24-miesi?czne do?wiadczenie zawodowe na stanowisku projektanta bran?y elektroenergetycznej, w tym wykona?a (samodzielnie lub jako cz?onek zespo?u projektowego), co najmniej jedn dokumentacj projektow?* obejmuj?c budow lub przebudow podstacji trakcyjnej tramwajowej lub kolejowej lub trolejbusowej lub metra, o mocy zainstalowanej co najmniej 2000 kVA w zakresie urz?dze elektroenergetycznych zasilania sieci trakcyjnych (w tym rozdzielnicy ?redniego napi?cia, trakcyjnej rozdzielnicy pr?du sta?ego, trakcyjnych zespo?█w prostownikowych i automatyki podstacji), na podstawie kt█rych uzyskano ostateczne decyzje administracyjne umo?liwiaj?ce rozpocz?cie i realizacj rob█t budowlanych lub dokonano skutecznego zg?oszenia rob█t niewymagaj?cych pozwolenia na budow?, do kt█rego nie wniesiono sprzeciwu; 7) do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych ˝ co najmniej 1 osob?, kt█ra posiada ??cznie co najmniej 24-miesi?czne do?wiadczenie zawodowe na stanowisku projektanta bran?y sanitarnej, w tym wykona?a (samodzielnie lub jako cz?onek zespo?u projektowego), co najmniej jedn dokumentacj projektow?* obejmuj?c budow lub przebudow sieci wodoci?gowych i kanalizacyjnych w granicach administracyjnych miasta, na podstawie kt█rej uzyskano ostateczn decyzj administracyjn umo?liwiaj?c rozpocz?cie i realizacj rob█t budowlanych lub dokonano skutecznego zg?oszenia rob█t niewymagaj?cych pozwolenia na budow?, do kt█rego nie wniesiono sprzeciwu; 8) co najmniej 1 osob (do pe?nienia funkcji g?█wnego specjalisty ds. in?ynierii ruchu), kt█ra posiada ??cznie co najmniej 24-miesi?czne do?wiadczenie zawodowe na stanowiskach zwi?zanych z przygotowaniem i wdra?aniem projekt█w czasowej organizacji ruchu, w tym wykona?a i uzyska?a zatwierdzenie (samodzielnie lub jako cz?onek zespo?u projektowego) projekt czasowej organizacji ruchu dla realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, kt█rej przedmiotem by?a budowa lub przebudowa drogi klasy co najmniej G o d?ugo?ci co najmniej 1000 m, w granicach administracyjnych miasta o liczbie mieszka?c█w co najmniej 500 000, o liczbie etap█w co najmniej
   5.  Uwaga: *przez dokumentacj projektow nale?y rozumie projekt w zakresie niezb?dnym do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej umo?liwiaj?cej rozpocz?cie i realizacj rob█t budowlanych lub odpowiednio dokonania skutecznego zg?oszenia rob█t niewymagaj?cych pozwolenia na budow?; Zesp█ budowlany: 9) do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci drogowej (do pe?nienia funkcji kierownika budowy) ˝ 1 osoba, kt█ra posiada ??cznie co najmniej 24-miesi?czne do?wiadczenie zawodowe zdobyte przy realizacji maksymalnie dw█ch zada na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob█t drogowych obejmuj?cych budow lub przebudow drogi zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta, w tym co najmniej 12-miesi?czne do?wiadczenie przy zrealizowaniu jednej roboty budowlanej** (umowy) o warto?ci min. 30 000 000 PLN netto, obejmuj?cej swoim zakresem budow lub przebudow drogi klasy co najmniej G, w ramach kt█rej wybudowano lub przebudowano pe?n konstrukcj drogi na d?ugo?ci co najmniej 500 m, wraz ze skrzy?owaniem z sygnalizacj ?wietln?; 10) do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci drogowej (do pe?nienia funkcji kierownika rob█t drogowych) ˝ co najmniej 1 osoba, kt█ra posiada co najmniej 12-miesi?czne do?wiadczenie zawodowe (a je?eli kontrakt trwa kr█cej ˝ do?wiadczenie przez okres ca?ego kontraktu) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob█t drogowych, przy zrealizowaniu jednej roboty budowlanej** (umowy), kt█rej przedmiotem by?a budowa lub przebudowa torowiska tramwajowego zlokalizowanego w granicach administracyjnych miasta o d?ugo?ci co najmniej 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej; 11) do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci in?ynieryjnej mostowej (do pe?nienia funkcji kierownika rob█t mostowych) ˝ co najmniej 1 osoba, kt█ra posiada co najmniej 12-miesi?czne do?wiadczenie zawodowe (a je?eli kontrakt trwa kr█cej ˝ do?wiadczenie przez okres ca?ego kontraktu) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob█t mostowych, przy zrealizowaniu jednej roboty budowlanej** (umowy), kt█rej przedmiotem by?a budowa lub przebudowa obiektu mostowego o rozpi?to?ci prz?s?a min 10 m; 12) do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych (do pe?nienia funkcji kierownika/kierownik█w rob█t elektroenergetycznych): ´ co najmniej 1 osob?, kt█ra posiada co najmniej 12-miesi?czne do?wiadczenie zawodowe (a je?eli kontrakt trwa kr█cej ˝ do?wiadczenie przez okres ca?ego kontraktu) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob█t elektrycznych, przy zrealizowaniu jednej roboty budowlanej** (umowy), kt█rej przedmiotem by?a budowa lub przebudowa sieci trakcyjnej w zakresie sieci jezdnej, konstrukcji wsporczych, uk?adu kabli trakcyjnych, ´ co najmniej 1 osob?, kt█ra posiada co najmniej 12-miesi?czne do?wiadczenie zawodowe (a je?eli kontrakt trwa kr█cej ˝ do?wiadczenie przez okres ca?ego kontraktu) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob█t elektrycznych, przy zrealizowaniu jednej roboty budowlanej** (umowy) kt█rej przedmiotem by?a budowa lub przebudowa podstacji trakcyjnej w zakresie urz?dze elektroenergetycznych (w tym rozdzielnicy ?redniego napi?cia, trakcyjnej rozdzielnicy pr?du sta?ego, trakcyjnych zespo?█w prostownikowych i automatyki podstacji), Zamawiaj?cy dopuszcza spe?nienie wymaganego do?wiadczenia ??cznie przez 1 osob?; 13) do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych ˝ co najmniej 1 osoba, kt█ra posiada co najmniej 12-miesi?czne do?wiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob█t sanitarnych; 14) do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej (do pe?nienia funkcji kierownika rob█t budowlanych) ˝ co najmniej 1 osoba, kt█ra posiada co najmniej 12-miesi?czne do?wiadczenie zawodowe (a je?eli kontrakt trwa kr█cej ˝ do?wiadczenie przez okres ca?ego kontraktu) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob█t konstrukcyjno-budowlanych, przy zrealizowaniu jednej roboty budowlanej** (umowy), kt█rej przedmiotem by?a budowa lub przebudowa obiektu w konstrukcji ?elbetowej o kubaturze 1000 m3. Uwaga: ** za zrealizowan robot budowlan Zamawiaj?cy uzna doprowadzenie do wystawienia ?wiadectwa Przej?cia (dla kontrakt█w realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protoko?u odbioru ca?o?ci rob█t lub r█wnowa?nego dokumentu (w przypadku zam█wie?, w kt█rych nie wystawia si ?wiadectwa Przej?cia).
   3.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza wskazywania tej samej osoby i ??czenia wy?ej wskazanych funkcji na kontrakcie z wyj?tkiem os█b wskazanych w pkt 2 ppkt 5 i
   6.  Je?eli osoba pe?ni?a funkcj na kilku inwestycjach w tym samym okresie, Zamawiaj?cy do oceny uwzgl?dni jeden z nich.
   4.  Przez ww. uprawnienia budowlane nale?y rozumie uprawnienia budowlane, o kt█rych mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 1186) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi?zuj?cych przepis█w prawa, lub odpowiednich przepis█w obowi?zuj?cych na terenie kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, uznanych przez w?a?ciwy organ, zgodnie z ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 220).
   5.  W przypadku os█b, kt█re s obywatelami pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz pa?stw cz?onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ˝ stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architekt█w oraz in?ynier█w budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z p█?n. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zam█wienia posiadaj uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczeg█lnione wy?ej je?eli: ˇ naby?y kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzia?alno?ci w budownictwie, r█wnoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadaj?ce posiadaniu uprawnie budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz ˇ posiadaj odpowiedni decyzj o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zosta?y spe?nione w stosunku do tych os█b wymagania, o kt█rych mowa w art. 20a ust. 2˝6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architekt█w oraz in?ynier█w budownictwa, dotycz?ce ?wiadczenia us?ug transgranicznych.
   6.  Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstaw do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na list cz?onk█w w?a?ciwej izby samorz?du zawodowego, potwierdzony za?wiadczeniem wydanym przez t izb?. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mog r█wnie wykonywa osoby, kt█rych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta?y uznane na zasadach okre?lonych w przepisach odr?bnych.
   7.  Wykonawca wykazuj?cy swoje do?wiadczenie nabyte w ramach konsorcjum mo?e uczyni to jedynie w zakresie, w kt█rym sam je naby (przekazaniu podlegaj zasoby powsta?e w granicach wykonania przez dany podmiot).
   8.  W przypadku Wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie, warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w sekcji III.1.3 Wykonawcy mog spe?ni ??cznie.
   9.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w sekcji III.1.3, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cego go z nimi stosunk█w. 10. Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w, musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia. Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 (z wyj?tkami okre?lonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp. 11. Dokumenty i o?wiadczenia, kt█re Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert?: 11.1. aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia, stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu, przygotowane np. w oparciu o formularz dost?pny w formie edytowalnej (w formacie .xml) zamieszczony na Platformie w zak?adce ĐDokumenty zam█wieniaţ, z uwzgl?dnieniem wytycznych zawartych w SIWZ; 11.2. Wykaz Kierownik█w do oceny w kryterium pozacenowym ĐDo?wiadczenie Kierownik█wţ ˝ o ile Wykonawca ubiega si o uzyskanie punkt█w w tym kryterium; 11.3. dokumenty okre?laj?ce uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, je?li nie wynikaj one z zapis█w we w?a?ciwym rejestrze ˝ zgodnie Z wytycznymi zawartymi w SIWZ; 11.4. w przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (poprzez Wykonawc█w ubiegaj?cych si wsp█lnie o udzielenie zam█wienia rozumie si r█wnie wsp█lnik█w sp█?ki cywilnej ˝ zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsi?biorc█w (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) ˝ pe?nomocnictwo do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego; z pe?nomocnictwa powinno wyra?nie wynika do jakich czynno?ci pe?nomocnik jest upowa?niony; 11.5. w przypadku powo?ywania si przez Wykonawc na zasoby innych podmiot█w w celu wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu: 11.5.1. w celu oceny, czy Wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji tych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zam█wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ??cz?cy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasob█w ˝ dowody na to, ?e realizuj?c zam█wienie, Wykonawca b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia; dokumenty te powinny okre?la w szczeg█lno?ci: 1) zakres dost?pnych Wykonawcy zasob█w innego podmiotu; 2) spos█b wykorzystania zasob█w innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zam█wienia publicznego; 3) zakres i okres udzia?u innego podmiotu przy wykonywaniu zam█wienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolno?ciach kt█rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje us?ugi lub roboty budowlane, kt█rych wskazane zdolno?ci dotycz?; 11.5.2. w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiot█w podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu ˝ JEDZ dotycz?ce tych podmiot█w w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z uwzgl?dnieniem zapis█w SIWZ. 12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, b?dzie zobowi?zany przekaza Zamawiaj?cemu o?wiadczenie dotycz?ce przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. 13. Szczeg█?owe zasady sk?adania dokument█w i o?wiadcze zosta?y opisane w rozdziale I SIWZ.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
 
1.Oferta powinna by zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 1 000 000,00 PLN (s?ownie: jeden milion z?otych i 00/100).
   2.  Zamawiaj?cy b?dzie wymaga od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a wybrana, wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Zamawiaj?cy ma obowi?zek zap?aty prawid?owo wystawionych faktur cz??ciowych jak i faktur ko?cowych na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni licz?c od daty jej dor?czenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Szczeg█?owe warunki finansowe zosta?y okre?lone w SIWZ.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam█wie publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy okre?lone zosta?y w SIWZ.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? dokonania zmian postanowie zawartych w umowie w stosunku do tre?ci oferty, na warunkach okre?lonych w SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
Une ench╦re ╚lectronique sera effectu╚e Renseignements compl╚mentaires sur lÝench╦re ╚lectronique:
Zamawiaj?cy przewiduje wyb█r oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, aukcja przeprowadzona zostanie na platformie aukcyjnej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek. Szczeg█?owe zasady przeprowadzenia aukcji okre?lono w SIWZ. https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 12/10/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 3 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 12/10/2020 Heure locale: 11:00 Lieu:
Jednostka Zamawiaj?cego w Warszawie przy al. Prymasa Tysi?clecia 102, 01-424 Warszawa, POLSKA. Otwarcie ofert jest jawne ˝ odbywa si za pomoc transmisji on-line, kt█ra b?dzie dost?pna na stronie internetowej: https://youtu.be/kqFqk0Z4vx4 https://youtu.be/kqFqk0Z4vx4
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze i dokument█w potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, tj.:
   1.  w zakresie spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu:
   1. 1. wykazu us?ug wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy;
   1. 2. wykazu rob█t budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych roboty te zosta?y wykonane, z za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczeg█lno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego roboty budowlane by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ inne dokumenty;
   1. 3. wykazu os█b, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug oraz za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich odpowiednio uprawnie i do?wiadczenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
   2.  w zakresie braku podstaw wykluczenia:
   2. 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a˝c, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert (z wyj?tkami okre?lonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);
   2. 2. odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp;
   2. 3. o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   2. 4. o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne;
   2. 5. w przypadku powo?ywania si przez Wykonawc na zasoby innych podmiot█w w celu wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu ˝ dokument█w wymienionych w pkt
   2. 1 ˝
   2. 4 w odniesieniu do tych podmiot█w;
   2. 6. je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w: 1) pkt
   2. 1 ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a˝c, 14 i 21 ustawy Pzp ˝ wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert (z uwzgl?dnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy Pzp); 2) pkt
   2. 2 ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?cy odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci ˝ wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   2. 7. je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   2. 6, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby ˝ wystawionym nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   2. 8. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt█rej dotyczy dokument wskazany w pkt
   2. 1, sk?ada dokument, o kt█rym mowa w
   2. 6 ppkt 1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp (z uwzgl?dnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy Pzp). Je?eli w kraju, w kt█rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokument█w, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby ˝ wystawionym nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   3.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych o udzielenie zam█wienia:
   3. 1. dokument wymieniony w sekcji III.1.3 pkt 11.1 (JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie ˝ dokumenty te powinny potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu;
   3. 2. o?wiadczenie wymienione w sekcji III.1.3 pkt 12 sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie;
   3. 3. dokumenty wymienione w sekcji VI.3 pkt 1 powinny by z?o?one przez tego lub tych Wykonawc█w, kt█rzy potwierdzaj spe?nianie warunku w okre?lonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawc█w ??cznie;
   3. 4. dokumenty wymienione w sekcji VI.3 pkt 2 powinny by z?o?one przez ka?dego Wykonawc?.
   4.  Termin realizacji okre?lony w sekcji II.2.7 nie obejmuje termin█w po?rednich okre?lonych szczeg█?owo w SIWZ, ponadto do czasu realizacji Rob█t nie wlicza si okresu zimowego przypadaj?cego pomi?dzy 15 grudnia a 15 marca, liczonego jako 3 miesi?ce, zgodnie z zapisami rozdzia?u III SIWZ.
   5.  Termin zwi?zania ofert okre?lony w sekcji IV.2.6 wynosi 90 dni i zosta okre?lony w ww. miejscu w miesi?cach jedynie z uwagi na ograniczenia formularza og?oszenia.
   6.  Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp post?powanie jest prowadzone wsp█lnie przez: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 20 i Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?g█w i Kanalizacji w m.st. Warszawie Sp█?ka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy pl. Starynkiewicza
   5.  Zamawiaj?cym upowa?nionym do przeprowadzenia post?powania s Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   2.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45200000 - Travaux de construction complŔte ou partielle et travaux de gÚnie civil 
45220000 - Ouvrages d'art et de gÚnie civil 
45234121 - Ouvrages pour le tramway 
71320000 - Services de conception technique