Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2021/S 179-465054  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Varsovie: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 2021/S 179-465054 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego - Pa?stwowy Instytut Badawczy Numéro national d'identification: 000837583 Adresse postale: Alpejska 42 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 04-628 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Ka?owska Courriel: ekalowska@ikard.pl Téléphone: +48 228124570 Fax: +48 228126732 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ikard.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.ikard.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie - Etap I
II.1.2) Code CPV principal 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu wielopoziomowego z infrastruktur towarzysz?c w systemie "projektuj i buduj" - Etap I. Zakres zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu wielopoziomowego o powierzchni ok. 4255 m2 powierzchni zabudowy (400 miejsc parkingowych) z infrastruktur towarzysz?c wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow?, z uwzgl?dnieniem podzia?u inwestycji na dwa etapy realizacji. 2) realizacja inwestycji Etap I 3) uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na u?ytkowanie oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych niezb?dnych do wykonania dokumentacji i realizacji inwestycji obj?tej opracowan dokumentacj?. 4) wykonanie dokumentacji inwentaryzacji geodezyjnej oraz przygotowanie dokumentów do wpisu do kartoteki ewidencyjnej. 5) Szczegó?owy zakres przedmiotu zamówienia okre?laj?: Program funkcjonalno-u?ytkowy stanowi?cy Za??cznik nr 7 do SWZ oraz Projektowane postanowienia umowy stanowi?ce Za??cznik nr 8 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques 45320000 Travaux d'isolation 45330000 Travaux de plomberie 45343000 Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment 45450000 Autres travaux de parachèvement de bâtiment 71220000 Services de création architecturale 45262500 Travaux de maçonnerie et de briquetage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Narodowy Instytut Kardiologii ul. Alpejska 42 w Warszawie.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu wielopoziomowego z infrastruktur towarzysz?c w systemie "projektuj i buduj" - Etap I. Zakres zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu wielopoziomowego o powierzchni ok. 4255 m2 powierzchni zabudowy (400 miejsc parkingowych) z infrastruktur towarzysz?c wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow?, z uwzgl?dnieniem podzia?u inwestycji na dwa etapy realizacji: Etap I budowa cz??ci obiektu ok 1776m2 (24mx74m) zabudowy równoleg?ego do ulicy Alpejskiej z przebudow 3 wjazdów i budowa nowego tymczasowego wjazdu/zjazdu na teren Narodowego Instytutu Kardiologii, wyburzeniu budynku apteki, budowa ci?gów pieszo jezdnych Etap II rozbiórka budynku G "klinika rehabilitacji" wraz z podziemnym ??cznikiem i w jego miejsce budowa drugiej cz??ci parkingu 2479m2 (33,5mx74m) powierzchni zabudowy wraz z podziemnym ??cznikiem ??cz?cym budynek parkingu z budynkiem g?ównym Instytutu 2) realizacja inwestycji Etap I na podstawie opracowanej przez Wykonawc dokumentacji w tym wykonanie wielobran?owych robót budowlanych, robót polegaj?cych na wyburzeniu istniej?cych obiektów kubaturowych i przebudowa infrastruktury oraz wycinka drzew koliduj?cych z inwestycj?, dostaw i monta elementów wyposa?enia, 3) uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na u?ytkowanie oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych niezb?dnych do wykonania dokumentacji i realizacji inwestycji obj?tej opracowan dokumentacj?. W szczególno?ci dokumentacj projektow nale?y uzgodni w zakresie ochrony przeciwpo?arowej, uwarunkowa ?rodowiskowych, bezpiecze?stwa i higieny pracy oraz wymaga higieniczno-sanitarnych. 4) wykonanie dokumentacji inwentaryzacji geodezyjnej oraz przygotowanie dokumentów do wpisu do kartoteki ewidencyjnej.
   3.  Szczegó?owy zakres przedmiotu zamówienia okre?laj?: Program funkcjonalno-u?ytkowy stanowi?cy Za??cznik nr 7 do SWZ oraz Projektowane postanowienia umowy stanowi?ce Za??cznik nr 8 do SWZ.
   4. Wykonawca jest zobowi?zany wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami prawa, w szczególno?ci Prawa Budowlanego, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuk budowlan?, z zachowaniem nale?ytej staranno?ci, dobrej jako?ci, prowadzenia robót z zachowaniem w?a?ciwej organizacji pracy, zgodnie z przepisami BHP i ppo?.
   5.  Roboty b?d prowadzone na terenie gdzie znajduj si czynne obiekty szpitala i nale?y je zorganizowa w sposób uniemo?liwiaj?cy zak?ócenie jego funkcjonowania oraz odpowiednio oznakowa?.
   6.  Okres gwarancji i r?kojmi na przedmiot zamówienia wynosi minimum 60 miesi?cy od daty podpisania protoko?u odbioru ko?cowego. Zamawiaj?cy, przed z?o?eniem oferty organizuje wizj lokaln z Wykonawcami w dniu 19.08.2021r. o godz. 10:00, która rozpocznie si spotkaniem wszystkich zainteresowanych w holu g?ównym Narodowego Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie. Celem wizji lokalnej jest zapoznanie Wykonawców z miejscem przeznaczonym pod inwestycj?. Zamawiaj?cy zaleca Wykonawcom odbycie wizji zorganizowanej przez Zamawiaj?cego.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 149-395548
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie - Etap I
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie na podstawie art. 256 Ustawy Pzp. zosta?o uniewa?nione przed up?ywem terminu sk?adania ofert, gdy wyst?pi?y okoliczno?ci powoduj?ce, ?e dalsze prowadzenie post?powania jest nieuzasadnione. Okoliczno?ciami, które poci?gaj za sob bezcelowo? jest ujawnienie si w dniu 07.09.2021r. poprzez zadanie pyta przez Wykonawc?, istotnych elementów maj?cych wp?yw na warunki zamówienia. Czas pozosta?y do up?ywu terminu sk?adania ofert, uniemo?liwia zmian tre?ci SWZ i og?oszenia w Dz. U. U. E. przesuni?cia terminu sk?adania ofert.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zgodnie z przepisami ustawy Pzp
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45262500 - Travaux de maçonnerie et de briquetage 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45320000 - Travaux d'isolation 
45330000 - Travaux de plomberie 
45343000 - Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment 
71220000 - Services de création architecturale