Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 22/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil

2021/S 228-599297  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

24/11/2021
S228
Pologne-Varsovie: Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil

2021/S 228-599297

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 201-521026)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
NumÈro national d'identification: 000837583
Adresse postale: Alpejska 42
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 04-628
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ewa Ka?owska
Courriel: e.kalowska@ikard.pl
TÈlÈphone: +48 228124615
Fax: +48 228126732
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ikard.pl
Adresse du profil díacheteur: http://www.ikard.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie

NumÈro de rÈfÈrence: ZP.089.2021

II.1.2)
Code CPV principal
45200000 Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest budowa parkingu wielopoziomowego z infrastruktur towarzysz?c w systemie Ñprojektuj i budujî. Zakres zamÛwienia obejmuje: 1) opracowanie koncepcji budowy parkingu, 2) przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu wielopoziomowego o szacunkowej powierzchni zabudowy ok. 4350 m2 (ok. 700 miejsc parkingowych) z infrastruktur towarzysz?c i uzyskanie pozwolenia na budow?, 3) realizacji robÛt budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawc dokumentacji w tym wykonanie wielobran?owych robÛt budowlanych, wykonanie wyburze?, przebudowaniu infrastruktury oraz wycinka drzew, dostaw i monta elementÛw wyposa?enia, 4) uzyskania w imieniu Zamawiaj?cego pozwolenia na u?ytkowanie oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, 5) wykonania dok. inwentaryzacji geod. oraz przygotowania dokumentÛw do kartoteki ewidencyjnej.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 201-521026

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 16/12/2021

Heure locale: 09:30

Lire:

Date: 22/12/2021

Heure locale: 09:30

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 15/03/2022

Lire:

Date: 21/03/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 16/12/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 22/12/2021

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Varsovie: Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civilType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux
22/12/2021
24/11/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil