Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 01/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance

2021/S 178-464594  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Pologne-Varsovie: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance

2021/S 178-464594

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 169-442956)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138
NumÈro national d'identification: 015314758
Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-015
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Magdalena Kowalewska Pion ZamÛwie Publicznych ñ Dzia Post?powa
Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl
TÈlÈphone: +48 224455310
Fax: +48 224455315
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpwik.com.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Budowa przewodu wodoci?gowego i kana?u ?ciekowego w ul. Lercha wraz z odcinkami sieci od kana?u g?Ûwnego do granic nieruchomo?ci w Warszawie Dzielnica WilanÛw z podzia?em na zadania.

NumÈro de rÈfÈrence: 01475/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021

II.1.2)
Code CPV principal
45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Budowa przewodu wodoci?gowego i kana?u ?ciekowego w ul. Lercha wraz z odcinkami sieci od kana?u g?Ûwnego do granic nieruchomo?ci w Warszawie Dzielnica WilanÛw z podzia?em na zadania

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 169-442956

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres w dniach: 175 Niniejsze zamÛwienie podlega wznowieniu: nie

Lire:

Okres w dniach: 280 Niniejsze zamÛwienie podlega wznowieniu: nie

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance