Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 17/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance

2022/S 10-021970  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Pologne-Varsovie: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance

2022/S 010-021970

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 240-633510)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138
NumÈro national d'identification: 015314758
Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-015
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dominika Pietryka Pion ZamÛwie Publicznych ñ Dzia Post?powa
Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl
TÈlÈphone: +48 224455322
Fax: +48 224455315
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpwik.com.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skalnicowej odc. Trakt Lubelski-Zasadowa i w ul. Panny Wodnej odc. Skalnicowa-Mozaikowa wraz z odcinkami sieci na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

NumÈro de rÈfÈrence: 01799/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021

II.1.2)
Code CPV principal
45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skalnicowej odc. Trakt Lubelski-Zasadowa i w ul. Panny Wodnej odc. Skalnicowa-Mozaikowa wraz z odcinkami sieci na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/01/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 240-633510

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 14/01/2022

Heure locale: 10:45

Lire:

Date: 17/01/2022

Heure locale: 10:45

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 14/01/2022

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 17/01/2022

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Varsovie: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distanceType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux
17/01/2022
14/01/2022
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance