Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance

2022/S 131-374632  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Varsovie: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 2022/S 131-374632 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138 Numéro national d'identification: 015314758 Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-015 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dominika Pietryka Pion Zamówie? Publicznych - Dzia? Post?powa? Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl Téléphone: +48 224455322 Fax: +48 224455315 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpwik.com.pl
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skalnicowej odc. Trakt Lubelski-Zasadowa i w ul. Panny Wodnej odc. Skalnicowa-Mozaikowa wraz z odcinkami sieci na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Numéro de référence: 01799/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021
II.1.2) Code CPV principal 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skalnicowej odc. Trakt Lubelski-Zasadowa i w ul. Panny Wodnej odc. Skalnicowa-Mozaikowa wraz z odcinkami sieci na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 14 490 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skalnicowej odc. Trakt Lubelski-Zasadowa i w ul. Panny Wodnej odc. Skalnicowa-Mozaikowa wraz z odcinkami sieci na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires szczegó?owe okre?lenie terminu realizacji zamówienia znajduje si? w projekcie umowy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 240-633510
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skalnicowej odc. Trakt Lubelski-Zasadowa i w ul. Panny Wodnej odc. Skalnicowa-Mozaikowa wraz z odcinkami sieci na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Instal-Nika Sp. z o.o. Sp. k. .......................................... Adresse postale: Al. Chru?ciela "Montera" Gen. 106/4 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-910 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 15 120 968.71 PLN Valeur totale du marché/du lot: 14 490 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y? dokumentów wymaganych przez Zamawiaj?cego w pkt III.1.2 og?oszenia, Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie przez Wykonawc? innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu okre?lonych w pkt III
   1. 2 og?oszenia.
   2.  Dotyczy odpowiednio pkt III.1.2)
:
Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych, na zasadach okre?lonych w IDW (pkt
   6. 8 IDW, z uwzgl?dnieniem obowi?zku z?o?enia dokumentów tam wskazanych).
   3.  Oferta powinna by? sporz?dzona w j?zyku polskim. Dokumenty w j?zyku obcym nale?y z?o?y? wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
   4.  Ofert? wraz z wymaganymi dokumentami nale?y sporz?dzi? i z?o?y? zgodnie z zasadami okre?lonymi w og?oszeniu, IDW oraz w obowi?zuj?cych przepisach prawa, w tym w Rozporz?dzeniu wskazanemu w pkt
   1. 2.2. IDW.
   5.  Przedmiotowe zamówienie jest cz??ci? wi?kszego zamówienia udzielanego w cz??ciach. Ka?da cz??? stanowi przedmiot odr?bnego post?powania w ramach zamówienia udzielanego w cz??ciach. Warto?? cz??ci zamówienia nie przekracza kwoty okre?lonej w przepisach, do których odsy?a art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Warto?? ca?o?ci zamówienia przekracza kwot? okre?lon? w przepisach, do których odsy?a art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w Dziale IX Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej s?
:
a) odwo?anie, b) skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s? w art. 505-578 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 579-590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza - Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 / +48 224587803 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Pologne-Varsovie: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distanceType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance