Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction de conduites d'eaux d'Ègouts

2022/S 89-245413  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Varsovie: Travaux de construction de conduites d'eaux d'Ègouts 2022/S 089-245413 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138 NumÈro national d'identification: 015314758 Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-015 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina D?ugo??cka Pion ZamÛwie? Publicznych ñ Dzia? Post?powa? Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl TÈlÈphone: +48 224455316 Fax: +48 224455315 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpwik.com.pl
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Wa? Miedzeszy?ski DN 0,20m L 358,0m na wysoko?ci posesji nr 414b w dzielnicy Wawer w Warszawie. NumÈro de rÈfÈrence: 02432/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021
II.1.2) Code CPV principal 45232440 Travaux de construction de conduites d'eaux d'Ègouts
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Wa? Miedzeszy?ski DN 0,20m L 358,0m na wysoko?ci posesji nr 414b w dzielnicy Wawer w Warszawie (szczegÛ?owy opis zawiera Cz??? III SWZ)
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 969 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232410 Travaux d'assainissement 45232420 Travaux de construction de stations d'Èpuration des eaux usÈes 45232400 Travaux de construction d'Ègouts
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Wa? Miedzeszy?ski DN 0,20m L 358,0m na wysoko?ci posesji nr 414b w dzielnicy Wawer w Warszawie (szczegÛ?owy opis zawiera Cz??? III SWZ)
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires szczegÛ?owe okre?lenie terminu realizacji zamÛwienia znajduje si? w projekcie umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 021-053167
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Wa? Miedzeszy?ski DN 0,20m L 358,0m na wysoko?ci posesji nr 414b w dzielnicy Wawer w Warszawie.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Rokom Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Karnicka 22 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-162 Pays: Pologne Courriel: biuro@rokom.eu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 586 010.06 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 969 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y? dokumentÛw wymaganych przez Zamawiaj?cego w pkt III.1.2 og?oszenia, Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie przez Wykonawc? innych odpowiednich dokumentÛw w celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu okre?lonych w pkt III
   1. 2 og?oszenia.
   2.  Dotyczy odpowiednio pkt III.1.2)
:
Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamÛwienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotÛw, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunkÛw prawnych, na zasadach okre?lonych w IDW (pkt
   6. 8 IDW, z uwzgl?dnieniem obowi?zku z?o?enia dokumentÛw tam wskazanych).
   3.  Oferta powinna by? sporz?dzona w j?zyku polskim. Dokumenty w j?zyku obcym nale?y z?o?y? wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
   4.  Ofert? wraz z wymaganymi dokumentami nale?y sporz?dzi? i z?o?y? zgodnie z zasadami okre?lonymi w og?oszeniu, IDW oraz w obowi?zuj?cych przepisach prawa, w tym w Rozporz?dzeniu wskazanemu w pkt
   1. 2.2. IDW.
   5.  Przedmiotowe zamÛwienie jest cz??ci? wi?kszego zamÛwienia udzielanego w cz??ciach. Ka?da cz??? stanowi przedmiot odr?bnego post?powania w ramach zamÛwienia udzielanego w cz??ciach. Warto?? cz??ci zamÛwienia nie przekracza kwoty okre?lonej w przepisach, do ktÛrych odsy?a art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Warto?? ca?o?ci zamÛwienia przekracza kwot? okre?lon? w przepisach, do ktÛrych odsy?a art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w Dziale IX Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej s?
:
a) odwo?anie, b) skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s? w art. 505-578 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 579-590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza - Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 / +48 224587803 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/05/2022 Pologne-Varsovie: Travaux de construction de conduites d'eaux d'ÈgoutsType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45232400 - Travaux de construction d'égouts 
45232410 - Travaux d'assainissement 
45232420 - Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées 
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts