Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 29/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction d'immeubles collectifs

2020/S 200-484197  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/10/2020
S200
Pologne-Varsovie: Travaux de construction d'immeubles collectifs

2020/S 200-484197

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 142-348404)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: AMW Towarzystwo Budownictwa Spo?ecznego ÑKwateraî sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 015296322
Adresse postale: ul. Staro?ci?ska 1
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-516
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Edyta Stankiewicz
Courriel: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
TÈlÈphone: +48 223794545
Fax: +48 223794543
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.amwkwatera.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Budowa trzech wielorodzinnych budynkÛw mieszkalnych B1, B2, B7 oraz jednego budynku biurowego BB wraz z infrastruktur i zagospodarowaniem przy ul. Gilarskiej w Warszawie

NumÈro de rÈfÈrence: BZP.DIR.69.2020

II.1.2)
Code CPV principal
45211340 Travaux de construction d'immeubles collectifs

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest budowa trzech wielorodzinnych budynkÛw mieszkalnych B1, B2, B7 oraz jednego budynku biurowego BB wraz z infrastruktur i zagospodarowaniem przy ul. Gilarskiej w Warszawie.
   2.  SzczegÛ?owe informacje zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÛt ñ Wymagania ogÛlne zamawiaj?cego (STWiOR ñ WOZ) stanowi?ca za??cznik nr 2 do SIWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/10/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 142-348404

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 22/10/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 29/10/2020

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 22/10/2020

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 29/10/2020

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111291 - Travaux d'aménagement du terrain 
45112723 - Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux 
45211340 - Travaux de construction d'immeubles collectifs 
45260000 - Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 
45262500 - Travaux de maçonnerie et de briquetage 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
45442100 - Travaux de peinture 
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment