Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 19/10/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction d'installations de d╚sulfuration

2020/S 180-435461  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Varsovie: Travaux de construction d'installations de d╚sulfuration 2020/S 180-435461 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Travaux
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGNiG Termika SA Adresse postale: ul. Modli?ska 15 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-216 Pays: Pologne Courriel: mariusz.madej@termika.pgnig.pl T╚l╚phone: +48 225878469 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.termika.pgnig.pl www.termika.pgnig.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication L'acc╦s aux documents du march╚ est restreint. De plus amples informations peuvent ═tre obtenues l'adresse suivante: https://termika.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://termika.eb2b.com.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zabudowa p█?ek sitowych na absorberach nr 1 i 2 instalacji MIOS w EC Siekierki Num╚ro de r╚f╚rence: 20DOZZ324
II.1.2) Code CPV principal 45253200 Travaux de construction d'installations de d╚sulfuration
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest zabudowa p█?ek sitowych na absorberach nr 1 i 2 instalacji MIOS w EC Siekierki. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia umieszczono we wzorze umowy 20DOZZ324 stanowi?cym za??cznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawc█w.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Elektrociep?ownia Siekierki, ul. August█wka 30, Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj?cego modernizacji instalacji mokrego odsiarczania spalin (ĐMIOSţ) w Elektrociep?owni Siekierki polegaj?cej na dostawie i zabudowie p█?ek sitowych w absorberach nr 1 i 2 wraz ze wszystkimi instalacjami towarzysz?cymi niezb?dnymi do prawid?owej pracy MIOS, (ĐObiektyţ) w formule Đpod kluczţ, zgodnie z opracowan przez Wykonawc i zaakceptowan przez Zamawiaj?cego dokumentacj techniczn oraz spe?niaj?cej parametry gwarantowane (ĐGwarantowane parametry techniczneţ), okre?lone w Za??czniku nr 1 do umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 04/01/2021 Fin: 15/12/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca przed?o?y Zamawiaj?cemu na jego wezwanie odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
   1.  Z post?powania wyklucza si Wykonawc█w, kt█rzy: ˇ nie wykazali spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia, ˇ Wykonawc b?d?cego osob fizyczn?, kt█rego prawomocnie skazano za przest?pstwo: a) o kt█rym mowa w art. 165a, art. 181˝188, art. 189a, art. 218˝221, art. 228˝230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270˝309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ˝ Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z p█?n. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176), b) o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 115 ▀ 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ˝ Kodeks karny; c) skarbowe, ˇ je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o kt█rym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wy??czeniem skazania tej osoby za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy ˝ art. 133 ust. 4 ustawy), ˇ wobec kt█rego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn decyzj administracyjn o zaleganiu z uiszczeniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, chyba ?e Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub te zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci, ˇ kt█ry w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa wprowadzi Zamawiaj?cego w b??d przy przedstawieniu informacji, ?e nie podlega wykluczeniu, spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej Đkryteriami selekcjiţ, lub kt█ry zatai te informacje lub nie jest w stanie przedstawi wymaganych dokument█w, ˇ kt█ry w wyniku lekkomy?lno?ci lub niedbalstwa przedstawi informacje wprowadzaj?ce w b??d Zamawiaj?cego, mog?ce mie istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez Zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, ˇ kt█ry bezprawnie wp?ywa lub pr█bowa wp?yn? na czynno?ci Zamawiaj?cego lub pozyska informacje poufne, mog?ce da mu przewag w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, ˇ kt█ry bra udzia w przygotowaniu post?powania o udzielenie zam█wienia lub kt█rego pracownik, a tak?e osoba wykonuj?ca prac na podstawie umowy zlecenia, o dzie?o, agencyjnej lub innej umowy o ?wiadczenie us?ug, bra udzia w przygotowaniu takiego post?powania, chyba ?e spowodowane tym zak?█cenie konkurencji mo?e by wyeliminowane w inny spos█b ni przez wykluczenie Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu, ˇ kt█ry z innymi Wykonawcami zawar porozumienie maj?ce na celu zak?█cenie konkurencji mi?dzy Wykonawcami w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodk█w dowodowych, ˇ b?d?cego podmiotem zbiorowym, wobec kt█rego s?d orzek zakaz ubiegania si o zam█wienia publiczne, ˇ wobec kt█rego orzeczono tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si o zam█wienia publiczne, ˇ Wykonawc█w, kt█rzy nale??c do tej samej grupy kapita?owej z?o?yli odr?bne oferty, oferty, chyba ?e wyka??, ?e istniej?ce mi?dzy nimi powi?zania nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, ˇ w stosunku do kt█rego otwarto likwidacj lub kt█rego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, kt█ry po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy: Znajduj si w sytuacji ekonomicznej, tj.: wyka? si przychodem ?redniorocznym w wysoko?ci co najmniej 10 000 000 PLN za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a je?eli okres dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ to takim przychodem ?redniorocznym za ten okres. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
W celu potwierdzenia spe?nienia przez Wykonawc wymaga okre?lonych powy?ej, Wykonawca przed?o?y rachunek zysk█w i strat jako cz??ci sprawozdania finansowego albo w przypadku Wykonawc█w niezobowi?zanych do sporz?dzania ww. dokumentu, inne dokumenty okre?laj?ce obroty oraz zobowi?zania i nale?no?ci ˝ za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ za ten okres.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy posiadaj zdolno?ci techniczne lub zawodowe, tj. wyka? si zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum w ci?gu ostatnich 5 lat co najmniej 1 zam█wienia o warto?ci minimum 10 000 000 PLN, obejmuj?cego zaprojektowanie i wykonanie p█?ki sitowej w instalacji mokrego odsiarczania spalin dla kot?a opalanego w?glem. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Na potwierdzenie spe?niania powy?szych warunk█w Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego przed?o?y wykaz zrealizowanych w ci?gu ostatnich 5 lat, a je?eli okres dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ to w tym okresie, zam█wie o zakresie okre?lonym w punkcie III.1.3, z?o?ony na formularzu stanowi?cym za??cznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawc█w. Do ka?dej pozycji wykazu zam█wie zostan do??czone dowody dotycz?ce us?ug okre?laj?ce, czy us?ugi te zosta?y wykonane w spos█b nale?yty. Dowodami, o kt█rych mowa powy?ej s?: referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego roboty by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w w celu wykazania spe?niania warunku, o kt█rym mowa w pkt III.1.3 ˝ o?wiadczenie Wykonawcy. Je?li zam█wienia by?y wykonywane na rzecz Zamawiaj?cego, Wykonawca nie jest zobowi?zany do sk?adania dowod█w potwierdzaj?cych nale?yte wykonanie rob█t.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium: 150 000,00 PLN. Wykonawca w terminie do dnia zawarcia umowy zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % wynagrodzenia ca?kowitego brutto.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
W przypadku, kiedy Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj si o udzielenie zam█wienia, zobowi?zani s przedstawi dokument ustanawiaj?cy pe?nomocnika upowa?nionego do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie Zamawiaj?cy ??da przedstawienia umowy reguluj?cej wsp█?prac tych Wykonawc█w najp█?niej na dwa dni przed terminem zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy okre?lono we wzorze umowy 20DOZZ324 stanowi?cym za??cznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawc█w.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 19/10/2020 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 19/10/2020 Heure locale: 13:30 Lieu:
Jawne otwarcie ofert nast?pi zdalnie podczas po??czenia telekonferencyjnego w aplikacji Teams
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej zbada, czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Oferta pod rygorem niewa?no?ci powinna by sporz?dzona w formie elektronicznej i z?o?ona za pomoc Platformy przetargowej pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/. Oferta wraz ze wszystkimi za??cznikami sk?adana jest w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em poprzez z?o?enie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawc?. Wszystkie dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym musz zosta z?o?one wraz z t?umaczeniami na j?zyk polski. Oferta wraz z za??cznikami musi by podpisana przez osob?/y upowa?nion?/e do reprezentowania Wykonawcy. Upowa?nienie (pe?nomocnictwo) do podpisania oferty winno by do??czone do oferty, o ile nie wynika z innych dokument█w za??czonych przez Wykonawc?. Przedk?adaj?c swoj ofert przetargow Wykonawca akceptuje w ca?o?ci i bez zastrze?e warunki realizacji zam█wienia okre?lone w Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia (dalej zwanej ĐSIWZţ) wraz ze wszystkim za??cznikami stanowi?cymi jej integraln cz???. W celu wst?pnego potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu, Wykonawca za??cza do oferty aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu dost?pnego w formie edytowalnej zamieszczone na stronie internetowej Zamawiaj?cego. Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu, sk?ada w oryginale w formie elektronicznej tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiot█w, podpisane przez podmiot, kt█rego dokumenty dotycz?. W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w, jednolity dokument sk?ada w oryginale w formie elektronicznej ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Z uwagi na charakter informacji za??czniki nr 5, 6, 7, 8 i 9 do wzoru umowy 20DOZZ324 zostan udost?pnione Wykonawcom indywidualnie poprzez platform przetargow po uprzednim przes?aniu Zamawiaj?cemu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym o?wiadczenia o zachowaniu poufno?ci, kt█rego wz█r stanowi Za??cznik nr 5 do IDW. https://termika.eb2b.com.pl/
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45253200 - Travaux de construction d'installations de dÚsulfuration