Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 01/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction d'ouvrages

2022/S 10-021973  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Pologne-Varsovie: Travaux de construction d'ouvrages

2022/S 010-021973

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 255-676329)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138
NumÈro national d'identification: 015314758
Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-015
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Pion ZamÛwie Publicznych ñ Dzia Post?powa Strzemieczna Justyna
Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl
TÈlÈphone: +48 224455313
Fax: +48 224455315
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpwik.com.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ÑRemont pow?ok izolacyjnych konstrukcji ?elbetowych wybranych obiektÛw technologicznych oczyszczalni ?ciekÛw, zlokalizowanych na terenie Zak?adu ÑCzajkaî przy ul. Czajki 4/6 w Warszawieî

NumÈro de rÈfÈrence: 02220/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021

II.1.2)
Code CPV principal
45223000 Travaux de construction d'ouvrages

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Remont pow?ok izolacyjnych konstrukcji ?elbetowych wybranych obiektÛw technologicznych oczyszczalni ?ciekÛw, zlokalizowanych na terenie Zak?adu ÑCzajkaî przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie (szczegÛ?owy opis zawiera Cz?? III SWZ)

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/01/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 255-676329

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: pkt
   1. 1.

Au lieu de:


   1. 1. zdolno?ci technicznej lub zawodowej (Do?wiadczenie Wykonawcy), tj.: Wykonawcy, ktÛrzy nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzonej dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykonali: a) co najmniej dwie roboty budowlane (umowy) polegaj?ce na remoncie lub modernizacji zbiornika/Ûw lub kana?u/Ûw ?elbetowego/ych zabezpieczonego/ych pow?okami chemoodpornymi, o warto?ci ka?dej z nich (umowy) rÛwnej lub wi?kszej od warto?ci stanowi?cej rÛwnowarto? 1 000 000,00 z bez podatku VAT lub b) co najmniej dwie roboty budowlane (umowy) polegaj?ce na remoncie lub modernizacji zbiornika/Ûw lub kana?u/Ûw ?elbetowego/ych zabezpieczonego/ych pow?okami chemoodpornymi, o powierzchni remontowanego/ych lub modernizowanego/ych zbiornika/Ûw lub kana?u/Ûw ?elbetowego/ych dla ka?dej z robÛt (umowy) nie mniejszej ni 2 500 m2 lub c) co najmniej jedn robot budowlan (umow?) polegaj?c na remoncie lub modernizacji zbiornika/Ûw lub kana?u/Ûw ?elbetowego/ych zabezpieczonego/ych pow?okami chemoodpornymi, o warto?ci tej roboty (umowy) rÛwnej lub wi?kszej od warto?ci stanowi?cej rÛwnowarto? 1 000 000,00 z bez podatku VAT oraz co najmniej jedn robot budowlan (umow?) polegaj?c remoncie lub modernizacji zbiornika/Ûw lub kana?u/ Ûw ?elbetowego/ych zabezpieczonego/ych pow?okami chemoodpornymi, o powierzchni remontowanego/ych lub modernizowanego/ych zbiornika/Ûw lub kana?u/Ûw ?elbetowego/ych dla tej roboty (umowy) nie mniejszej ni 2 500 m2.

Lire:


   1. 1. zdolno?ci technicznej lub zawodowej (Do?wiadczenie Wykonawcy), tj.: Wykonawcy, ktÛrzy nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzonej dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykonali: a) co najmniej dwie roboty budowlane (umowy) polegaj?ce na remoncie lub modernizacji zbiornika/Ûw lub kana?u/Ûw ?elbetowego/ych zabezpieczonego/ych pow?okami chemoodpornymi, o warto?ci ka?dej z nich (umowy) rÛwnej lub wi?kszej od warto?ci stanowi?cej rÛwnowarto? 1 000 000,00 z bez podatku VAT lub b) co najmniej dwie roboty budowlane (umowy) polegaj?ce na remoncie lub modernizacji zbiornika/Ûw lub kana?u/Ûw ?elbetowego/ych zabezpieczonego/ych pow?okami chemoodpornymi, o powierzchni remontowanego/ych lub modernizowanego/ych zbiornika/Ûw lub kana?u/Ûw ?elbetowego/ych dla ka?dej z robÛt (umowy) nie mniejszej ni 2 100 m2 lub c) co najmniej jedn robot budowlan (umow?) polegaj?c na remoncie lub modernizacji zbiornika/Ûw lub kana?u/Ûw ?elbetowego/ych zabezpieczonego/ych pow?okami chemoodpornymi, o warto?ci tej roboty (umowy) rÛwnej lub wi?kszej od warto?ci stanowi?cej rÛwnowarto? 1 000 000,00 z bez podatku VAT oraz co najmniej jedn robot budowlan (umow?) polegaj?c remoncie lub modernizacji zbiornika/Ûw lub kana?u/ Ûw ?elbetowego/ych zabezpieczonego/ych pow?okami chemoodpornymi, o powierzchni remontowanego/ych lub modernizowanego/ych zbiornika/Ûw lub kana?u/Ûw ?elbetowego/ych dla tej roboty (umowy) nie mniejszej ni 2 100 m2.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Varsovie: Travaux de construction d'ouvragesType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux
01/02/2022
14/01/2022
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45223000 - Travaux de construction d'ouvrages