Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

2023/S 195-609322  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-Varsovie: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 2023/S 195-609322 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie NumÈro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-848 Pays: Pologne Courriel: pawel.mezyk@wody.gov.pl TÈlÈphone: +48 13378821 Fax: +48 713284440 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wody.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.wody.gov.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Modernizacja stopnia wodnego R?dzin na Odrze w km 260,7 ñ przystosowanie do III kl. drogi wodnej NumÈro de rÈfÈrence: AZ/3840/56/2017
II.1.2) Code CPV principal 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111291 Travaux d'amÈnagement du terrain 45223100 Assemblage de structures en mÈtal 45223800 Assemblage et montage de structures prÈfabriquÈes 45233123 Travaux de construction de routes secondaires 45246000 Ouvrages de rÈgularisation des cours d'eau et de maÓtrise des crues 45311200 Travaux d'installations Èlectriques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exÈcution:
Jaz R?dzin, m. Wroc?aw.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Roboty konstrukcyjno-budowlane na jazie:
   1. 1. modernizacja pokry? dachÛw nadbudÛwek filarÛw i przyczÛ?kÛw jazu;
   1. 2. modernizacja konstrukcji ?elbetowych filarÛw i przyczÛ?kÛw, z usuni?ciem ubytkÛw, polegaj?ca na wykonaniu nowej wierzchniej warstwy ?cian zewn?trznych, wewn?trznych;
   1. 3. wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;
   1. 4. wymiana drewnianych przegrÛd i drzwi wewn?trznych;
   1. 5. modernizacja wewn?trznych posadzek ceramicznych;
   1. 6. wymiana pokry? drewnianych.
   2.  Wykonanie grodzy budowlanej.
   3.  Modernizacja poszuru i ponuru jazu.
   4.  Modernizacja konstrukcji mostowych na jazie z wymian? uszkodzonych elementÛw.
   5.  Wymiana urz?dze? kontrolno-pomiarowych na jazie.
   6.  Wymiana instalacji elektrycznej zasilaj?cej, sterowniczej i teletechnicznej.
   7.  Roboty mechaniczne:
   7. 1. modernizacja segmentÛw skrajnych prz?se? jazu wraz z nap?dami;
   7. 2. modernizacja zasuw i prowadnic ?rodkowego prz?s?a jazu wraz z nap?dami;
   7. 3. dostawa i wykonanie zamkni?? remontowych od strony wody gÛrnej i dolnej.
   8.  Modernizacja awanportÛw ?luz.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 23/07/2018 Fin: 29/05/2020
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Program Infrastruktura i ?rodowisko 2014ñ2020 o? priorytetowa III RozwÛj sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, dzia?anie
   3. 2 RozwÛj transportu morskiego, ?rÛdl?dowych drÛg wodnych i po??cze? multimodalnych, cz??? B Pre-umowa nr
   3. 2-29/16-00_P z dnia 5 wrze?nia 2016 r. dla projektu ÑModernizacja stopnia wodnego R?dzin na Odrze w km 260,7 ñ przystosowanie do III kl. drogiî.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 156-357792
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : WR.ZPI.5.543.6.2018.U IntitulÈ:
Modernizacja stopnia wodnego R?dzin na Odrze w km 260,7 ñ przystosowanie od III kl. drogi wodnej
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
23/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo RobÛt Wodnych i Ekologicznych ÑEko-Wodî Sp. z o.o. NumÈro national d'identification: 890240769 Adresse postale: Towarowa 12ñ14 Ville: ?widnica Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 58-100 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Naviga-Stal Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 932702769 Adresse postale: Wilczycka 18 Ville: Kie?czÛw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 55-093 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 38 333 860.88 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111291 Travaux d'amÈnagement du terrain 45223100 Assemblage de structures en mÈtal 45223800 Assemblage et montage de structures prÈfabriquÈes 45233123 Travaux de construction de routes secondaires 45246000 Ouvrages de rÈgularisation des cours d'eau et de maÓtrise des crues 45311200 Travaux d'installations Èlectriques
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exÈcution:
Jaz R?dzin, m. Wroc?aw.
VII.1.4) Description des prestations:
 1)Roboty dodatkowe : - Prefabrykacja drugiego kompletu skrajnych podpÛr zamkni?? remontowych koz?owo- iglicowych lewego prz?s?a jazu od strony wody gÛrnej ; - Ubezpieczenie linii brzegowej lewego brzegu Odry od strony wody gÛrnej jazu R?dzin; - Odp?atne pozostawienie przez Wykonawc? placu z p?yt betonowych starou?ytecznych o powierzchni ok 1500 m2, zlokalizowanego powy?ej prawego przyczÛ?ka jazu R?dzin wraz z o oczyszczeniem i wyrÛwnaniem powierzchni p?yt; - Dostawa i monta? klimatyzatora z funkcj? ogrzewania do pomieszczenia serwerowni przyczÛ?ka prawego jazu; - Naprawa elementÛw mechanizmÛw wy??cznika kra?cowego lewego segmentu jazu w maszynowni lewego filara; 2) RÛ?nice w ilo?ciach: - Okucia stalowe wn?k oparcia zamkni?? remontowych; - Mechaniczna rozbiÛrka elementÛw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo?ci 15 cm; - WywÛz gruzu spryzmowanego samochodami samowy?adowczymi do 1 km; - Utylizacja gruzu; - Betonowanie p?yt zbrojonych o grubo?ci 15 cm; - Praca sprz?tu p?ywaj?cego podczas robÛt betoniarskich; - Mechaniczna rozbiÛrka elementÛw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo?ci - Ponad 15 cm; - WywÛz gruzu spryzmowanego samochodami samowy?adowczymi na odleg?o?? do 1 km; - Utylizacja gruzu; - Gruntowanie pod?o?a przed wykonaniem elastycznej izolacji wewn?trznej; - Natrysk na mokro zaprawy naprawczej na powierzchni? ?elbetow?, warstwa gr. 10 mm; - Izolacja powierzchni ?elbetowej z elastycznej pow?oki cementowo-polimerowej; - Pod?oga z desek struganych grubo?ci 32 mm; - RozbiÛrka kopark? na pontonie grodzy z workÛw big-bag i workÛw z piaskiem; - R?czna reprofilacja ubytkÛw na powierzchni ?elbetowej zapraw? typu PCCII; 3) Roboty zamienne: - Zmiana parametrÛw stacji roboczej systemu DSO;
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 07/10/2021 Fin: 05/05/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 46 800 426.86 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo RobÛt Wodnych i Ekologicznych ÑEko-Wodî Sp. z o.o. Adresse postale: Towarowa 12ñ14 Ville: ?widnica Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Naviga-Stal Sp. z o.o.
Adresse postale: Wilczycka 18 Ville: Kie?czÛw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
ß
   1. 
   1.  Zmienia si? wynagrodzenie przedmiotu umowy okre?lone w ß5 ust. 1 Umowy w zwi?zku z czym ß5 ust. 1 otrzymuje nast?puj?ce brzmienie: ÑWykonawca za wykonanie pe?nego zakresu prac i robÛt obj?tych przedmiotem umowy otrzyma wynagrodzenie wynikaj?ce z zatwierdzonych przez Zamawiaj?cego Wycenionego Przedmiaru RobÛt, ktÛre na dzie? zawarcia Aneksu nr 14 wynosi: 46 800 426,86 z?otych netto,(s?ownie z?otych: czterdzie?ci sze?? milionÛw osiemset tysi?cy czterysta dwadzie?cia sze?? i 86/100), tj. 57 564 525,04 z?otych brutto (s?ownie z?otych: pi??dziesi?t siedem milionÛw pi??set sze??dziesi?t cztery tysi?ce pi??set dwadzie?cia pi?? i 04/100) rozliczone na podstawie ilo?ci wykonanych i odebranych robÛt, na podstawie kosztorysu powykonawczego wed?ug niezmiennych cen okre?lonych w Wycenionym Przedmiarze robÛt, ktÛre uwzgl?dnia dodatkow? warto?? wzrostu o kwot? waloryzacji wynagrodzenia za okres od dnia 24.02.2022 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r., tj. netto 393 381,00 z? plus podatek VAT 23% w wysoko?ci 90 477,63 z?, co daje kwot? brutto 483 858,63 z?.î
   2.  Kosztorys zawieraj?cy ceny zmienione w wyniku waloryzacji oraz wyliczenie kwoty warto?ci waloryzacji stanowi za??cznik nr 2 do niniejszego Aneksu i za??cznik nr 1a do Umowy.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
 1)W dniu 24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska zaatakowa?a militarnie Ukrain? i do chwili obecnej trwa wojna na terytorium Ukrainy. Wybuch wojny stanowi okoliczno?? nag?? i nieprzewidywan?, ktÛra ma cechy si?y wy?szej.2) Wojna wywo?ana agresj? Federacji Rosyjskiej spowodowa?a szereg negatywnych zdarze? gospodarczych, ca?kowicie od Stron niezale?nych, takich jak: istotny wzrost cen materia?Ûw budowlanych i ograniczenie dost?pno?ci surowcÛw wykorzystywanych do realizacji Umowy.3) Skala ww. zjawisk ma charakter nadzwyczajny i nie mog?a zosta? przewidziana przez ?adn? ze Stron Umowy.4) Okoliczno?ci wskazane w pkt 1-3 bezpo?rednio wp?ywaj? na mo?liwo?? i rentowno?? realizacji przedmiotu Umowy. Wp?yw ten jest rzeczywisty i realny, co znajduje odzwierciedlenie w obiektywnych dowodach i cennikach, w tym cenniku Sekocenbud. Okoliczno?ci wskazane w pkt 1-3 i ich wp?yw na realizacj? Umowy zosta?y ustalone w zakresie okre?lonym w niniejszym Aneksie i nie podlegaj? interpretacji rozszerzaj?c
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 46 407 045.86 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 46 800 426.86 PLN Modernizacja stopnia wodnego R?dzin na Odrze w km 260,7 ñ przystosowanie do III kl. drogi wodnej 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45111291 - Travaux d'aménagement du terrain 
45223100 - Assemblage de structures en métal 
45223800 - Assemblage et montage de structures préfabriquées 
45233123 - Travaux de construction de routes secondaires 
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 
45246000 - Ouvrages de régularisation des cours d'eau et de maîtrise des crues 
45311200 - Travaux d'installations électriques