Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

2023/S 227-714798  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Varsovie: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 2023/S 227-714798 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie NumÈro national d'identification: 5272825616 Adresse postale: ?elazna 59 A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-848 Pays: Pologne Courriel: michal.janocha@wody.gov.pl TÈlÈphone: +48 327774994 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wodypolskie.gov.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑModernizacja ?luzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudow? awanportÛwî NumÈro de rÈfÈrence: GL.ROZ.2810.39.2020.EB
II.1.2) Code CPV principal 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45221113 Travaux de construction de passerelles pour piÈtons 45232210 Construction de lignes aÈriennes 45232221 Sous-station de transformation 45233123 Travaux de construction de routes secondaires 45243600 Travaux de construction de murs de quai 45244000 Ouvrages maritimes 45246000 Ouvrages de rÈgularisation des cours d'eau et de maÓtrise des crues 45247120 Voies navigables, exceptÈ canaux 45248000 Travaux de construction d'ouvrages hydromÈcaniques 45315600 Installations basse tension 45400000 Travaux de parachËvement de b'timent
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL52 Opolskie Lieu principal d'exÈcution:
Stopie? wodny ÑKrapkowiceî, woj. opolskie, powiat: krapkowicki, gmina: Krapkowice oraz cz??ciowo gmina: Gogolin, POLSKA
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia jest modernizacja ?luzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudow? awanportÛw i obejmuje: 1) budow? nowej komory o parametrach u?ytkowych 190 m d?ugo?ci i 12 m szeroko?ci, z g?ow? po?redni?, wraz z wyposa?eniem technicznym, mechanicznym i hydraulicznym (wrota wsporne, zamkni?cia kana?Ûw obiegowych, zamkni?cia remontowe); 2) przebudow? istniej?cej komory poci?gowej wraz z wyposa?eniem technicznym, mechanicznym i hydraulicznym; 3) modernizacj? infrastruktury i obiektÛw towarzysz?cych niezb?dnych do przebudowy obiektÛw ?luzowych, takich jak drogi, mosty nad g?owami dolnymi ?luz, przebudowa i budowa awanportÛw, postojowisk oraz przebudow? syfonu i cieku ÑSoniaî, nasadzenia zast?pcze, wykonanie placu sk?adowego, i nasypu ziemnego przy lewym peronie nowej ?luzy; 4) budow? nowej sterowni ?luzowej. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik nr 1 do SIWZ oraz tabela przedmiaru robÛt stanowi?ca Za??cznik nr 3 do SIWZ.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/08/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projekt wspÛ?finansowany jest ze ?rodkÛw UE w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko2014ñ2020, o? priorytetowa III ñ Zarz?dzanie zasobami i przeciwdzia?anie zagro?eniom ?rodowiska, RozwÛj sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, dzia?anie
   3. 2 ñ RozwÛj transportu morskiego, ?rÛdl?dowych drÛg wodnych i po??cze? multimodalnych
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 112-290946
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : GL.ROZ.2810.39.2020.EB IntitulÈ:
ÑModernizacja ?luzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudow? awanportÛwî
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
07/06/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ugowo-Produkcyjne ÑPOMî Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Prudnicka 30 Ville: Krapkowice Code NUTS: PL Polska Code postal: 47-300 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 167 251 321.90 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.W post?powaniu mog? wzi?? udzia? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie: ó art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ó art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
   2.  W celu wst?pnego potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc? warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da z?o?enia: ó JEDZ (Za??cznik Nr 4 do SIWZ), aktualny na dzie? sk?adania ofert, celem wst?pnego potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SIWZ.
   3.  W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego informacji, o ktÛrej mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp: ó o?wiadczenie o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Za??cznik nr 11 do SIWZ)
   4.  W celu potwierdzenia przez Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy wezwie do z?o?enia w terminie 10 dni,nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentÛw aktualnych na dzie? ich z?o?enia: ó informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp (dla osoby), wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktÛrej dotyczy dokument wskazany powy?ej, sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktÛrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?eli w kraju, w ktÛrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktÛrej dokument mia? dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentÛw, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby; ó informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (dla podmiotu zbiorowego), wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, ó odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, ó o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci (Za??cznik Nr 5 do SIWZ), ó o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamÛwienia publiczne(Za??cznik Nr 5 do SIWZ).
   5.  Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia w przypadku zaistnienia przes?anek okre?lonych w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, je?eli ?rodki ktÛre zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
   6.  Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamÛwienia, o ktÛrym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. SzczegÛ?owe informacje wskazano w pkt
   4. 4 SIWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezez Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezez Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes prawny w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie? publicznych, przys?uguj? ?rodki odwo?awcze okre?lone w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamÛwie? publicznych.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie powinno wykazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?li? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce z?o?enie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy,termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   8.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w pkt. 6, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   9.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.. 10.Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 11. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni?: 1) W terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. 12. SzczegÛ?owe zasady wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej oraz post?powania toczonego wskutek ich wniesienia okre?la dzia? VI ustawy Prawo zamÛwie? publicznych. 13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45221113 Travaux de construction de passerelles pour piÈtons 45232210 Construction de lignes aÈriennes 45232221 Sous-station de transformation 45233123 Travaux de construction de routes secondaires 45243600 Travaux de construction de murs de quai 45244000 Ouvrages maritimes 45246000 Ouvrages de rÈgularisation des cours d'eau et de maÓtrise des crues 45247120 Voies navigables, exceptÈ canaux 45248000 Travaux de construction d'ouvrages hydromÈcaniques 45315600 Installations basse tension 45400000 Travaux de parachËvement de b'timent
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL52 Opolskie Lieu principal d'exÈcution:
Stopie? wodny ÑKrapkowiceî, woj. opolskie, powiat: krapkowicki, gmina: Krapkowice oraz cz??ciowo gmina: Gogolin
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest modernizacja ?luzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudow? awanportÛw i obejmuje: 1) budow? nowej komory o parametrach u?ytkowych 190 m d?ugo?ci i 12 m szeroko?ci, z g?ow? po?redni?, wraz z wyposa?eniem technicznym, mechanicznym i hydraulicznym (wrota wsporne, zamkni?cia kana?Ûw obiegowych, zamkni?cia remontowe); 2) przebudow? istniej?cej komory poci?gowej wraz z wyposa?eniem technicznym, mechanicznym i hydraulicznym; 3) modernizacj? infrastruktury i obiektÛw towarzysz?cych niezb?dnych do przebudowy obiektÛw ?luzowych, takich jak drogi, mosty nad g?owami dolnymi ?luz, przebudowa i budowa awanportÛw, postojowisk oraz przebudow? syfonu i cieku ÑSoniaî, nasadzenia zast?pcze, wykonanie placu sk?adowego, i nasypu ziemnego przy lewym peronie nowej ?luzy; 4) budow? nowej sterowni ?luzowej. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik nr 1 do SIWZ oraz tabela przedmiaru robÛt stanowi?ca za??cznik nr 3 do SIWZ.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/08/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 167 251 321.90 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ugowo-Produkcyjne ÑPOMî Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Prudnicka 30 Ville: Krapkowice Code NUTS: PL Polska Code postal: 47-300 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z tytu?u poniesionych kosztÛw w okresie od 01.12.2022 r. do 31.08.2023 r. w zwi?zku z militarnym atakiem w dniu 24.02.2022 r. Federacji Rosyjskiej na Ukrain?, powoduj?cym szereg negatywnych zdarze? gospodarczych ca?kowicie od Stron niezale?nych, takich jak: istotny wzrost cen materia?Ûw budowlanych i surowcÛw oraz ograniczenie dost?pno?ci surowcÛw wykorzystywanych do realizacji Umowy. Wcze?niejsze zmiany w umowie (po ktÛrych dokonaniu przekazano Urz?dowi Publikacji Unii Europejskich og?oszenie o zmianie umowy): Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z tytu?u poniesionych kosztÛw w okresie od 24.02.2022 r. do 30.11.2022 r. w zwi?zku z militarnym atakiem w dniu 24.02.2022 r. Federacji Rosyjskiej na Ukrain?, powoduj?cym szereg negatywnych zdarze? gospodarczych ca?kowicie od Stron niezale?nych, takich jak: istotny wzrost cen materia?Ûw budowlanych i surowcÛw oraz ograniczenie dost?pno?ci surowcÛw wykorzystywanych do realizacji Umowy.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
 1)W dniu 24.02.2022 r. Federacja Rosyjska zaatakowa?a militarnie Ukrain? i do chwili obecnej trwa wojna na terytorium Ukrainy. Wybuch wojny stanowi okoliczno?? nag?? i nieprzewidywan?, ktÛra ma cechy si?y wy?szej.2) Wojna wywo?ana agresj? Federacji Rosyjskiej spowodowa?a szereg negatywnych zdarze? gospodarczych ca?kowicie od Stron niezale?nych takich jak: istotny wzrost cen materia?Ûw budowlanych i surowcÛw oraz ograniczenie dost?pno?ci surowcÛw wykorzystywanych do realizacji Umowy.3) Skala ww. zjawisk ma charakter nadzwyczajny i nie mog?a zosta? przewidziana przez ?adn? ze Stron Umowy.4) Okoliczno?ci wskazane w pkt 1-3 bezpo?rednio wp?ywaj? na mo?liwo?? i rentowno?? realizacji przedmiotu Umowy. Wp?yw ten jest rzeczywisty i realny, co znajduje odzwierciedlenie w obiektywnych dowodach i cennikach, w tym cenniku Sekocenbud.5) Wzrost wynagrodzenia obj?tego Aneksem nie przekracza 50% ceny pierwotnej Umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 186 037 557.40 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 192 526 850.55 PLN ÑModernizacja ?luzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudow? awanportÛwî 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45221113 - Travaux de construction de passerelles pour piétons 
45232210 - Construction de lignes aériennes 
45232221 - Sous-station de transformation 
45233123 - Travaux de construction de routes secondaires 
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 
45243600 - Travaux de construction de murs de quai 
45244000 - Ouvrages maritimes 
45246000 - Ouvrages de régularisation des cours d'eau et de maîtrise des crues 
45247120 - Voies navigables, excepté canaux 
45248000 - Travaux de construction d'ouvrages hydromécaniques 
45315600 - Installations basse tension 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment