Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

2024/S 12-031990  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Pologne-Varsovie: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 2024/S 012-031990 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Num╚ro national d'identification: NIP 5272825616, REGON 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anita Grygorowicz Courriel: anita.grygorowicz@wody.gov.pl T╚l╚phone: +48 895217130 Fax: +48 895217101 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bialystok.wody.gov.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://wodypolskie.bip.gov.pl/profil-nabywcy/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Remont ?luzy Guzianka I Num╚ro de r╚f╚rence: BI.ROZ.2812.3.2022.AG
II.1.2) Code CPV principal 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111200 Travaux de pr╚paration et de d╚gagement de chantier
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Inwestycja zlokalizowana jest na przesmyku pomi?dzy jeziorami Guzianka Ma?a a Be?dany, w m. Ruciane ˝ Nida pow. Pisz, woj. warmi?sko ˝ mazurskie
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiotem zam█wienia s? roboty budowlane zwi?zane z remontem ?luzy Guzianka I w km 13+700 szlaku bocznego Jezioro Miko?ajskie - Jezioro Nidzkie oraz infrastruktury znajduj?cej si? na terenie obiektu, w tym: ster█wki ?luzy, budynku gospodarczego, ogrodzenia, awanportu g█rnego, awanportu dolnego wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na u?ytkowanie obiektu. ?luza Guzianka I zosta?a wpisana do rejestru zabytk█w wojew█dztwa warmi?sko-mazurskiego.
   2.  Zakres prac obejmuje w szczeg█lno?ci: 1) ?luza ?eglugowa: Uszczelnienie i wzmocnienie pod?o?a, Remont g?owy g█rnej i dolnej wraz z kana?ami obiegowymi, Remont ubezpiecze? skarp i dna komory ?luzy, Wymiana na nowe wr█t g█rnych i dolnych, Wymiana zamkni?? kana?█w obiegowych, Wymiana nap?d█w i mechanizm█w wr█t ?luzy i zamkni?? kana?█w obiegowych, Wymiana instalacji elektrycznej zasilaj?cej urz?dzenia i nap?dy wr█t i zasuw, Automatyka sterowania nap?dami i mechanizmami wr█t i zamkni?? kana?█w obiegowych, Przebudowa istniej?cego umocnienia palowo-p?ytowego awanportu dolnego, Remont istniej?cego ubezpieczenia kamiennego skarp awanportu g█rnego, Remont i rozbudowa istniej?cego umocnienia w postaci ?cianki szczelnej z oczepem ?elbetowym awanportu dolnego, Monta? odbojnic drewnianych w awanporcie dolnym i kanale doj?ciowym do ?luzy, Uzupe?nienie zapadlisk i osuni?? gruntu na skarpach i za oczepami w awanporcie dolnym, Przebudowa istniej?cego ubezpieczenia z trylinki skarp awanportu dolnego, Wykonanie rob█t pog??biarskich w g█rnym i dolnym stanowisku ?luzy, Uzupe?nienie (naprawa istniej?cych i wykonanie nowych) urz?dze? kontrolno-pomiarowych, 2) Ster█wka ?luzy: Rozbudowa budynku o w?ze? sanitarny (?azienka , wc) i pomieszczenie socjalne, Projektowane wymiary zewn?trzne budynku: 8,53m x 5,80m, Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, Termoizolacja ?cian budynku, Przebudowa dachu z wymian? pokrycia dachowego (dach█wka ceramiczna renesansowa) i dociepleniem, Wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji wod.-kan., Wymiana instalacji sterowania mechanizmami ?luzy, Konserwacja budynku, zgodnie z programem prac konserwatorskich 3) Budynek gospodarczy: Wymiana pokrycia dachowego, Wymiana odeskowania ?cian budynku, Wykonanie orynnowania budynku, Wykonanie drena?u opaskowego, Wykonanie instalacji odgromowej i elektrycznej, Konserwacja zgodnie z programem prac konserwatorskich 4) Teren obiektu. Na terenie ?luzy zostan? przeprowadzone nast?puj?ce prace: Utwardzenie dojazdu od bramy do ster█wki ?luzy wraz z wykonaniem drena?u, Wymiana ogrodzenia, P?ywaj?ca bariera chroni?ca uj?cie wody dla potrzeb PZW, Przy??cza wod. ˝ kan. do ster█wki, Utwardzony plac do ekspozycji zdemontowanych, zabytkowych wr█t ?luzy, O?wietlenie ?luzy, Nag?o?nienie komory oraz awanport█w g█rnego i dolnego ?luzy, Monta? systemu AV wyposa?onego w kamery HD w komorze ?luzy i awanporcie dolnym, Ustawienie sygnalizacji ?wietlnej i informacyjnej, Ustawienie tablic informacyjnych, Remont masztu kratownicowego, Ustawienie nowego oznakowania, Nasadzenia.
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?laj?: 1)Opis przedmiotu zam█wienia stanowi za? Nr 4 do SWZ. 2)Dokumentacja projektowa -za? Nr 5 do SWZ: a)Projekt budowlany; b)Projekty wykonawcze: Tom I Roboty kafarowe. Grodze budowlane. Odmulenia, Tom II ?luza. Konstrukcja, Tom III Budynek ster█wki, budynek gospodarczy i otoczenie, Tom IV Wyposa?enie mechaniczne, Tom V Instalacje elektryczne, Tom VI Instalacje sanitarne (Zeszyt. 1 Instalacje wod.-kan., Zeszyt. 2 Instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania) c)Dokumentacja geologiczno-in?ynierska; d)Instrukcja eksploatacji i rozruchu urz?dze?; e)Dokumenty uzupe?niaj?ce: Decyzja o pozwoleniu na budow? NR ruc/09/20 z dnia 28.12.2020, Program remontu konserwatorskiego ?luzy Guzianka w Ruciane Nida, Uzgodnienie z PGE Dystrybucja z dnia 14.12.2021 r., Uzgodnienie z Orange Polska z dnia 15.12.2021 r. 3)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob█t Budowlanych- za? Nr 6 do SWZ. 4)Przedmiary rob█t - za? Nr 7 do SWZ.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Dur╚e en mois: 14
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPWM.06.02.02-28-0001/20 o? priorytetowa 6 ˝ Kultura i dziedzictwo, dzia?anie
   6. 2 ˝ Dziedzictwo naturalne, poddzia?anie
   6. 2.2 ˝ Szlaki wodne i nabrze?a, Regionalny Program Operacyjny Wojew█dztwa Warmi?sko-Mazurskiego na lata 2014˝2020. Wsp█?finansowanie ze ?rodk█w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 228-658001
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : BI.ROZ.2812.3.2022.AG
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
17/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: "NAVIGASTAL" Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Num╚ro national d'identification: REGON: 932702769, NIP: 8951758120 Adresse postale: ul. Wilczycka nr 18 Ville: Kie?cz█w Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 55-093 Pays: Pologne Courriel: biuro@navigastal.pl Adresse internet: http://navigastal.pl/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 13 111 765.51 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
c.d. poz. VII
   2. 1. IV Rezygnacja z cz??ci rob█t Po zapoznaniu si? z rzeczywistym stanem obiektu zrezygnowano z rob█t, kt█rych nie by?o konieczno?ci wykonania
   3.  Zmiana terminu: W zwi?zku z konieczno?ci? wykonania rob█t dodatkowych ze wzgl?du na czas potrzebny do ich wykonania wyd?u?ono termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 22.01.2024 r.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o kt█rych mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia. 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
   7.  Szczeg█?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania okre?laj? stosowne przepisy dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ˝ s?du zam█wie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ˝ Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/01/2024
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Inwestycja zlokalizowana jest na przesmyku pomi?dzy jeziorami Guzianka Ma?a a Be?dany, w m. Ruciane ˝ Nida pow. Pisz, woj. warmi?sko ˝ mazurskie
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? s? roboty budowlane zwi?zane z remontem ?luzy Guzianka I w km 13+700 szlaku bocznego Jezioro Miko?ajskie - Jezioro Nidzkie oraz infrastruktury znajduj?cej si? na terenie obiektu, w tym: ster█wki ?luzy, budynku gospodarczego, ogrodzenia, awanportu g█rnego, awanportu dolnego wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na u?ytkowanie obiektu. ?luza Guzianka I zosta?a wpisana do rejestru zabytk█w wojew█dztwa warmi?sko-mazurskiego. Zakres zam█wienia w chwili zawarcia umowy zosta? opisany w pkt II.2.4) og?oszenia. Wprowadzone modyfikacje zosta?y opisane w pkt VII.2.1) og?oszenia. c.d. pkt VII.2.2) Zakres rob█t dodatkowych jest ?ci?le powi?zany technologicznie z robotami z zakresu podstawowego. Wprowadzenie na budow? kolejnego wykonawcy uniemo?liwi?oby prowadzenie rob█t ze wzgl?du na du?? ilo?? nagromadzonego sprz?tu p?ywaj?cego i l?dowego, a konieczno?? koordynacji rob█t prowadzonych przez r█?nych wykonawc█w skutkowa?aby wyd?u?eniem czasu realizacji zadania, co w konsekwencji spowodowa?oby wyj?cie poza ramy czasowe projektu. Realizacja rob█t dodatkowych prowadzona jest w miejscu rob█t podstawowych z uwzgl?dnieniem ich szerszego zakresu. Wykonawca, z kt█rym zawarta jest umowa, ma odpowiedni potencja? tj. zaplecze budowy, sprz?t i wykwalifikowan? kadr?. Procedura przetargowa maj?ca na celu wy?onienie nowego wykonawcy spowodowa?aby wyd?u?enie czasu realizacji zadania, co nie by?oby korzystne ze wzgl?du na ?ci?le zaplanowane finansowanie zadania, jak r█wnie? nie zapewni?oby to w?a?ciwej realizacji rob█t podstawowych. Ponadto uwzgl?dniaj?c obecne wysokie ceny materia?█w budowlanych i ryzyko przerwania ?a?cucha dostaw ˝ z du?ym prawdopodobie?stwem mo?na przyj??, ?e zmiana Wykonawcy spowodowa?aby zwi?kszenie koszt█w poprzez np. zaoferowanie zwi?kszonych cen jednostkowych w stosunku do cen w oparciu, o kt█re obecnie realizowane s? roboty podstawowe. Obecny Wykonawca wykona rozszerzony zakres prac z zachowaniem warunk█w okre?lonych w umowie pierwotnej. Warto?? zmiany nie przekracza 50% warto?ci zam█wienia okre?lonej pierwotnie w umowie: Warto?? rob█t dodatkowych obj?tych Protoko?em Konieczno?ci nr nr 1/Guzianka I/2023 r. z dnia 13.12.2023 r powoduje wzrost wynagrodzenia umownego o kwot? 392 199,55 z? netto (482 405,45 z? brutto) tj. ok. 2,99% warto?ci umowy pierwotnej.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Fin: 22/01/2024
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 13 538 976.62 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: "NAVIGASTAL" Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Num╚ro national d'identification: REGON: 932702769, NIP: 8951758120 Adresse postale: ul. Wilczycka nr 18 Ville: Kie?cz█w Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 55-093 Pays: Pologne Courriel: biuro@navigastal.pl Adresse internet: http://navigastal.pl/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Podstawa prawna zmiany umowy okre?lona w art. 455 ust.
   1.  pkt 1 i 3 ustawy Pzp. W trakcie realizacji umowy Nr ROA/519/2022 z dnia 17.11.2022 r. ˝ po zaistnieniu okoliczno?ci opisanych w Protokole Konieczno?ci nr 1/Guzianka I/2023 z dnia 13.12.2023 r. koniecznym sta?o si? wykonanie rob█t dodatkowych, zamiennych, a tak?e nast?pi?a rezygnacja z cz??ci rob█t oraz weryfikacja prognozowanej ilo?ci rob█t. Zakres rob█t dodatkowych, zamiennych, jak r█wnie? weryfikacji prognozowanej ilo?ci rob█t zosta? okre?lony w Protokole Konieczno?ci oraz w za??cznikach do niego.
   1.  Zmiany wynagrodzenia: a)wykonanie rob█t dodatkowych powoduje wzrost wynagrodzenia umownego o kwot? 392 199,55 z? netto (482 405,45 z? brutto). Warto?? zmiany nie przekracza 50% warto?ci zam█wienia okre?lonej pierwotnie w umowie i stanowi 2,99% tej warto?ci. b) weryfikacja prognozowanych ilo?ci rob█t powoduje zmniejszenie wynagrodzenia umownego o 22 910,61 z? netto (28 180,05 z? brutto). c) Wprowadzenie rozwi?zania zamiennego, powoduje wzrost wynagrodzenia umownego o kwot? 128 113,91 z? netto (157 580,11 z? brutto). d) Rezygnacja z cz??ci rob█t powoduje zmniejszenie wynagrodzenia umownego o 287 970,90 z? netto (354 204,21 z? brutto). ??cznie w/w zmiany uj?te w Protokole Konieczno?ci nr 1/Guzianka I/2023 z dnia 13.12.2023 r. powoduj? wzrost wynagrodzenia o kwot? 209 431,95 z? netto (257 601,30 z? brutto). Ponadto dokonano waloryzacji wynagrodzenia o kwot? 217 779,16 z? netto(267 868,37 z? brutto)
   2.  Zmiany zakresu rzeczowego: I. Roboty dodatkowe: Po wykonaniu odkrywek fundament█w budynku gospodarczego i ster█wki oraz po rozpocz?ciu rob█t rozbi█rkowych stwierdzono znacznie gorszy stan obiekt█w od zinwentaryzowanego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Koniecznym okaza?o si? wykonanie dodatkowych rob█t. W budynku gospodarczym robotami tymi s?: zamontowanie kotew w wie?cu ?ciany fundamentowej; wymiana element█w drewnianych ?cian i dachu. W budynku ster█wki robotami dodatkowymi s?: roboty rozbi█rkowe; wykonanie opaski. Po odwodnieniu komory ?luzy stwierdzono konieczno?? wykonania: drena?u zmniejszaj?cego ci?nienie pod now? p?yt? denn?; monta?u okucia g?█w; monta?u oku? bocznych i element█w oporowych; profilowania ?cian ?luzy; prog█w w granicie przy wrotach dolnych i g█rnych; zwi?kszenia ilo?ci belek szandorowych; dylatacji ?cian ?luzy przy drabinkach wyj?ciowych; czyszczenia i malowania ?cian przy g?owie dolnej ?luzy. Dodatkowe roboty w otoczeniu ?luzy wynikaj? z odmiennych warunk█w terenowych realizacji rob█t oraz poprawy trwa?o?ci obiektu, s? to: zakup i monta? drabiny zej?ciowej pomostu; u?o?enie kabla zasilaj?cego; wykonanie bruzd w ok?adzinie granitowej i uk?adanie blachy ryflowanej II. Weryfikacja prognozowanej ilo?ci rob█t: Po rozpocz?ciu rob█t i zapoznaniu si? z aktualnymi warunkami terenowymi ich realizacji zweryfikowano prognozowane ilo?ci rob█t koniecznych do wykonania. Umowa ma charakter obmiarowy. Weryfikacja prognozowanych ilo?ci rob█t dotyczy:
   1.  Wykonania rob█t rozbi█rkowych
   2.  Wykonania ?cianek szczelnych
   3.  Wykonania rob█t odmuleniowych.
   4.  Wykonania napraw beton█w g?█w ?luzy, kana?█w obiegowych, komory,
   5.  Remontu ubezpiecze?, pomostu cumowniczego, dojazdu do ster█wki
   6.  Remontu budynku gospodarczego i ster█wki III. Roboty zamienne: Po zapoznaniu si? z rzeczywistym stanem komory ?luzy zdecydowano o zmianie technologii rob█t rozbi█rkowych ze skuwania na hydromontoring jako metod? bardziej dok?adn? i technicznie uzasadnion?. Rzeczywisty stan techniczny budynk█w wymusi? zmian? cz??ci rob█t z naprawczych na odtworzeniowe, co wp?ynie na popraw? stanu technicznego i wyd?u?enie trwa?o?ci obiekt█w. Ze wzgl?d█w eksploatacyjnych zdecydowano o zmianie konstrukcji wr█t a tak?e o zmianie sposobu odwodnienia terenu wok█? ?luzy. Odkrycie fundament█w istniej?cego obarierowania by?o przyczyn? zmiany konstrukcji ich odtworzenia. c.d. pkt VI. 3 og?oszenia
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures suppl╚mentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons ╚conomiques ou techniques et des inconv╚nients ou de l'augmentation des co ts emp═chant un changement de titulaire:
Zmiana Wykonawcy nie mo?e zosta? dokonana z powod█w ekonomicznych lub technicznych oraz spowodowa?aby istotn? niedogodno?? lub zwi?kszenie koszt█w dla Zamawiaj?cego. Decyzje o wprowadzeniu rob█t dodatkowych, zamiennych, jak r█wnie? dotycz?ce weryfikacji ilo?ci rob█t lub zaniechania z cz??ci z nich podejmowane by?y na bie??co i rozliczane zgodnie z umow? (wynagrodzenie kosztorysowe) poprzez weryfikacj? ilo?ci jednostek poszczeg█lnych asortyment█w rob█t. Nie ma przes?anek formalnych do wy??czenia ich z zakresu umowy podstawowej. Zlecenie dodatkowego zakresu prac innemu Wykonawcy by?oby nieuzasadnione zar█wno technicznie, jak te? ekonomicznie. c.d. pkt. VII.1.4)
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 13 111 765.51 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 13 538 976.62 PLN Remont ?luzy Guzianka I 17/01/2024 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45111200 - Travaux de prÚparation et de dÚgagement de chantier 
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques