Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption : 08/05/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains

2020/S 67-158478  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 March╚ de travaux - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains 2020/S 067-158478 Avis de march╚ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dr█g Krajowych i Autostrad Adresse postale: ul. Wronia 53 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Code postal: 00-874 Pays: Pologne Point(s) de contact: prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja Dr█g Krajowych i Autostrad, Oddzia w Szczecinie, al. Boh. Warszawy 33, Szczecin Courriel: igabska@gddkia.gov.pl T╚l╚phone: +48 914325320 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gddkia.gov.pl www.gddkia.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.gddkia.gov.pl;https://gddkia.eb2b.com.pl/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo ˝ w. Rz??nica /bez w?z?a/ ˝ odcinek w?ze Kijewo/bez w?z?a/ ˝ D?bie ˝ w?ze Rz??nica/bez w?z?a/ ˝ doko?czenie budowy przej?cia ekologicznego nad autostrad A-6 Num╚ro de r╚f╚rence: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.20.2020
II.1.2) Code CPV principal 45221000
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo ˝ w. Rz??nica /bez w?z?a/ ˝ odcinek w?ze Kijewo/bez w?z?a/ ˝ D?bie ˝ w?ze Rz??nica/bez w?z?a/ ˝ doko?czenie budowy przej?cia ekologicznego nad autostrad A-6 wraz z ogrodzeniem autostrady. Ograniczona liczba znak█w w pkt II.1.1) uniemo?liwia podanie pe?nej nazwy zam█wienia, w zwi?zku z powy?szym pe?n nazw zam█wienia podano w pkt II.1.4).
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
POLSKA, wojew█dztwo zachodniopomorskie
II.2.4) Description des prestations:
W ramach zam█wienia przewiduje si wykonanie w szczeg█lno?ci nast?puj?cych rob█t budowlanych: ˇ wykonanie gzyms█w na konstrukcji SuperCor nad obiema jezdniami autostrady A-6, ˇ rozbi█rk zdegradowanego nasypu i odtworzenie na grubo?ci oko?o 1,5 metra i wykonanie od nowa zasypki za przycz█?kami, ˇ izolacje natryskow mi?dzy konstrukcjami stalowymi nad filarem, ˇ u?o?enie geow?█kniny, geomembrany, ˇ warstwy z kruszywa przepuszczalnego 4/16 mi?dzy konstrukcjami stalowymi nad filarem, ˇ odprowadzenie wody z rurki drenarskiej do rowu ˝ nasypy, ˇ zasypki ustroju rurowego, ˇ umocnienie skarp na konstrukcji, ˇ umocnienie skarp i row█w przez humusowanie i darniowanie skarp zgodnie z dokumentacj?, ˇ umocnienie wlotu brukiem z kamienia polnego, ˇ kapy chodnikowe (fundament pod os?ony przeciwol?nieniowe) na ustroju nios?cym, ˇ izolacje, ˇ odwodnienie korpusu drogowego, ˇ odwodnienie zasypki przycz█?k█w, ˇ schody skarpowe dla obs?ugi wraz z balustradami zgodnie z dokumentacj?, ˇ zabezpieczenie antykorozyjne betonu, ˇ roboty nawierzchniowe i zabezpieczaj?ce, ˇ wykonanie i monta os?on przeciwol?nieniowych stref wej?ciowych, ˇ ogrodzenie wzd?u autostrady A-6, ˇ furtki i bramy w ogrodzeniu.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: D?ugo? okresu gwarancji / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Skr█cenie terminu realizacji / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 150 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zam█wienie jest przewidziane do wsp█?finansowania ze ?rodk█w pochodz?cych z Unii Europejskiej oraz ze ?rodk█w b?d?cych w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dr█g Krajowych i Autostrad.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
1.Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 70 000,00 PLN.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot stanowi?c 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Nie dotyczy
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Nie dotyczy
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej: 1) Wykonawcy: Wykonawca musi wykaza si okre?lon poni?ej wiedz i do?wiadczeniem, w wykonaniu (zako?czeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, zada o okre?lonych poni?ej parametrach. 2) Os█b: Wykonawca musi wskaza osoby, kt█re b?d uczestniczy w wykonywaniu zam█wienia, legitymuj?ce si kwalifikacjami zawodowymi i do?wiadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostan im powierzone. Wykonawca, na funkcj wymienion poni?ej, wska?e osob kt█r musi mie dost?pn na etapie realizacji zam█wienia, spe?niaj?c okre?lone poni?ej wymagania.
   2.  Na wezwanie Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany b?dzie do z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokument█w: a) wykazu rob█t budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych roboty te zosta?y wykonane, z za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczeg█lno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego roboty budowlane by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ inne dokumenty; b) wykazu os█b, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Wykonawcy: Wykonanie (zako?czenie) w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, co najmniej: 2 rob█t budowlanych polegaj?cych na budowie lub przebudowie obiektu mostowego w ci?gu drogi klasy min. GP o warto?ci rob█t nie mniejszej ni 4 000 000,00 PLN brutto ka?da.
   2.  Os█b: 1) kierownik budowy ˝ wymagana liczba os█b: 1 Do?wiadczenie zawodowe: Do?wiadczenie przy realizacji 2 rob█t budowlanych polegaj?cych na budowie lub przebudowie obiektu mostowego w ci?gu drogi klasy min. GP o warto?ci rob█t nie mniejszej ni 4 000 000,00 PLN brutto ka?da, Na stanowisku/stanowiskach: kierownika budowy Lub kierownika rob█t mostowych Lub inspektora nadzoru rob█t mostowych Ze wzgl?du na ograniczon liczb znak█w, kt█re mo?na wprowadzi do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w SIWZ dost?pnej wraz z niniejszym og?oszeniem na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Realizacja zam█wienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczeg█lno?ci ustawie z
   7. 7.1994 Prawo budowlane, ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny i ustawie z 29.1.2004 Prawo zam█wie publicznych.
   2.  Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz okre?lenie warunk█w zmian, zosta?y zawarte w SIWZ.
   3.  Wymagania zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac?, o kt█rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, os█b wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia zosta?y okre?lone w tomie II i III SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 08/05/2020 Heure locale: 10:50
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 08/05/2020 Heure locale: 11:00 Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/ https://gddkia.eb2b.com.pl/
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Dokumentacja przedmiotowego post?powania dost?pna jest na platformie w zak?adce ĐZa??cznikiţ. Pobranie dokumentu nast?puje po klikni?ciu na wybrany za??cznik i wci?ni?ciu polecenia ĐPobierzţ. W celu pobrania wszystkich za??cznik█w jednocze?nie nale?y wybra polecenie Đpobierz paczk?ţ, a nast?pnie Đpobierz wszystkie za??czniki organizatoraţ.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  W zakresie Đcz??ci IV Kryteria kwalifikacjiţ JEDZ, Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia sekcji alfa,w takim przypadku Wykonawca nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji (A˝D) w cz??ci IV JEDZ.
   4.  Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu, sk?ada jednolite dokumenty dotycz?ce tak?e tych podmiot█w.
   5.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w, jednolity dokument sk?ada ka?dy z tych Wykonawc█w.
   6.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt█rej mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
   7.  Na wezwanie Zamawiaj?cego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?uw post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia informacji, za?wiadcze?, odpisu oraz o?wiadcze?,o kt█rych mowa w ▀ 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
   8.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, a tak?e w przypadku gdy osoba, kt█rej dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie maj zasady okre?lone w ▀ 7 i 8 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzaj█w dokument█w,jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126 ze zm.).
   9.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si Wykonawc?, w stosunku do kt█rego zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12˝23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1˝4 oraz 8 ustawy Pzp. 10. Zamawiaj?cy wymaga, aby roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na u?ytkowanie zosta?y uko?czone w terminie nie d?u?szym ni 150 dni od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji rob█t nie wlicza si okres█w zimowych, (tj. od 15 grudnia do 15 marca). 11. Zamawiaj?cy, przewiduje mo?liwo? zastosowania procedury, o kt█rej mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 12. Okres zwi?zania ofert?, o kt█rym mowa w pkt. IV.2.6) og?oszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert. 13. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SIWZ. 14. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zostan mu przyznane.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   5.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   5. 1. odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b;
   5. 2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej;
   5. 3. odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   5. 1. i
   5. 2. powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia;
   5. 4. je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
   6.  Szczeg█?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 ˝ Prawo pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych ˝ Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45221000 - Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains