Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction de rÈseaux de chauffage urbain

2022/S 131-374638  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Varsovie: Travaux de construction de rÈseaux de chauffage urbain 2022/S 131-374638 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
NumÈro national d'identification: KRS: 0000013479 Adresse postale: ul. Z?ota 59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 00-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Renata Gronowska Courriel: Renata.Gronowska@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 0566594471 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Modernizacja grupowych w?z?Ûw cieplnych przy ul. Witosa 2-2c i Szosie Che?mi?skiej 221 w Toruniu ñ budowa sieci i przy??czy cieplnych realizowana w ramach projektu POIS.01.05.00-00-0019/19 NumÈro de rÈfÈrence: POST/PEC/PEC/ZNT/01338/2021
II.1.2) Code CPV principal 45232140 Travaux de construction de rÈseaux de chauffage urbain
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest modernizacja grupowych w?z?Ûw cieplnych przy ul. Witosa 2-2c i Szosa Che?mi?ska 221 w Toruniu ñ budowa sieci i przy??czy cieplnych realizowana w ramach projektu POIS.01.05.00-00-0019/19 pn "Modernizacja sieci ciep?owniczych i grupowych w?z?Ûw cieplnych w Toruniu - etap II"
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 98 900.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Budowa przy??cza cieplnego do budynku mieszkalnego przy ul. Szarych SzeregÛw 3-3c w ramach modernizacji grupowego w?z?a cieplnego przy ul. Witosa 2-2 C w Toruniu.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232140 Travaux de construction de rÈseaux de chauffage urbain
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
Wschodnia cz??? Torunia, na osiedlu ÑNa Skarpieî w rejonie ulic: Witosa i Szarych SzeregÛw.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem cz??ci 1 jest budowa przy??czy cieplnych do budynkÛw przy ul. Szarych SzeregÛw 3-3c w ramach modernizacji grupowego w?z?a cieplnego przy ul. Witosa 2 - 2c w Toruniu
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Wyd?u?enie okresu gwarancji / PondÈration: 5 % Prix - PondÈration: 95 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Przedmiot ZamÛwienia b?dzie finansowany z udzia?em ?rodkÛw Funduszu SpÛjno?ci Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020, Dzia?anie
   1. 5 Efektywna dystrybucja ciep?a i ch?odu w maksymalnej wysoko?ci do 41,7 %, w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0019/19 pn. ÑModernizacja sieci ciep?owniczych i grupowych w?z?Ûw cieplnych w Toruniu ñ etap IIî.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Budowa sieci i przy??czy cieplnych do budynkÛw przy ul. Szosa Che?mi?ska 217 A, Szosa Che?mi?ska 219-219 D i My?liwska 4-8 w ramach modernizacji w?z?a grupowego przy ul. Szosa Che?mi?ska 221 w Toruniu
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232140 Travaux de construction de rÈseaux de chauffage urbain
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
W pÛ?nocnej cz??ci Torunia, na osiedlu Wrzosy, w rejonie ul. Szosa Che?mi?ska i ul. My?liwskiej.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest budowa sieci i przy??czy cieplnych do budynkÛw przy ul. Szosa Che?mi?ska 217 A, Szosa Che?mi?ska 219-219 D i My?liwska 4-8 w ramach modernizacji w?z?a grupowego przy ul. Szosa Che?mi?ska 221 w Toruniu.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: wyd?u?enie okresu gwarancji / PondÈration: 5 % Prix - PondÈration: 95 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Przedmiot ZamÛwienia b?dzie finansowany z udzia?em ?rodkÛw Funduszu SpÛjno?ci Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020, Dzia?anie
   1. 5 Efektywna dystrybucja ciep?a i ch?odu w maksymalnej wysoko?ci do 41,7 %, w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0019/19 pn. ÑModernizacja sieci ciep?owniczych i grupowych w?z?Ûw cieplnych w Toruniu ñ etap IIî.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 020-050060
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Budowa przy??cza cieplnego do budynku mieszkalnego przy ul. Szarych SzeregÛw 3-3c w ramach modernizacji grupowego w?z?a cieplnego przy ul. Witosa 2-2 C w Toruniu.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Produkcyjne ÑRebudî Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 8790166985 Adresse postale: 87-100 Ville: Toru? Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 87-100 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 0566222538
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 98 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Wykonawcom zlecono: Sprawozdanie z bada? radiograficznych, przeprowadzenie prac geodezyjnych, przygotowanie zestawienia d?ugo?ci poszczegÛlnych ?rednic rur ciep?owniczych zinwentaryzowanych geodezyjnie oraz mapy inwentaryzacji powykonawczej, wpalenie (wcinka) na gor?co.
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: nie dotyczy Ville: nie dotyczy Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu ZamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX Ustawy PZP. ?rodki ochrony prawnej wobec Og?oszenia wszczynaj?cego Post?powanie o udzielenie ZamÛwienia oraz DokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje Wykonawcy zgodnie z art. 513 Ustawy PZP.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby (art. 514 ust. 1 Ustawy PZP) zgodnie z zapisami art. 514 ust. 2 i 3 Ustawy PZP.
   4.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   4. 1 odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?a przekazana w inny sposÛb;
   4. 2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej;
   4. 3. odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt
   4. 1 i
   4. 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   5.  Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie:
   5. 1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia;
   5. 2 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia;
   5. 3 miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie zamie?ci? w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Pologne-Varsovie: Travaux de construction de rÈseaux de chauffage urbainType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45232140 - Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain