Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 30/06/2020
Type de procédure : Dialogue compétitif
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de construction de b'timents

2020/S 69-163023  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
07/04/2020 S69 MarchÈ de travaux - Avis de marchÈ - Dialogue compÈtitif Pologne-Varsovie: Travaux de construction de b'timents 2020/S 069-163023 Avis de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Sto?eczne Warszawa ñ Sto?eczny Zarz?d Rozbudowy Miasta Adresse postale: ul. Senatorska 29/31 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 00-099 Pays: Pologne Courriel: szrm@szrm.pl TÈlÈphone: +48 223124400 Fax: +48 223124490 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szrm.pl www.szrm.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://szrm.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://szrm.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: administracja samorz?dowa
I.5) ActivitÈ principale Logement et Èquipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Nowa Emilia. Przestrze ekspozycyjna i miejska oran?eria.
NumÈro de rÈfÈrence: RZP-II-WI/13/DZP-1/2020
II.1.2) Code CPV principal 45210000
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wybÛr partnera prywatnego dla Przedsi?wzi?cia, ktÛremu nadano nazw?: ÑNowa Emilia. Przestrze ekspozycyjna i miejska oran?eriaî. Zamierzeniem przedsi?wzi?cia jest realizacja celu publicznego, w tym w szczegÛlno?ci budowa i zarz?dzanie obiektem celu publicznego (nale?y przez to rozumie budynek pawilonu Emilia wraz z bezpo?rednim otoczeniem realizowany w obszarze inwestycyjnym, ktÛrego dotyczy b?d negocjacje oraz ktÛry zostanie ostatecznie okre?lony w Opisie warunkÛw partnerstwa i umowie. Przedsi?wzi?cie zostanie zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu przepisÛw ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1445 ze zm.).
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 45112700 45213000 45200000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis zamÛwienia znajduje si w dokumencie pn. ÑOpis potrzeb i wymaga?î, stanowi?cym Za??cznik nr 1 do og?oszenia (dost?pny na stronie internetowej podanej w sekcji I og?oszenia). Ostateczny zakres rzeczowy zamÛwienia doprecyzowany zostanie w trakcie dialogu konkurencyjnego.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 30/06/2021 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invitÈs participer Nombre de candidats envisagÈ: 5 CritËres objectifs de limitation du nombre de candidats:
Zamawiaj?cy zaprosi do z?o?enia oferty 5 wykonawcÛw, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu oraz otrzymali w kolejno?ci, najwy?sz ilo? punktÛw przyznawanych wed?ug kryteriÛw wskazanych w OPIW w rozdziale VIII Kryteria selekcji uczestnikÛw dialogu.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie precyzuje warunku w tym zakresie.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki umowy wskazane zostan w za??czniku do SIWZ. Tre? ww. za??cznika zostanie ukszta?towana w toku dialogu konkurencyjnego.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Dialogue compÈtitif
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 30/06/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zainteresowany podmiot/kandydat/oferent zobowi?zany jest z?o?y w ramach prowadzonego post?powania:
   5. 1. do I etapu procedury wyboru:
   5. 1.1. wniosek, zgodnie ze wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 1 do OPiW wraz z za??czonym pe?nomocnictwem o ile jest konieczne, oraz informacji adresowej zgodnie z Za??cznikiem nr 3 do OPiW;
   5. 1.2. wst?pn koncepcj podzia?u OCP/CK, przedstawiaj?c podzia strefowy obiektu celu publicznego na cz?? publiczn i cz?? stanowi?c cel komercyjny, wraz z propozycjami funkcji dla zakresu celu komercyjnego zgodn z Za??cznikiem nr 9 wraz z o?wiadczeniem o przestawieniu Wst?pnej koncepcji podzia?u OCP/CK stanowi?cym Za??cznik nr 12 do OPIW;
   5. 1.3. o?wiadczenie o zachowaniu poufno?ci zgodnie ze wzorem okre?lonym w Za??czniku nr 4 do OPiW;
   5. 2. do II etapu procedury wyboru:
   5. 2.1. WAF wed?ug wzoru, ktÛry zostanie przekazany kandydatom w odpowiednim terminie wskazanym przez podmiot publiczny;
   5. 3. do III etapu procedury wyboru:
   5. 3.1. ofert?, zgodnie z wzorem, ktÛry stanowi b?dzie za??cznik do OWP;
   5. 3.2. program funkcjonalny obiektu celu publicznego uszczegÛ?awiaj?cy wst?pn koncepcj OCP/CK, ktÛry b?dzie ilustrowa oferowany przez Oferenta sposÛb zagospodarowania obiektu celu publicznego;
   5. 3.3. proponowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsi?wzi?cia, zgodnie ze wzorem, ktÛry stanowi b?dzie za??cznik do OWP;
   5. 3.4. dowÛd wp?aty wadium;
   5. 3.5. oferent, ktÛrego ofert uznano za najkorzystniejsz w terminie wyznaczonym przez podmiot publiczny zobowi?zany b?dzie z?o?y wskazane w OWP dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu (prawnych, ekonomicznych, finansowych i technicznych, o ktÛrych mowa w sekcji III og?oszenia) oraz wnie? zabezpieczenie umowy partnerstwa;
   5. 4. opis sposobu przygotowania wniosku:
   5. 4.1. wniosek powinien by sporz?dzony i z?o?ony zgodnie z tre?ci rozdzia?u 2 OPiW;
   5. 4.2. wniosek powinien zosta podpisany przez zainteresowany podmiot lub osob upowa?nion do jego reprezentowania i sk?adania w jego imieniu o?wiadcze woli kwalifikowanym podpisem elektroniczny. W przypadku, gdy zainteresowany podmiot reprezentuje pe?nomocnik, do wniosku musi by za??czone pe?nomocnictwo. Uwaga! Wykonawcy ubiegaj?cy si wspÛlnie o udzielenie zamÛwienia ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post?powaniu;
   5. 5. zainteresowany podmiot mo?e przed up?ywem terminu sk?adania wnioskÛw zmieni?, uzupe?ni lub wycofa wniosek. Zmiana, uzupe?nienie lub wycofanie wniosku odbywa si w taki sam sposÛb jak z?o?enie wniosku, tj. za po?rednictwem platformy;
   5. 6. zainteresowany podmiot ponosi koszty i wydatki zwi?zane z przygotowaniem i z?o?eniem wniosku;
   5. 7. ka?dy za??cznik powinien zosta opisany nazw umo?liwiaj?ca jego identyfikacj?;
   5. 8. termin sk?adania wnioskÛw up?ywa dnia 30 czerwca 2020 roku o godz. 12.00;
   5. 9. o terminie z?o?enia dokumentu decyduje czas pe?nego przeprocesowania transakcji na platformie;
   5. 10. dokumenty sk?adane przez partnera prywatnego na wezwanie podmiotu publicznego ñ w zwi?zku z ograniczon liczb znakÛw ñ patrz OPIW. Wszelkie informacje okre?lone w art. 60c ust. 1 ustawy Pzp zosta?y przedstawione w Za??czniku nr 1 do og?oszenia pn. Opis potrzeb i wymaga podmiotu publicznego w post?powaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsi?wzi?cia pn.: ÑNowa Emilia. Przestrze publiczna i miejska oran?eria". Zgodnie z art. 10a ustawy Pzp komunikacja mi?dzy podmiotem publicznym, a zainteresowanymi podmiotami oraz potencjalnymi partnerami prywatnymi, w szczegÛlno?ci sk?adanie wnioskÛw oraz ofert odbywa si przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej ñ za po?rednictwem platformy, pod adresem https://szrm.ezamawiajacy.pl. https://szrm.ezamawiajacy.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 2245877801 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Art. 179ñ198 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamÛwie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45112700 - Travaux d'aménagement paysager 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45213000 - Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports 
71320000 - Services de conception technique