Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 31/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux d'Èquipement du b'timent

2022/S 10-021969  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Pologne-Varsovie: Travaux d'Èquipement du b'timent

2022/S 010-021969

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 236-622696)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138
NumÈro national d'identification: 015314758
Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-015
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Genowefa Gorna-Gajda Pion ZamÛwie Publicznych ñ Dzia Post?powa
Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl
TÈlÈphone: +48 224459247
Fax: +48 224455315
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpwik.com.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Modernizacja pompowni DEF oraz pompowni OPRS na terenie Zak?adu Centralnego, ul. Koszykowa 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota.

NumÈro de rÈfÈrence: 01683/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021

II.1.2)
Code CPV principal
45300000 Travaux d'Èquipement du b'timent

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Modernizacja pompowni DEF oraz pompowni OPRS na terenie Zak?adu Centralnego, ul. Koszykowa 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota (szczegÛ?owy opis zawiera Cz?? III SWZ).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/01/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 236-622696

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: pkt
   1. 1.

Au lieu de:


   1. 1. zdolno?ci technicznej lub zawodowej (Do?wiadczenie Wykonawcy), tj.: wykonawcy, ktÛrzy w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzonej dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykonali, co najmniej dwie roboty budowlane (umowy) polegaj?ce na budowie lub przebudowie lub remoncie pompowni lub przepompowni wody lub ?ciekÛw wraz z uk?adami technologicznymi, bran? elektryczn?, AKPiA i pracami ogÛlnobudowlanymi o warto?ci ka?dej roboty budowlanej (umowy) rÛwnej lub wi?kszej od warto?ci stanowi?cej rÛwnowarto? 2 000.000,00 z bez podatku VAT (uk?ady technologiczne, bran?a elektryczna, AKPiA i prace ogÛlnobudowlane musz odnosi si do pompowni lub przepompowni wody lub ?ciekÛw). Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na ??czenie kilku odr?bnych umÛw w jedn robot budowlan w celu osi?gni?cia warto?ci, o ktÛrej mowa w opisie warunku.

Lire:


   1. 1. zdolno?ci technicznej lub zawodowej (Do?wiadczenie Wykonawcy), tj.: wykonawcy, ktÛrzy w okresie ostatnich 7 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzonej dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykonali, co najmniej dwie roboty budowlane (umowy) polegaj?ce na budowie lub przebudowie lub remoncie pompowni lub przepompowni wody lub ?ciekÛw wraz z uk?adami technologicznymi, bran? elektryczn?, AKPiA i pracami ogÛlnobudowlanymi o warto?ci ka?dej roboty budowlanej (umowy) rÛwnej lub wi?kszej od warto?ci stanowi?cej rÛwnowarto? 2 000.000,00 z bez podatku VAT (uk?ady technologiczne, bran?a elektryczna, AKPiA i prace ogÛlnobudowlane musz odnosi si do pompowni lub przepompowni wody lub ?ciekÛw). Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na ??czenie kilku odr?bnych umÛw w jedn robot budowlan w celu osi?gni?cia warto?ci, o ktÛrej mowa w opisie warunku.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 17/01/2022

Heure locale: 09:45

Lire:

Date: 31/01/2022

Heure locale: 09:45

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 17/01/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 31/01/2022

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Varsovie: Travaux d'Èquipement du b'timentType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux
31/01/2022
14/01/2022
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111300 - Travaux de démantèlement 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45311100 - Travaux de câblage électrique 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45314310 - Installation de câblage 
45315100 - Installations électrotechniques 
45315500 - Installations moyenne tension 
45315600 - Installations basse tension 
45317100 - Travaux d'installation électrique de matériel de pompage 
45317200 - Travaux d'installation électrique de transformateurs 
45317300 - Travaux d'installation électrique d'appareils de distribution 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 
45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation 
45332200 - Travaux d'installation de distribution d'eau 
45332300 - Travaux de pose de conduits d'évacuation 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
48100000 - Logiciels pour l'industrie