Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 28/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux gÈnÈraux de construction pour pipelines

2022/S 18-042456  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Varsovie: Travaux gÈnÈraux de construction pour pipelines 2022/S 018-042456 Avis de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Veolia Energia Warszawa S.A.
Adresse postale: ul. Stefana Batorego, 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-591 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Pyk Courriel: malgorzata.pyk@veolia.com TÈlÈphone: +48 508001932 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.veolia.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.veolia.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://platformazakupowa.veolia.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Przedsi?biorstwo prywatne
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: dzia?alno?? zwi?zana z dystrybucj? ciep?a
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie robÛt budowlanych w zakresie przebudowy i budowy poni?szych odcinkÛw sieci ciep?owniczej (s.c.): odcinek od D-4/L-1/P-2 z przy??czami do budynkÛw przy ul. Okr?g 1, 3, 3A, 5, Ludna 11 - SC II 42 NumÈro de rÈfÈrence: 2021/0129/P/P
II.1.2) Code CPV principal 45231100 Travaux gÈnÈraux de construction pour pipelines
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Wykonanie robÛt budowlanych w zakresie przebudowy i budowy poni?szych odcinkÛw sieci ciep?owniczej (s.c.): odcinek od D-4/L-1/P-2 z przy??czami do budynkÛw przy ul. Okr?g 1, 3, 3A, 5, Ludna 11 - SC II 42. W ramach zadania: Przebudowa sieci ciep?owniczej na terenie Warszawy - wykonanie robÛt budowlanych dla odcinkÛw o nr rejestracyjnych: SC II 3; SC II 6; SC II 7; SC II 8; SC II 9; SC II 10; SC II 11; SC II 12; SC II 13; SC II 15; SC II 18; SC II 20; SC II 22; SC II 24; SC II 26; SC II 27; SC II 28; SC II 29; SC II 30; SC II 54; SC II 33; SC II 34; SC II 35; SC II 36; SC II 93; SC II 37; SC II 38; SC II 40; SC II 42; SC II 49; SC II 51; SC II 55; SC II 56; SC II 57; SC II 58; SC II 62; SC II 69; SC II 70; SC II 75; SC II 80; SC II 83; SC II 88. W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciep?owniczej na terenie Miasta Sto?ecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku w?gla i poprawy efektywno?ci energetycznej ñ Etap II, O? priorytetowa I Zmniejszenie emisyjno?ci gospodarki, Dzia?anie
   1. 5 Efektywna dystrybucja ciep?a i ch?odu, POIS.01.05.00-00-0040/16. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta? okre?lony w Specyfikacji technicznej wraz z za??cznikami, dokumentacji projektowej i formalno-prawnej.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Sto?eczne Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest:Wykonanie robÛt budowlanych w zakresie przebudowy i budowy poni?szych odcinkÛw sieci ciep?owniczej (s.c.): odcinek od D-4/L-1/P-2 z przy??czami do budynkÛw przy ul. Okr?g 1, 3, 3A, 5, Ludna 11 - SC II 42. W ramach zadania: Przebudowa sieci ciep?owniczej na terenie Warszawy - wykonanie robÛt budowlanych dla odcinkÛw o nr rejestracyjnych: SC II 3; SC II 6; SC II 7; SC II 8; SC II 9; SC II 10; SC II 11; SC II 12; SC II 13; SC II 15; SC II 18; SC II 20; SC II 22; SC II 24; SC II 26; SC II 27; SC II 28; SC II 29; SC II 30; SC II 54; SC II 33; SC II 34; SC II 35; SC II 36; SC II 93; SC II 37; SC II 38; SC II 40; SC II 42; SC II 49; SC II 51; SC II 55; SC II 56; SC II 57; SC II 58; SC II 62; SC II 69; SC II 70; SC II 75; SC II 80; SC II 83; SC II 88. W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciep?owniczej na terenie Miasta Sto?ecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku w?gla i poprawy efektywno?ci energetycznej ñ Etap II, O? priorytetowa I Zmniejszenie emisyjno?ci gospodarki, Dzia?anie
   1. 5 Efektywna dystrybucja ciep?a i ch?odu, POIS.01.05.00-00-0040/16. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta? okre?lony w Specyfikacji technicznej wraz z za??cznikami, dokumentacji projektowej i formalno-prawnej.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materia?y / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 30/11/2022 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIS.01.05.00-00-0040/16.
II.2.14) Informations complÈmentaires ZamÛwienie jest realizowane w ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciep?owniczej na terenie Miasta Sto?ecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku w?gla i poprawy efektywno?ci energetycznej ñ Etap II, O? priorytetowa I Zmniejszenie emisyjno?ci gospodarki, Dzia?anie
   1. 5 Efektywna dystrybucja ciep?a i ch?odu.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
W tym zakresie Wykonawca musi spe?nia? nast?puj?ce warunki:
   1. w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?li okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy, w tym okresie, wykona? co najmniej min. 5 zamÛwie? polegaj?cych na budowie / przebudowie sieci ciep?owniczej o ??cznej d?ugo?ci min 100 m w tym co najmniej dwa zamÛwienia dot. s.c. o ?rednicy min. DN 100.
   2.  dysponuje odpowiednio przygotowanym zawodowo personelem, ktÛry b?dzie skierowany przez Wykonawc? do realizacji ZamÛwienia, tj.: Kierownik budowy: posiadaj?cy uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ogranicze? w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych. Kierownik budowy powinien posiada? aktualne szkolenie BHP dla osÛb kieruj?cych pracownikami. Kierownik budowy oprÛcz uprawnie? do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie powinien rÛwnie? posiada? ?wiadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontÛw, monta?u i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegÛ?owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj?ce si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189). Przez uprawnienia budowlane nale?y rozumie? uprawnienia, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pÛ?n. zm.), lub odpowiadaj?ce im wa?ne, wystarczaj?ce do realizacji przedmiotu ZamÛwienia uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi?zuj?cych przepisÛw prawa lub odpowiadaj?ce im uprawnienia, ktÛre zosta?y uznane zgodnie z ustaw? z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 t.j. z pÛ?n. zm.), w tym wydane obywatelom innych ni? Rzeczpospolita Polska pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz lub Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
W celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych:
   1. wykazu robÛt budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotÛw, na rzecz ktÛrych roboty te zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych, czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz ktÛrego roboty budowlane zosta?y wykonane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokumentÛw - inne odpowiednie dokumenty; Je?eli Wykonawca powo?uje si? na do?wiadczenie w realizacji robÛt budowlanych wykonywanych wspÛlnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robÛt budowlanych, w ktÛrych wykonaniu Wykonawca ten bezpo?rednio uczestniczy?; Okres, o ktÛrym mowa w tym punkcie, liczy si? wstecz od dnia,w ktÛrym up?ywa termin sk?adania ofert;
   2.  wykazu osÛb, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamÛwienia publicznego, w szczegÛlno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamÛwienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
SzczegÛ?owe warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone we wzorze umowy (projektowanych postanowieniach umowy) zawartych w cz??ci II SWZ. Zamawiaj?cy przewidzia? mo?liwo?? wprowadzenia zmian w zawartej umowie. SzczegÛ?owe warunku zmian umowy zosta?y opisane w cz??ci II SWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 28/02/2022 Heure locale: 10:45
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 28/05/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 28/02/2022 Heure locale: 11:00 Lieu:
Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na Platformie Zakupowej w zak?adce ÑDokumenty zamÛwieniaî i zawiera? b?dzie dane okre?lone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. O udzielenie ZamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
   2.  Ofert? nale?y z?o?y? w oryginale, co oznacza, ?e oferta powinna by? sporz?dzona w postaci elektronicznej jako dokument elektroniczny w formacie systemowym generowanym przez Platform? zakupow?, natomiast pozosta?e dokumenty sk?adaj?ce si? na ofert?, tj. za??czniki w formacie takim jak np. .doc, .xls lub .pdf, powinny zosta? opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poza Platform? zakupow?. Nie nale?y sk?ada? skanu oferty sporz?dzonej w formie pisemnej.
   3.  Wykonawca sk?ada ofert? wraz z za??cznikami za po?rednictwem Platformy zakupowej. SzczegÛ?owy sposÛb sk?adania oferty zosta? opisany w cz??ci I SWZ. SzczegÛ?owe zasady dotycz?ce sposobu sk?adania ofert, wymaga? co do ich tre?ci oraz sposobu dokonywania ich oceny zosta?y opisane w cz??ci I SWZ.
   4.  Zamawiaj?cy nie wymaga z?o?enia przez Wykonawc? wraz z ofert? o?wiadczenia stanowi?cego wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy b?dzie ??da? z?o?enia takiego o?wiadczenia wy??cznie od Wykonawcy, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona (art. 139 ust. 2 ustawy Pzp).
   5.  O?wiadczenie, o ktÛrym mowa w pkt. 4, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia, sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "jednolitym europejskim dokumentem zamÛwienia" lub ÑJEDZî.
   6.  JEDZ nale?y sporz?dzi? i przes?a? zgodnie z wytycznymi okre?lonymi w rozdziale XIV cz??ci I SWZ. Zamawiaj?cy wskazuje, ?e w cz??ci IV JEDZ wymaga wype?nienia wy??cznie sekcji ? (alfa).
   7.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych o ktÛrych mowa w rozdziale XI SWZ cz??ci I SWZ.
   8.  W przypadku wspÛlnego ubiegania si? o zamÛwienie, ww. dokumenty sk?ada ka?dy Wykonawca wspÛlnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamÛwienia. SzczegÛ?owe zasady sk?adania podmiotowych ?rodkÛw dowodowych przez wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia zosta?y opisane w rozdziale XII cz??ci I SWZ.
   9.  W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby - powinien z?o?y? wraz z ofert? zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby realizacji ZamÛwienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c ZamÛwienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotÛw (rozdzia? IX pkt 2 cz??ci I SWZ). 10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
   4. 5.2016, str. 1), dalej ÑRODOî, informuj?, ?e: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa, Polska. Pe?na tre?? klauzuli informacyjnej zawarta jest w SWZ. 11. Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu przewidzia? wniesienie wadium. SzczegÛ?y dotycz?ce wadium zosta?y opisane w Rozdz. XIX cz??ci I SWZ . 12. Wykonawca zamierzaj?cy wzi?? udzia? w post?powaniu musi posiada? konto u?ytkownika na Platformie zakupowej na subdomenie: ttps://platformazakupowa.veolia.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Przed z?o?eniem oferty Wykonawca powinien zapozna? si? z ÑRegulaminem Platformy Zakupowej grupy Veolia w Polsceî (dost?pnym na stronie internetowej https://platformazakupowa.veolia.pl/) oraz ÑRegulaminem korzystania z Marketplanet OnePlaceî (dost?pnym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin). Korzystaj?c z Platformy zakupowej Wykonawca powinien post?powa? zgodnie z ÑInstrukcj? sk?adania ofertî (stanowi?c? za??cznik nr 1 do cz??ci I SWZ), zawieraj?c? m. in. szczegÛ?owe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej. Minimalne wymagania sprz?towe konieczne dla poprawnego funkcjonowania Platformy zakupowej zosta?y opisane w w/w ÑInstrukcjiÖî w sekcji ÑWymagania sprz?toweî. https://oneplace.marketplanet.pl https://platformazakupowa.veolia.pl/ https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, ktÛrzy maj? lub mieli interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz ktÛrzy ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Varsovie: Travaux gÈnÈraux de construction pour pipelinesType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 28/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45231100 - Travaux généraux de construction pour pipelines