Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux d'installation de clÙtures, de garde-corps et de dispositifs de sÈcuritÈ

2020/S 99-238217  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 MarchÈ de travaux - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Travaux d'installation de clÙtures, de garde-corps et de dispositifs de sÈcuritÈ 2020/S 099-238217 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138 Adresse postale: pl. Starynkiewicza 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-015 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bo?ena ?wierszcz, Pion ZamÛwie Publicznych, Dzia Post?powa Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl TÈlÈphone: +48 224455324 Fax: +48 224455315 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mpwik.com.pl www.mpwik.com.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Poprawa bezpiecze?stwa wybranych obiektÛw MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ñ ogrodzenie Zak?adu ,,Czajka" w Warszawie przy ul. Czajki 4/6. NumÈro de rÈfÈrence: 01824/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2019
II.1.2) Code CPV principal 45340000
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Poprawa bezpiecze?stwa wybranych obiektÛw MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ñ ogrodzenie Zak?adu ,,Czajka" w Warszawie przy ul. Czajki 4/6, POLSKA.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 286 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45340000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Poprawa bezpiecze?stwa wybranych obiektÛw MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ñ ogrodzenie Zak?adu ,,Czajka" w Warszawie przy ul. Czajki 4/6, POLSKA.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 211-518445
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Poprawa bezpiecze?stwa wybranych obiektÛw MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ñ ogrodzenie Zak?adu ,,Czajka" w Warszawie przy ul. Czajki 4/6.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 8
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Piotr Kurek Adresse postale: ul. rotmistrza Edmunda Cichego 1 Ville: Maciejowice Code NUTS: PL925 Code postal: 08-480 Pays: Pologne Courriel: eren-maciejowice@wp.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 460 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 286 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e z?o?y dokumentÛw wymaganych przez zamawiaj?cego w pkt III.1.3 ppkt 2 og?oszenia, zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie przez wykonawc innych odpowiednich dokumentÛw w celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu okre?lonych w pkt III
   1. 3 ppkt
   1. 1 og?oszenia.
   2.  Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3)
:
wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamÛwienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotÛw, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunkÛw prawnych, na zasadach okre?lonych w IDW (pkt
   6. 5 IDW, z uwzgl?dnieniem obowi?zku z?o?enia dokumentÛw tam wskazanych).
   3.  Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, sk?ada odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami okre?lonymi w pkt
   6. 6. IDW.
   4.  Termin zwi?zania ofert?: 90 dni.
   5.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamÛwienia, o ktÛrym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.
   6.  Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim. Dokumenty w j?zyku obcym nale?y z?o?y wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
   7.  Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y sporz?dzi i z?o?y zgodnie z zasadami okre?lonymi w og?oszeniu, IDW oraz w obowi?zuj?cych przepisach prawa, w tym w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentÛw, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia oraz Pzp.
   8.  G?Ûwny kod CPV: 45340000-2.
   9.  Wymagany termin wykonania zamÛwienia: W terminie 16 tygodni od dnia podpisania protoko?u przekazania terenu robÛt/wprowadzenia w teren wykonawcy robÛt budowlano-monta?owych. Przekazanie terenu robÛt nast?pi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i b?dzie potwierdzone podpisaniem przez strony protoko?u przekazania terenu robÛt/wprowadzenia w teren wykonawcy robÛt budowlano-monta?owych. 10. Przedmiotowe zamÛwienie jest cz??ci wi?kszego zamÛwienia udzielanego w cz??ciach. Ka?da cz?? stanowi przedmiot odr?bnego post?powania w ramach zamÛwienia udzielanego w cz??ciach (art. 32 ust. 4 ustawy). Warto? szacunkowa cz??ci nie przekracza kwoty okre?lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Warto? szacunkowa ca?o?ci zamÛwienia przekracza kwot okre?lon w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: x Ville: x Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w dziale VI ustawy. ?rodkami ochrony prawnej, s?: a) odwo?anie; b) skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 180ñ198 ustawy. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s w art. 198 a ñ 198 g ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45340000 - Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité