Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 25/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux d'installation en construction mÈcanique

2020/S 99-238201  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 MarchÈ de travaux - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Travaux d'installation en construction mÈcanique 2020/S 099-238201 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138 Adresse postale: pl. Starynkiewicza 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-015 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Gesing, Pion ZamÛwie Publicznych ñ Dzia Post?powa Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl TÈlÈphone: +48 224455327 Fax: +48 224455315 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mpwik.com.pl www.mpwik.com.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Modernizacja instalacji magazynowania i roztwarzania siarczanu glinu na terenie Zak?adu PÛ?nocnego przy ul. 600-lecia 20 w Wieliszewie NumÈro de rÈfÈrence: 00131/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2020
II.1.2) Code CPV principal 45351000
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Modernizacja instalacji magazynowania i roztwarzania siarczanu glinu na terenie Zak?adu PÛ?nocnego przy ul. 600-lecia 20 w Wieliszewie.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45351000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL913 Lieu principal d'exÈcution:
Wieliszew
II.2.4) Description des prestations:
Modernizacja instalacji magazynowania i roztwarzania siarczanu glinu na terenie Zak?adu PÛ?nocnego przy ul. 600-lecia 20 w Wieliszewie.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 364 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy:
   1. 1. spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dot. posiadania kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile obowi?zek ten wynika z odr?bnych przepisÛw: nie dotyczy;
   1. 2. nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 ustawy Prawo zamÛwie publicznych zwanej dalej Ñustaw?î lub ÑPzpî (z zastrz. art. 133 ust. 4 Pzp) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4ñ8 Pzp.
   2.  Ocena spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu (wg formu?y Ñspe?nia ñ nie spe?niaî) i braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana, na podstawie: a) wst?pnego o?wiadczenia Wykonawcy zawartego w jednolitym europejskim dokumencie zamÛwienia ÑJEDZî ñ w stosunku do wszystkich WykonawcÛw, ktÛrzy z?o?yli oferty; oraz b) dokumentÛw oraz o?wiadcze?, potwierdzaj?cych spe?nienie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia ñ dot. Wykonawcy, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona.
   3.  Zamawiaj?cy ??da z?o?enia:
   3. 1a) na etapie sk?adania ofert od wszystkich WykonawcÛw: a) oferty zgodnie z tre?ci formularza oferty, stanowi?cego za??cznik nr 1 do IDW, cz?? I SIWZ; b) jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (JEDZ); c) pe?nomocnictwa/pe?nomocnictw na zasadach opisanych w IDW;
   3. 1b) Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia, wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentÛw potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj. dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt
   6. 1b i
   6. 1d IDW.
   3. 1c) Ka?dy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, zobowi?zany jest do z?o?enia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www Zamawiaj?cego informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. dokumentu, o ktÛrym mowa w pkt
   6. 1c IDW.
   3. 1d) Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium RP, w odniesieniu do osÛb ktÛre maj miejsce zamieszkania poza terytorium RP, ktÛrych dotyczy dokument okre?lony w pkt
   6. 1b ppkt a IDW, sk?ada odpowiednie dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w IDW.
   4.  W celu potwierdzenia spe?niania warunku, o ktÛrym mowa w pkt 1 ppkt
   1. 1 Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawi: nie dotyczy.
   5.  Zamawiaj?cy oceni (je?eli dotyczy), czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13ñ22 ustawy (z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy) i art. 24 ust. 5 pkt 1, 4ñ8 ustawy. Zamawiaj?cy za??da przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotÛw odpowiednich dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt
   6. 1b IDW. www Zamawiaj
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: Zamawiaj?cy nie precyzuje w ww. zakresie ?adnych wymaga?.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce:
   1. 1. zdolno?ci technicznej lub zawodowej (do?wiadczenie), tj.: Wykonawcy, ktÛrzy nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzonej dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykonali, co najmniej dwie roboty budowlane (umowy) polegaj?ce na budowie lub przebudowie lub modernizacji instalacji technologicznych uzdatniania wody, o warto?ci ka?dej z nich (tj. us?ugi) rÛwnej lub wi?kszej od warto?ci stanowi?cej rÛwnowarto? 2 000 000,00 PLN bez podatku VAT;
   1. 2. zdolno?ci technicznej lub zawodowej (osoby), tj.: Wykonawcy, ktÛrzy wska??: a) co najmniej 1 osob?, skierowan do realizacji zamÛwienia, tj. do pe?nienia funkcji kierownika robÛt, posiadaj?c uprawnienia budowlane bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych do kierowania, wydane na podstawie aktualnie obowi?zuj?cych przepisÛw prawa (lub odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw prawa, wystarczaj?ce do realizacji przedmiotu zamÛwienia); b) co najmniej 1 osob?, skierowan do realizacji zamÛwienia, tj. do pe?nienia funkcji kierownika robÛt, posiadaj?c uprawnienia budowlane bez ogranicze w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania, wydane na podstawie aktualnie obowi?zuj?cych przepisÛw prawa (lub odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw prawa, wystarczaj?ce do realizacji przedmiotu zamÛwienia); c) co najmniej 1 osob?, skierowan do realizacji zamÛwienia, tj. do pe?nienia funkcji kierownika robÛt, posiadaj?c uprawnienia budowlane bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania, wydane na podstawie aktualnie obowi?zuj?cych przepisÛw prawa (lub odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw prawa, wystarczaj?ce do realizacji przedmiotu zamÛwienia).
   2.  W celu potwierdzenia spe?niania warunku, o ktÛrym mowa w pkt
   1. 1 Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia: wykaz robÛt budowlanych, wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych roboty te zosta?y wykonane, z za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczegÛlno?ci informacji o tym, czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone; przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego roboty budowlane by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ inne dokumenty.
   3.  W celu potwierdzenia spe?niania warunku, o ktÛrym mowa w pkt
   1. 2 Wykonawca ktÛrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia: wykaz osÛb, skierowanych przez Wykonawc do realizacji przedmiotowego zamÛwienia publicznego, w szczegÛlno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamÛwienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.
   4.  W celu przeliczenia na PLN wszystkich warto?ci i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzie zamieszczenia og?oszenia o zamÛwieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, og?aszany w sposÛb przewidziany uchwale Zarz?du NBP nr 51/2002 z dnia 23 wrze?nia 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i og?aszania bie??cych kursÛw walutowych (Dz.Urz. NBP nr 14, poz. 39 z pÛ?n. zm.).
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wadium w wysoko?ci: 100 000,00 PLN.
   2.  Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy stanowi 5 % wynagrodzenia (brutto).
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
Okre?lone w IDW
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Zgodnie z art. 23 Pzp
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
SzczegÛ?owe warunki realizacji umowy okre?lone zosta?y w projekcie umowy, stanowi?cej cz?? II SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 25/06/2020 Heure locale: 09:45
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 25/06/2020 Heure locale: 10:00 Lieu:
Na platformie zakupowej Zamawiaj?cego
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y dokumentÛw wymaganych przez Zamawiaj?cego w pkt III.1.3 ppkt 2 og?oszenia, Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie przez Wykonawc innych odpowiednich dokumentÛw w celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu okre?lonych w pkt III.1.3 ppkt
   1. 1 og?oszenia.
   2.  Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3
:
Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamÛwienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotÛw, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunkÛw prawnych, na zasadach okre?lonych w IDW (pkt
   6. 5 IDW, z uwzgl?dnieniem obowi?zku z?o?enia dokumentÛw tam wskazanych).
   3.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, sk?ada odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami okre?lonymi w pkt
   6. 6 IDW.
   4.  Termin zwi?zania ofert?: 90 dni.
   5.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamÛwienia, o ktÛrym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.
   6.  Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim. Dokumenty w j?zyku obcym nale?y z?o?y wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
   7.  Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y sporz?dzi i z?o?y zgodnie z zasadami okre?lonymi w og?oszeniu, IDW oraz w obowi?zuj?cych przepisach prawa, w tym w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia oraz Pzp.
   8.  Wymagany termin wykonania zamÛwienia: 52 tygodnie od dnia przekazania terenu robÛt.
   9.  Przedmiotowe zamÛwienie jest cz??ci wi?kszego zamÛwienia udzielanego w cz??ciach. Ka?da cz?? stanowi przedmiot odr?bnego post?powania w ramach zamÛwienia udzielanego w cz??ciach (art. 32 ust. 4 ustawy). Warto? szacunkowa cz??ci nie przekracza kwoty okre?lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Warto? szacunkowa ca?o?ci zamÛwienia przekracza kwot okre?lon w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w dziale VI ustawy. ?rodkami ochrony prawnej s?: a) odwo?anie; b) skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 180ñ198 ustawy. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s w art. 198 añ198 g ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45351000 - Travaux d'installation en construction mécanique