Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption : 11/05/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux d'installation de mat╚riel de chauffage, de ventilation et de climatisation

2020/S 67-158467  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 March╚ de travaux - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Travaux d'installation de mat╚riel de chauffage, de ventilation et de climatisation 2020/S 067-158467 Avis de march╚ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Adresse postale: ul. Wsp█lna 2/4 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 00-926 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina Ku?mierz Courriel: zamowienia@mfipr.gov.pl Fax: +48 222738922 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://zamowienia.miir.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-o-zamowieniach-publicznych https://zamowienia.miir.gov.pl https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-o-zamowieniach-publicznych
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://zamowienia.miir.gov.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Affaires ╚conomiques et financi╦res
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonanie rob█t, kt█rych celem jest poprawa efektywno?ci energetycznej budynku oraz zapewnienie komfortu u?ytkowania w budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wsp█lna 2/4 w Warszawie Num╚ro de r╚f╚rence: BDG-V.2613.4.2020.KK
II.1.2) Code CPV principal 45331000
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie rob█t, kt█rych celem jest poprawa efektywno?ci energetycznej budynku oraz zapewnienie komfortu u?ytkowania poprzez wykonanie: centralnej wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, o?wietlenia z wy??czeniem korytarzy oraz rob█t budowlanych w budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wsp█lna 2/4 w Warszawie. Opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest w za??czniku nr 1 do SIWZ. Termin 2 miesi?cy okre?lony w sekcji IV.2.6 Og?oszenia nale?y rozumie jako 60 dni liczone od ustalonej daty sk?adania ofert. Zamawiaj?cy stosuje procedur okre?lon w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zam█wie publicznych, zwanej dalej Đustaw?ţ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 15 727 145.17 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45321000 45310000 45000000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie rob█t, kt█rych celem jest poprawa efektywno?ci energetycznej budynku oraz zapewnienie komfortu u?ytkowania poprzez wykonanie: centralnej wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, o?wietlenia z wy??czeniem korytarzy oraz rob█t budowlanych w budynku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wsp█lna 2/4 w Warszawie. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie zakupowej informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowi?zany do przekazania zamawiaj?cemu o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zam█wienia. Wz█r o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 4 do SIWZ. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. Komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami odbywa si w j?zyku polskim za po?rednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://zamowienia.miir.gov.pl/ zamawiaj?cy wymaga, aby na ca?y okres realizacji przedmiotu zam█wienia wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowa do wykonywania zam█wienia osoby na stanowiskach robotniczych wykonuj?ce prace demonta?owe, instalacyjne, monta?owe, remontowe odpowiadaj?ce zakresowi okre?lonemu w dokumentacjach projektowych zatrudnione na podstawie umowy o prac w pe?nym wymiarze czasu pracy, w rozumieniu przepis█w ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ˝ Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). https://zamowienia.miir.gov.pl/
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Harmonogram / Pond╚ration: 15 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Organizacja prac / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Rozmowa kwalifikacyjna / Pond╚ration: 15 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 30/10/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zamawiaj?cy o?wiadcza, ?e wynagrodzenie na niniejsze zam█wienie jest wsp█?finansowane ze ?rodk█w Unii Europejskiej z Funduszu Sp█jno?ci w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci 500 000,00 PLN (s?ownie: pi??set tysi?cy 00/100 z?) na warunkach okre?lonych w rozdziale 7 SIWZ ĐWymagania dotycz?ce wadiumţ.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
I. O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13˝23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o kt█rych mowa w pkt I wykonawcy musz z?o?y wraz z ofert?:
   1.  aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie to wykonawca sk?ada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (JEDZ) ˝ sporz?dzone wed?ug wzoru standardowego formularza okre?lonego rozporz?dzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wz█r JEDZ dost?pny jest na Platformie pod adresem: https://zamowienia.miir.gov.pl/ w sekcji ĐJednolity europejski dokument zam█wienia (ESPD)ţ.
   2.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez wykonawc█w o?wiadczenie (JEDZ), o kt█rym mowa w pkt II.1 sk?ada ka?dy z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. O?wiadczenie to ma potwierdza spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   3.  Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu sk?ada o?wiadczenia (JEDZ), o kt█rym mowa w pkt II.1 dotycz?ce tych podmiot█w.
   4.  Zobowi?zanie podmiotu trzeciego, o kt█rym mowa w pkt
   5. 5.1 i
   5. 5.4 SIWZ ˝ je?eli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. III. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni terminie, aktualnych na dzie z?o?enia, nast?puj?cych o?wiadcze lub dokument█w: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; c) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, W szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; d) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Z uwagi na ograniczon liczb znak█w do wprowadzenia w niniejszej sekcji pozosta?e dokumenty, o kt█rych mowa w pkt III powy?ej zosta?y wskazane w sekcji III.1.2 og?oszenia poni?ej. https://zamowienia.miir.gov.pl/
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Ci?g dalszy o?wiadcze i dokument█w z sekcji III.1.1 og?oszenia: e) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, zgodnie z wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SIWZ; f) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SIWZ; g) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), zgodnie z wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SIWZ; h) dokument█w dotycz?cych podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spe?nienia, w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si na jego zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu ˝ je?eli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; i) w przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, dokument█w dotycz?cych ka?dego z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, oraz dokument█w potwierdzaj?cych spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w kt█rym ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu. IV. Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w:
   1.  sekcji III.1.1 pkt III a sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   2.  sekcji III.1.1. pkt b˝d, sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e ˇ nie zalega z op?acaniem podatk█w, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, ˇ nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt IV powy?ej zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy okre?lone w pkt IV powy?ej stosuje si?. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
V. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt█rej dotyczy dokument wskazany w sekcji III.1.1. pkt III a sk?ada dokument, o kt█rym mowa w pkt sekcji III.1.2 pkt IV.1 w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Je?eli w kraju, w kt█rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokument█w ˝ zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin okre?lony w sekcji III.1.2 pkt IV.1 powy?ej stosuje si odpowiednio. VI. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie i w spos█b szczeg█?owo opisany we wzorze umowy.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
I. O udzielenie zam█wienia mog si ubiega wykonawcy kt█rzy spe?niaj nast?puj?ce warunki dotycz?ce: ˇ sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci nie mniejszej ni 5 000 000,00 PLN, ˇ zdolno?ci technicznej lub zawodowej: Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spe?niony je?eli wykonawca wyka?e, ?e:
   1.  w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie), wykona nale?ycie: ˇ 3 roboty budowlane (dalej: rb) polegaj?ce na:monta?u system█w klimatyzacji typuVRF w czynnym budynku (tj. w obiekcie, kt█ry pomimo prowadzonych prac budowlanych udost?pniony jest do u?ytkowania) o warto?ci co najmniej 750 000,00 PLN brutto ka?da, w tym co najmniej 1 robot budowlan o ??cznej wydajno?ci system█w nie mniejszej ni 500 kW o warto?ci co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto, ˇ 3 rb polegaj?ce na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej o wydajno?ci ca?kowitej nie mniejszej ni 20 000 m3/h ka?da i o warto?ci co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto ka?da, ˇ 3 rb, w tym: a) 2 rb polegaj?ce na dociepleniu w technologii natryskowej o warto?ci co najmniej 150 000,00 ka?da; b) 1 rb og█lnobudowlan o warto?ci co najmniej 200 000,00 PLN brutto; ˇ 3 rb polegaj?ce na:wymianie o?wietlenia na LEDowe o warto?ci co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto ka?da z czego co najmniej 1 w czynnym budynku (tj. w obiekcie, kt█ry pomimo prowadzonych prac budowlanych udost?pniony jest do u?ytkowania) oraz co najmniej 1 obejmuj?ca swoim zakresem wykonanie instalacji odgromowej w budynku o kubaturze minimum 10 000,00 m3.
   2.  dysponuje lub b?dzie dysponowa zespo?em os█b, kt█re b?d uczestniczy w realizacji zam█wienia, w tym: a) Co najmniej 1 osob posiadaj?c uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze?, w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, kt█ra nadzorowa?a wykonanie: ˇ minimum 2 rb polegaj?cych na monta?u system█w klimatyzacji typu VRF w czynnym budynku (tj. w obiekcie, kt█ry pomimo prowadzonych prac budowlanych udost?pniony jest do u?ytkowania), w tym ka?da o ??cznej wydajno?ci system█w co najmniej 500 kW, ˇ co najmniej 1 rb dotycz?cej wykonania instalacji wentylacji mechanicznej o wydajno?ci ca?kowitej nie mniejszej ni 20 000 m3/h; b) Co najmniej 1 osob posiadaj?c uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze?, w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych, kt█ra nadzorowa?a wykonanie co najmniej 1 rb polegaj?cej na wymianie o?wietlenia na LEDowe za kwot co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto w czynnym budynku (tj. w obiekcie, kt█ry pomimo prowadzonych prac budowlanych udost?pniony jest do u?ytkowania) oraz nadzorowa?a wykonanie instalacji odgromowej w budynku o kubaturze minimum 10 000,00 m3; c) co najmniej 1 osob posiadaj?c uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze?, w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej, kt█ra nadzorowa?a wykonanie: co najmniej 2 rb polegaj?cych na dociepleniu metod natryskow za kwot minimum 150 000,00 PLN brutto ka?da oraz 1 og█lnobudowlanej na kwot minimum 200 000,00 PLN brutto. Ww. osoby musz by wpisane na list w?a?ciwej Okr?gowej Izby In?ynier█w Budownictwa. Osoba wymieniona w pkt a lub c powy?ej musi pe?ni funkcj kierownika budowy ˝ koordynatora (KB). Osoba wskazana przez wykonawc do pe?nienia funkcji KB dodatkowo musi posiada do?wiadczenie polegaj?ce na koordynowaniu 2 wielobran?owych rb na ??czn kwot rob█t minimum 5 000 000,00 PLN brutto, z czego co najmniej 1 w czynnym budynku (tj. w obiekcie, kt█ry pomimo prowadzonych prac budowlanych. udost?pniony jest do u?ytkowania). Z uwagi na ograniczon liczb znak█w do wprowadzenia w niniejszej Sekcji pozosta?e warunki zosta?y wskazane w sekcji Đminimalny poziom ewentualnie wymaganych standard█wţ poni?ej. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Ci?g dalszy warunk█w z sekcji III.1.3 og?oszenia: d) min 6 os. posiadaj?cymi aktualne ?wiadectwa kwalifikacji (SEP) do prowadzenia prac eksploatacyjnych do 1 kV oraz posiadaj?cymi certyfikat dla personelu wynikaj?cy z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubo?aj?cych warstw ozonow oraz o niekt█rych fluorowanych gazach cieplarnianych; e) min 3 os. posiadaj?cymi aktualne ?wiadectwa kwalifikacji do prowadzenia prac w zakresie dozoru i eksploatacji dla urz?dze wentylacji, klimatyzacji i ch?odniczych o mocy pow. 50 kW. II. W celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa wy?ej wykonawcy musz z?o?y wraz z ofert?:
   1.  aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie to wykonawca sk?ada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (JEDZ) ˝ sporz?dzone wed?ug wzoru standardowego formularza okre?lonego rozporz?dzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wz█r JEDZ dost?pny jest na Platformie pod adresem: https://zamowienia.miir.gov.pl/ w sekcji ĐJednolity europejski dokument zam█wienia (ESPD)ţ.
   2.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez wykonawc█w o?wiadczenie (JEDZ), o kt█rym mowa w pkt II.1 sk?ada ka?dy z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. O?wiadczenie to ma potwierdza spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   3.  Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu sk?ada o?wiadczenia (JEDZ), o kt█rym mowa w pkt II.1 dotycz?ce tych podmiot█w.
   4.  Zobowi?zanie podmiotu trzeciego, o kt█rym mowa w pkt
   5. 5.1 i
   5. 5.4 SIWZ ˝ je?eli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. III. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie, aktualnych na dzie z?o?enia, nast?puj?cych o?wiadcze lub dokument█w: a) informacji z banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) wykazu rob█t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych roboty te zosta?y wykonane z za??czeniem dowod█w, okre?laj?cych czy te roboty zosta?y wykonane nale?ycie, w szczeg█lno?ci czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, sporz?dzonego zgodnie z Za??cznikiem nr 6 do SIWZ. Dowodami potwierdzaj?cymi czy roboty zosta?y wykonane nale?ycie s?: ˇ referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego roboty budowlane zosta?y wykonane, ˇ inne dokumenty, je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska dokument█w, o kt█rych mowa powy?ej. Je?eli wykonawca sk?ada inny dokument, zobowi?zany jest poda przyczyny braku mo?liwo?ci uzyskania po?wiadczenia; c) wykazu os█b, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do Wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporz?dzonego zgodnie z Za??cznikiem nr 7 do SIWZ. https://zamowienia.miir.gov.pl/
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 11/05/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 11/05/2020 Heure locale: 10:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy zakupowej zamawiaj?cego dost?pnej pod adresem https://zamowienia.miir.gov.pl. Po up?ywie terminu, o kt█rym mowa w sekcji IV.2.2. og?oszenia z?o?enie oferty w niniejszym post?powaniu nie b?dzie mo?liwe. Sk?adaj?c ofert wykonawca post?puje zgodnie z postanowieniami SIWZ, zawartymi w szczeg█lno?ci w rozdzia?ach 2, 6 i
   8.  https://zamowienia.miir.gov.pl
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La commande en ligne sera utilis╚e La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Ka?demu wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza/Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
31/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45310000 - Travaux d'Úquipement Úlectrique 
45321000 - Travaux d'isolation thermique 
45331000 - Travaux d'installation de matÚriel de chauffage, de ventilation et de climatisation