Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 17/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Travaux de plomberie

2023/S 55-158416  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Varsovie: Travaux de plomberie 2023/S 055-158416 Avis de march╚ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SIE? BADAWCZA ?UKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA Num╚ro national d'identification: PL Adresse postale: al. Krakowska 110/114 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-256 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Niewczas Courriel: joanna.niewczas@ilot.lukasiewicz.gov.pl T╚l╚phone: +48 571357415 Fax: +48 221123900 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://ilot.lukasiewicz.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://ilot.eb2b.com.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2167/wykonanie-projektu-wykonawczego-oraz-robot-budowlanych-polegajacych-na-modernizacji-kanalizacji-sanitarnej-i-deszczowej-wraz-z-przebudowa-parkingow Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie lotnictwa
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonanie projektu wykonawczego oraz rob█t budowlanych polegaj?cych na modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudow? parking█w Num╚ro de r╚f╚rence: AZLZ.26.31.2023
II.1.2) Code CPV principal 45330000 Travaux de plomberie
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie projektu wykonawczego modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przeniesienia separatora t?uszczowego oraz wykonanie rob█t polegaj?cych na przebudowie instalacji sanitarnych kanalizacji deszczowej, przeniesieniu separatora t?uszczowego, wykonaniu nowej kanalizacji teletechnicznej oraz nowej nawierzchni wraz z zagospodarowaniem zieleni i ma?ej architektury, a tak?e wykonaniu parking█w przy budynku X i budynku T4.
   2.  Zakres zam█wienia obejmuje III etapy: 1) Etap I ˝ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (Projekty wykonawcze z przedmiarem i kosztorysem); 2) Etap II ˝ ROBOTY BUDOWLANE na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiaj?cego oraz Programu Funkcjonalno-U?ytkowego; 3) Etap III ˝ ODBIORY I ROZRUCHY INSTALACJI.
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia (PFU) okre?la za??cznik nr 1 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45210000 Travaux de construction de b'timents 45233140 Travaux routiers 45310000 Travaux d'╚quipement ╚lectrique 45400000 Travaux de parach╦vement de b'timent 71220000 Services de cr╚ation architecturale 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de g╚nie civil 45111291 Travaux d'am╚nagement du terrain 45112710 Travaux d'am╚nagement paysager d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie projektu wykonawczego modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przeniesienia separatora t?uszczowego oraz wykonanie rob█t polegaj?cych na przebudowie instalacji sanitarnych kanalizacji deszczowej, przeniesieniu separatora t?uszczowego, wykonaniu nowej kanalizacji teletechnicznej oraz nowej nawierzchni wraz z zagospodarowaniem zieleni i ma?ej architektury, a tak?e wykonaniu parking█w przy budynku X i budynku T4.
   2.  Zakres zam█wienia obejmuje III etapy: 1) Etap I ˝ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (Projekty wykonawcze z przedmiarem i kosztorysem); 2) Etap II ˝ ROBOTY BUDOWLANE na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiaj?cego oraz Programu Funkcjonalno-U?ytkowego; 3) Etap III ˝ ODBIORY I ROZRUCHY INSTALACJI.
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia (PFU) okre?la za??cznik nr 1 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 5 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mo?e ubiega? si? Wykonawca, kt█ry posiada zdolno?? techniczn? lub zawodow? niezb?dn? do wykonania zam█wienia tj.: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, nale?ycie wykona? co najmniej 2 roboty budowlane polegaj?ce na rozbudowie/przebudowie/budowie budynku, o warto?ci nie mniejszej ni? 500 000,00 PLN brutto ka?da robota (a w przypadku, je?eli warto?? zosta?a w umowie wyra?ona w walucie obcej ˝ co najmniej r█wnowarto?? 500 000,00 PLN brutto wg ?redniego kursu NBP z dnia wykonania zam█wienia); 2) dysponuje zespo?em minimum 4 os█b, kt█re zostan? skierowane do realizacji zam█wienia, w tym: a) projektant posiadaj?cy uprawnienia budowlane bez ogranicze? do projektowania w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej; b) kierownik budowy, legitymuj?cy si? uprawnieniami budowlanymi bez ogranicze? do kierowania robotami w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej; c) kierownik rob█t w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnej legitymuj?cy si? uprawnieniami budowlanymi bez ogranicze? do kierowania robotami w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych; d) kierownik rob█t w specjalno?ci drogowej posiadaj?cy uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami w specjalno?ci drogowej. Osoby, o kt█rych mowa w pkt 2) musz? posiada? bieg?? znajomo?? j?zyka polskiego w mowie i pi?mie w spos█b umo?liwiaj?cy swobodn? komunikacj? oraz posiada? wymagane uprawnienia, kt█re zosta?y wydane zgodnie z przepisami prawa, w szczeg█lno?ci z ustaw? z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p█?n. zm.) lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepis█w obowi?zuj?cych przed wej?ciem w ?ycie tej ustawy. W odniesieniu do obywateli pa?stw cz?onkowskich zastosowanie ma ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 poz. 1646 z p█?n. zm.) lub ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architekt█w oraz in?ynier█w budownictwa (Dz. U. z 2019 poz. 1117 z p█?n. zm.). Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Wykonawca, kt█rego ofert? oceniono jako najkorzystniejsz? sk?ada w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego, nie kr█tszym ni? 10 dni od dnia wezwania, aktualne na dzie? z?o?enia nast?puj?ce o?wiadczenia i podmiotowe ?rodki dowodowe (na wezwanie Zamawiaj?cego): 1) JEDZ stanowi?cy za??cznik nr 2 do SWZ jest plikiem o rozszerzeniu xml. Instrukcja wype?nienia JEDZ udost?pniona przez Urz?d Zam█wie? Publicznych stanowi za??cznik nr 2a do SWZ. W przypadku gdy o zam█wienie ubiegaj? si? Wykonawcy wyst?puj?cy wsp█lnie (konsorcjum lub sp█?ka cywilna), JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w i podpisuje dokument, kt█ry jego dotyczy. W przypadku gdy Wykonawca powo?uje si? na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, sk?ada dodatkowo opr█cz w?asnego JEDZ, JEDZ podpisany przez podmiot udost?pniaj?cy zasoby. 2) wykaz rob█t budowlanych ˝ wg tre?ci okre?lonej w za??czniku nr 5 do SWZ; Je?eli wykonawca powo?uje si? na do?wiadczenie w realizacji rob█t budowlanych wykonywanych wsp█lnie z innymi wykonawcami w ww. wykazie Wykonawca wykazuje roboty, w kt█rych wykonaniu bezpo?rednio uczestniczy?; 3) wykaz os█b skierowanych przez wykonawc? do realizacji zam█wienia ˝ wg tre?ci okre?lonej w za??czniku nr 6 do SWZ; 4) odpis lub informacj? z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; 5) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatk█w lub op?at wraz z za?wiadczeniem Wykonawca sk?ada dokumenty potwierdzaj?ce, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona? p?atno?ci nale?nych podatk█w lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 6) za?wiadczenie albo inny dokument w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej plac█wki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem Wykonawca sk?ada dokumenty potwierdzaj?ce, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 7) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) oraz pkt 4) ustawy Pzp (dotycz?c? orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego), sporz?dzon? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 8) o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w - wg tre?ci okre?lonej w za??czniku nr 7 do SWZ 9) o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu (JEDZ), o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowi?cym za??cznik nr 8 do SWZ, a w przypadku podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby ˝ za??cznik nr 8a do SWZ.
   2.  Rozdzia? IX SWZ zawiera szczeg█?y dotycz?ce sposoby oceny, wymaga? w przypadku gdy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia bior? udzia? wykonawcy wyst?puj?cy wsp█lnie (konsorcjum) lub wykonawca powo?uje si? na zasoby innych podmiot█w.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Szczeg█?owe warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone we wzorze umowy, stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 17/04/2023 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 15/07/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 17/04/2023 Heure locale: 12:00
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Ofert? nale?y z?o?y? wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 3 do SWZ. Szczeg█?owy spos█b z?o?enia oferty zosta? opisany w rozdziale XV SWZ.
   2.  Wykonawca sk?ada r█wnie? wraz z ofert? o?wiadczenie potwierdzaj?ce, ?e wobec Wykonawcy nie zachodz? przes?anki zakazu udzielania zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 5k rozporz?dzenia RADY (UE) 2022/576 oraz przes?anki wykluczenia z post?powania, o kt█rych mowa w art. 1 pkt 3) w zwi?zku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. 2022.835) ˝ wg tre?ci okre?lonej w za??czniku nr 10 do SWZ, a w przypadku podmiotu udost?pniaj?cego zasoby ˝ wg tre?ci okre?lonej w za??czniku nr 10a do SWZ.
   3.  Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada, wraz z ofert?, zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji danego zam█wienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e wykonawca realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w.
   4.  Je?eli w imieniu Wykonawcy dzia?a osoba, kt█rej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru, Wykonawca sk?ada wraz z ofert? pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawcy.
   5.  O?wiadczenie konsorcjum lub sp█?ki cywilnej sk?adane wraz z ofert?, w kt█rym Wykonawcy wyst?puj?cy wsp█lnie wyka??, kt█re roboty budowlane wykonaj? poszczeg█lni Wykonawcy - wg tre?ci okre?lonej w za??czniku nr 9 do SWZ. O?wiadczenie sk?ada ka?dy wykonawca wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenia zam█wienia.
   6.  Wadium: 30 000 PLN. Wadium musi by? wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium wniesione w formie gwarancji lub por?czenia, o kt█rych mowa w rozdziale XVII SWZ ˝ Wykonawca sk?ada wraz ofert? w oryginale gwarancji lub por?czenia w postaci elektronicznej.
   7.  Uwaga! Przed z?o?eniem oferty, Zamawiaj?cy zaleca, aby Wykonawca dokona? wizji lokalnej przedmiotu zam█wienia w celu zapoznania si? z jego specyfik? i zakresem. W tym celu nale?y wyst?pi? do Zamawiaj?cego z wnioskiem o dokonanie wizji lokalnej w spos█b, o kt█rym mowa w rozdziale XIII ust. 1 SWZ.
   8.  Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca, kt█remu zostanie udzielone zam█wienie zawar? na sw█j koszt i utrzymywa? w mocy przez okres zwi?zania umow?, nast?puj?ce ubezpieczenia: 1) ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej lub posiadanego mienia (OC); 2) ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej zawodowej (OCZ) ˝ o ile w ramach UMOWY wykonywane b?d? samodzielne czynno?ci zawodowe w zakresie projektowania, z mo?liwo?ci? uwzgl?dnienia ochrony w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC, o kt█rej mowa powy?ej, przy utrzymaniu odr?bno?ci limitu ochrony; 3) ka?de inne wymagane prawem ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej, kt█rego obowi?zek zawarcia dotyczy Wykonawcy lub os█b, kt█rymi pos?uguje si? on w zwi?zku z realizacj? Umowy. Szczeg█?owy zakres ubezpiecze? zosta? okre?lony w ▀1 ust. 6-13 wzoru umowy.
   9.  Zamawiaj?cy w toku prowadzenia przetargu nieograniczonego zastosuje odwr█con? kolejno?? oceny ofert okre?lon? w art. 139 ustawy Pzp tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
14/03/2023 Wykonanie projektu wykonawczego oraz rob█t budowlanych polegaj?cych na modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudow? parking█w 17/04/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45111291 - Travaux d'amÚnagement du terrain 
45112710 - Travaux d'amÚnagement paysager d'espaces verts 
45210000 - Travaux de construction de bÔtiments 
45233140 - Travaux routiers 
45310000 - Travaux d'Úquipement Úlectrique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45400000 - Travaux de parachŔvement de bÔtiment 
71220000 - Services de crÚation architecturale 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÚnie civil