Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 15/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Travaux de prÈparation de chantier

2021/S 178-464572  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Varsovie: Travaux de prÈparation de chantier 2021/S 178-464572 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym w S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000146138 NumÈro national d'identification: 015314758 Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-015 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Pikor Pion ZamÛwie Publicznych ñ Dzia Post?powa Courriel: d-zamowien@mpwik.com.pl TÈlÈphone: +48 224455311 Fax: +48 224455315 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpwik.com.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl/
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Budowa przewodu wodoci?gowego w ul. Dzia?kowej odc. Dzia?kowa 121 (HP 49911) ñ 115 Dzia?kowa (HP 45468), Dn 150 Lca 190 m na terenie dzielnicy W?ochy m.st. Warszawy. NumÈro de rÈfÈrence: 01600/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021
II.1.2) Code CPV principal 45100000 Travaux de prÈparation de chantier
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Budowa przewodu wodoci?gowego w ul. Dzia?kowej odc. Dzia?kowa 121 (HP 49911) ñ 115 Dzia?kowa (HP 45468), Dn 150 Lca 190 m na terenie dzielnicy W?ochy m.st. Warszawy.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45111200 Travaux de prÈparation et de dÈgagement de chantier 45111240 Travaux d'assËchement des sols 45200000 Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÈes grande distance
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Budowa przewodu wodoci?gowego w ul. Dzia?kowej odc. Dzia?kowa 121 (HP 49911) ñ 115 Dzia?kowa (HP 45468), Dn 150 Lca 190 m na terenie dzielnicy W?ochy m.st. Warszawy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 210 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires szczegÛ?owe okre?lenie terminu realizacji zamÛwienia znajduje si w projekcie umowy
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy:
   1. 1 spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dot. zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym oraz posiadania kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile obowi?zek ten wynika z odr?bnych przepisÛw Nie dotyczy
   1. 2. nie podlegaj wykluczeniu na podstawie:
   1. 2.1. art. 108 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp
   2.  Ocena spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu (wg formu?y Ñspe?nia - nie spe?niaî) i braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana, na podstawie:
   2. 1. o?wiadczenia Wykonawcy zawartego w jednolitym europejskim dokumencie zamÛwienia ÑJEDZî - w stosunku do wszystkich WykonawcÛw, ktÛrzy z?o?yli oferty, oraz
   2. 2. podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, potwierdzaj?cych spe?nienie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia ñ dot. Wykonawcy, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona.
   3.  Zamawiaj?cy ??da z?o?enia:
   3. 1.1 Na etapie sk?adania ofert od wszystkich WykonawcÛw: a) Ofert zgodnie z tre?ci Formularza oferty, stanowi?cego za??cznik nr 1 do IDW; b) Jednolity Europejski Dokument ZamÛwienia (JEDZ); c) Pe?nomocnictwo/pe?nomocnictwa na zasadach opisanych w IDW w formie zgodnej z rozporz?dzeniem w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji (je?eli dotyczy); d) Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby realizacji przedmiotowego zamÛwienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy (je?eli wykonawca korzysta z udost?pnienia zasobÛw); e) Uzasadnienie zastrze?enia tajemnicy przedsi?biorstwa w przypadku, gdy wykonawca zastrzega okre?lone informacje jako tajemnic przedsi?biorstwa (je?eli dotyczy); f) Dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium.
   3. 1.2. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia, wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych.
   3. 1.3. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium RP, w odniesieniu do osÛb ktÛre maj miejsce zamieszkania poza terytorium RP, ktÛrych dotyczy dokument okre?lony w pkt
   6. 3 IDW, sk?ada odpowiednie dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w IDW.
   4.  W celu potwierdzenia spe?niania warunku, o ktÛrym mowa w pkt 1 ppkt
   1. 1 Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawi: Nie dotyczy.
   5.  Zamawiaj?cy oceni (je?eli dotyczy), czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, takie jak sformu?owane wobec wykonawcÛw. Zamawiaj?cy za??da przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotÛw na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych takich jak ??dane od wykonawcÛw .
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: Nie dotyczy
   2.  W celu potwierdzenia spe?niania warunku, o ktÛrym mowa w pkt
   1.  Wykonawca ktÛrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia: Nie dotyczy.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce:
   1. 1. zdolno?ci technicznej lub zawodowej (DO?WIADCZENIE WYKONAWCY), tj.: wykonawcy, ktÛrzy w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzonej dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane (umowy) polegaj?ce na budowie lub przebudowie sieci wodoci?gowej lub kanalizacyjnej, o warto?ci ka?dej z nich (umowy) rÛwnej lub wi?kszej od warto?ci stanowi?cej rÛwnowarto? 150 000,00 z bez podatku VAT. Zamawiaj?cy wymaga, aby ww. us?ugi (umowy) dotyczy?y sieci w rozumieniu definicji okre?lonej w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ?ciekÛw. Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na ??czenie kilku odr?bnych umÛw w jedn us?ug w celu osi?gni?cia warto?ci, o ktÛrej mowa w opisie warunku.
   1. 2. zdolno?ci technicznej lub zawodowej (Osoby), tj.: wykonawcy, ktÛrzy wska? co najmniej 1 osob skierowan do realizacji zamÛwienia, tj. do pe?nienia funkcji Kierownika budowy, posiadaj?c uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi, w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnie obowi?zuj?cych przepisÛw prawa (lub odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw prawa, wystarczaj?ce do realizacji przedmiotu zamÛwienia). W przypadku dysponowania osobami b?d?cymi obywatelami pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz pa?stwa cz?onkowskiego Europejskiego Porozumieniu o wolnym Handlu (EFTA) ñ strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnie nale?y rozpatrywa z uwzgl?dnieniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architektÛw oraz in?ynierÛw budownictwa oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich UE.
   2.  W celu potwierdzenia spe?niania warunku, o ktÛrym mowa w pkt
   1. 1. Wykonawca ktÛrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia: Dokumenty zgodnie z tre?ci IDW.
   3.  W celu potwierdzenia spe?niania warunku, o ktÛrym mowa w pkt
   1. 2. Wykonawca ktÛrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia: Dokumenty zgodnie z tre?ci IDW.
   4.  W celu przeliczenia na PLN wszystkich warto?ci i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzie zamieszczenia og?oszenia o zamÛwieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, og?aszany w sposÛb przewidziany uchwale Zarz?du NBP nr 51/2002 z dnia 23 wrze?nia 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i og?aszania bie??cych kursÛw walutowych (Dz. Urz. NBP nr 14, poz. 39 z pÛ?n.zm.).
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Zamawiaj?cy odst?puje od wymagania wniesienia wadium.
   2.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania Umowy. SzczegÛ?owe informacje o zabezpieczeniu nale?ytego wykonania zawiera specyfikacja dost?pna na stronach podanych w pkt I.3.
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
Okre?lone w IDW
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Zgodnie z art. 58 Pzp
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
SzczegÛ?owe warunki realizacji umowy okre?lone zosta?y w Projekcie umowy, stanowi?cej Cz?? II SWZ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 15/10/2021 Heure locale: 09:45
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 12/02/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 15/10/2021 Heure locale: 10:00 Lieu:
na Platformie Zakupowej Zamawiaj?cego.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y dokumentÛw wymaganych przez Zamawiaj?cego w pkt III.1.2 og?oszenia, Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie przez Wykonawc innych odpowiednich dokumentÛw w celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu okre?lonych w pkt III
   1. 2 og?oszenia.
   2.  Dotyczy odpowiednio pkt III.1.2)
:
Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamÛwienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotÛw, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunkÛw prawnych, na zasadach okre?lonych w IDW (pkt
   6. 8 IDW, z uwzgl?dnieniem obowi?zku z?o?enia dokumentÛw tam wskazanych).
   3.  Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim. Dokumenty w j?zyku obcym nale?y z?o?y wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
   4.  Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y sporz?dzi i z?o?y zgodnie z zasadami okre?lonymi w og?oszeniu, IDW oraz w obowi?zuj?cych przepisach prawa, w tym w Rozporz?dzeniu wskazanemu w pkt
   1. 2.2. IDW.
   5.  Przedmiotowe zamÛwienie jest cz??ci wi?kszego zamÛwienia udzielanego w cz??ciach. Ka?da cz?? stanowi przedmiot odr?bnego post?powania w ramach zamÛwienia udzielanego w cz??ciach. Warto? cz??ci zamÛwienia nie przekracza kwoty okre?lonej w przepisach, do ktÛrych odsy?a art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Warto? ca?o?ci zamÛwienia przekracza kwot okre?lon w przepisach, do ktÛrych odsy?a art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w Dziale IX Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej s?
:
a) odwo?anie, b) skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 505-578 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s w art. 579-590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza - Biuro Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 / +48 224587803 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111240 - Travaux d'assèchement des sols 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance