Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 21/04/2020
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Trousses mÈdicales

2020/S 69-164123  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure concurrentielle avec nÈgociation
Pologne-Varsovie: Trousses mÈdicales

2020/S 069-164123

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 052-122856)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Adresse postale: ul. Banacha 1a
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911
Code postal: 02-097
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Renata ?ukasiewicz
Courriel: zp@uckwum.pl
TÈlÈphone: +48 225991703
Fax: +48 225991704 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://uckwum.pl

http://uckwum.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu medycznego do zabiegÛw ortopedycznych w podziale na 7 cz??ci wraz z dzier?aw urz?dzenia w cz??ci
   3.  DZPUCK.262.025.2020

NumÈro de rÈfÈrence: DZPUCK.262.025.2020

II.1.2)
Code CPV principal
33141620

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa wyrobÛw medycznych w podziale na 7 cz??ci. W cz??ci 3 przedmiot zamÛwienia oprÛcz dostawy obejmuje dzier?aw urz?dzenia niezb?dnego do prawid?owego zastosowania zaoferowanych komponentÛw oraz szkolenie w zakresie obs?ugi ww. urz?dzenia.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 2 do SIWZ ñ Formularz asortymentowo-cenowy.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 052-122856

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 21/04/2020

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Lire:

Date: 21/04/2020

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33141620 - Trousses médicales