Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Trousses mÈdicales

2021/S 65-164768  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Varsovie: Trousses mÈdicales 2021/S 065-164768 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Adresse postale: ul. Koszykowa 78 Ville: Warszawa Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 00-671 Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina Polemberska Courriel: zp@wckik.pl TÈlÈphone: +48 261845557 Fax: +48 261845135 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wckik.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa zestawÛw do inaktywacji wirusÛw w osoczu przeznaczonym do u?ytku klinicznego otrzymywanym z krwi pe?nej lub aferezy kompatybilnych z systemem inaktywacji Mirasol BCT produkcji Terumo BCT NumÈro de rÈfÈrence: 2/D/2021
II.1.2) Code CPV principal 33141620 Trousses mÈdicales
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zestawy do inaktywacji wirusÛw w osoczu przeznaczonym do u?ytku klinicznego otrzymywanym z krwi pe?nej kompatybilne z systemem inaktywacji Mirasol BCT produkcji Terumo BCT u?ytkowanym przez Zamawiaj?cego. Wielko? zamÛwienia: 1 300 zestawÛw.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 161 200.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'exÈcution:
WCKiK w Warszawie oraz Terenowe Stacje w Bydgoszczy, Wroc?awiu
II.2.4) Description des prestations:
Zestawy do inaktywacji wirusÛw w osoczu przeznaczonym do u?ytku klinicznego otrzymywanym z krwi pe?nej kompatybilne z systemem inaktywacji Mirasol BCT produkcji Terumo BCT u?ytkowanym przez Zamawiaj?cego. Wielko? zamÛwienia: 1 300 zestawÛw.
   1.  Zestaw musi umo?liwia inaktywacj patogenÛw zgodnie z obowi?zuj?cymi w Polsce przepisami w osoczu o obj?to?ci minimum 170ñ360 ml uzyskiwanym drog plazmaferezy oraz z krwi pe?nej.
   2.  Zestawy musz by jednorazowe, ja?owe, i apirogenne.
   3.  Osocze po inaktywacji z u?yciem zestawu musi spe?nia wymogi jako?ci i terminy wa?no?ci okre?lone obowi?zuj?cymi w Polsce przepisami.
   4.  Wykonawca zapewnia dostosowanie urz?dzenia u?ytkowanego przez Zamawiaj?cego (przegl?d, aktualizacj?) oraz przeszkolenie personelu przed pierwszym u?yciem zaoferowanego zestawu.
   5.  Wykonawca gwarantuje, ?e termin wa?no?ci zestawÛw nie b?dzie krÛtszy ni 12 miesi?cy od daty dostawy.
   6.  Do ka?dej serii zestawÛw b?dzie do??czony odpowiedni certyfikat jako?ci (certyfikat serii).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 012-024301
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa zestawÛw do inaktywacji wirusÛw w osoczu przeznaczonym do u?ytku klinicznego otrzymywanym z krwi pe?nej lub aferezy kompatybilnych z systemem inaktywacji Mirasol BCT produkcji Terumo BCT
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Terumo BCT Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: Hallera 14 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-241 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 338 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 161 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Informacja skierowana do osÛb fizycznych, w tym prowadz?cych jednoosobow dzia?alno? gospodarcz?, ujawnionych w sposÛb bezpo?redni w zwi?zku z prowadzonym post?powaniem o udzielenie niniejszego zamÛwienia publicznego. Zamawiaj?cy informuje, ?e w przypadku: ó osÛb fizycznych, ó osÛb fizycznych, prowadz?cych jednoosobow dzia?alno? gospodarcz?, ó pe?nomocnika Wykonawcy b?d?cego osob fizyczn?, ó cz?onka organu zarz?dzaj?cego Wykonawcy, b?d?cego osoba fizyczn?, ó osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktÛre uzyska bezpo?rednio w toku prowadzonego post?powania. W zwi?zku z powy?szym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z
   4. 5.2016, str. 1), dalej ÑRODOî, Zamawiaj?cy informuje, ?e:
   1.  Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ informuje Pana/ni?, ?e administratorem Pana/ni danych osobowych podanych w dokumentacji przetargowej jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ z siedzib w Warszawie przy ul. Koszykowej 78. Adres korespondencyjny: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ, 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78;
   2.  Pana/ni dane osobowe przetwarzane b?d w celu ubiegania si o udzielenie zamÛwienia publicznego w post?powaniu przetargowym organizowanym przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ z siedzib w Warszawie;
   3.  administrator danych powo?a inspektora ochrony danych osobowych, z ktÛrym mo?na kontaktowa si poprzez: adres korespondencyjny: 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78, numer telefonu: +48 261846185, adres e-mail: edu@wckik.pl
   4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamÛwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
   5.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d osoby lub podmioty, ktÛrym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ñ Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej Ñustawa Pzpî;
   6.  Pani/Pana dane osobowe b?d przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako?czenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, a je?eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y czas trwania umowy;
   7.  obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj z ustawy Pzp;
   8.  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d podejmowane w sposÛb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
   9.  posiada Pani/Pan: ó na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych, ó na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *, ó na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **, ó prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych narusza przepisy RODO; 10. nie przys?uguje Pani/Panu: ó prawo do usuni?cia danych osobowych, ó prawo do przenoszenia danych osobowych, ó prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. edu@wckik.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587702 Adresse internet: http://http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587702 Adresse internet: http://http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Termin sk?adania odwo?a okre?la dzia IX ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. poz. 219, z pÛ?n. zm.).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biuro Odwo?a UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwalania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
31/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33141620 - Trousses médicales