Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 01/09/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: ...tudes de faisabilit╚, service de conseil, analyse

2020/S 147-361516  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Varsovie: ...tudes de faisabilit╚, service de conseil, analyse 2020/S 147-361516 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej Adresse postale: ul. Konstruktorska 3A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-673 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zbigniew Majchrzak Courriel: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.nfosigw.gov.pl www.nfosigw.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Ocena merytoryczna II stopnia wniosk█w o dofinansowanie sk?adanych do programu ?rodowisko, energia i zmiany klimatu w ramach MF EOG na lata 2014˝2021 ˝ cz?? 2: energia Num╚ro de r╚f╚rence: WZ/19/2020
II.1.2) Code CPV principal 71241000 ...tudes de faisabilit╚, service de conseil, analyse
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zam█wienia jest wykonanie us?ugi polegaj?cej na ocenie merytorycznej II stopnia wniosk█w o dofinansowanie przedsi?wzi? w formie dotacji z?o?onych w ramach nabor█w og?oszonych na dofinansowanie przedsi?wzi? ze ?rodk█w Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 ˝ Cz?? II Energia. Ocen zostan obj?te wnioski o dofinansowanie z?o?one w ramach 5 obszar█w tematycznych dla kt█rych og?oszono nabory. Orientacyjny harmonogram tych nabor█w wraz z harmonogramem ich oceny, przedstawiono w Za??czniku nr 1 do Cz??ci III SIWZ. Zam█wienie zosta?o podzielone na 4 Cz??ci, tj.: Cz?? 1: Poprawa efektywno?ci energetycznej w budynkach u?yteczno?ci publicznej. Cz?? 2: Efektywno? energetyczna i bezpiecze?stwo energetyczne. Cz?? 3: Ma?e elektrownie wodne. Cz?? 4: Geotermalne ?r█d?a energii. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty zosta w Cz??ci II i III SIWZ ˝ dla ka?dej z czterech Cz??ci przedmiotowego zam█wienia.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 1 365 853.66 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Poprawa efektywno?ci energetycznej w budynkach u?yteczno?ci publicznej.

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71241000 ...tudes de faisabilit╚, service de conseil, analyse
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
W ramach tej cz??ci zam█wienia ocenie b?d podlega wnioski o dofinansowanie z?o?one w naborze ĐPoprawa efektywno?ci energetycznej w budynkach szkolnychţ. Maksymalna liczba wniosk█w podlegaj?cych ocenie przez Wykonawc w ramach zam█wienia podstawowego wynosi 100. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty zosta w Cz??ci II i III SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie personelu / Pond╚ration: 50 Prix - Pond╚ration: 50
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 390 243.90 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 6 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w zam█wieniu, polegaj?ce na mo?liwo?ci zwi?kszenia liczby ocenianych wniosk█w o nie wi?cej ni 50 % maksymalnej liczby wniosk█w, jakie mog by ocenione w ramach zam█wienia podstawowego, w czasie obowi?zywania umowy i na tych samych warunkach co oceny prowadzone w ramach zam█wienia podstawowego. W ramach prawa opcji Zamawiaj?cy mo?e zrealizowa cz?? lub ca?o? zakresu zam█wienia obj?tego prawem opcji (zam█wienia opcjonalnego).
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wymaga si wniesienia wadium w wysoko?ci 1 500,00 PLN (s?ownie: tysi?c pi??set z?otych). Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci przelewem na nast?puj?cy rachunek: BGK Oddzia Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Efektywno? energetyczna i bezpiecze?stwo energetyczne.

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71241000 ...tudes de faisabilit╚, service de conseil, analyse
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
W ramach tej cz??ci zam█wienia ocenie b?d podlega wnioski o dofinansowanie z?o?one w nast?puj?cych naborach: a) Rozw█j wysokosprawnej kogeneracji przemys?owej i zawodowej. b) Budowa/modernizacja miejskich system█w ciep?owniczych i eliminacja indywidualnych ?r█de ciep?a. Maksymalna liczba wniosk█w podlegaj?cych ocenie przez Wykonawc w ramach zam█wienia podstawowego wynosi 200. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty zosta w Cz??ci II i III SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie personelu / Pond╚ration: 50 Prix - Pond╚ration: 50
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 780 487.80 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 6 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w zam█wieniu, polegaj?ce na mo?liwo?ci zwi?kszenia liczby ocenianych wniosk█w o nie wi?cej ni 50 % maksymalnej liczby wniosk█w, jakie mog by ocenione w ramach zam█wienia podstawowego, w czasie obowi?zywania umowy i na tych samych warunkach co oceny prowadzone w ramach zam█wienia podstawowego. W ramach prawa opcji Zamawiaj?cy mo?e zrealizowa cz?? lub ca?o? zakresu zam█wienia obj?tego prawem opcji (zam█wienia opcjonalnego).
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wymaga si wniesienia wadium w wysoko?ci 1 500,00 PLN (s?ownie: tysi?c pi??set z?otych). Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci przelewem na nast?puj?cy rachunek: BGK Oddzia Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Ma?e elektrownie wodne
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71241000 ...tudes de faisabilit╚, service de conseil, analyse
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
W ramach tej cz??ci zam█wienia ocenie b?d podlega wnioski o dofinansowanie z?o?one w naborze ĐZwi?kszenie wydajno?ci wytwarzania energii w istniej?cych ma?ych elektrowniach wodnych (do 2 MW)ţ. Maksymalna liczba wniosk█w podlegaj?cych ocenie przez Wykonawc w ramach zam█wienia podstawowego wynosi 30. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty zosta w Cz??ci II i III SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie personelu / Pond╚ration: 50 Prix - Pond╚ration: 50
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 117 073.17 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 6 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w zam█wieniu, polegaj?ce na mo?liwo?ci zwi?kszenia liczby ocenianych wniosk█w o nie wi?cej ni 50 % maksymalnej liczby wniosk█w, jakie mog by ocenione w ramach zam█wienia podstawowego, w czasie obowi?zywania umowy i na tych samych warunkach co oceny prowadzone w ramach zam█wienia podstawowego. W ramach prawa opcji Zamawiaj?cy mo?e zrealizowa cz?? lub ca?o? zakresu zam█wienia obj?tego prawem opcji (zam█wienia opcjonalnego).
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wymaga si wniesienia wadium w wysoko?ci 1 500,00 PLN (s?ownie: tysi?c pi??set z?otych). Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci przelewem na nast?puj?cy rachunek: BGK Oddzia Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Geotermalne ?r█d?a energii
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71241000 ...tudes de faisabilit╚, service de conseil, analyse
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
W ramach tej cz??ci zam█wienia ocenie b?d podlega wnioski o dofinansowanie z?o?one w nast?puj?cym naborze ĐBudowa ?r█de ciep?a wykorzystuj?cych energi geotermaln (geotermia g??boka)ţ. Maksymalna liczba wniosk█w podlegaj?cych ocenie przez Wykonawc w ramach zam█wienia podstawowego wynosi 20. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty zosta w Cz??ci II i III SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenie personelu / Pond╚ration: 50 Prix - Pond╚ration: 50
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 78 048.78 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 6 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w zam█wieniu, polegaj?ce na mo?liwo?ci zwi?kszenia liczby ocenianych wniosk█w o nie wi?cej ni 50 % maksymalnej liczby wniosk█w, jakie mog by ocenione w ramach zam█wienia podstawowego, w czasie obowi?zywania umowy i na tych samych warunkach co oceny prowadzone w ramach zam█wienia podstawowego. W ramach prawa opcji Zamawiaj?cy mo?e zrealizowa cz?? lub ca?o? zakresu zam█wienia obj?tego prawem opcji (zam█wienia opcjonalnego).
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wymaga si wniesienia wadium w wysoko?ci 1 500,00 PLN (s?ownie: tysi?c pi??set z?otych). Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci przelewem na nast?puj?cy rachunek: BGK Oddzia Warszawa 27 1130 1017 0000 0109 9520 0093. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Wykonawcy ubiegaj?cy si o niniejsze zam█wienie publiczne:
   1. 1. nie mog podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z p█?n. zm),
   1. 2. nie mog podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp,
   1. 3. musz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu, okre?lone w pkt. III.1) og?oszenia.
   2.  Zamawiaj?cy nie stawia warunku udzia?u w post?powaniu w zakresie kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, jakie musz spe?nia Wykonawcy.
   3.  Wykluczenie Wykonawcy nast?puje w sytuacjach okre?lonych w pkt 1 powy?ej, z uwzgl?dnieniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
   4.  Wykonawca do oferty do??cza aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Wykonawca sk?ada o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia, zwanego dalej Đjednolitym dokumentem lub JEDZţ (zgodnym z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE) w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowi?zany b?dzie przed?o?y w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego, nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:
   5. 1. informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert,
   5. 2. o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci,
   5. 3. o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne,
   5. 4. odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
   5. 5. za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu,
   5. 6. za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu,
   5. 7. o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, z p█?n. zm.).
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Ci?g dalszy - dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
   1.  Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (www.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne/) informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 369, z p█?n. zm.), z innymi Wykonawcami, kt█rzy z?o?yli odr?bne oferty.
   2.  Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
   3. 1. zamiast dokument█w, o kt█rych mowa: 1) w pkt III.1.1).5.1. og?oszenia - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 2) w pkt III.1.1).5.4. - III.1.1).5.6. og?oszenia ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, W kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, b) nie zalega z op?acaniem podatk█w, op?at sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu.
   3. 2 Je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa powy?ej w pkt
   3. 1., zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby.
   3. 3. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt█rej dotyczy dokument wskazany w pkt III.1.1).5.1. og?oszenia sk?ada dokument, o kt█rym mowa w pkt III.1.2).3.1.1) og?oszenia, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w kt█rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokument█w, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby.
   3. 4. Dokumenty, o kt█rych mowa w pkt
   3. 1.1) powy?ej oraz
   3. 1.2)a) powy?ej, lub zast?puj?ce je dokumenty, o kt█rych mowa w pkt
   3. 2. i
   3. 3. powy?ej, powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, natomiast dokument, o kt█rym mowa w pkt
   3. 1.2)b) powy?ej, lub zast?puj?ce je dokumenty, o kt█rych mowa w pkt
   3. 2. powy?ej, powinny by wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   4.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, brak podstaw wykluczenia, o kt█rych mowa w pkt III.1.1).1. og?oszenia, musi wykaza ka?dy z Wykonawc█w. www.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne/ Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?. Ci?g dalszy - pkt.III.1.3)1.2.b) - Zdolno? techn. i kw. zawodowe: Cieplnej z odnawialnych ?r█de energii lub z wykorzystaniem ciep?a odpadowego, przy czym ca?y zesp█ musi si wykaza do?wiadczeniem w wykonaniu co najmniej 2 studi█w wykonalno?ci lub projekt█w budowlanych z zakresu kogeneracji, wysokosprawnej kogeneracji, generacji energii z odnawialnych ?r█de energii oraz z wykorzystaniem ciep?a odpadowego.
   1. 3. Dot. Cz??ci 3 zam█wienia: a) w okresie ostatnich 3 lat (przed up?ywem terminu sk?adania ofert) a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykona?: ˇ co najmniej jedn us?ug polegaj?c na zarz?dzaniu realizacj procesu oceny merytorycznej wniosk█w o dofinansowanie przedsi?wzi? w formie dotacji ze ?rodk█w krajowych, unijnych lub europejskich pod k?tem wiarygodno?ci szacowanych efekt█w rzeczowych lub ekologicznych, albo ˇ co najmniej 10 (dziesi??) us?ug w ramach jednej lub wi?kszej liczby um█w (kontrakt█w), kt█re polega?y na wykonaniu lub zweryfikowaniu studi█w wykonalno?ci zwi?zanych z budow lub rozbudow lub modernizacj ma?ych elektrowni wodnych lub wykonaniu lub zweryfikowaniu projekt█w budowlanych lub wykonawczych lub powykonawczych ma?ych elektrowni wodnych (tj. o mocy zainstalowanej do 2 MW). b) do realizacji zam█wienia b?dzie dysponowa co najmniej 10 osobowym zespo?em, spo?r█d kt█rych zostanie wyznaczony Lider zespo?u, z kt█rych ka?dy cz?onek Zespo?u (w tym Lider), posiada kwalifikacje i do?wiadczenie niezb?dne do wykonania zam█wienia, tj. ˇ posiada wykszta?cenie wy?sze, przy czym Lider musi posiada minimum tytu in?yniera, ˇ w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykona?/bra udzia w wykonaniu, jako autor lub wsp█?autor, co najmniej 2 (dw█ch) studi█w wykonalno?ci lub projekt█w budowlanych z zakresu budowy lub modernizacji elektrowni wodnych o mocy do 2 MW.
   1. 4. Dot. Cz??ci 4 zam█wienia: a) w okresie ostatnich 3 lat (przed up?ywem terminu sk?adania ofert) a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykona?: ˇ co najmniej jedn us?ug polegaj?c na zarz?dzaniu realizacj procesu oceny merytorycznej wniosk█w o dofinansowanie przedsi?wzi? w formie dotacji ze ?rodk█w krajowych, unijnych lub europejskich pod k?tem wiarygodno?ci szacowanych efekt█w rzeczowych lub ekologicznych, albo ˇ wykona co najmniej 4 (cztery) us?ugi w ramach jednej lub wi?kszej liczby um█w (kontrakt█w), kt█re polega?y na wykonaniu lub zweryfikowaniu studi█w wykonalno?ci lub projekt█w budowlanych lub projekt█w wykonawczych zwi?zanych z budow lub rozbudow instalacji geotermalnych. b) do realizacji zam█wienia b?dzie dysponowa co najmniej 6 osobowym zespo?em, spo?r█d kt█rych zostanie wyznaczony Lider zespo?u, z kt█rych ka?dy cz?onek Zespo?u (w tym Lider), posiada kwalifikacje i do?wiadczenie niezb?dne do wykonania zam█wienia, tj. posiada: ˇ wykszta?cenie wy?sze, przy czym Lider musi posiada minimum tytu in?yniera oraz ˇ wykona?/bra udzia w wykonaniu, jako autor lub wsp█?autor, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, co najmniej 2 (dwa) studia wykonalno?ci lub projekty budowlane z zakresu budowy lub rozbudowy instalacji geotermalnych. Dot. Cz??ci 1, 2, 3 i 4 zam█wienia: Pod poj?ciem zarz?dzania realizacj procesu oceny merytorycznej wniosk█w o dofinansowanie przedsi?wzi? nale?y rozumie koordynowanie przez Wykonawc terminowego wykonania ocen merytorycznych przez ekspert█w oceniaj?cych oraz przekazywanie wyniku oceny, w formie zestawie cz??ciowych (o ile by?y wykonywane) oraz ostatecznego zestawienia wniosk█w ocenionych wg kryteri█w merytorycznych z wydzieleniem projekt█w ocenionych negatywnie w zakresie kryteri█w. UWAGA: W przypadku sk?adania przez Wykonawc oferty na wi?cej ni jedn Cz?? zam█wienia, Wykonawca musi wykaza si dysponowaniem dla ka?dej Cz??ci, na kt█r sk?adana jest oferta, odr?bnym Zespo?em os█b, o kt█rych mowa powy?ej. (cdn)
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Ci?g dalszy UWAGI - pkt.III.1.3)1 - Zdolno? techn. i kw. zawodowe: Osoby wskazane w poszczeg█lnych Zespo?ach nie mog si powtarza?. Ponadto, Zam. nie dopuszcza (z wy??czeniem Lidera), aby jedna osoba wskazana do realizacji zam█wienia, pe?ni?a w Zespole wi?cej ni jedn funkcj?.
   2.  W przypadku Wyk. wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, warunki okre?lone w punkcie III.1)og?oszenia dla danej Cz??ci, mog oni spe?nia ??cznie, z zastrze?eniem odpowiednio pkt. III.1.3)1.1a), III.1.3)1.2a), III.1.2)1.3a) i III.1.2)1.4a) og?oszenia, kt█rego spe?nienie musi wykaza co najmniej 1 z Wykonawc█w.
   3.  Zam. przed udzieleniem zam█wienia, wezwie Wyk., kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze i dokument█w potwierdzaj?cych spe?nianie okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zam. z wy??czeniem dokumentu, o kt█rym mowa w pkt.
   3. 2 poni?ej, tj. dokumentu wskazuj?cego zesp█ ekspert█w wskazanych do oceny wniosk█w ˝ Wykaz os█b, kt█ry nale?y z?o?y wraz z ofert (s?u?y on b?dzie w pierwszej kolejno?ci do oceny oferty w kryterium Do?wiadczenie personelu, na zasadach okre?lonych w pkt XXI IDW, a nast?pnie do oceny spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu). W celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, Wyk. zobowi?zany b?dzie z?o?y?, w terminie wyznaczonym przez Zam., nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:
   3. 1. Wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w (w zakresie odpowiadaj?cym wymaganiom stawianym w warunkach udzia?u w post?powaniu dla Wykonawcy do danej Cz??ci zam█wienia), na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane, wraz z dowodami okre?laj?cymi czy us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert (zaleca si sporz?dzi Wykaz us?ug, zgodnie z Za??cznikiem nr
   4. 1,
   4. 2,
   4. 3 lub
   4. 4 do IDW - odpowiedni dla Cz??ci 1, 2, 3 i 4 zam█wienia);
   3. 2. Wykaz os█b, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykszta?cenia i do?wiadczenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia (w zakresie odpowiadaj?cym wymaganiom stawianym w warunkach udzia?u w post?powaniu dla os█b wskazanych do realizacji danej Cz??ci zam█wienia), a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (zaleca si sporz?dzi Wykaz os█b, zgodnie z Za??cznikiem nr
   5. 1,
   5. 2,
   5. 3 lub
   5. 4 do IDW - odpowiedni dla Cz??ci 1, 2, 3 i 4 zam█wienia).
   4.  W przypadku Wyk. wsp█lnie ubiegaj?cych si o udz. zam█wienia: a) ?wiadczenia i dokumenty, o kt█rych mowa w pkt III.1.1)4. og?oszenia, w pkt III.1.1)5.1.˝ III.1.1)5.7. og?oszenia albo odpowiadaj?ce im dokumenty, o kt█rych mowa w pkt III.1.2)3 og?oszenia, a tak?e o?wiadczenie, o kt█rym mowa w pkt III.1.2)1. og?oszenia, musz by z?o?one przez ka?dego z tych Wykonawc█w; b) dokumenty, o kt█rych mowa w pkt
   3. 1 -
   3. 2 powy?ej, zobowi?zany jest z?o?y odpowiednio ten lub ci z Wykonawc█w, kt█rzy wykazywa b?d spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, kt█rego dokumenty dotycz?. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Wykonawca w celu potwierdzenia, ?e spe?nia warunek dotycz?cy dysponowania odpowiednim potencja?em technicznym i zawodowym zobowi?zany jest wykaza?, ?e:
   1. 1. Dotyczy Cz??ci 1 zam█wienia: a) w okresie ostatnich trzech lat (przed up?ywem terminu sk?adania ofert) a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykona?: ˇ co najmniej jedn us?ug polegaj?c na zarz?dzaniu realizacj procesu oceny merytorycznej wniosk█w o dofinansowanie przedsi?wzi? w formie dotacji ze ?rodk█w krajowych, unijnych lub europejskich pod k?tem wiarygodno?ci szacowanych efekt█w rzeczowych lub ekologicznych, albo ˇ co najmniej 20 (dwadzie?cia) us?ug w ramach jednej lub wi?kszej liczby um█w (kontrakt█w), kt█re polega?y na wykonaniu lub zweryfikowaniu audyt█w energetycznych budynk█w o kubaturze nie mniejszej ni 1000 m3 (ka?dy), w tym ??cznie minimum 10 (dziesi??) audyt█w energetycznych wykonanych zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. ˝ Dz. U. Nr 43, poz. 346 i/lub zweryfikowanych zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 Dz. U. Nr 43, poz. 347). b) do realizacji zam█wienia b?dzie dysponowa co najmniej 15 osobowym zespo?em, spo?r█d kt█rych zostanie wyznaczony Lider zespo?u, z kt█rych ka?dy cz?onek Zespo?u (w tym Lider), posiada kwalifikacje i do?wiadczenie niezb?dne do wykonania zam█wienia, tj. ˇ posiada wykszta?cenie wy?sze, przy czym Lider musi posiada minimum tytu in?yniera, ˇ wykona?/bra udzia w wykonaniu, jako autor lub wsp█?autor, co najmniej 4 audyt█w energetycznych lub weryfikacji (zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 Dz. U. Nr 43, poz. 347) audyt█w energetycznych lub studi█w wykonalno?ci lub innych ekspertyz przygotowanych na zlecenie podmiot█w zewn?trznych okre?laj?cych mo?liwe do uzyskania oszcz?dno?ci energii przy wariantowej analizie zakresu mo?liwych do wykonania prac z dziedziny oszcz?dno?ci energii, w tym: ˇ wykona?/bra udzia w wykonaniu, jako autor lub wsp█?autor co najmniej 2 (dw█ch) audyt█w energetycznych zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. ˝ Dz. U. Nr 43, poz. 346 dotycz?ce budynk█w o kubaturze nie mniejszej ni 1000 m3 (ka?dy) lub ˇ zweryfikowa co najmniej 2 (dwa) audyty energetyczne, zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 Dz. U. Nr 43, poz. 347, dotycz?ce budynk█w o kubaturze nie mniejszej ni 1000 m3 (ka?dy).
   1. 2. Dotyczy Cz??ci 2 zam█wienia: a) w okresie ostatnich trzech lat (przed up?ywem terminu sk?adania ofert) a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykona?: ˇ co najmniej jedn us?ug polegaj?c na zarz?dzaniu realizacj procesu oceny merytorycznej wniosk█w o dofinansowanie przedsi?wzi? w formie dotacji ze ?rodk█w krajowych, unijnych lub europejskich pod k?tem wiarygodno?ci szacowanych efekt█w rzeczowych lub ekologicznych, albo ˇ co najmniej 40 (czterdzie?ci) us?ug w ramach jednej lub wi?kszej liczby um█w (kontrakt█w), kt█re polega?y na wykonaniu lub zweryfikowaniu studi█w wykonalno?ci lub projekt█w budowlanych zwi?zanych z budow lub rozbudow lub modernizacj uk?ad█w kogeneracyjnych (w tym wysokosprawnych) lub budow odnawialnych ?r█de energii do produkcji energii cieplnej lub generowania energii cieplnej z wykorzystaniem ciep?a odpadowego. b) do realizacji zam█wienia b?dzie dysponowa co najmniej 15 osobowym zespo?em, w tym Liderem, z kt█rych ka?dy cz?onek Zespo?u (w tym Lider), posiada kwalifikacje i do?wiadczenie niezb?dne do wykonania zam█wienia, tj. ˇ posiada wykszta?cenie wy?sze, przy czym Lider musi posiada minimum tytu in?yniera, ˇ wykona?/bra udzia w wykonaniu jako autor lub wsp█?autor, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, co najmniej 2 (dw█ch) studi█w wykonalno?ci lub audyt█w efektywno?ci energetycznej lub projekt█w budowlanych z zakresu kogeneracji lub wysokosprawnej kogeneracji lub generacji energii (ci?g dalszy w pkt. III.1.2) og?oszenia)
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Ci?g dalszy pkt. III.1.3) og?oszenia:
   5.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w prawnych.
   5. 1. Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13˝22 i ust. 5 ustawy Pzp w zakresie wskazanym w IDW, tj. poprzez ??danie i zbadanie dokument█w takich jak ??dane od Wykonawcy, o kt█rych mowa w pkt. IX.2 IDW (III.1.1)5 og?oszenia), dotycz?cych tego podmiotu.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 01/09/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 30/10/2020
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 01/09/2020 Heure locale: 11:30 Lieu:
Siedziba Zamawiaj?cego, Warszawa, ul. Konstruktorska 3A, pok█j 218 /budynek 1/, POLSKA. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mog uczestniczy wszyscy zainteresowani.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Niniejsze post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim.
   2.  W niniejszym post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, za po?rednictwem miniPortalu https
:
//miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej na adres e-mail: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl.
   3.  Osob uprawnion przez Zamawiaj?cego do kontaktowania si z Wykonawcami jest: Zbigniew Majchrzak ˝ od pon. do pt. w godz. 7:30-15:30; e-mail: Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl.
   4.  Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj?cy konto na ePUAP ma dost?p do formularzy: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
   5.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokument█w elektronicznych, elektronicznych kopii dokument█w i o?wiadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu opisane zosta?y w Regulaminie korzystania z miniPortalu (ĐWarunki us?ugiţ, https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl). Dodatkowe informacje zawarte s r█wnie w dokumencie ĐNajcz??ciej zadawane pytania do miniPortaluţ. Przyjmuje si?, ?e Wykonawca bior?cy udzia w post?powaniu akceptuje Regulamin dost?pny na stronie https://epuap.gov.pl., a tak?e Regulamin miniPortalu.
   6.  Maksymalny rozmiar plik█w przesy?anych za po?rednictwem dedykowanych formularzy do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (przesy?ane pliki nale?y skompresowa do jednego pliku archiwum ˝ ZIP).
   7.  Za dat przekazania oferty, wniosk█w, zawiadomie?, dokument█w elektronicznych, o?wiadcze lub elektronicznych kopii dokument█w lub o?wiadcze oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP.
   8.  Identyfikator post?powania i klucz publiczny dla danego post?powania o udzielenie zam█wienia dost?pne s na Li?cie wszystkich post?powa na miniPortalu oraz w za??czniku do SIWZ.
   9.  Zaleca si kopiowanie (przeklejanie) Identyfikatora post?powania, a nie jego przepisywanie. 10. Ofert wraz z wymaganymi do niej za??cznikami, o kt█rych mowa w pkt XIII.1.6) IDW nale?y z?o?y za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego r█wnie na miniPortalu. Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc jest dost?pny dla wykonawc█w na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca powinien poda sw█j adres skrzynki ePUAP, na kt█rym mo?e by prowadzona korespondencja zwi?zana z post?powaniem (zaleca si r█wnie podanie adresu email). 10.1. Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofert nale?y z?o?y w oryginale. 10.2. Zamawiaj?cy zaleca nast?puj?cy format przesy?anych danych: .pdf. Przes?anie danych w innych formatach, np.: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt jest dopuszczalne, ale nie zalecane ze wzgl?du na mo?liwe trudno?ci techniczne z weryfikacj prawid?owo?ci z?o?enia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Uwaga: zaleca si?, aby dokument (oferta, JEDZ, itp.) wytworzony za pomoc oprogramowania tworz?cego pliki w formacie innym ni .pdf, zapisa w formacie .pdf 10.3. Spos█b zaszyfrowania oferty opisany zosta w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Szczeg█?owy opis sposobu porozumiewania si okre?lony zosta w pkt. XXIV IDW. 11. Termin wykonywania zam█wienia - Zam. wymaga, aby zam█wienie by?o zrealizowane, z uwzgl?dnieniem odwo?a?, w terminie 6 miesi?cy od dnia podpisania umowy, przy czym termin wykonania ocen w ramach zam█wienia podstawowego, z wy??czeniem oceny odwo?a od oceny merytorycznej drugiego stopnia, wynosi 4 tygodnie, a w przypadku skorzystania przez Zam. z prawa opcji, wyd?u?ony zostaje do 6 tygodni od daty przekazania do oceny ostatniego wniosku o dofinansowanie- dot. Cz??ci 1, 2, 3 i 4 zam█wienia. https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl Zbigniew.Majchrzak@nfosigw.gov.pl https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx https://epuap.gov.pl https://epuap.gov.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587706 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej, o kt█rych mowa w Dziale VI ustawy Pzp, przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innym podmiotom, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu niniejszego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj tak?e organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. Uwzgl?dniaj?c i?, niniejsze post?powanie prowadzone jest zgodnie z przepisami obowi?zuj?cymi dla zam█wie o warto?ci szacunkowej r█wnej lub przekraczaj?cej 139 000,00 EUR, przys?uguj?cymi ?rodkami ochrony prawnej s?:
   1.  Odwo?anie. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie: a) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b, b) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej ˝ wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu oraz wobec postanowie SIWZ, c) 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia ˝ wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt a) i b). Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   2.  Skarga do s?du. Skarga do s?du przys?uguje na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej. Szczeg█?owo kwestie dotycz?ce skargi do s?du uregulowane zosta?y w art. 198a-198e ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587706 Fax: +48 224587700
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71241000 - ╔tudes de faisabilitÚ, service de conseil, analyse