Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Uniformes de combat

2021/S 65-164811  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Varsovie: Uniformes de combat 2021/S 065-164811 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa, G?█wny Inspektorat Transportu Drogowego Adresse postale: Al. Jerozolimskie 94 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-807 Pays: Pologne Point(s) de contact: Milena Luty Courriel: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl T╚l╚phone: +48 220-44-02 Fax: +48 220-48-99 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gitd.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Ordre et s╚curit╚ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa umundurowania dla inspektor█w inspekcji transportu drogowego Num╚ro de r╚f╚rence: BDG.ZPB.230.21.2020
II.1.2) Code CPV principal 35812000 Uniformes de combat
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest zawarcie um█w ramowych, zwanych dalej ĐUmowami ramowymiţ, na dostaw umundurowania dla inspektor█w Inspekcji Transportu Drogowego, zgodnie ze szczeg█?owymi opisami przedmiotu zam█wienia dla poszczeg█lnych cz??ci. Opisy przedmiotu zam█wienia wykonane zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego (Dz.U z 2012 r., poz. 920).
   2.  Termin realizacji zam█wienia wynosi: a) dla cz??ci: I, II, III, IV, IX, X maksymalnie 8 tygodni licz?c od dnia podpisania umowy wykonawczej, jednak wykonawca b?dzie zobowi?zany do realizacji zam█wienia w terminie wskazanych w formularzu oferty w ramach kryterium ĐTermin realizacji zam█wieniaţ; b) dla cz??ci V, VI, VII, VIII maksymalnie 6 tygodni od dnia podpisania licz?c od dnia podpisania umowy wykonawczej.
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zosta okre?lony w cz??ci III SIWZ oraz IPUR wraz z za??cznikami.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 556 519.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa kurtek 3/4, czapek zimowych s?u?bowych typu sportowego, szalik█w
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18443320 Calots de campagne 18223200 Vestes 18422000 ...charpes
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce zostanie wskazane przez zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa kurtek 3/4, czapek zimowych s?u?bowych typu sportowego, szalik█w. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?la cz?? III SIWZ dla danej cz??ci.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. II.2.7: Termin obowi?zywania umowy ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zale?nie od tego, kt█re zdarzenie nast?pi wcze?niej.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa marynarek z tropiku i gabardyny, spodni z tropiku i gabardyny, sp█dnic z tropiku i gabardyny, czapek gabardynowych, pokrowc█w na czapki gabardynowe, pochewek z dystynkcj na pagonon....
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18234000 Pantalons 18232000 Jupes 18110000 V═tements professionnels 18443320 Calots de campagne 18420000 Accessoires d'habillement 18424000 Gants 18423000 Cravates 18425000 Ceintures 18317000 Chaussettes
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce zostanie wskazane przez zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa marynarek z tropiku i gabardyny, spodni z tropiku i gabardyny, sp█dnic z tropiku i gabardyny, czapek gabardynowych, pokrowc█w na czapki gabardynowe, pochewek z dystynkcj na pagon, r?kawic zimowych, skarpet do obuwia polowego, pas█w g?█wnych, otok█w na czapk i krawat█w. Szczeg█?owy Opis przedmiotu zam█wienia okre?la cz?? III SIWZ dla danej cz??ci.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. II.2.1: r?kawic zimowych, skarpet do obuwia polowego, pas█w g?█wnych, otok█w na czapk i krawat█w. Dot. II
   2. 7: Termin obowi?zywania umowy ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zale?nie od tego, kt█re zdarzenie nast?pi wcze?niej.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa bluz polowych, spodni polowych, czapek z daszkiem typu sportowego, T-shirt, koszul polo, polar█w
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 35812000 Uniformes de combat
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce zostanie wskazane przez zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa bluz polowych, spodni polowych, czapek z daszkiem typu sportowego, T-shirt, koszul polo, polar█w. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?la cz?? III SIWZ dla danej cz??ci.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. II.2.7: Termin obowi?zywania umowy ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zale?nie od tego, kt█re zdarzenie nast?pi wcze?niej.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa koszul z d?ugimi i kr█tkimi r?kawami
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18332000 Chemises
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce zostanie wskazane przez zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa koszul z d?ugimi i kr█tkimi r?kawami. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?la cz?? III SIWZ dla danej cz??ci.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. II.2.7: Termin obowi?zywania umowy ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zale?nie od tego, kt█re zdarzenie nast?pi wcze?niej.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa but█w polowych zimowych, but█w polowych letnich
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18800000 Articles chaussants
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce zostanie wskazane przez zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa but█w polowych zimowych, but█w polowych letnich. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?la cz?? III SIWZ dla danej cz??ci.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: jako? i estetyka wykonania / Pond╚ration: 50 Prix - Pond╚ration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. II
   2. 5 Kryterium ˝ jako? i estetyka wykonania ˝ ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie pr█bek z?o?onych wraz z ofert?, zgodnie z zapisami SIWZ. Dot. II.2.7: Termin obowi?zywania umowy ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zale?nie od tego, kt█re zdarzenie nast?pi wcze?niej.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa p█?but█w m?skich koloru czarnego
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18800000 Articles chaussants
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce zostanie wskazane przez zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa p█?but█w m?skich koloru czarnego. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?la cz?? III SIWZ dla danej cz??ci.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: jako? i estetyka wykonania / Pond╚ration: 50 Prix - Pond╚ration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. II
   2. 5 Kryterium ˝ jako? i estetyka wykonania ˝ ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie pr█bek z?o?onych wraz z ofert?, zgodnie z zapisami SIWZ. Dot. II.2.7: Termin obowi?zywania umowy ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zale?nie od tego, kt█re zdarzenie nast?pi wcze?niej.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa p█?but█w damskich koloru czarnego ˝ pantofli
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18800000 Articles chaussants
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce zostanie wskazane przez zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa p█?but█w damskich koloru czarnego ˝ pantofli. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?la cz?? III SIWZ dla danej cz??ci.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: jako? i estetyka wykonania / Pond╚ration: 50 Prix - Pond╚ration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. II
   2. 5 Kryterium ˝ jako? i estetyka wykonania ˝ ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie pr█bek z?o?onych wraz z ofert?, zgodnie z zapisami SIWZ. Dot. II.2.7: Termin obowi?zywania umowy ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zale?nie od tego, kt█re zdarzenie nast?pi wcze?niej.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa p█?but█w damskich wyj?ciowych
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18800000 Articles chaussants
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce zostanie wskazane przez zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa p█?but█w damskich wyj?ciowych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?la cz?? III SIWZ dla danej cz??ci.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: jako? i estetyka wykonania / Pond╚ration: 50 Prix - Pond╚ration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. II
   2. 5 Kryterium ˝ jako? i estetyka wykonania ˝ ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie pr█bek z?o?onych wraz z ofert?, zgodnie z zapisami SIWZ. Dot. II.2.7: Termin obowi?zywania umowy ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zale?nie od tego, kt█re zdarzenie nast?pi wcze?niej.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa identyfikator█w imiennych i oznak inspekcji
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30191140 Accessoires d'identification personnelle
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce zostanie wskazane przez zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa identyfikator█w imiennych i oznak inspekcji. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?la cz?? III SIWZ dla danej cz??ci.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. II.2.7: Termin obowi?zywania umowy ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zale?nie od tego, kt█re zdarzenie nast?pi wcze?niej.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa kamizelek ostrzegawczych
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 35113440 Gilets r╚fl╚chissants
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce zostanie wskazane przez zamawiaj?cego.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa kamizelek ostrzegawczych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?la cz?? III SIWZ dla danej cz??ci.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: termin realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dot. II.2.7: Termin obowi?zywania umowy ramowej wynosi 2 lata od dnia jej zawarcia lub do dnia wykorzystania kwoty wskazanej w umowie ramowej zale?nie od tego, kt█re zdarzenie nast?pi wcze?niej.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
Le march╚ implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 158-385340
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Dostawa kurtek 3/4, czapek zimowych s?u?bowych typu sportowego, szalik█w
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
12/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CZM Intermag sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Bielicka 82 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL Polska Code postal: 85-135 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kazimierz Cyman prowadz?cy dzia?alno? gospodarcz pod firm Zak?ad Odzie?owy Yess Kazimierz Cyman Adresse postale: ul. Stefana Banacha 6 Ville: S?upsk Code NUTS: PL Polska Code postal: 76-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Telimena Corp sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Sterlinga 27/29 Ville: ?█d Code NUTS: PL Polska Code postal: 90-212 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 206 880.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 206 880.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Dostawa marynarek z tropiku i gabardyny, spodni z tropiku i gabardyny, sp█dnic z tropiku i gabardyny, czapek gabardynowych, pokrowc█w na czapki gabardynowe, pochewek z dystynkcj na pagonon...
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
11/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CZM Intermag sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Bielicka 82 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL Polska Code postal: 85-135 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Adam Zieli?ski prowadz?cy dzia?alno? gospodarcz pod firm Przedsi?biorstwo Odzie?owe ĐDrwalţ Adam Zieli?ski Adresse postale: ul. Lipowa 6 Ville: W?oc?awek Code NUTS: PL Polska Code postal: 87-800 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 491 153.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 491 153.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Dostawa bluz polowych, spodni polowych, czapek z daszkiem typu sportowego, T-shirt, koszul polo, polar█w
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
11/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CZM Intermag sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Bielicka 82 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL Polska Code postal: 85-135 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Adam Zieli?ski prowadz?cy dzia?alno? gospodarcz pod firm Przedsi?biorstwo Odzie?owe ĐDrwalţ Adam Zieli?ski Adresse postale: ul. Lipowa 6 Ville: W?oc?awek Code NUTS: PL Polska Code postal: 87-800 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 578 304.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 578 304.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Dostawa koszul z d?ugimi i kr█tkimi r?kawami
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
05/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CZM Intermag sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Bielicka 82 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL Polska Code postal: 85-135 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 143 640.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 143 640.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Dostawa but█w polowych zimowych, but█w polowych letnich
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Dostawa p█?but█w m?skich koloru czarnego
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
05/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jolanta Pinet prowadz?ca dzia?alno? gospodarcz pod firm Przedsi?biorstwo Wielobran?owe ĐEurodisţ Jolanta Pinet Adresse postale: ul. Pozna?ska 16˝18 Ville: Szubin Code NUTS: PL Polska Code postal: 89-203 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 73 800.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 73 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Dostawa p█?but█w damskich koloru czarnego ˝ pantofli
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
05/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jolanta Pinet prowadz?ca dzia?alno? gospodarcz pod firm Przedsi?biorstwo Wielobran?owe ĐEurodisţ Jolanta Pinet Adresse postale: ul. Pozna?ska 16˝18 Ville: Szubin Code NUTS: PL Polska Code postal: 89-203 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 9 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 9 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Dostawa p█?but█w damskich wyj?ciowych
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Dostawa identyfikator█w imiennych i oznak inspekcji
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
24/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hako sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Borzymowska 30 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-565 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CZM Intermag sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Bielicka 82 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL Polska Code postal: 85-135 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 31 640.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 31 640.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
Dostawa kamizelek ostrzegawczych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
12/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Andrzej Lubera prowadz?cy dzia?alno? gospodarcz pod firm Lubmar Andrzej Lubera Adresse postale: ul. Mieczys?awa Jastruna 23 Ville: Tarn█w Code NUTS: PL Polska Code postal: 33-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kazimierz Cyman prowadz?cy dzia?alno? gospodarcz pod firm Zak?ad Odzie?owy Yess Kazimierz Cyman Adresse postale: ul. Stefana Banacha 6 Ville: S?upsk Code NUTS: PL Polska Code postal: 76-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 22 102.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 22 102.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Ofert stanowi wype?niony formularz ĐOfertaţ (Formularz OF.0.) wraz z formularzem asortymentowo-cenowym (Formularz OF.1.) oraz dokumenty i pr█bki (w zakresie cz??ci II SIWZ B ust. 8 pkt
   8. 3.) wymienione w Warunkach szczeg█lnych SIWZ.
   2.  Wraz z ofert powinny by z?o?one:
   2. 1. o?wiadczenia wst?pnie potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu, z?o?one w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia;
   2. 2. pisemne zobowi?zanie innego podmiotu w przypadku, w kt█rym wykonawca polega na jego zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej wraz z dokumentami potwierdzaj?cymi okoliczno?ci, o kt█rych mowa w cz??ci II SIWZ;
   2. 3. pe?nomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, ewentualnie umowa o wsp█?dzia?aniu, z kt█rej b?dzie wynika przedmiotowe pe?nomocnictwo. Pe?nomocnik mo?e by ustanowiony do reprezentowania wykonawc█w w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy;
   2. 4. pe?nomocnictwo do podpisania oferty ˝ o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokument█w z?o?onych wraz z ofert?;
   2. 5. dow█d wniesienia wadium, je?eli wadium jest wymagane zgodnie z postanowieniami Warunk█w szczeg█lnych SIWZ;
   2. 6. uzasadnienie tajemnicy przedsi?biorstwa, je?eli wykonawca zastrzega okre?lone informacje sk?adane wraz z ofert jako tajemnica przedsi?biorstwa, stosownie do zapis█w zawartych w punkcie
   5. 8.1.SIWZ;
   2. 7. pr█bki, o kt█rych mowa w cz??ci II SIWZ B ust. 8 pkt
   8. 3. Szczeg█?owe informacje zawarte s w cz??ci III SIWZ, pkt
   9. 
   3.  Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci: a) cz?? I ˝ 2 000 PLN; b) cz?? II ˝ 4 800 PLN; c) cz?? III ˝ 5 700 PLN; d) cz?? IV ˝ 1 400 PLN; e) cz?? V ˝ 1 500 PLN; f) cz?? VI ˝ 700 PLN. Wadium musi by wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   1. 4. Wadium wnoszone w innej formie ni pieni??na musi by sporz?dzone i z?o?one w oryginale, w przypadku sk?adania dokumentu w formie dokumentu elektronicznego, musi on zosta podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawc (gwaranta). Wadium musi obejmowa ca?y okres zwi?zania ofert?.
   4.  Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert (art. 85 ust.5 ustawy Pzp).
   5.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania procedury o kt█rej mowa w art. 24 aa ustawy Pzp, zgodnie z kt█rym mo?e w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   6.  Zamawiaj?cy nie przewiduje przeprowadzenia zebrania przedofertowego z wykonawcami.
   7.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
   8.  Zamawiaj?cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
   9.  Zamawiaj?cy nie okre?la wymaga w zakresie spo?ecznych warunk█w realizacji zam█wienia. 10. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zam█wie o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 11. Zamawiaj?cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup█w. 12. Warto?ci umowy ramowej jest ??czna warto? zam█wie?, kt█rych zamawiaj?cy zamierza udzieli w okresie obowi?zywania umowy ramowej jednak nie wi?ksza ni 1 720 539 PLN netto (2 116 262,97 PLN brutto), w tym w podziale dla cz??ci: a. I ˝ 206 880 PLN netto (254 462,40 PLN brutto); b. II ˝ 491 153 PLN netto (604 118,19 PLN brutto); c. III ˝ 578 304 PLN netto (711 313,92 PLN brutto); d. IV ˝ 143 640 PLN netto (176 677,20 PLN brutto); e. V ˝ 156 770 PLN netto (192 827,10 PLN brutto); f. VI ˝ 73 800 PLN netto (90 774 PLN brutto); g. VII ˝ 9 000 PLN netto (11 070 PLN brutto); h. VIII ˝ 7 250 PLN netto (8 917,50 PLN brutto); i. IX ˝ 31 640 PLN netto (38 917,20 PLN brutto); j. X ˝ 22 102 PLN netto (27 185,46 PLN brutto).
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@odwolania.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej (?OP) przys?uguj wykonawcom i innym podmiotom, je?eli maj lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zam█wienia oraz ponie?li lub mogli ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp (PZP).
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu lub zaniechaniu czynno?ci, do kt█rej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.
   3.  ?OP przys?uguj r█wnie organizacjom zrzeszaj?cym wykonawc█w, wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?OP, prowadzon przez Prezesa UZP pod warunkiem, ?e dotycz og?oszenia o zam█wieniu lub SIWZ.
   4.  Z uwagi na warto? zam█wienia r█wn lub przekraczaj?c kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp: 1) odwo?anie przys?uguje od wszystkich niezgodnych z przepisami Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tych w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp; 2) odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia-je?li zosta?a przes?ana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, je?li zosta?a przes?ana w inny spos█b; 3) odwo?anie dotycz?ce tre?ci og?oszenia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE), a postanowie SIWZ ˝ w terminie 10dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, a w przypadku gdy SIWZ jest przekazywana wykonawcom ˝ od dnia jej przekazania; 4) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 2 i 3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia; 5) je?eli zamawiaj?cy ˝ mimo takiego obowi?zku ˝ nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni?: w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dz.U. UE og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dz.U. UE og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa KIO w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami Pzp, okre?la ??danie odwo?uj?cego, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   7.  Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli nie zawiera brak█w formalnych z zastrze?eniem art. 187 ust. 3 i 4 Pzp, uiszczono wpis.
   8.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   9.  Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od zamawiaj?cego kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do kt█rej przyst?puje. Wykonawcy staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?li maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. 10. Zg?oszenie przyst?pienia do post?powania odwo?awczego wykonawca dor?cza Prezesowi KIO w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a kopi przesy?a si zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@odwolania.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
18110000 - Vŕtements professionnels 
18223200 - Vestes 
18232000 - Jupes 
18234000 - Pantalons 
18317000 - Chaussettes 
18332000 - Chemises 
18420000 - Accessoires d'habillement 
18422000 - ╔charpes 
18423000 - Cravates 
18424000 - Gants 
18425000 - Ceintures 
18443320 - Calots de campagne 
18800000 - Articles chaussants 
30191140 - Accessoires d'identification personnelle 
35113440 - Gilets rÚflÚchissants 
35812000 - Uniformes de combat