Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 28/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Uniformes de combat

2021/S 110-289030  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
09/06/2021
S110
Pologne-Varsovie: Uniformes de combat

2021/S 110-289030

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 091-235132)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Komenda G?Ûwna Stra?y Granicznej
Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 100
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-514
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jolanta GÛrzy?ska-Gortat
Courriel: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
TÈlÈphone: +48 225004476
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.strazgraniczna.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ÑDostawa spodni s?u?bowych i mundurÛw polowychî

NumÈro de rÈfÈrence: 7/BF/BTiZ/21

II.1.2)
Code CPV principal
35812000 Uniformes de combat

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
   2.  Komunikacja pomi?dzy Zamawiaj?cym i Wykonawcami odbywa si b?dzie poprzez platform zakupow SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
   3.  WzÛr oferowanego przedmiotu umundurowania Wykonawca dostarczy do Zamawiaj?cego (do Kancelarii Biura Ochrony Informacji KGSG w Warszawie przy ul. Podchor??ych 38, budynek nr 5, pokÛj nr 42 tel. kontaktowy ñ po linii miejskiej: +48 225004372 lub +48 225005337, z biura przepustek ñ po linii resortowej 76604372 lub 76605337) w terminie wyznaczonym do z?o?enia ofert.
   4.  Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni przedmiotowe post?powanie, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zostan mu przyznane.
   5.  Wykonawca przed z?o?eniem oferty mo?e obejrze w siedzibie Zamawiaj?cego (00-463 Warszawa, ul. Podchor??ych 38) wzory przedmiotÛw zamÛwienia u?ytkowane aktualnie przez funkcjonariuszy SG (tel. +48 225004476).

https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
04/06/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 091-235132

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 16/06/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 28/06/2021

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?: Oferta musi zachowa wa?no? do:

Au lieu de:

Date: 13/09/2021

Lire:

Date: 25/09/2021

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 16/06/2021

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 28/06/2021

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Varsovie: Uniformes de combatType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournituresfournitures
28/06/2021
09/06/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
18234000 - Pantalons 
35812000 - Uniformes de combat