Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:UnitÈs de mÈmoire et de lecture

2023/S 193-600932  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2023 S193 Pologne-Varsovie: UnitÈs de mÈmoire et de lecture 2023/S 193-600932 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad Centrala NumÈro national d'identification: NIP 5262605735; REGON 017511575 Adresse postale: ul. Wronia 53 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-874 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Lipska Courriel: przetargidpr2@gddkia.gov.pl TÈlÈphone: +48 223758636 Fax: +48 223758636 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gddkia.gov.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.gddkia.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup oraz rozbudowa istniej?cych pÛ?ek dyskowych do posiadanych kontrolerÛw macierzy NetApp wraz ze wsparciem producenta NumÈro de rÈfÈrence: DPZ.DPZ-4.2421.8.2023
II.1.2) Code CPV principal 30233000 UnitÈs de mÈmoire et de lecture
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s? zadania polegaj?ce na: a) dostawie i konfiguracji sprz?tu oraz dostawie licencji niezb?dnych do wykonania instalacji sprz?tu; oraz b) ?wiadczeniu serwisu gwarancyjnego (producenta) obejmuj?cego napraw? wszystkich wykrytych podczas eksploatacji sprz?tu nieprawid?owo?ci, usterek i wad oraz uszkodze?
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 790 000.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 790 000.00 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 51611100 Services d'installation de matÈriel informatique 50312600 Maintenance et rÈparation de matÈriel de technologies de l'information
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia s? zadania polegaj?ce na: a) dostawie i konfiguracji sprz?tu oraz dostawie licencji niezb?dnych do wykonania instalacji sprz?tu; oraz b) ?wiadczeniu serwisu gwarancyjnego (producenta) obejmuj?cego napraw? wszystkich wykrytych podczas eksploatacji sprz?tu nieprawid?owo?ci, usterek i wad oraz uszkodze?
   2.  Wymaga si?, aby Wykonawca dostarczy? oraz dokona? instalacji macierzy dyskowej typu A bezpo?rednio do Oddzia?Ûw GDDKiA w Bia?ymstoku, Gda?sku, Kielcach, Lublinie, Warszawie, Zielonej GÛrze oraz w Wroc?awiu (dane adresowe znajduj? si? w za??czniku nr 1 do Umowy);
   3.  Dostarczony sprz?t musi by? fabrycznie nowy;
   4.  Warunki serwisu gwarancyjnego dostarczonego sprz?tu zosta?y okre?lone w OPZ.
   5.  Wymaga si?, aby Wykonawca wykona? dokumentacj? powykonawcz? w zakresie konfiguracji kontrolerÛw, pÛ?ek oraz przestrzeni dyskowych.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 20% Prix - PondÈration: 80%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 10 000,00 PLN.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot? stanowi?c? 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 135-432647
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zakup oraz rozbudowa istniej?cych pÛ?ek dyskowych do posiadanych kontrolerÛw macierzy NetApp wraz ze wsparciem producenta
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ADT Group sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: NIP 5262605735, REGON 017511575 Adresse postale: ul. Poleczki 44 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-822 Pays: Pologne Courriel: kontakt@adtg.pl TÈlÈphone: +48 223783450 Adresse internet: https://adtg.pl/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 014 000.00 PLN Offre la plus basse: 790 000.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 790 000.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej za po?rednictwem Platformy zakupowej pod adresem
:
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/400927. Komunikacja odbywa si? przy u?yciu platformy. Wykonawca musi posiada? konto na platformie. Zarejestrowanie, utrzymywanie konta oraz korzystanie z platformy jest bezp?atne. Wymagania techniczne: sta?y dost?p do sieci Internet o przepustowo?ci nie mniejszej ni? 20/4 Mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o nast?puj?cej konfiguracji: pami?? RAM min. 8GB RAM, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min, 2,4 GHz, jeden z systemÛw operacyjnych - MS Windows, Mac OS, Linux z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerowane nie starsze ni? 3 lata od daty wszcz?cia post?powania); zainstalowana dowolna przegl?darka internetowa, sugerowane najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera, w??czona obs?uga JavaScript; zainstalowany program obs?uguj?cy stosowane przez Wykonawc? formaty plikÛw (np. Acrobat Reader dla plikÛw w formacie Ñpdfî). Dokumentacja post?powania dost?pna jest na platformie. Dodatkowe informacje znajduj? si? w pkt 14 Tomu I SWZ.
   2. Zamawiaj?cy b?dzie stosowa? procedur?, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedur? odwrÛcon?).
   3. Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wraz z Ofert? o?wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (JEDZ).
   4. W przypadku wspÛlnego ubiegania si? o zamÛwienie przez WykonawcÛw, JEDZ sk?ada ka?dy z WykonawcÛw. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada JEDZ dotycz?ce tak?e tych podmiotÛw w zakresie, w jakim powo?uje si? na ich zasoby.
   5. W zakresie cz??ci IV ÑKryteria kwalifikacjiî JEDZ, Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wype?nienia sekcji alfa, w takim przypadku Wykonawca nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji (AñD) w cz??ci IV JEDZ.
   6. Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? Wykonawc?, w stosunku do ktÛrego zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp a tak?e Wykonawc?, w stosunku do ktÛrego zachodz? okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz w art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie.
   7. Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, o ktÛrych mowa w ß 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 i pkt 7 lit. añd rozporz?dzenia MRiPT z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz innych dokumentÛw lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy.
   8. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, o ktÛrych mowa w ß 4 rozporz?dzenia, o ktÛrym mowa w pkt 6 powy?ej.
   9. Je?eli Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotÛw udostepniaj?cych zasoby zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych dotycz?cych tych podmiotÛw zgodnie z ß5 rozp., o ktÛrym mowa w pkt. 7 powy?ej.
   9. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp je?eli ?rodki, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zostan? mu przyznane. 10. Termin realizacji zamÛwienia - uzupe?nienie sekcji II.7: a) dostawa terminie zadeklarowanym przez Wykonawc? w ofercie, nie pÛ?niej ni? w ci?gu 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy; b) serwis gwarancyjny minimalny wymagany przez Zamawiaj?cego 36 miesi?cy od dnia odbioru (Wykonawca mo?e w kryterium oferowa? d?u?szy). SzczegÛ?owy okres realizacji opisany jest w Tomie II i III SWZ. https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/400927
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3. Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o ktÛrych mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu nale?y przes?a? za po?rednictwem Platformy. Po zg?oszeniu do post?powania nale?y w zak?adce ÑPost?powaniaî, wybra? ÑMoje post?powaniaî a nast?pnie wybra? niniejsze post?powanie oraz korzystaj?c z zak?adki ÑPytania/informacjeî, polecenie ÑNowe/wys?aneî i nast?pnie ÑDodaj pytanie/ komentarzî przekaza? tre?? odwo?ania lub za??czy? pliki.
   6. Terminy wniesienia odwo?ania: 1)Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?ycie ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przekazana w inny sposÛb; 2)Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na Platformie; 3)Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4)Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b)6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia;
   7. SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
   8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych.
   9. Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe albo wys?anie na adres do dor?cze? elektronicznych, o ktÛrym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o dor?czeniach elektronicznych, jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 10.Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/10/2023 Zakup oraz rozbudowa istniej?cych pÛ?ek dyskowych do posiadanych kontrolerÛw macierzy NetApp wraz ze wsparciem producenta 06/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
30233000 - Unités de mémoire et de lecture 
50312600 - Maintenance et réparation de matériel de technologies de l'information 
51611100 - Services d'installation de matériel informatique